Úterý 25. března 1997

1. den schůze (25. března 1997)

Přítomno: 200 poslanců

(Schůze zahájena ve 14.08 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, dovolte, abych zahájil desátou schůzi poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně přivítal.

Schůzi jsem svolal a návrh pořadu této schůze jsem stanovil na návrh organizačního výboru. Pozvánka vám byla zaslána poštou v pátek 14. března.

Nyní vás prosím, a to včetně pana ministra Skalického, abyste se laskavě přihlásili svými hlasovacími kartami, případné mi sdělili, kdo žádá vydání náhradní karty. Zatím zde mám dvě sdělení. Pan poslanec Kuneš má náhradní kartu číslo 25 a pan poslanec Gross má náhradní kartu číslo 10. Žádnou další informaci tohoto typu jsem nedostal.

Pan poslanec Češka sděluje, že má - jak sám řekl - zcela čerstvou náhradní kartu číslo 24. V tom případě vítám zvláště srdečně pana poslance Češku proto, protože jsem dostal jeho písemnou omluvu. Jsem rád, že tato omluva neplatí. Proto omlouvám pouze paní ministryni spravedlnosti Vlastu Parkanovou, která sděluje, že nebude moci být přítomna našemu zasedání od 15 hodin vzhledem ke slibu soudců u prezidenta republiky. Kdyby do té doby došlo na její bod, což je pátý bod navrhovaného programu schůze, doufám, že sněmovna bude souhlasit s mírným poodsunutím tohoto bodu. Tím jsem vyčerpal všechny omluvy.

Nyní mi dovolte, abych přešel k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji vám, aby ověřovateli byli paní poslankyně Hana Škorpilová a pan poslanec Dušan Kulka. Má někdo jiný návrh? Žádný jiný návrh nevidím, proto přistoupím k hlasování. Zahajuji hlasováni.

Kdo je pro navržené ověřovatele, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování poř. č. 1 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 190 přítomných pro něj hlasovalo 164 a proti byli 2.

Protože 10. schůze Poslanecké sněmovny se zcela určitě bude konat i ve čtvrtek, měli bychom v souladu s jednacím řádem přikročit k losování pořadí poslanců přihlášených k podání ústních interpelací na předsedu vlády případně na vládu a dále na jednotlivé členy.

Prosím proto určené ověřovatele, aby se ujali své funkce. Připomínám jim i ostatním, že se již budeme řídit usnesením číslo 248 z minulé schůze, kterým jsme si postup ústních interpelací upravili. Naše losovací zařízení je nastaveno tak, aby byl naplněn požadavek článku 4 příslušného usnesení. Jednotlivé bloky interpelaci, až tento seznam jako obvykle dostanete na své lavice, jsou od sebe odlišeny tučností písma. Podrobněji vás bude informovat řídící schůze při ústních interpelacích ve čtvrtek. Pro ty, kdo na to zapomněli, znovu připomínám, že se jedná o to, že se losuje vždy nejdříve z prvních podaných interpelací každého jednotlivého poslance.

Prosím tedy určené ověřovatele, aby se ujali své funkce, zkontrolovali přihlášky poslanců k ústním interpelacím se seznamy v počítači a provedli příslušné losování.

Omluvy jsem již uvedl a nezbývá již jako obvykle přistoupit k programu schůze.

Návrh pořadu 10. schůze, jak jsem již řekl, jsem stanovil na základě doporučení organizačního výboru. Než dám slovo přihlášeným k tomuto tématu, dovolte mi jedno sdělení předsedajícího.

V pondělí 17. března t.r. vrátil prezident České republiky pan Václav Havel Poslanecké sněmovně parlamentu zákon přijatý dne 28. února 1997, kterým se mění a doplňuje zákon 6. 138 z roku 1973 Sb., o vodách, tedy tzv. "Vodní zákon" ve znění zákona ČNR č. 425 z roku 1990 Sb,, a zákona č. 114/1995 Sb., Stanovisko pana prezidenta vám bylo postoupeno jako sněmovní tisk 34/7 a rozdáno dne 19. března. Navrhuji, abychom do pořadu 10. schůze v souladu s jednacím řádem zařadili nový bod a to "Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/73 Sb., o vodách", vodní zákon, ve znění zákonů ČNR, které jsem již uvedl. Je to tedy zákon, vrácený prezidentem republiky.

Tento nový bod doporučuji zařadit jako první bod jednání v úterý 1, dubna. Budeme postupovat jako obvykle, pokud jde o uzance, které se týkají ústních interpelací.

Přednesl jsem tedy pozměňovací návrh k programu 10. schůze a nyní v pořadí, jak byli přihlášení, udělím slovo těm poslancům, kteří se hlásí s návrhy k programu schůze.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, předložím čtyři návrhy na změnu pořadu 10. schůze Poslanecké sněmovny.

Jako první návrh přednáším návrh na zařazení nového bodu za stávající bod č. 70. a tento bod by se jmenoval "Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky".

Druhý návrh, který předkládám, se týká bodu 2 stávajícího programu schůze Poslanecké sněmovny - tímto bodem je "Zpráva vlády České republiky o plnění zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997" - návrh se týká přeřazení tohoto bodu, aby tento bod, v tomto znění, byl projednáván Poslaneckou sněmovnou v úterý 1.4., to je příští týden, jako první, resp. druhý bod, pokud bude schválen návrh, který zde vznášel předseda Poslanecké sněmovny. Důvod tohoto návrhu je vcelku jednoduchý - dovedu pochopit, že kvůli časové tísni nemohla vláda takovouto zprávu projednat a bylo by, myslím, nevhodné, aby vláda dostala týden času na projednání a přijetí takovéto zprávy.

Další návrh, který předkládám, se týká zařazení nového bodu, který by byl zařazen za stávající bod číslo 53 - tento bod by se jmenoval "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k prezidiu Fondu národního majetku". Obsahem tohoto bodu by bylo vlastně vyžádání si zprávy o celkové realizaci privatizačního procesu od roku 1991 do současnosti, včetně bilance užití těchto prostředků a z tohoto procesu a také výhled do budoucího období.

Myslíme si, že by se toto meritorně na této schůzi sněmovny projednávat nemělo, ale takovéto usnesení by se mělo přijmout tak, aby sněmovna mohla na příští schůzi Poslanecké sněmovny jednat nad materii, která bude pečlivě připravena, protože jde o věc, která, jak si myslíme, je velice důležitá.

A jako poslední bod bych vznesl návrh na změnu stávajícího bodu č. 67 programu schůze tak, aby tento bod 67 zněl:

Návrh na odvolaní místopředsedy a členů Prezídia Fondu národního majetku na místo stávajícího bodu č. 67.

Děkuji, to jsou všechny návrhy.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Dovolím si faktickou poznámku -a prosím pana poslance Grosse, aby mé poslouchal - k jeho druhému návrhu. Vláda navrhuje ústy svého předsedy, aby bod 2 byl reformulován na zprávu ministra financí ČR s tím, že vláda potřebuje čas zhruba do poloviny dubna t.r. na zpracování vládního stanoviska. Prosím pana poslance Grosse, aby v tomto smyslu svůj pozměňovací návrh uvážil.

Poslanec Stanislav Gross: Já se omlouvám - k faktické: já bych souhlasil s tím, nechť se nejprve hlasuje o návrhu vlády a v případě, že by tento návrh neprošel, nechť se hlasuje o mém návrhu, protože bude vytvořen časový prostor pro zvládnutí této záležitosti.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Vláda nemá návrh a prosím tedy, aby bylo v rámci fair play konstatováno, že předkládám návrh, aby bod 2 byl místo Zpráva vlády ČR, Zpráva ministra financí ČR. Pokud tento návrh neprojde, budeme v souvislosti s tím, co řekl pan poslanec Gross, hlasovat o jeho návrhu.

Nyní uděluji slovo panu poslanci Václavu Exnerovi, připraví se pan poslanec Smetana.

Poslanec Václav Exner Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mně, abych vám jménem klubu poslanců KSČM přednesl návrh na zařazení nového bodu, který by byl projednáván před současným bodem č. 3.

Klub komunistů vám navrhuje, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení, kterým žádá vládu ČR, aby další deregulační kroky v oblasti cen bydlení a cen energií pro obyvatelstvo nečinila do a) předložení a projednání koncepce obnovení výstavby bytů a zajištění rovnováhy mezi potřebami a nabídkou bytů a b) předložení a projednání koncepce energetické politiky státu zaměřené i na energetické úspory a sociální a ekonomické souvislosti v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Z obsahu návrhu usnesení, který jsem přednesl a který vám byl také rozdán na lavice, je zřejmé, čeho by se příslušný bod měl týkat. Podrobnější zdůvodnění samozřejmě nechávám na příslušný bod. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Uděluji slovo panu poslanci Smetanovi, připraví se pan poslanec Sládek.

Poslanec Martin Smetana: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych po dnešní poradě našeho klubu, tedy klubu SPR-RSČ, podal návrh na doplnění našeho návrhu pořadu o bod s názvem Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona o parlamentní stráži, sněmovní tisk 135, stanovisko vlády 135/1, a to bod jako číslo 8.

Krátké zdůvodnění: Po problémech, které nastaly v prostorách klubu SPR-RSČ, a po násilném vniknutí Policie ČR do prostor poslaneckého klubu SPR-RSČ, se náš klub rozhodl zpracovat návrh zákona o parlamentní stráži. S touto nutností počítá i zákon č. 90 z roku 1995 Sb., o jednacím řádu. část 20. § 119 odst. 1 a 2. Většina představitelů jednotlivých poslaneckých klubů, a to jak z opozice, tak i z koalice, se vyjádřila o nutnosti konečně přijmout zákon o parlamentní stráži, a proto doufám, že náš návrh o zařazení tohoto velmi důležitého bodu podpoříte.

Druhý můj návrh je změna v návrhu pořadu, a to bod č. 3 s názvem Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13 z roku 1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35 z roku 1993 Sb., sněmovní tisk 36, aby se přesunul jako bod první čtvrtečního jednání.

A poslední návrh je přesunutí bodu 14 s názvem Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ve znění zákona ČNR č. 38 z roku 1993 Sb., a zákona č. 455 z roku 1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 150, na páteční jednání, a to bod jako 1.

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, neopouštějte prosím řečniště. Byl jsem upozorněn, že váš bod, který jste navrhl, a sice návrh na vydání zákona o parlamentní stráži, je nehlasovatelný, a to z toho důvodu, že stanovisko vlády nebylo doručeno 10 dnů před schůzí sněmovny. Zde se odvolávám na § 89 jednacího řádu.

Ale poprosil jsem vás, abyste zůstal u řečniště především proto, že v době, kdy mně byla tato informace sdělována, jsem opomněl - a omlouvám se za to - poznamenat si druhý z vašich tří návrhů a prosím proto, abyste ho laskavé zopakoval. Čiti bod 14 jste navrhoval přesunout na pátek jako první bod, je to tak? (Smetana; ano.) A bod 8 je tedy nehlasovatelný, čili si ho škrtám a prosím, abyste uvedl ten bod, který jste původně uváděl jako druhý bod svého návrhu.

Poslanec Martin Smetana: Bod č. 3 - jedná se o celní zákon - přesunout jako bod první čtvrtečního jednání.

Předseda PSP Miloš Zeman: Jako první bod čtvrtečního jednání. Děkuji. Nyní to mám poznamenáno.

Uděluji nyní slovo panu poslanci Sládkovi, připraví se pan poslanec Černý.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji předřazení současného bodu 51 s příhodným názvem Zpráva ministra vnitra ČR o činnosti Policie v sídle Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako bod č. 3, a to z toho důvodu, že se objevily skutečnosti, které ještě dále prohlubují pochybnosti o oprávněnosti zákroku a vůbec o charakteru, dá se říci české republiky.

Při zásahu policie proti panu Votavovi se z kanceláře předsedy poslaneckého klubu ztratil přenosný počítač. Upozorňuji na to. Policie ho tam mohla vzít, odnést, ukrást, pokud ovšem nepřistoupíme na tu variantu, že pan Votava, který byl odváděn spoután, jenom v tričku s krátkým rukávem a ve slipech, si neodnesl tento notebook v zubech, pod paždím a nebo schovaný ve slipech. Tento počítač se našel teprve druhý den na pankrácké věznici. Upozorňuji na to, že policie zároveň s odvedením pana Lubomíra Votavy odnesla z mé kanceláře přenosný počítač, který se objevil teprve druhý den v tzv. kontumaci v pankrácké věznici.

To, že je plný stranických Informací a dalších informací, to zde jistě nemusím dlouze vysvětlovat. Takovýmto nezákonným způsobem si obstarává policie informace o politicích, a ty jsou samozřejmě následně zneužívány.

Není nutné, aby kdokoli vyslovoval v této souvislosti jakoukoli podmínku, nebo podmiňoval, zda to je pravda. Lze to totiž ověřit na policejním videozáznamu, který měla možnost shlédnout celá republika. Bylo vidět, že pan Votava je evidentně v tričku, ve slipech a spoután. Lze to doložit záznamy z pankrácké věznice, kde, prosím, byl předán do vazby a měl u sebe tyto tři věci: tričko, slipy a přenosný počítač. Policie, která mu nedovolila, aby se oblékl, mu s sebou na tu cestu opatřila přenosný počítač.

Já si myslím, že to je tak vážná věc, která dokládá to, že jsou politici v našem státě sledováni, odposloucháváni. Je to další potvrzení výroku o policejním státu. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Sládkovi. Uděluji slovo panu poslanci Černému, připraví se pan poslanec Vik.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, z pověření vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování Poldi Kladno žádám o zařazení nových bodů, které bych prosil zařadit jako první dva body ve středu ráno, tzn. zítra ráno. První bod by byl "Návrh vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování Poldi Kladno na prodloužení lhůty, do níž je jmenovaná komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně", a druhý bod je "Průběžná zpráva předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace Poldi Kladno ke dni 25. 3."

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče, poznamenal jsem si. Nyní má slovo pan poslanec Jan Vik, připraví se pan poslanec Uhde.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si jménem poslaneckého klubu Sdružení pro republiku-Republikánské strany Československa navrhnout nový bod s názvem "Informace vlády České republiky o jejím stanovisku k výrokům velvyslance Spolkové republiky Německo proneseným v Jihlavě a o Jejím stanovisku k výrokům velvyslance Ruské federace". Tento bod navrhujeme zařadit zítra jako bod první.

Dovolte mi krátké odůvodnění, V minulých dnech zazněly z úst velvyslance Ruské federace a velvyslance Spolkové republiky Německo výroky, které by se daly označit za vměšování do vnitřních záležitostí České republiky. Zatímco výroky velvyslance Ruska vzbudily až hysterické reakce, tak výroky velvyslance Spolkové republiky Německo, který zaútočil na Českou republiku, jsou zatím, zejména vládními politiky, bagatelizovány a snad i omlouvány. Poslanecký klub SPR-RSČ je toho názoru, že právě půda Poslanecké sněmovny je tím místem, kde by měla zaznít oficiální stanoviska vlády, a to nejen pro poslance, ale i pro celou veřejnost. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Vikovi, uděluji slovo panu poslanci Uhdemu, připraví se pan poslanec Janeček.

Poslanec Milan Uhde: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, mám dva návrhy na změnu pořadu.

Navrhuji, aby byl z pořadu vyřazen dosavadní bod druhý - "Zpráva vlády České republiky o plnění zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997".

Stručné zdůvodnění: Požadavek nebo návrh zařadit tento bod byl vznesen v termínu tak krátkém, že není podle našeho názoru možné, aby byl materiál k tomuto bodu v tak krátkém termínu řádné připraven a navíc ještě projednán a schválen vládou.

Dále sděluji sněmovně, že mé předkladatelky návrhu na vydání zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40 z roku 1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, je to obsah dosavadního bodu osmého, tedy obě předkladatelky - paní poslankyně Anna Röschová a Milena Kolářová - požádaly a zmocnily, abych sdělil sněmovně, že návrh tohoto zákona stahují. To znamená, že tento zákon by neměl tvořit osmý bod, a měl by být proto z pořadu této schůze vyřazen.

Stručné odůvodnění: Návrh tohoto zákona narazil na neshody v koalici, to za prvé, za druhé se obé předkladatelky dozvěděly, že na toto téma se chystá pracovat tým paní ministryně spravedlnosti a že je to řádně zaneseno v legislativním plánu vlády. Proto se rozhodly tak, jak jsem sněmovně oznámil. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím pana poslance Uhdeho, aby rovněž ještě na chvilečku setrval na řečništi. Protože tento bod přesouváme z jedné schůze Poslanecké sněmovny na druhou, rád bych se ho dotázal, zda jeho návrh na vyřazení bodu 8 mám chápat jako návrh na zařazení na 11. schůzi, anebo v duchu toho, co právě řekl, jako návrh na definitivní vyřazení tohoto bodu, samozřejmě jako zpětvzetí podle přání předkladatelek.

Poslanec Milan Uhde: Pane předsedo, byl jsem poučen znalci, možná chybné poučen, že použiji-li formulace, že návrh zákona se stahuje, tj. bere se zpět, znamená to, že nebude už napříště zařazován.

Předseda PSP Miloš Zeman: Takže pro stenozáznam: Jedná se o zpětvzetí, o němž se, pokud nedošlo ke druhému čtení, nehlasuje, tzn., že tento váš návrh pouze bereme na vědomí, aniž bychom o něm hlasovali. Po tomto upřesnění.

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane předsedající, můj návrh se týká bodu 4, tj. "Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích".

Můj návrh směřuje k tomu, aby tento bod byl projednáván příští úterý ve 14 hodin. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Ještě jednou. Který bod, pane poslanče?

Poslanec Josef Janeček: Navrhuji, aby bod č. 4 byl projednáván příští úterý, tj. 1. dubna, ve 14 hodin.

Předseda PSP Miloš Zeman: V úterý 1. dubna ve 14 hodin. Děkuji vám, pane poslanče.

Nyní uděluji slovo panu poslanci Pavlu Kováčikovi, připraví se pan poslanec Wagner.

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolím si nyní předložit návrh na zařazení nového bodu jednání s názvem "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky" k zemědělství ve znění:

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky:

1. O předložení písemné zprávy k řešení krizové situace v zemědělství se zřetelem na současnou finančně ekonomickou situaci subjektů podnikajících v zemědělství, míru ingerence státu v jednotlivých produkčních oblastech dotýkajících se i mimoprodukčních funkcí zemědělství

2. Ochranu vlastního trhu a podporu exportu zemědělské produkce a řešení vysoké zadluženosti zemědělských subjektů, včetně vnitřní zadluženosti

3. Řešení vyrovnání transformačních podílů a její projednání na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Rád bych, vážený pane předsedo, aby tento můj návrh byl vnímán tak, že žádám zařadit tento bod za stávající bod 32. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Wagner, připraví se paní poslankyně Emmerová.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, navrhuji, aby s ohledem na platné usnesení rozpočtového výboru, že uspořádá mezi touto a příští schůzí sněmovny seminář k problematice důchodů a zejména k té části, která se týká dlouhodobého financování důchodů, byly body 6 a 49 přeřazeny až na příští schůzi sněmovny.

Rozpočtový výbor neprojednal tento návrh, který je uveden pod bodem 6, z toho důvodu, že považoval za důležité, aby před věcným projednáním obou návrhů, tohoto i vládního, byl uskutečněn již zmíněný seminář.

Dále upozorňuji, že k bodu 1 nebylo doručeno v důvodové zprávě Poslanecké sněmovně to, co má byt předmětem každé důvodové zprávy. Cituji § 86 odst. 3 zákona o jednacím řádu: "Důvodová zpráva obsahuje též předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy, zejména nároky na státní rozpočet".

Nepovažuji za potřebné předložit návrh na změnu pořadu, ale považuji za potřebné při schvalování bodu 1 pořadu upozornit navrhovatele, že je zde tento nedostatek plynoucí z logiky platného zákona o jednacím řádu, a že by sami navrhovatelé mohli požádat o přeložení na dobu, kterou jim bude trvat odstranění této vady.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Wagnerovi a konstatuji, že paní poslankyně Emmerová se hlásila až k bodu 6 našeho pořadu a nehlásila se tedy do diskuse k programu naší schůze.

Konstatuji, kolegyně a kolegové, že tím jsme vyčerpali všechny písemné přihlášky k programu naší schůze. Rozpravu na toto téma proto uzavírám a budeme nyní hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích v takovém pořadí, v jakém byly předloženy.

Dovolil jsem si vám předložit první návrh, který stručně zopakuji. Doporučuji, abychom návrh vodního zákona, vrácený prezidentem republiky, zařadili jako první bod jednání v úterý 1. dubna.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat, když v hlasování pořadové číslo 2 pro něj ze 197 přítomných hlasovalo 162 a 4 poslanci byli proti.

Dále byl v pořadí předložených pozměňovacích návrhů předložen návrh pana poslance Grosse, aby za bod 70 byl zařazen nový bod s názvem "Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny". Táži se pana poslance Grosse, zda jsem jeho návrh interpretoval správně. Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh pana poslance Grosse, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 3 skončilo nepřijetím tohoto návrhu vzhledem k tomu, že ze 197 přítomných pro něj hlasovalo 81, proti 74.

Další návrh pana poslance Grosse koliduje s dalšími dvěma návrhy k témuž bodu, z nichž první jsem přednesl já a druhý v pořadí návrhů přednesl pan poslanec Uhde.

Navrhuji vám tedy, kolegyně a kolegové, toto pořadí. Za prvé hlasovat o mém návrhu, aby došlo k reformulaci bodu 2, kdy místo "zpráva vlády České republiky atd." bude "zpráva ministra financí". Pan poslanec Gross sám uvedl, že souhlasí s tím, aby tento návrh byl předřazen hlasování o jeho návrhu, to znamená přesunutí návrhu v původním znění na úterý 1. dubna jako 2.bod.

Zahajuji proto hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat, když v hlasování pořadové číslo 4 se pro něj ze 198 přítomných vyslovilo 101 poslanců a proti bylo 51 poslanců.

Táži se nyní pana poslance Grosse, zda trvá na svém původním návrhu. Netrvá. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně obsahu a návrh pana poslance Uhdeho se týkal vyškrtnutí bodu 2 v původním znění, táži se pana poslance Uhdeho, zda trvá na svém návrhu.

Poslanec Milan Uhde: Trvám na tom, aby se o mém návrhu hlasovalo.

Předseda PSP Miloš Zeman: V tomto případě se to ovšem musí týkat -a prosím, abyste to jasně uvedl, pane poslanče - i takto reformulovaného bodu, který jsme před chvílí schválili hlasováním, aby bylo zcela jasno, o čem hlasujeme.

Poslanec Milan Uhde: Já bych byl, vážený pane předsedo, namítal proti pořadí hlasování, ale bohužel z technických důvodů se mi námitku nepodařilo vznést. Ve svém zdůvodnění jsem uváděl, že termín je krátký jednak pro ministra a pro zpracování jeho zprávy, jednak pro zpracování a schválení zprávy vládou. Domnívám se tedy, že je zcela regulérní, když budu trvat na hlasování o svém návrhu na vyřazení bodu, i když byl reformulován způsobem, který jste navrhl.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Byl jsem sice informován, že pan ministr financí má zprávu připravenou, ale myslím, že bude rozumnější, když rozhodneme hlasováním.

Zahajuji proto hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Uhdeho na vyškrtnuti zprávy ministra financí o rozpočtu, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že návrh pana poslance Uhdeho nebyl přijat, když z přítomných 198 poslanců pro bylo 99 a proti 98.

Další byl návrh pana poslance Grosse, aby za bod 53 byl zařazen bod s názvem "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k problematice prezidia Fondu národního majetku". Táži se pana poslance Grosse, zda jsem ho interpretoval správně.

Poslanec Stanislav Gross: Pane předsedo, takřka správně. Návrh bodu by zněl "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k prezidiu Fondu národního majetku".

Předseda PSP Miloš Zeman: K presidiu Fondu národního majetku. Děkuji vám za tuto korekci, pane poslanče. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 6 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 198 poslanců 97 bylo pro a 81 proti.

Další návrh pana poslance Grosse zněl, aby pokud jde o bod 67, což je návrh na volbu členů presidia Fondu národního majetku - tedy předpokládám, že to mělo být před tento bod - byl samostatný bod "Odvolání místopředsedů a presidia Fondu národního majetku", případné že navrhujete zrušení bodu 67 a reformulaci. Prosím, abyste to ještě jednou uvedl na mikrofon.

Poslanec Stanislav Gross: Omlouvám se. Návrh zněl tak, že by místo tohoto bodu byl onen bod, který jsem zde přednášel, protože návrh na volbu členů presidia musí vzejít z návrhu vlády a to nemůžeme na této schůzi sněmovny udělat v případě, že by sněmovna odsouhlasila odvolání členů a místopředsedy presidia Fondu národního majetku. Čili je to jedno hlasování o změně toho bodu na nový text.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP