Sobota 15. února 1997

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pana poslanče, dovolte, abych vás poprosil o to, abyste se pokusil artikulovat zřetelněji. Dostalo se mi informace, že stenozáznam není schopen z toho, jak hovoříte, dělat poznámky, existuje tedy možnost, že budete mluvit srozumitelně, případně dodáte zbytek svého návrhu pro stenozáznam písemně.

Poslanec Josef Krejsa: To bude dost složité. Já vám to dám potom písemně.

10. Žíravost. Postupovat v souladu s metodickým návodem č.. 8 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR k hodnocení zdravotního nebezpečí odpadu. Podle zkušební metody testování kožní dráždivosti uveřejněné v příloze Acta hygienika-epidemiologika, podle fyzikálních metod na stanovení pH.

11. Infekčnost. Lze postupovat dle metodického návodu č. 8 z roku 1993, Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR.. Infekčnost z odpadů se posuzuje vždy ve vztahu člověka k odpadu z hlediska možného přenosu závažného infekčního onemocnění. Všechny odpady, u kterých lze předpokládat styk s infekčním agens, je třeba do doby, než se provede jejich dokonalá dekontaminace popř. sterilizace či jiný způsob zneškodnění, kterým jsou zničeny všechny patogeny či jejich toxiny, pokládat za infekční odpad.

12. Radioaktivita. Gama spektrometrie nízkopozáďová. Jde o velkoobjemový nízkopozáďový germaniový detektor, spojený s mnohakanálovým amplitudovým analyzátorem.

Tabulky přeskočím, abych ušetřil práci paní zapisovatelce.

Odpady z výroby zpracování potravin, ze zemědělství, z lesnictví, zahradnictví, myslivosti, rybářství a vodních kultur. Půjde o číslo:

Kategorie 0201 - odpady z prvovýroby, 020101 kaly z praní a čištění, 020102 odpady živočišných tkání, 020103 odpady rostlinných tkání, 020104 odpadní plasty s výjimkou obalů, 020105 agrochemické odpady, 020106 zvířecí trus, moč a hnůj, včetně znečištěné slámy, kapalný odpad odděleně shromažďovaný a zpracovávaný mimo činnost původce, 020107 odpady z lesního hospodářství a těžby dřeva, 020199 odpady výše neuvedené.

Kategorie 0202 - odpady z výroby a zpracování masa, ryb a ostatních potravin živočišného původu, 020201 kaly z praní a čištění, 020202 odpady živočišných tkání, 020203 látky nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, 020204 kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku, 020299 odpady výše neuvedené.

Kategorie 0203 - odpady z výroby a zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku, odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu, 020301 kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separování, 020302 odpady konzervačních činidel, 020303 odpady z extrakce rozpouštědla, 020304 látky nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, 020305 kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku, 020399 odpady výše neuvedené.

Kategorie 0204 - odpady z cukrovarnického průmyslu, 020401 zemina z čištění a praní řepy, 020402 odpadní uhličitan vápenatý, 020403 kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku, 020499 odpady výše neuvedené.

Kategorií 0205 - odpady z mlékárenského průmyslu, 020501 látky nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, 020502 kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku, 020599 odpady výše neuvedené.

Kategorie 0206 - odpady z pekáren a výroby cukrovinek, 020601 látky nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, 020602 odpady konzervačních činidel.

Doufám, že pan předsedající zaslechl poznámku kolegy Hofhanzla, rád bych to případně zarecitoval. Znovu k projednávanému bodu.

020603 kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku, 020699 odpady výše neuvedené.

Kategorie 0207 - odpady z výroby alkoholický a nealkoholických nápojů s výjimkou kávy, čaje a kakaa, 020701 odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin, 020702 odpady z destilace lihu, 020703 odpady z chemického zpracování, 020704 látky nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, 020705 kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku, 020799 odpady výše neuvedené.

Kategorie 03 - odpady ze zpracování dřeva, z výroby papíru, lepenky, celulózy, desek a nábytku, 0301 odpady ze zpracování dřeva, z výroby desek a nábytku, 030101 odpady kůry a korku, 030102 piliny, 030103 hobliny, odřezky, odpadní dřevěné nebo dřevotřískové desky, dýha, 030199 odpady výše neuvedené, 0302 odpady z impregnace dřeva, 030201 nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva, 030202 chlorovaná organická činidla impregnace dřeva, 030203 organokovová činidla k impregnaci dřeva, 030204 organická činidla k impregnaci dřeva, 0303 odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky, 030301 kůra, 030302 zbytky a kaly surového lihu ze zpracování sulfátového lihu, 030303 kaly vznikající při chlornanovém a chlorovém postupu bělení, 030304 kaly vznikající při ostatních postupech bělení, 030305 kaly z odstraňování tiskařské černě při recyklaci papíru, 030306 kaly z výroby buničiny a papíru, 030307 výměty z recyklace papíru a lepenky, 030399 odpady výše neuvedené

Kategorie 04 - odpady z kožedělného a textilního průmyslu, 0401 odpady z kožedělného průmyslu, 040101 odpadní klihovka a holinová štípenka z odpadní holiny, 040102 odpady z leštění a odchlupování včetně chlupového kalu, 040103 odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze, 040104 činící břečka s obsahem chrómu, 040105 činící břečka bez obsahu chrómu, 040106 kaly s obsahem chrómu, 040107 kaly bez obsahu chrómu, 040108 odpady usní, postružiny, odřezky, prach z broušení, odpadní štipka s obsahem chrómu, 040109 odpady z úpravy a apretování, 040199 odpady výše neuvedené 0402 odpady z textilního průmyslu, 040201 odpady surových textilních vláken a ostatních přírodních vláknitých materiálů převážně rostlinného původu, 040202 odpady surových textilních vláken převážně živočišného původu, 040203 odpady surových textilních vláken převážně syntetických, 040204 odpady směsných surových textilních vláken před předením a tkaním, 040205 odpady zpracovaných textilních vláken převážně rostlinného původu, 040206 odpady zpracovaných textilních vláken převážně živočišného původu, 040207 odpady zpracovaných textilních vláken převážně syntetických, 040208 odpady zpracovaných směsných textilních vláken, 040209 odpady kompozitních tkanin (impregnovaných tkanin elastomerů a plastomerů), 040210 organické látky přírodního původu např. tuky, 040211 halogenované odpady z apretace a zušlechťování, 040212 nehalogenované odpady z apretace a zušlechťování, 040213 odpady barviv a pigmentů, 040299 odpady výše neuvedené.

Kategorie 05 - odpady ze zpracování ropy čištění zemního plynu a pyrolitického zpracování uhlí, 0501 kaly a tuhé odpady s obsahem ropných látek, 050101 kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku, 050102 kaly z odsolovacích zařízení, 050103 kaly z nádrží na ropné látky, 050104 kaly z kyselé alkilace, 050105 úniky ropných látek, 050106 kaly ze zařízení a údržbových prací v průmyslových podnicích, 050107 kyselé dehty, 050108 ostatní dehty, 050199 odpady výše neuvedené kategorie, 0502 kaly a tuhé odpady bez obsahu ropných látek, 050201 kaly z napájecí vody pro kotle, 050202 odpady z chladících kolon, 050299 odpady výše neuvedené kategorie, 0503 upotřebené katalyzátory, 050301 upotřebené katalyzátory s obsahem drahých kovů, 050302 ostatní upotřebené katalyzátory, 0504 upotřebené filtrační linky, 050401 upotřebené filtrační linky kategorie, 0505 odpady z odsiřování ropy, 050501 odpad s obsahem síry, 050599 odpady výše neuvedené kategorie, 0506 odpady z pyrolitického zpracování uhlí, 050601 kyselé dehty, 050602 asfalt, 050603 ostatní dehty, 050604 odpady z chladících kolon, 050699 odpady výše neuvedené kategorie, 0507 odpady z čištění zemního plynu, 050701 odpady s obsahem rtuti, 050702 odpady s obsahem síry, 050799 odpady výše neuvedené.

Kategorie 0508 - odpady z regenerace olejů, 050801 - upotřebené filtrační hlinky, 050802 - kyselé dehty, 050803 - ostatní dehty, 050804 - kapalný odpad z regenerace olejů s obsahem vody, 050899 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 06 - odpady z anorganických chemických procesů, 0601 - odpadní kyselé roztoky, 060101 - kyselina sírová a kyselina siřičitá, 060102 - kyselina chlorovodíková, 060103 - kyselina fluorovodíková, 060104 - kyselina fosforečná a kyselina fosforitá, 060105 - kyselina dusičná a kyselina dusitá, 060199 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 0602 - odpadní alkalické roztoky, 060201 - hydroxid vápenatý, 060202 - soda, 060203 - čpavek, 060299 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 0603 - odpadní soli a jejich roztoky, 060301 - uhličitany kromě 020402, 060302 - solné roztoky s obsahem síranů, siřičitanů a sulfidů, 060303 - tuhé soli s obsahem síranů, siřičitanů a sulfidů, 060304 - solné roztoky s obsahem chloridů, fluoridů a ostatních halogenidů, 060305 - tuhé soli s obsahem chloridů, fluoridů a jiných halogenidů, 060306 - solné roztoky s obsahem fosforečnanů a podobných tuhých solí, 060307 - fosforečnany a podobné tuhé soli, 060308 - solné roztoky s obsahem dusičnanů a podobných sloučenin, 060309 - tuhé soli s obsahem nitridů, 060310 - tuhé soli s obsahem amonných sloučenin, 060311 - soli a roztoky s obsahem kyanidů, 060312 - soli a roztoky s obsahem organických sloučenin, 060399 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 0604 - odpady s obsahem kovů, 060401 - oxidy kovů, 060402 - soli kovů kromě 0603, 060403 - odpady s obsahem arzenu, 060404 - odpady s obsahem rtuti, 060405 - odpady s obsahem ostatních těžkých kovů, 060499 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 0605 - kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku, 060501 - kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku.

Kategorie 0606 - odpady z chemických procesů - zpracování síry (výroba a zpracováni) a z odsiřovacích procesů, 060601 - odpady s obsahem síry, 0606099 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 0607 - odpady z výroby a zpracování halogenů, 060701 - odpady s obsahem azbestu z elektrolýzy, 060702 - aktivní uhlí z výroby chlóru, 060799 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 0608 - odpady z výroby křemíku a jeho sloučeniny, 060801 - odpady z výroby křemíku a jeho sloučeniny.

Kategorie 0609 - odpady z výroby a zpracování fosforu, 060901 - sádra s obsahem fosforu, 060902 - struska s obsahem fosforu, 060999 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 0610 - odpady z výroby a zpracování dusíku a z výroby průmyslových hnojiv, 061001 - odpady z výroby a zpracování dusíku a z výroby průmyslových hnojiv.

Kategorie 0611 - odpady z výroby anorganických pigmentů a zapalovacích látek, 061101 - sádra z výroby oxidu titaničitého. 061199 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 0612 - odpady z výroby, používání a regenerace katalyzátorů, 061201 - upotřebené katalyzátory s obsahem drahých kovů, 061202 - ostatní upotřebené katalyzátory.

Kategorie 0613 - odpady z ostatních anorganických chemických procesů, 061301 - anorganické pesticidy, biocidy a činidla k impregnaci dřeva, 061302 - upotřebené aktivní uhlí. Kromě 060702, 061303 - saze, 061399 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 07 - odpady z organických chemických procesů, 0701 - odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin, 070101 - promývací voda a matečné louhy, 070202 - kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku, 070103 - organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy, 070104 - ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy, 070105 - upotřebené katalyzátory s obsahem drahých kovů, 070106 - ostatní upotřebené katalyzátory, 070107 - halogenované destilační zbytky a reakční zbytky, 070108 - ostatní destilační zbytky a reakční zbytky, 070109

- halogenované filtrační koláče, upotřebené sorbenty, 070110 - ostatní filtrační koláče, upotřebené sorbenty, 070199 - odpady výše neuvedené, 0702 - odpady z plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken, 070201 - promývací voda a matečné louhy, 070202

- kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku, 070203 - organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy, 070204 - ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy, 070205 - upotřebené katalyzátory s obsahem drahých kovů, 070206 - ostatní upotřebené katalyzátory, 070207 - halogenované destilační zbytky a reakční zbytky, 070208 - ostatní destilační zbytky a reakční zbytky, 070209 - halogenované filtrační koláče, opotřebené sorbenty, 070210 - ostatní filtrační koláče, upotřebené sorbenty, 070299 - odpady výše neuvedené, 0703 - odpady z organických barviv a pigmentů. Kromě 061100, 070301 - promývací voda a matečné louhy, 070302 - kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku, 070303 - organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy, 070304 - ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy, 070305 - upotřebené katalyzátory s obsahem drahých kovů, 070306 - ostatní upotřebené katalyzátory, 070307 - halogenované destilační zbytky a reakční zbytky, 070308

- ostatní destilační zbytky a reakční zbytky, 070309 - halogenované filtrační koláče, upotřebené sorbenty, 070310 - ostatní filtrační koláče, upotřebené sorbenty, 070399 - odpady výše neuvedené, 0704 - odpady z organických pesticidů. Kromě 020105, 070401 - promývací voda a matečné louhy, 070402 - kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku, 070403 - organická halogenová rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy, 070404 - ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy, 070405 - upotřebené katalyzátory s obsahem drahých kovů, 070406 - ostatní upotřebené katalyzátory, 070407 - halogenované destilační zbytky a reakční zbytky, 070408 - ostatní destilační zbytky a reakční zbytky, 070409 - halogenované filtrační koláče upotřebené sorbenty, 070410 - ostatní filtrační koláče upotřebené sorbenty, 070499 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 0705 - odpady z farmaceutických výrobků, 070501 - promývací voda a matečné louhy, 070502 - kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku, 070503 - organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapalina a matečné louhy, 070504 - ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy, 070505 - upotřebené katalyzátory s obsahem drahých kovů, 070506 - ostatní upotřebené katalyzátory, 070507 - halogenované destilační zbytky a reakční zbytky, 070508 - ostatní destilační zbytky a reakční zbytky, 070509 - halogenované filtrační koláče, upotřebené sorbenty, 070510 - ostatní filtrační koláče, upotřebené sorbenty, 070599 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 0706 - odpady vstupů maziv, mýdel, detergentů, desinfekčních prostředků a kosmetiky, 070601 - promývací voda a matečné louhy, 070602 - kaly ze zpracování kapalných odpadů v místě jejich vzniku, 070603 - organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy, 070604 - ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy,

070605 - upotřebené katalyzátory s obsahem drahých kovů,

070606 - ostatní upotřebené katalyzátory, 070607 - halogenované destilační zbytky a reakční zbytky, 9070608 - ostatní destilační zbytky a reakční zbytky, 070609 - halogenované filtrační koláče, upotřebené sorbenty, 070610 - ostatní filtrační koláče, upotřebené sorbenty, 070610 - ostatní filtrační koláče, upotřebené sorbenty, 070699 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 0707 - odpady z čistých chemikálií a blíže nespecifikovaných chemických výrobků, 070701 - promývací voda a matečné louhy, 070702 - kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku, 070703 - organická halogenová rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy, 070704 - ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy, 070705

- upotřebené katalyzátory s obsahem drahých kovů, 070706 - ostatní upotřebené katalyzátory, 070707 - halogenované destilační zbytky a reakční zbytky, 070708 - ostatní destilační zbytky a reakční zbytky, 070709 - halogenované filtrační koláče, upotřebené sorbenty, 070710 - ostatní filtrační koláče, upotřebené sorbenty, 070799 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 08 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů, lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev), 0801 - odpady z barev a laků, 080101 - odpadní barvy a laky s obsahem halogenovaných rozpouštědel, 080102 - odpadní barvy a laky neobsahující halogenovaná rozpouštědla, 080103 - odpady barev a laků rozpustných ve vodě, 080104 - práškové barvy, 080105 - vytvrzené barvy a laky, 080106 - kaly vzniklé odstraňováním barev nebo laků s obsahem halogenových rozpouštědel, 080107 - kaly vzniklé odstraňováním barev nebo laků neobsahující halogenová rozpouštědla, 080108 - vodné kaly s obsahem barev nebo laků, 080109 - odpady z odstraňování barev nebo laků kromě 080105 a 080106, 080110

- vodné suspenze s obsahem barev nebo laků, 080199 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 0802 - odpady z ostatních nátěrových hmot včetně keramických materiálů, 080201 - odpadní práškové barvy, 080202 - vodní kaly s obsahem keramických materiálů, 080203 - vodní suspenze s obsahem keramických materiálů, 080299 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 0803 - odpady z tiskařských barev, 080301 - odpadní tiskařské barvy s obsahem halogenovaných rozpouštědel, 080302 - odpadní tiskařské barvy bez obsahu halogenovaných rozpouštědel, 080303 - odpady vodou rozpustných tiskařských barev, 080304 - zaschlé tiskařské barvy, 080305 - kaly tiskařských barev s obsahem halogenovaných rozpouštědel, 080306 - kaly tiskařských barev bez obsahu halogenovaných rozpouštědel, 080307 - vodní kaly s obsahem tiskařských barev, 080308 - kapalné odpady s obsahem tiskařských barev a vody, 080309 - odpady tonerů včetně obalů, 080399 - opět odpady výše neuvedené.

Kategorie 0804 - odpady lepidel a těsnících materiálů včetně vodotěsných produktů, 080401 - odpady lepidel a těsnících materiálů s obsahem halogenovaných rozpouštědel, 080402 - odpady lepidel a těsnících materiálů bez obsahu halogenovaných rozpouštědel, 080403 - odpady vodou rozpustných lepidel a těsnících materiálů, 080404 - vytvrzená lepidla a těsnící materiály, 080405 - kaly lepidel a těsnících materiálů s obsahem halogenovaných rozpouštědel, 080406 - kaly lepidel a těsnících materiálů bez obsahu halogenovaných rozpouštědel, 080407 - vodní kaly s obsahem lepidel a těsnících materiálů, 080408 - kapalné odpady s obsahem lepidel, těsnících materiálů a vody, 080499 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 09 - odpady z fotografického průmyslu, 0901 - odpady z fotografického průmyslu, 090101 - roztoky vodou rozpustných vývojek a aktivátorů, 090102 - roztoky vodou rozpustných vývojek a ofsetových desek, 090103 - roztoky vývojek rozpustných v rozpouštědlech, 090104 - roztoky ustalovačů, 090105 - bělící roztoky a roztoky bělících ustalovačů, 090106 - odpady s obsahem stříbra ze zpracování fotochemického odpadu v místě jeho vzniku, 090107 - fotografické filmy a papíry s obsahem stříbra nebo jeho sloučenin, 090108 - fotografické filmy a papíry bez obsahu stříbra nebo jeho sloučenin, 090109 - fotopřístroje pro jedno použití s bateriemi, 090110 - fotopřístroje pro jedno použití bez baterie, 090199 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 10 - anorganické odpady z tepelných procesů.

Kategorie 01 - pardon, omlouvám se 1001 - odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení kromě 190000, 100101 - popel, struska, škvára ze spalovacích zařízení, 100105 - popílek ze spalování uhlí, 100103 - popílek ze spalování rašelin, 100104 - popílek ze spalování oleje, 100105 - reakční odpady z odsiřování spalin s obsahem sloučenin vápníku, 100106 - ostatní tuhé odpady z čištění plynu, 100107 - reakční odpady z odsiřování spalin ve formě kalů s obsahem sloučenin vápníku, 100108 - ostatní kaly z čištění plynů, 100109 - kyselina sírová, 100110 - upotřebené katalyzátory např. z odstraňování NOx, 100111 - vodné kaly z čištění kotlů, 100112 - odpady vyzdívek a žárovzdorných materiálů, 100199 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 1002 - odpady z výroby železa a oceli, 100201 - odpady z úpravy strusky, 100202 - neupravená struska, 100203 - tuhé odpady z čištění plynů, 100204 - kaly z čištění plynů, 100205 - ostatní kaly, 100206 - odpady vyzdívek a žáruvzdorných materiálů, 100299 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 1003 - odpady z hutního zpracování hliníku, 100301 - dehty a ostatní odpady s obsahem uhlíku z výroby anod, 100302 - šrot anod, 100303 - stěry, 100304 - strusky a bílé stěry z prvního tavení, 100305 - prach oxidu hlinitého, 100306 - odpady grafitových a ohnivzdorných materiálů z elektrolýzy, 100307 - odpad vyzdívky pecí, 100308 - solné strusky z druhého tavení, 100309 - černé stěry z druhého tavení, 100310 - odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů, 100311 - prach z čištění spalin, 100312 - ostatní částice a prach včetně prachu z kulových mlýnů, 100313 - tuhé odpady z čištění plynů, 100314 - kaly z čištění plynů, 100399 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 1004 - odpady z metalurgie olova, 100401 - strusky z prvního a druhého tavení, 100402 - stěry a pěny z prvního a druhého tavení, 100403 - arzeničnan vápenatý, 100404 - prach z čištění spalin, 100405 - ostatní částice a prach, 100406 - tuhé odpady z čištění plynů, 100407 - kaly z čištění plynů, 100408 - odpady vyzdívek a žáruvzdorných materiálů, 100499 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 1005 - odpady z hutního zpracování zinku, 100501

- strusky z prvního a druhého tavení, 100502 - stěry a pěny, 100503 - prach z čištění spalin, 100504 - ostatní částice a prach, 100505 - tuhé odpady z čištění plynů, 100506 - kaly z čištění plynů, 100507 - odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály, 100599 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 1006 - odpady z hutního zpracování mědi, 100601

- strusky, 100602 - stěry a pěny, 100603 - prach z čištění spalin, 100604 - ostatní částice a prach, 100605 - odpady z elektrolytické rafinace, 100606 - tuhé odpady z čištění plynů, 100607 - kaly z čištění plynů, 100608 - odpady vyzdívek a žárovzdorných materiálů, 100699 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 1007 - odpady z hutního zpracování stříbra, zlata a platiny, 100701 - strusky z prvního a druhého tavení, 100702 - stěry a pěny z prvního a druhého tavení, 100703 - tuhé odpady z čištění plynů, 100704 - ostatní částice a prach, 100705 - kaly z úpravy plynů, 100706 - odpady vyzdívek a žárovzdorných materiálů, 100799 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 1008 - odpady z hutního zpracování ostatních neželezných kovů, 100801 - strusky, 100802 - stěry a pěny, 100803

- prach ze spalin, 100804 - ostatní částice a prach, 100805 - tuhé odpady z čištění plynů, 100806 - kaly z čištění plynů, 100807 - odpady vyzdívek a žárovzdorných materiálů, 100899 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 1009 - slévárenské odpady železných kovů, 100901 - neupotřebené licí formy a jádra s obsahem organických pojiv, 100902 - upotřebené licí formy a jádra s obsahem organických pojiv, 100903 - pecní struska, 100904 - prach z pecí, 100999 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 1010 - slévárenské odpady neželezných kovů, 101001 - neupotřebené licí formy a jádra s obsahem organických pojiv, 101002 - upotřebené licí formy a jádra s obsahem organických pojiv, 101003 - pecní struska, 101004 - prach z pecí, 101099 - odpady výše neuvedené.

Kategorie 1011 - odpady z výroby skla a skleněných výrobků, 101101 - odpady sklářského kmene před tepelným zpracováním, 101102 - odpadní sklo, 101103 - odpady vláknitých materiálů na bázi skla, 101104 - prach z čištění spalin, 101105 - ostatní částice a prach, 101106 - tuhé odpady z čištění plynů, 101107 - kaly z čištění plynu, 101108 - odpady vyzdívek a žáruvzdorných materiálů, 101199 - odpady výše neuvedené.

Pane předsedající, já se obávám, že sněmovna je již poněkud nesoustředěna, mám to začít číst znovu? Mám toho asi ještě na dvě hodiny, ale vidím, že je nesoustředěn i pan předsedající. Takže přátelé, děkuji za pozornost a brzy zase na shledanou.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pan poslanec Krejsa skončil své vystoupení. Dovolte mi, abych vznesl v tomto okamžiku procedurální návrh, a to takový návrh, aby podle § 59 odst. 1 a 2 se sněmovna usnesla na tom, že každé další vystoupení v této rozpravě bude omezeno na dvakrát deset minut.

Pane poslanče, váš procedurální návrh je nehlasovatelný, vy jste navrhoval přerušit jednání schůze do 15.00, resp. 16.00 hodin. Já jsem přebral schůzi po předcházejícím řídícím a mám tu návrh poslance Vika jednat do 15.00 či 16.00 hodin, kolega Ledvinka potvrzuje. V takovém případě je váš návrh ještě hlasovatelný. O slovo se hlásí poslanec Gross. Nicméně návrh, který jsem Já vznesl, procedurální, bude za několik okamžiků podroben hlasování.

Poslanec Stanislav Gross: Dávám další procedurální návrh, aby se jednalo do 15.30 hodin.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Myslím, že o procedurálních návrzích budeme hlasovat v pořadí, v jakých byly vzneseny. Čili dovolím si vás pozvat do sněmovny a zrekapituluji:

Zaprvé budeme hlasovat o procedurálním návrhu poslance Vika, který navrhuje, aby sněmovna jednala dnes do 16.00 hodin.

Za druhé budeme hlasovat o mém procedurálním návrhu, aby každý další řečník v rozpravě k tomuto bodu byl omezen podle § 59 dvakrát deseti minutami.

Za třetí, pokud ještě bude hlasovatelný, v té době budeme hlasovat o návrhu poslance Grosse, aby dnes sněmovna jednala do 15.30 hodin.

Odhlašuji vás a poprosím vás o novou registraci. Posečkám několik okamžiků.

Zahajuji hlasování o návrhu poslance Vika, aby dnešní schůze trvala do 16 hodin. Ptám se, kdo je v hlasování, pořadové č. 202, pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování 202 bylo pro 23 poslanců, proti 84. Tento návrh nebyl přijat.

Dalším bodem určeným k hlasování je můj procedurální návrh, aby při dalším projednávání tohoto bodu byla řečnická lhůta omezena podle § 59 na dvakrát deset minut.

Zahajuji hlasování, pořadové č. 203, a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování bylo pro 125 poslanců, 2 proti. Tento návrh byl schválen.

Návrh pana poslance Grosse je ještě hlasovatelný. Pan poslanec Gross navrhl, abychom jednali dnes do 15.30 hodin.

Zahajuji hlasování, pořadové č. 204, a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Oznamuji vám, že hlasování, pořadové č. 204, skončilo výsledkem pro 62, proti 63.

Pokračujeme v projednávání tohoto bodu. Do rozpravy jsou ještě přihlášeni páni poslanci Huml, Zajíček a Skalický. Po skončení podrobné rozpravy přichází v úvahu hlasování o přerušeném bodu 11 návrhu usnesení paní poslankyně Buzkové a volby mediálních rad. Po tomto hlasování bychom dnešní jednání skončili. Samozřejmě, pokud okolnosti nevynutí si jiné řešení.

V tomto okamžiku v rozpravě vystupuje pan poslanec Huml. Faktická pan poslanec Bláha.

Poslanec Jan Bláha: Já bych chtěl posledního přednášejícího požádat, vzhledem k obsáhlosti jeho přednesu pozměňovacích návrhů, aby je také dal v písemné podobě. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dobře. Vyslechli jsme návrh zpravodaje. Pan poslanec Huml pokračuje v rozpravě. Připraví se pan poslanec Zajíček.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP