Úterý 25. března 1997

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, byla jsem pověřena menšinou ústavné právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, abych předložila a odůvodnila Poslanecké sněmovně oponentní zprávu menšiny výboru k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13 z roku 1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. Tato oponentní zpráva menšiny vám byla rozdána jako parlamentní tisk č. 36/6.

Při projednávání tisku 36 v ústavné právním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 12. 3. 1997 byl k obsahu vládního návrhu novely celního zákona vznesen následující pozměňující návrh.

Znění § 12 odst. 4 se nahrazuje novým textem, který včetně poznámky pod čarou zní:

Na služební poměr celníků se nepoužijí ustanovení § 139-144 zákona o služebním poměru Policie České republiky upravující vztahy policie a odborových orgánů.

Poznámka 3 J: Tyto vztahy se přiměřeně řídí zvláštními zákony.

Poznámka 3 K: Poznámka pod čarou 3 K zní:

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli ve znění zákona č. 3/1991 Sb., zákon č. 2/1990 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění: Pozměňující návrh je plně v souladu s úmluvou Mezinárodni organizace práce č. 87 o svobodě odborů a ochraně práva odborově se sdružovat, kterou je Česká republika vázána. Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 489/1990 Sb,

Podle této úmluvy se vnitrostátní zákonodárství nemá dotýkat ani nemá byt uplatňováno takovým způsobem, jenž by se dotýkal záruk stanovených touto úmluvou. Podle č. 9 úmluvy lze sice vnitrostátním zákonodárstvím stanovit, do jaké míry budou záruky, jež stanoví tato úmluva, uplatněny v armádě a v policii. Je však nepřípustné rozšiřovat omezení na jakékoliv ozbrojené složky mimo ozbrojené složky plnící úlohu při obraně státu, tj. armádu a policii. Nad rámec písemného zdůvodnění doplňuji o následující.

Zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, v platném znění ve svém § 2 vyjmenovává, co tvoří ozbrojené síly. Z této definice jednoznačně vyplývá, že není mezi ně možno zahrnovat celníky. Tento výklad potvrdilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky ve svém stanovisku k připomínkám českomoravské komory odborových svazů k návrhu novely celního zákona. Cituji:

Z povahy věci vyplývá, že v případě ozbrojených sil se jedná výlučně o ozbrojenou brannou moc /armádu/, vytvořenou k obraně státu. Konec citátu.

S dalším názorem Ministerstva práce a sociálních věcí k této problematice, že za předpokladu, že se na celníky budou zcela (plné) vztahovat ustanovení zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, není důvod, proč by na ně neměla být aplikována i ustanovení § 139-144 tohoto zákona, předkladatelé oponentní menšinové zprávy zásadně nesouhlasí. Již zmíněná úmluva Mezinárodní organizace práce 6. 87 a obdobně úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat, připouštějí omezení odborových práv u ozbrojených sil a policie, a to z toho důvodu, že tyto složky mají mimořádný význam pro zajištění bezpečnosti státu a veřejného pořádku. Funkce celníků je však odlišná. Nevykonávají činnost armády ani policie, ani ji nenahrazují. V současných dnech probíhají konzultace této problematiky u Mezinárodní organizace práce. Podle posledních informací Mezinárodní organizace práce plně stojí za stanoviskem českomoravské komory odborových svazů a omezení odborových práv u celníků považuje za porušení zmíněných umluv.

Ústavné právní výbor při svém jednání dne 12. 3....

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegové a kolegyně, znovu prosím o klid.

Poslankyně Jitka Kupčová: Ústavně právní výbor při svém jednání dne 12. 3. 1997 tento pozměňovací návrh neschválil. Menšina ústavně právního výboru, kterou tvoří poslanci Jitka Kupčová, Zdeněk Jičínský, František Španbauer, Luděk Polášek, Zuzka Rujbrová a Dalibor Matulka, je i přesto přesvědčena o jeho správnosti, a proto předkládá toto menšinové stanovisko a žádá, aby o něm bylo hlasováno. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji vám, paní poslankyně. Předložený vládní návrh zákona uvedl ve 2. čtení místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník. Chtěl bych se proto zeptat pana ministra, zda si přeje znovu vystoupit případně doplnit své původní úvodní slovo, vyjádřit se k usnesení ústavně právního výboru nebo k minoritnímu vótu, resp. k oponentní zprávě. Podle pohybu pana ministra soudím, že tak hodlá učinit. Prosím, pane ministře.

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, nebudu odůvodňovat tento zákon, protože jsem jej odůvodnil několikrát. Chtěl bych spí§ poprosit sněmovnu, aby spěla k přijetí tohoto zákona, protože jej Česká republika nutně potřebuje, jak z hlediska boje s daňovými úniky, tak z hlediska mezinárodních závazků.

Pokud jde o stanovisko ústavně právního výboru, přikláním se - a argumentovali jsme to již v našich předchozích debatách tady ve sněmovně - k tomu, co přednášel pan poslanec Teplík.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji ministru financí. Konstatuji, že vládní návrh zákona jsme v prvém čtení přikázali rozpočtovému výboru a výboru pro obranu a bezpečnost.

Rozpočtový výbor přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 36/1 a 36/4. Zpravodajem určil pana poslance Jana Třebického.

Výbor pro obranu a bezpečnost přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 36/2, a zpravodajem určil pana poslance Severu.

Nyní tedy poprosím oba zpravodaje, aby se postupně ujali slova, zopakovali nebo doplnili svá úvodní slova a případné se vyjádřili ke stanovisku ústavně právního výboru a oponentní zprávě. Nejdříve bych poprosil pana poslance Třebického.

Poslanec Jan Třebický: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor se na svém Jednání 13. března opětovně zabýval návrhem celního zákona - zkráceně - a přijal usneseni, které máte na lavici pod číslem sněmovního tisku 36/4. Toto usnesení zahrnuje jednak původní usnesení 36/1 ze 17. října minulého roku a dále v sobě zahrnulo, rozpočtový výbor přijal za své i návrhy, které zazněly v předešlé druhé rozpravě, a to poslanců Slavomíra Recmana, pana poslance Tomáše Březiny, poslance Františka Čecha a Jana Třebického.

V rozpravě si pak ještě dovolím upřesnit pozměňovací návrhy, které byly v tisku 36/3 na 11. stránce.

Rozpočtový výbor na svém jednání původně požádal ústavně právní výbor, aby se zabýval touto materií a stalo se tak až dodatečně 12. března. Třináctého se tím zabýval rozpočtový výbor a akceptoval toto usnesení,

Tolik vyjádření k problematice, v podstatě i k oponentní zprávě.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji poslanci Třebickému, který byl zpravodajem rozpočtového výboru.

Nyní prosím zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost pana poslance Pavla Severu.

Poslanec Pavel Severa: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, výbor pro obranu a bezpečnost se zabýval touto materií na svém zasedání ve chvíli, kdy bylo jednání přerušeno, a přijal k tomu usnesení tak, jak tady bylo řečeno V současné době nemám žádné připomínky k tomu, jak bylo toto jednání ukončeno a pozměněno ve výboru ústavně právním. Pouze si chci ujasnit a ujistit se v jedné záležitosti - jestli v tisku, tzn. ve zprávě k pozměňovacím návrhům 36/3, zůstávají v platnosti všechny nezměněné paragrafy, které byly původně přijaty ve výboru pro obranu a bezpečnost. Mám tím na mysli všechny ostatní než ty, které projednával znovu výbor ústavné právní. Pokud je to tak, rád bych byl o tom ujištěn. To znamená, to, co zůstalo v tisku 36/3, je nezměněno ze strany výboru pro obranu a bezpečnost.

Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Konstatuji, že na tuto otázku by měl odpovědět zpravodaj ústavně právního výboru. Prosím tedy pana poslance Teplíka. Prosím, pane poslanče. (Poslanec Teplík reagoval mimo mikrofon.)

Pane poslanče, jako zpravodaj musíte sledovat průběh jednání. Byla vám položena otázka zpravodajem výboru pro obranu a bezpečnost. Prosím tedy pana poslance Pavla Severu, aby tuto otázku ještě jednou zopakoval.

Poslanec Pavel Severa: Můj dotaz zní tak, že výbor pro obranu a bezpečnost má ve svém usnesení např. § 4, 9, 21 atd. a těmito paragrafy se nezabýval výbor ústavně právní. Ten se zabýval § 33a). To znamená, v tisku 36/3 zůstává toto jako pozměňovací návrh nezměněn. (Poslanec Teplík zřejmé souhlasil.)

Takže zpravodaj ústavně právního výboru souhlasí s tímto stanoviskem.

Děkuji, to jsem chtěl vědět.

Nyní tedy mohu otevřít obecnou rozpravu, do které mám zatím dvě písemné přihlášky, a to od pana poslance Jaroslava Štraita, kterému uděluji slovo, a připraví se pan poslanec Josef Holub.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vyjádřil jsem už určité koncentrované výhrady ve třetím čtení a dovolte, abych k tomu ještě pár poznámek připojil.

Pod záminkou změnit charakter pracovního vztahu z pracovního na služební poměr celníků se v podstatě navrhuje omezit zaměstnanecká práva u 7 300 ekonomicky aktivních osob České republiky. Nejde o nic nového. Za poslední léta došlo k devíti novelám zákoníku práce a padlo celkem 57 zaměstnaneckých práv, která nikdy nebyla nahrazena. Výsledky jsou známé - ztráta sociálních jistot, třetinový pokles životní úrovně atd. V sousedním Německu jsou zaměstnanecká práva daleko širší a stáváme se jistou evropskou raritou.

Další etapa oklešťování odborových práv byla nastartována s přípravou zákona o státní správě, kde se mimo jiné také navrhuje znemožnit aparátu státní a veřejné správy odborově se organizovat. Nyní je oklešťování odborových práv opětovné navrženo u celní správy a připravuje se další zákon Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva spravedlnosti o omezení základního práva odborářů - práva na stávku.

Pro poslance levicového spektra a představitele alternativní odborové organizace jsou tyto postupy zcela nepřijatelné. Navíc se domnívám a stojí to za zamyšlení, že se dostávají do rozporu s deklarovanou demokracií v naší zemi.

Omezovat pracovníkům celní správy odborová práva odmítám především z těchto důvodů:

1. Postavení a charakter práce celníků není stejný jako příslušníka armády nebo policie.

2. V současnosti mají ozbrojené složky Celní správy plná odborová práva a výkon jejich funkce není odbory omezován ani znemožňován. Obdobná praxe jako u celníků je i v jiných stavech.

3. Přes nově zakládaný služební poměr celníků je na jedné straně navrhováno zachovat postavení zaměstnance v sociálním, zdravotním, nemocenském a zaměstnaneckém pojištění a na druhé straně omezit odborová práva.

Systémově jsou oba návrhy kontraproduktivní a přímo se rozporují.

Za 4) Legislativní omezení odborových práv pracovníkům celní správy přímo rozporuje úmluvy Mezinárodní organizace práce, jak to tady zaznělo. Jde o dvě úmluvy: číslo 87 o svobodě odborů a ochraně práv odborově se sdružovat a číslo 88 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat. Obě úmluvy Česká republika ratifikovala a je jimi vázána.

Chtěl jsem předložit pozměňovací návrh k paragrafu 12. Neučiním tak, protože se zcela ztotožňuji s návrhem, jak ho přednesla paní poslankyně Kupčová.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Konstatuji, že se přihlásil jak do obecné, tak do podrobné rozpravy. Tímto registruji i jeho přihlášku, byť na jednom kusu papíru, do podrobné rozpravy.

S panem poslancem Holubem jsme si naopak vyjasnili, že se přihlásil až do rozpravy podrobné.

Poslední, kdo se nyní přihlásil do obecné rozpravy k celnímu zákonu, je pan poslanec Krejsa, kterému uděluji slovo.

Poslanec Josef Krejsa: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, projednáváme vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR číslo 13/93 Sb., celní zákon, ve znění zákona 35/93 Sb., sněmovní tisk číslo 36. Jelikož návrh kolegy Smetany na přeřazení tohoto bodu na první bod čtvrtečního jednáni neprošel, musím sněmovně navrhnout podle zákona číslo 90/95 Sb., o jednacím řádu, paragraf 93, odstavec 2, aby návrh zákona se vrátil výboru k novému projednání.

Předseda PSP Miloš Zeman: Dekuji. Tím jsme vyčerpali veškeré písemné přihlášky do obecné části rozpravy k tomuto zákonu. Předtím, než obecnou rozpravu uzavřu, táži se, zda si někdo ještě přeje vystoupit, byť se písemně nepřihlásil. Nevidím zdviženou ruku, proto obecnou rozpravu končím.

Konstatuji, že v této obecné rozpravě od pana poslance Krejsy zazněl návrh na vrácení předloženého návrhu výboru k novému projednání, o němž jsem povinen dát hlasovat dříve, než přistoupíme případné k rozpravě podrobné.

Protože vidím, že naše řady trestuhodně prořídly, dovolím si vás opět odhlásit, abychom měli reálné kvórum. Aniž bych nutil poslance k nedůstojnému běhu, prosím je, aby se laskavé dostavili - mají-li zájem - k hlasování, do jednací sině a jako první krok se zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Řekl jsem, že nebudu nutit poslance k nedůstojnému běhu. Proto mi promiňte, že chvilku mlčím.

Vidím, že jsme většinou zde. Proto mohu zahájit hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Krejsy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 36 skončilo nepřijetím návrhu pana poslance Krejsy, když ze 174 přítomných pro něj hlasovalo 19 poslanců a proti bylo 104.

Z toho vyplývá, že můžeme přikročit k rozpravě podrobné. V pořadí přihlášených bude nejdříve opět pan poslanec Štrait, potom pan poslanec Holub a jako třetí se přihlásil pan poslanec Kužílek. Chtěl bych upozornit i pana poslance Třebického, že inzeroval své vystoupení v podrobné rozpravě.

Prosím pana poslance Štraita, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Josef Holub.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vzdávám se slova.

Předseda PSP Miloš Zeman: Pan poslanec se vzdává. Prosím pana poslance Holuba, připraví se pan poslanec Kužílek.

Poslanec Josef Holub: Pane předsedo, vážení přítomní, k tisku 36 přednáším pozměňovací návrh

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte, pane poslanče. Prosím tentokrát sociální demokraty v čele s paní poslankyní Buzkovou, panem předsedou klubu Stanislavem Grossem a další, aby buď přestali diskutovat, nebo opustili zasedací síň. Pokračujte, pane poslanče.

Poslanec Josef Holub: V paragrafu 217, odstavec 2, se za slovo "zřizuje" zařazují slova "a ručí".

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Holubovi. Uděluji slovo panu poslanci Kužílkovi. Předpokládám, že další bude pan poslanec Třebický. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si poprosit vás o pozornost a následnou podporu usnesení ústavně právního výboru číslo 31, a to zejména ve dvou věcech, které jsem měl tu cest na tomto výboru zdůvodňovat.

Jednak jde o nový návrh znění paragrafu 33 a) - oprávnění k použití technických prostředků k zabránění odjezdu - to by tam mělo být podle mého názoru - vozidla.

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím kolegy s mobilními telefony, aby je vypnuli. Pokračujte, pane poslanče.

Poslanec Oldřich Kužílek: Nechci se pouštět do složitého rozboru této věci, chci odkázat na to, že znění, tak jak je ústavně právním výborem předkládáno, bylo zcela souhlasně podpořeno předkladatelem a legislativním odborem Ministerstva financí definitivně v tomto pojetí na základě mých připomínek. Věcné jádro problému v původním návrhu a bohužel i v návrhu výboru pro obranu a bezpečnost, který máte v tisku 36/3, bylo v tom, že došlo nechtěně k záměně dvou režimů použiti tzv. botiček. Jeden režim se tyká parkování a vymáhání pokuty za parkování, který se bohužel nechtěně dostal do celního zákona i do usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Je jasné, že v režimu celní služby nejde o parkování, ale jde o režim zadržení vozidla. Z toho musí plynout poměrné jiný právní režim, který se tam podařilo zcela souhlasně zapracovat. To je k této pasáži.

Druhou pasáž, kterou chci, abyste také podpořili ve znění ústavně právního výboru, je ta pasáž, která se týká operativních prostředků a operativní techniky. Je v usnesení ústavně právního výboru v bodech 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10.

Nebudu provádět podrobný právní rozbor, zejména však chci upozornit, že problematika operativní techniky, které jsem měl tu čest věnovat se v této sněmovně asi pět let, je zdánlivě jednoduchá, ve skutečnosti však velmi složitá a velmi snadno se tam drobnou změnou vloudi věci, které ve skutečnosti potom znamenají třeba úplné znemožnění kontroly apod.

Proto apeluji na to, že znění jak je předkládáno, bylo detailně projednáno s legislativním odborem Ministerstva financí, zcela souhlasné předkládáno a projednáno velmi detailně na ústavné právním výboru, kde jsem důkladně věc zdůvodnil.

Pokud bude chtít někdo vyznat se v té věci věcně, což by teď zabralo hodné času, jsem k tomu zcela připraven, ochoten a vybaven argumenty.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. Uděluji slovo panu poslanci Třebickému. Připraví se pan poslanec Radim Turek.

Poslanec Jan Třebický: Vážený pane předsedo, dovolím si přednést několik doplňujících pozměňujících návrhů.

První je k paragrafu 37 d), odstavec 3, který by nově zněl: Povolení vydává soudce krajského soudu (dále jen soudce), v jehož územním obvodu má žadatel o povolení použití operativní techniky sídlo.

Dále v § 39 d), odst. 4 se na konci připojí tato věta: "Má-li být operativní technika použita vůči ústavnímu činiteli, musí byt tato informace součástí žádosti."

Dále v § 37 d), odst. 5 bude znít "Soudce stanoví dobu trvání použití operativní techniky nejdéle na dobu 3 měsíců. Tuto dobu může na základě nové žádosti prodloužit, pokaždé však nejvýše o další 3 měsíce. O žádosti o prodloužení doby trvání použití operativní techniky, platí obdobné ustanovení odst. 2."

Dále § 37 d) odst. 10 zní: " Soudce, který vydá povolení, sleduje, zda důvody použití operativní techniky trvají a je oprávněn k tomu požadovat po celním úřadu informace k posouzení. Zjistí-li, že důvody pro její použití pominuly, povolení odejme."

Poslední se bude vztahovat k § 39 d), odst. 11, kde se na konci připojí tato věta: "Záznamy, které přímo nesouvisejí s důvody takového použití operativní techniky, je nutno předepsaným způsobem zničit."

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Třebickému. Jako poslední písemně přihlášeny do podrobné rozpravy je pan poslanec Radim Turek. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Radim Turek: Pane předsedo, vážené dámy a pánové, dovolte, abych přednesl krátký pozměňovací návrh k návrhu celního zákona, sněmovní tisk č. 36.

Z § 73, odst. 1 vypustit v první větě slovo "může" a nahradit ho slovem "musí", s tímto zdůvodněním: Domnívám se, že by mělo být užito slovo "musí", aby bylo zabráněno fakultativnímu použiti výkladu tohoto odstavce.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Ptám se, zda-li se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Tlustý.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi přednést pozměňovací návrh k tisku 36/4 k článku 5, konkrétně k jeho první části, která se týká § 20 a). Tento pozměňovací návrh zní takto:

"Odstavec, začínající slovy v § 20 a) a končící slovy "o povolení splátek" uvést nový text, který zní takto: "V § 20, odst. 3, ve větě první se v části věty před středníkem slova "následujícího po dni, kdy taková okresní správa sociálního zabezpečení obdržela žádost plátce pojistného o povolení splátek" nahradí slovy "splatnosti první splátky dluhu".

V § 20, odst. 3, věta první, část věty za středníkem zni: "Pokud plátce pojistného, kterému bylo povoleno placení dlužného pojistného ve splátkách nezaplatí včas a nebo ve správné výši některou splátku dluhu nebo pojistné splatné v období po splatnosti první splátky dluhu, a okresní správa sociálního zabezpečení z tohoto důvodu zrušila povolení, je povinen platit z dlužného pojistného ještě penále ve výši 0,075 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy jeho dluh trvá a to ode dne splatnosti první splátky dluhu."

V § 20 a), odst. 1, věta první zní: "Na písemnou žádost plátce pojistného, uvedeného v § 3, odst. 1, písmeno a), b), může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení povolit placení dlužného pojistného a penále ve splátkách a to až do výše, kterou tento plátce dluží ke dni vydání rozhodnutí o povolení splátek."

V § 20 a), odst. 2, ve větě první se slovo "povolí" nahrazuje slovy "může povolit" a vypouštějí se slova "jestliže dluh na tomto doplatku a penále činí alespoň dvojnásobek rozhodné částky dluhu." Odkaz na odstavec 3.

V § 20 a) se dosavadní odstavec 4 označuje jako odstavec 3 a dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

V § 20 a), odstavec 5 se vypouštějí slova "třetího" a slova "pokud plátce pojistného nepožádal o stanovení tohoto dne na dřívější kalendářní měsíc."

V § 20 a), odstavec 8 se slovo "zruší" nahrazuje slovy "může zrušit" a konečně v § 20 a) se vypouští odstavec 9. Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9. Děkuji za pozornost. Ještě bych uvedl, že tento pozměňovací návrh věcně nic nemění na původním textu, jenom ho legislativně přesněji formuluje.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Tlustému. Dále se ještě hlásí do podrobné rozpravy pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedo, dámy a pánové, ještě jednou, velmi stručně bych si dovolil se vyjádřit k návrhům pana kolegy Třebického. Vznesl několik návrhů - ty které nezmíním, s nimi nemám žádný problém - všechno se to týká operativní techniky a chci jenom na vás apelovat nebo argumentovat ve dvou věcech: jednak kolega Třebický navrhuje ten pasus o povinnosti, jde-li o ústavního činitele, aby o tom byla podávána informace. Samozřejmě, to je teoretická obecná otázka, kterou každý nakonec může podle svého názoru a svědomí rozhodovat. Faktem je, že tento pasus se spíš používá v oblasti zpravodajských služeb, protože ty mají z principu mnohem širší a volnější možnost působení a je mnohem více na jejich úvaze, kdy považují určitou činnost za ohrožující a používají tyto věci, kdežto v oblasti policejní, ve které se zde pohybujeme, zde celní orgán vystupuje v roli policejního orgánu, jde o přímý vztah ke konkrétnímu spáchanému nebo pravděpodobně spáchanému trestnému činu. Já osobně zastávám názor, že v této relativně už zúžené oblasti není důvodu chránit ústavní činitele a proto sděluji vám pouze tuto svoji argumentaci, že nepodporuji tento návrh pana kolegy Třebického.

Navíc chci říci, že v policejním zákoně tato věc není. Zřídili bychom to jenom pro tu nepatrnou část celních trestných činů, kterými se zabývá celní orgán, jakožto orgán činný v trestním řízení. Byla by to taková zvláštní nerovnováha.

Druhá věc: jde o to, na jak dlouho má být povolení vydáváno. Abychom trošku vnímali obecný kontext: policie to má na šest měsíců s možností prodlužování. Mne velmi zaskočila a překvapila zkušenost v USA, kde taková doba vůbec není možná, kde se povoluje pouze na jeden týden a vždy znovu soudce povolí případně další týden. My si nedovedeme představit tu tamní přísnost.

Podporuji návrh ústavně právního výboru, který navrhuje tři měsíce a neopakovaně. Opakováni nebo neopakování je nesmírně důležitá věc a sice proto, že přece jen koncepce policejní činnosti v České republice schválená v koncepci Ministerstva vnitra a v doktríně Policie České republiky z roku 1993 vychází z koncepce jednotné policie. To znamená, že celní služba je pouze jakýmsi okrajem, jakýmsi pomocným orgánem pro případy, kdy by bylo neefektivní to řešit policejními orgány.

Proto si myslím, že stačí tříměsíční lhůta, protože jde-li o závažnější případ, kdy by bylo potřeba delší doby, tak zcela přirozené dojde ke spolupráci s Policií České republiky na základě příslušných ustanovení obou zákonů i o policii i o celní službě, a bude-li potřeba déle provádět toto operativní sledováni, tak nebude problém, ale dostaneme to více do toho základního konceptu, že v podstatě veškerou trestnou činnost má řešit jedna služba. Děkuji vám.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. A jako další se hlásí do rozpravy pan poslanec Recman. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, já nemám pozměňovací návrh, jenom bych chtěl upřesnit některé věci, které se týkají usnesení rozpočtového výboru č. 132 - jde o sněmovní tisk 36/4 - na straně 5 dole je napsáno příloha A), správně má být napsáno příloha B), protože se to týká územní působnosti celních úřadů. Pod tím je text K bodu 1, má být správně K bodu 51.

Dále potom v textu, jak je text uvozovky z okresu Nový Jičín celní prostor letiště Mošnov v obci Mošnov, zůstaly tam jedny uvozovky navíc, čili ty uvozovky před slovem obci třeba vypustit. A pro zpřesnění rovněž na poslední stránce, které se týká bodu 49, je tam text v závorce vyjma prostoru letiště Mošnov, správně mají být uvozovky, levá závorka vyjma prostoru letiště Mošnov pravá závorka, uvozovky.

A chtěl bych požádat, aby se o bodech 49 a 51 a 44 a 52 hlasovalo současně, protože ty body spolu souvisí. Čili to je jenom k proceduře hlasování.

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, chtěl bych upozornit, že hlasování bude až ve třetím čtení, to znamená, bylo by dobré vznést tento požadavek až budeme projednávat třetí čtení. Ve druhém čtení se o pozměňujících návrzích, jak známo, nehlasuje.

Naposled se ptám, kolegyně a kolegové, je snad ještě někdo, kdo by se hlásil do podrobné rozpravy na toto téma? Protože žádnou další zdviženou ruku nevidím, podrobnou rozpravu uzavírám.

Ptám se pana ministra financí, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem? Ne. Ptám se pana zpravodaje Teplíka, zda si přeje v závěrečném slově reagovat na diskusní vystoupení? Rovněž ne. Ptám se pana poslance Třebického - také ne, a pan poslanec Severa také ne. Poslední, koho se mám zeptat, je zpravodajka minoritního vóta, resp. oponentní zprávy, pani poslankyně Kupčová, ptám se jí, zda si přeje vystoupit. Vzhledem k tomu, že tady není, logicky usuzuji, že si nepřeje vystoupit.

Z toho vyplývá, protože nebyl předložen v rozpravě návrh na nové projednání ve výboru a nebo na zamítnutí, končím druhé čtení předloženého vládního návrhu zákona. Děkuji předkladateli, děkuji všem zpravodajům a přecházíme k dalšímu bodu našeho schváleného pořadu, což je

4.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb.,

o trestním řízeni soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o sněmovní tisk 90, druhé čtení. Vítám mezi námi paní ministryni spravedlnosti Vlastu Parkanovou. Doufám, že slib soudců na Hradě dobře dopadl, a prosím ji, aby se ujala úvodního slova k tomuto vládnímu návrhu zákona. Ostatní kolegy prosím o klid.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP