25. března - 4. dubna 1997

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1997

II. volební období

10. schůze

25. března - 4. dubna 1997

Těsnopisecká zpráva o schůzi

Poslanecké sněmovny Parlamentu

1. Návrh poslankyně Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv, podle sněmovního tisku 25 - třetí čtení

2. Zpráva ministra financí o plnění zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., podle sněmovního tisku 36 - druhé čtení

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 90 - druhé čtení

5. Návrh vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování Poldi Kladno na prodloužení lhůty, do níž je jmenovaná komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně

6. Průběžná zpráva předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování Poldi Kladno ke dni 25. března 1997

7. Návrh poslanců Vladimíra Špidly a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, podle sněmovního tisku 63 - druhé čtení

8. Návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém, podle sněmovního tisku 14/5 a 14/6 - vrácený Senátem

9. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 125 - prvé čtení

10. Návrh na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

11. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 126 - prvé čtení

12. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 127 - prvé čtení

13. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., a zákona č. 234/1992 Sb" a některé další zákony, podle sněmovního tisku 128 - prvé čtení

14. Návrh poslance Karla Machovce na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 134 - prvé čtení

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona ČNR č. 38/1993 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb" o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 139 - prvé čtení

16. Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného, podle sněmovního tisku 150 - prvé čtení

17. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

18. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 10 - prvé čtení

19. Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., podle sněmovního tisku 141 - prvé čtení

20. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 145 -prvé čtení

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 148 - prvé čtení

23. Vládní návrh zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 143 - prvé čtení

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád, a kterým se mění zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 132 - prvé čtení

25. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh na ratifikaci Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, sjednané v Haagu 25. října 1980, podle sněmovního tisku 144 - prvé čtení

26. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, podle sněmovního tisku 120 - prvé čtení

27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu materiál "Ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými, sjednané dne 19. července 1928 v Praze, a to formou výměny nót", podle sněmovního tisku 96 - druhé čtení

28. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu a podpis Protokolu k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu, podle sněmovního tisku 133 - prvé čtení

29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. listopadu 1996, podle sněmovního tisku 136 - prvé čtení

30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní dědických a darovacích, podepsaná v Praze dne 19. září 1996, podle sněmovního tisku 82 - druhé čtení

31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vysloveni souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 26. září 1996 v Montevideu, podle sněmovního tisku 86 - druhé čtení

32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. října 1996 v Praze, podle sněmovního tisku 88 - druhé čtení

33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souladu Dohoda mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. září 1996 v Buenos Aires, podle sněmovního tisku 89 - druhé čtení

34. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsanou ve Washingtonu dne 30. září 1996, podle sněmovního tisku 92 - druhé čtení

35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. června 1996 v Dublinu, podle sněmovního tisku 97 - druhé čtení

36. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1997, podle sněmovního tisku 94

37. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1997, podle sněmovního tisku 95

38. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 7. 1996 do 31. 12. 1996, podle sněmovního tisku 117

39. Zpráva organizačního výboru o prozkoumání oprávněnosti užívání akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny

40. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 53 -druhé čtení

41. Roční uzávěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1995, podle sněmovního tisku 5

42. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za prvé pololetí 1996, podle sněmovního tisku 81

43. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za l. -3. čtvrtletí 1996, podle sněmovního tisku 111

44. Informace vlády České republiky o řešení situace v Poldi Kladno

45. Průběžná zpráva předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností vedoucích k ukončeni činnosti Kreditní banky a.s. Plzeň, ke dni 31. 12. 1996, podle sněmovního tisku 115

46. Návrh stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS na usnesení Poslanecké sněmovny k problematice parlamentní kontroly zpravodajských služeb

47. Odvolání poslance Miroslava Sládka proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru ze dne 15. 11. 1996 o disciplinární odpovědnosti (usnesení MIV č. 12)

48. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

49. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb., podle sněmovního tisku 34/4 - vrácený prezidentem republiky

50. Informace ministra vnitra o okolnostech zadržení poslance Miroslava Sládka

51. Zpráva ministra vnitra České republiky o činnosti policie v sídle Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

52. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění a prošetření podmínek privatizace, převodů, prodejů a pronájmů zařízení a majetku ČSTV

53. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

54. Návrh na volbu člena stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

55. Návrh na změny ve složení Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

56. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

57. Návrh na volbu členů Rady České televize

58. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

59. Návrh na volbu členů Prezidia Fondu národního majetku České republiky

60. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

61. Návrh na odvolání členů Prezídia Pozemkového fondu České republiky

62. Návrh na volbu členů Prezídia Pozemkového fondu České republiky

63. Návrh na volbu členů výboru Fondu dětí a mládeže

64. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu na postup při rozhodování o ztrátě nároku poslance na plat a paušální náhrady za neomluvenou neúčast na jednacích dnech Poslanecké sněmovny a jejích orgánů

65. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., podle sněmovního tisku 36 - třetí čtení

66. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 53 -třetí čtení

67. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1997, podle sněmovního tisku 123

68. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 130

69. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1997 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za roky 1996 a 1997, podle sněmovního tisku 138


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP