Pátek 28. března 1997

Poslanec Josef Krejsa: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, předkládám návrh usnesení tohoto znění:

Poslanecká sněmovna v rámci zvýšení důvěryhodnosti v očích veřejnosti bude nadále poslance bez prokázaného titulu úředně uvádět jako poslance bez akademického titulu.

Jinak ovšem nechápu, proč nám kolega poslanec Plachý tady vykládal o Vysoké škole politické, když komunisté, včetně těch bývalých, ve vládě to znají, a nás ostatní to nezajímá. Děkuji. (Potlesk)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Kužílek, připraví se pan poslanec Grulich.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, velmi mne mrzí, že toto téma na sebe samozřejmé přirozeně přitahuje i politické útoky, štěky a výlevy, ale zastírá se tím to, že ono skutečně v tom je jakési velmi podstatné jádro, na které jsme takto narazili, a měli bychom se zamyslet nad tím, jestli to je takto možné.

Já se pokusím ukázat na takovém příkladu, proč si to myslím.

Představme si, že se velmi brzy třeba v médiích objeví otazník okolo někoho z nás, jestli třeba přišel oprávněně ke svému majetku. Znamená to tedy, že se vzedme vlna a že budeme všichni muset prokazovat, že jsme oprávněně přišli ke svému domu, automobilu, čemukoliv?

Táži se, kde je ta hranice. Vy mně tleskáte asi tu vlevo v domnění, že mluvím o jiném principu, který opozice často vznášela, princip prokazování příjmů. To je ale teď něco jiného. Myslím to, že se na nějakou skupinu vrhne takový požadavek a všichni se stanou jakoby obviněnými a musejí prokazovat, že něco neudělali.

Dám vám ještě další příklad, abyste pochopili, že snad si tu jen necintám politickou pentli.

Představte si, že někdo, a víme sami, že tomu nemusí být veřejnost vzdálena, vznese obvinění, že některý z poslanců vlastně ztratil volitelnost, protože není příčetný, a tudíž by měl ztratit mandát. A my budeme tedy všichni muset prokazovat a chodit k psychologovi, že jsme příčetní?

Uvádím tyto brutální příklady pro to, abychom si každý z nás řekli v sobě, jestli víme, kde je hranice mezi tím, co se tu dělo, tzn. okolo titulů, případné mezi třeba majetkem, případné mezi příčetnosti. Až si budete umět odpovědět na to, že víte, kde je ta hranice, tak budete moci míti v této věci čisté svědomí.

Já se domnívám, že definovat tuto hranici lze velmi těžko, a proto upozorňuji na ten velmi nebezpečný prvek, že se někdo obecné staví do situace, že musí prokazovat, že něco neprovedl. To je skutečně velmi nebezpečný risk. Děkuji kolegovi Plachému, že tu, i když zase trochu drasticky zformuloval některé aspekty této věci, ale usnesení, které navrhl, podpořím. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní se přihlásil do rozpravy pan předseda sněmovny, kterému udílím slovo ihned. Potom jsou přihlášeni s faktickou poznámkou poslanci Krejsa a Špidla, potom řádně přihlášení, pan poslanec Grulich.

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci.

Dovolte mi, abych sdělil tomuto shromáždění zkušenost bývalého federálního poslance.

Ve Federálním shromáždění se vyskytoval poslanec, který za celou dobu jeho existence téměř vůbec nepromluvil. Pak promluvil jednou a promluvil tak zmateným způsobem, že mu téměř nikdo nerozuměl. Ale protože lidé jsou bytostně optimistické povahy, toto neporozumění nepřičítali onomu poslanci, ale sobě samým a zoufale se snažili mu porozumět. Poté onen poslanec promluvil podruhé. A na závěr svého projevu v zasedací místnosti Federálního shromáždění nad sebou otevřel deštník. Byl odvezen na psychiatrii a tím jeho historie v politice skončila.

Poslouchám-li některé, naprosto nejmenované poslance v této debatě, přemýšlím, kdy nad sebou otevřou deštník.

Dovolte mi, abych vám jako předseda Poslanecké sněmovny popřál hezké Velikonoce.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S faktickou poznámkou pan poslanec Krejsa, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Špidla. Stahuje. Děkuji mu za to.

Poslanec Josef Krejsa: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si reagovat na předpředřečníka kolegu Kužílka. Doufám a pevné věřím, že jednou přijde den, kdy všichni budou prokazovat, jak přišli k majetku.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a dávám slovo řádně přihlášenému panu poslanci Grulichovi. Připraví se pan poslanec Melichar.

Poslanec Václav Grulich: Paní předsedající, dámy a pánové, úporně jsem přemýšlel, mám-li vystoupit nebo ne. Ale nakonec pod různými pohnutkami jsem se rozhodl, že vystoupím, abych vás seznámil s materiálem, který jsem dostal už jako člen toho podvýboru, dokonce jako jeden z jeho místopředsedů, a ke kterému mě pohnala i má zkušenost z televize ČT2, kde jsem si vyslechl a viděl televizní šot. Tedy teď k tomu dopisu, který jsem v té době obdržel. Podotýkám, že je podepsaný i s adresou.

Pane poslanče, ze sdělovacích prostředků jsem se dověděl, že paní Röschová při zdůvodňování své další činnosti v Parlamentu argumentuje tím, že v parlamentních písemnostech nepoužívala u svého jména titul. Na doklad toho, že to zřejmé nebylo vždy pravda, vám posílám kopii jejího dopisu, který mně poslala jako odpověď na můj dopis. činím tak proto, abych uvedl na pravou míru podvod jedné z dotyčných osob. Oznámení vám posílám proto, aby případné pomohlo parlamentní komisi pro prověření oprávněnosti užívání titulů, jejímž jste místopředsedou. V příloze je kopie dopisu Parlamentu ČR, kde hlavička vypadá takto: Parlament ČR Poslanecká sněmovna, JUDr. Anna Röschová, předsedkyně mandátového a imunitního výboru, ústavné právní výbor, klub Občanské demokratické strany, Sněmovní 4,118 26 Praha 1.

Když pomineme to, že je tady napleten klub a příslušné výbory, tak je tady jednoznačné JUDr. Anna Röschová a ten dopis je z 15. 5. 1994. Jako předseda výboru mohu doložit a ostatní kolegové dosvědčí, že hlavičky úředních dopisů ve výboru, jejich obsah a formu jsme určovali my sami, že dřív tyto dopisy nemohly být a nebyly vytištěny.

Když jsem byl pozván televizí ČT2 na "21" byl mně puštěn šot, kde byla paní kolegyně Anna Röschová, která prohlásila na reakci o neoprávněnosti užívání akademických titulů: "Nikdy jsem vědomě sama titul neužívala a s těmi podvodníky nemám nic společného." Konec citátu. Tato druhá část věty mě přivedla sem na to řečniště. Jestliže kolegyně Röschová uznala sama, že se jedná o podvod, ke kterému se nehlásila, jestli označila své kolegy Zeminu, Jurkovou, Kalvodu jako podvodníky (vyjímám z toho paní Noveskou, protože tam je to skutečně řádové ještě cosi jiného, ale bohužel udělali jsme všechno, co se dalo, kde není ponětí o zodpovědnosti, morálce a cti, tam ani čert nebere, vy víte, že větší možnosti nemáme), jestliže paní Röschová označila své kolegy jako podvodníky, chtěl bych doložit, že zřejmé tím označila sama sebe.

Dostal jsem v minulém týdnu pozvání na disciplinární jednání do mandátového a imunitního výboru. Jsem ukázněný občan a poslanec a samozřejmé se dostavím. Jedná se o dopravní přestupek, kde jsem se snažil ten přestupek vyřešit na místě, kde Policie odmítla ode mne vzít příslušnou pokutu, protože prohlásila, že jako od poslance nemůže. Bude trošku divné a budu ve zvláštní situaci, když se mnou disciplinárně bude pojednávat předsedkyně výboru paní Anna Röschová, o jejímž dopravním prostředku tady už byla řeč, který se nesnažila vyřešit, naopak, která už jednou z této funkce musela odejít, a když mě bude prošetřovat předsedkyně mandátového výboru, která sama sebe bohužel označila za podvodnici, protože tak učinila vůči svým kolegům, ale je prokázáno, že stejného přestupku se dopustila sama. Je na ní, aby byla schopna vyvodit závěry. Vyvodili je jiní naši kolegové a dostalo se jim za to uznání. Je na klubu ODS, jestli usoudí nebo neusoudí, má-li jeho řady reprezentovat ve funkci předsedkyně mandátového a imunitního výboru nadále paní Anna Röschová. Je to skutečně jen a jen záležitost tohoto klubu.

Děkuji vám. (Potlesk.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Jaroslav Melichar, připraví se pan poslanec Nehera.

Poslanec Jaroslav Melichar: Paní místopředsedkyně, pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi u tohoto bodu podat návrh usnesení, jehož text by zněl: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se usnesla, že členové Poslanecké sněmovny po dobu výkonu svého mandátu nebudou používat akademické tituly.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. A dávám slovo panu ministru Vodičkovi, který se přihlásil do rozpravy a který má nárok hovořit ihned. Máte slovo, pane ministře. Dobře, pan ministr Vodička chce hovořit jako poslanec, takže jej zařadím na konec přihlášek. Slovo má pan poslanec Nehera, připraví se paní poslankyně Röschová.

Poslanec Jindřich Nehera: Vážená paní předsedající, po výlevech poslance Kužílka se vzdávám slova. (Ojedinělý potlesk.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji za konstruktivní přistup. Dávám slovo paní poslankyni Röschové, po ní je na řadě pan poslanec Jičínský.

Poslankyně Anna Röschová: Vážená paní místopředsedkyně. dámy a pánové, protože se zde v této souvislosti o mně hodně mluví, myslím, že nemohu nevystoupit. Chtěla bych reagovat na dvě vystoupení, která byla přede mnou, a to sice na vystoupení pana předsedy Grulicha, který zde velmi podrobně popsal dopisy a to, jak se zadávají hlavičky předsedů výborů. Já mohu zcela odpovědně říci, že jsem si nikdy žádnou hlavičku nezadávala, jak má vypadat, jestli on ano, v pořádku. To je jedna věc.

A druhá věc je ta, že si myslím, že jsem dostatečně jak ve sdělovacích prostředcích, tak zde celou záležitost vysvětlila a nikdy, nikdy jsem o žádném svém kolegovi neřekla, že je podvodník - ani v této souvislosti ani v jiných souvislostech. Když jsem hovořila o titulech a o odstoupení mých kolegů z funkce, řekla jsem obecně, že nechť odstoupí ten, kdo nemá čisté svědomí. To bylo vše, co jsem na adresu ostatních svých kolegů řekla.

A nyní bych se velmi krátce zmínila o vystoupení pana poslance Štraita. Celkem mé nepřekvapuje, že absolvent Vysoké školy politické ÚV KSČ neustále bez důkazů mě napadá, co jsem já kdysi napsala nebo nenapsala, protože to bylo běžné v těch posledních čtyřiceti letech. Domnívám se, že tuto záležitost budu řešit občansko-právní cestou. Ovšem když takový člověk zde hovoří o morálce a mravnosti, tak se mně samozřejmé v mysli vybavuje jedna velmi známá písnička Karla Kryla, tj. Veličenstvo kat. Děkuji. (Pískot v sále.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Jičínský, připraví se pan poslanec Ransdorf.

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, vážené shromáždění, diskuse o zprávě, kde se dalo předpokládat, že ji sněmovna vezme relativné bez větších diskusí na vědomí, nabyla zvláštních obrátek a byla v ní uvedena řada momentů, které by stály za zamyšlení asi pro lidi, kteří sedí ve středu, i kteří sedí na levé či na pravé straně této sněmovny.

Nepochybuji o tom, že kolega Melichar myslel svůj návrh správné a že byl motivován čistými úmysly, ale osobné bych nedoporučoval, abychom o něm hlasovali - o něm se hlasovat nedá. V tomto směru skutečně je na každém, zda užívá svého práva nebo ne, má-li titul, k němuž toto právo má, a sněmovna se nemůže usnášet, že někomu loto právo bude chtít omezovat. Myslím, že toto skutečně udělat nemůžeme.

Samozřejmé, že jsem pro to, a tak se i vůči sobě chovám, že v rámci poslaneckého styku, parlamentního styku se tituly neužívají.

Poslanec Kužílek a předtím ještě kolega z ODS hovořil o řadě problémů, kde se mu zdá, že naším usnesením a tím, jak bylo toto usnesení splněno, byla dotčena základní práva občanů, kteří Jsou zvoleni za poslance. Jeho výklad mé o tom nepřesvědčil, myslím, že to je výklad falešný, koneckonců nikdo z poslanců, kdo k té komisi nechtěl tam jít nemusel a žádné důsledky pro jeho parlamentní působení by to nemělo.

To, že činnost každého poslance je předmětem veřejného zájmu a že se musí odpovídat za něco, co třeba ani neudělal, je běžné a myslím, že jsme si na to všichni už dost zvykli, i s různými pocity.

Ke kolegovi, který tady podrobně hovořil o problematice titulu RSDr., nechci tady tuto problematiku celou rozvádět. Jen bych chtěl říci jedno, a to jsem říkal už ve svých námitkách proti zákonu o protiprávnosti komunistického režimu, že každý, kdo má zájem o moderní historii českého národa, o jeho historii po roce 1945, by si měl uvědomit, že používání jednoho pojmu, který zahrnuje celých čtyřicet let tohoto vývoje, je velmi pochybné a je velmi usnadňující cesta k tomu, abych nepoznal nic. Nemám žádných důvodů zvláštních, abych hájil tu s despektem uváděnou Vysokou školu stranickou. Jen těm, kteří mají zájem o to, jak historie do roku 1968 skutečně proběhla, bych chtěl říci, že na této škole bylo těžiště těch snah o reformu systému - teď se nebudu bavit o tom, jestli ta reforma byla možná nebo ne. Já jsem na této škole učil a v roce 1964 z politických důvodů jsem musel tuto školu opustit.

Takže ty problémy mají určité distinkce, určité nuance, které samozřejmě pro toho, komu stačí jednoduché označení čtyřiceti let za dobu teroru, takovéto nuance jsou bezvýznamné. Ale pro pochopení věci je myslím lépe snažit se o hlubší poznání.

Kolegovi Kužílkovi bych chtěl říci jednu věc. Jestli jeho zájem o ochranu občanských práv je skutečně motivován tím, co jsem už citoval dopoledne, onou kritikou nedostatků právního řádu a právního stavu, která tak zazněla výrazně na celostátní konferenci ODA, potom to vítám.

Ovšem jeho obavy byly myslím cíleny falešným směrem. Každý veřejný činitel v demokratické zemi je předmětem veřejného zájmu a když na to přijde, bude muset veřejnosti ať tak, či onak dokazovat, zda jeho majetek je nebo není poctivého původu.

Ale kolega Kužílek by se měl zamyslet nad tím, zda nebyli mnozí lidé, kteří byli předmětem neoprávněných útoků právě ze strany pravicových médií. V této souvislosti mě osobně velmi mrzelo chování mého kolegy Ledviny, jestliže v pořadu NOVA Sedmička se nedokázal ohradit proti insinuaci pana Vávry v souvislosti s problematikou lustračního sporu kolegy Filipa. Kolega Filip tento spor vyhrál. Čili jestliže tento spor vyhrál, platí soudní rozhodnutí a citovat zprávu komise ze 17. listopadu je v této souvislosti podlé a nemorální.

Takže tyhle problémy, jestliže už dáváme na tuto diskusi mějme na paměti a pokud o nich chceme diskutovat, diskutujme o nich vážně a odpovědně.Já jsem byl po 90. roce předmětem velkých útoků jednoho redaktora Lidové Demokracie, Který mě neustále obviňoval z toho, že jsem komunista. Tento redaktor velmi brzo musel odejít, protože to byl agent StB.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní dávám slovo s faktickou poznámkou panu poslanci Kužílkovi, potom řádné přihlášen byl pan poslanec Ransdorf.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, chtěl bych skutečně využít práva na faktickou poznámku, myslím ve velmi pozitivním duchu.

Já velmi děkuji panu poslanci a kolegovi Jičínskému, že zavedl věcnější tón debaty a správně mě upozornil na to, že jsem jeden aspekt, který jsem hlavně měl na mysli, asi ne docela správně vysvětlil.

Já jsem se hlavně zabýval tou plošností. Zcela uznávám a je zcela samozřejmé, že kterýkoliv z nás proto, že je veřejným činitelem, podléhá mnohem větší kontrole a oprávněným požadavkům a dotazům ze strany veřejnosti a je povinen vše okolo sebe vyjasňovat. V tom žádný spor nevidím.

Tady je problém v té plošnosti. Domnívám se, že jestli zítra nebo kdykoliv média se začnou dotazovat na základě něčeho konkrétního, jak já jsem přišel k nějakému majetku, pak jsem samozřejmě povinen to prokazovat, prostě proto, že jsem poslanec. Já se tady vůbec nechci opírat o tu oblast základních lidských práv, protože to Je skutečně asi slepá ulička.

Mne na tom zaujal a považuji za nemožný ten plošný přístup, že všichni najednou z nějaké skupiny mají něco prokazovat. Tam upozorňuji na to nebezpečí, že není hranice, není hranic třeba v tom majetku, ale třeba i v tom saku - jak já mám prokázat, že to je moje sako - a koneckonců i v tom, jestli jsem příčetný, jestli to všichni budeme prokazovat. Až tady vytáhnu ten modrý deštník nad sebe, tak správně se potom mám podrobit přezkoumání, jestli jsem příčetný. Ale nemůže na základě nějaké obecné fámy nebo něčeho takového najednou být celý sbor podroben prokazování vlastně čehokoliv, na co se zrovna přijde.

Tolik moje faktická poznámka a ještě jednou děkuji kolegovi Jičínskému.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji, dávám slovo panu poslanci Ransdorfovi, připraví se pan poslanec Vodička.

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, dovolte mi pár poznámek k několika vystoupením, která tady zazněla.

Především ke kolegyni Röschové. Na to bych reagoval krátce slovy momentálního klasika, premiéra této země Václava Klause: Paní poslankyně - faleš, faleš, faleš.

Pokud jde o to, co říkal kolega Kužílek, myslím si, že to je záležitost věcného sporu a chtěl bych ho upozornit na to, že na pouhém principu evidence stojí lustrační zákon, který byl pravicovými stranami prosté brán za nezpochybnitelný, základní kamen nového uspořádání tohoto státu.

A konečné ke kolegovi Plachému, nad nímž rád rozevřu onen deštník, který tady zmiňoval předseda Zeman. Nevím, co má proti oboru dělnického hnutí. Koneckonců spíše se mi zdá pozoruhodné a zvláštní, že jsme jednou z mála evropských zemí, kde není vědecké pracoviště, které by se zabývalo dějinami dělnického hnutí.

Chtěl bych také říci, že i když jsme neměli my z univerzity rádi Vysokou školu politickou, tak přece jen je třeba objektivně uznat, že tam působila řada velice silných vědeckých osobností, kterým nikdo právo na osobnostní vědeckou integritu upírat nemůže.

Koneckonců o tom tady hovořil kolega Jičínský. Ale jestliže už tento problém byl nastolen, tak je třeba ve stejném duchu otevřít i jinou otázku, že jmenovacích řízení bylo po roce 1989 mnohem více než za minulá období, která předcházela roku 1989, a že jako jsem byl v minulosti proti tomu, aby politikové, kteří nevydali v příslušném oboru ucelenou monografii, dostávali profesorské tituly, tak jsem proti tomu stejně i dnes.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Vodička. Předtím je tu však ještě faktická poznámka, omlouvám se.

Poslanec Anton Zima: Víte, že tady málo mluvím. Velmi rád bych apeloval na všechny své kolegyně a kolegy, kteří jsou ještě přihlášeni do diskuse, aby prokázali, že nejsme takoví, že se umíme tak hrozným způsobem zabývat jen sami sebou, ale abychom postupné přicházeli k tomuto řečništi a vzdali se slova. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Vodička. Připraví se pan poslanec Štrait, který je posledním přihlášeným do diskuse. Neberte to jako návod, ze se má ještě někdo další přihlásit.

Poslanec Jindřich Vodička: Já myslím, že nevystoupím konfrontačně. Mám jen čtyři poznámky, takže nebudu určitě natahovat diskusi.

Za prvé všichni, kteří mají problémy, zda nějaký zákon či opatření či usnesení sněmovny porušuje Listinu základních práv a svobod nebo ústavní pořádek v této republice, mají přece možnost obrátit se k Ústavnímu soudu a tam tento svůj nárok uplatňovat.

Za druhé - já jsem předložil subkomisi organizačního výboru doklad, který říká, že jsem námořním kapitánem první třídy, nikoliv korvetním kapitánem, jak uvedl potom pro sdělovací prostředky pan místopředseda Ledvinka. Tak pozor - nejsem korvetní kapitán, ale námořní kapitán první třídy.

Za třetí bych chtěl poznamenat, že pokud by tato trapná aféra (která už snad pomalu dozní) vedla k tomu, že bychom v Čechách začali používat takové to osvědčené a nikoho neurážející "pan Vodička, paní Vodičková", bez jakýchkoliv titulů a přívlastků, pak nebyla tato aféra marná.

A za čtvrté - myslím, že by nebylo pro naši vnitřní duševní hygienu na škodu, kdyby nám naše kluby kromě mobilů koupily také deštníky a kdybychom si deštník pro každou příležitost schovávali vždy dole v šatně a mohli si pro něj občas doběhnout. (Potlesk.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Posledním přihlášeným je pan poslanec Štrait.

Poslanec Jaroslav Štrait: Dámy a pánové, mně se lehce nehovoří, věřte tomu. Já jsem podobnou standardní reakci paní Röschové očekával. Tvrzení, že někdo jiný za paní Röschovou něco vyplňoval, neobstojí. Proto předávám paní předsedající doklad č. 4, dopis paní Röschové Josefu Randovi do Českých Budějovic, Plzeňské ulice č.36, datovaný 6. 8. 1993 s uvedeným titulem JUDr. Anna Röschová a vlastnoručně podepsaný.

Dále se domnívám, že paní Röschová se dopustila přestupku. Mám tady rozsáhlejší právní kvalifikaci (nebudu ji číst). Proto žádám, aby mandátový a imunitní výbor se podle odstavce 4 § 13 našeho jednacího řádu zabýval šetřením z vlastního podnětu a podklady 1 a 4, které jsem poskytl. Závěry samozřejmě nepředvídám. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: (Přichází k řečništi s deštníkem a rozevírá jej nad sebou.) Vážené dámy, vážení panové, to, co se zde děje, není o dialektice, je to o morálce. (Smích v sále, potlesk.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vzhledem k tomu, že nevidím, že by se někdo hlásil do rozpravy, uzavírám rozpravu k tomuto bodu a prosím pana místopředsedu Ledvinku, aby přednesl případné závěrečné slovo, ale především aby zrekapituloval všechny návrhy, které padly v rozpravě, abychom o nich mohli hlasovat, a tím ukončit dnešní jednací den. Prosím o ticho v jednací síni.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se nebudu zabývat příliš závěrečným slovem, pouze se velice krátce vyjádřím k tomu, co zde bylo řečeno.

Za prvé - Poslanecká sněmovna schválila výraznou většinou své usneseni o tom, že provede to, co pak nařídila organizačnímu výboru. Opakuji - výraznou většinou.

Za druhé - každý z vás, dámy a pánové, měl možnost mít odvahu nepřijít k prověrkové komisi, jak jste nás nazval, pane kolego. Politika je podle mého názoru směsicí pokory a odvahy. Hluboce se klaním před panem kolegou Ullmannem, který tuto odvahu měl. Nic by se nikomu nestalo, kdyby měl odvahu. A pokora - no to je přece o tom, že plním, nebo se snažím plnit v míře, která je mi dána mou odvahou, to, že jsem členem nějakého orgánu a většina se rozhodla o tom, co mám udělat.

Je mi smutno z toho, co tady bylo řečeno a mám radost, že to bylo řečeno dnes, kdy tady není mnoho novinářů. To je můj komentář.

Nyní si dovolím přednést vám návrhy na usnesení tak jak byly předloženy a domnívám se, že nebudu postupovat špatně, když je přednesu v takovém pořadí, v jakém byly předneseny.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane místopředsedo, myslím, že můžete číst jednotlivé návrhy a budeme o nich rovnou hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Pan poslanec Plachý navrhuje: Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas s postupem organizačního výboru ve věci přezkoumáni oprávněnosti užíváni akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny z důvodu porušení základních práv poslanců, viz Listina základních práv a svobod, článek 10 odst. 1 a ukládá předsedovi organizačního výboru, aby se za nevhodný postup organizačního výboru ve zmíněné věci všem dotyčným poslancům, kteří byli donuceni prokazovat svou nevinu, omluvil.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k tomu, že jsem vás, paní poslankyně a páni poslanci, v průběhu řeči pana místopředsedy Ledvinky odhlásila, prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

Budeme hlasovat o předneseném návrhu pana poslance Plachého.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 117. Ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 117 z přítomných 112 poslanců bylo pro 6, proti 90. Tento návrh nebyl přijat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Druhý návrh přednesl pan kolega Melichar, a já se ho ještě jednou zeptám, jestli mám jeho návrh přednést a jestli na něm trvá. Já se domnívám, že je nehlasovatelný. (Poslanec Melichar svůj návrh stahuje.) Děkuji za pochopení.

Třetí návrh přednesl pan kolega Krejsa. Tento návrh zní: Poslanecká sněmovna v rámci zvýšení důvěryhodnosti v očích veřejnosti bude nadále poslance bez prokázaného titulu úředně uvádět jako poslance bez akademického titulu.

O tomto návrhu lze hlasovat.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já o tomto návrhu dávám hlasovat. Zahajuji hlasování poř. č. 118 a ptám se:

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování poř. č. 118 z přítomných 113 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 22, proti 42. Tento návrh nebyl přijat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nemýlím-li se, přednesu vám původní návrh, tak jak jej předložil organizační výbor, který zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje zprávu organizačního výboru Sněmovny o přezkoumání oprávněnosti užívání akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 5. 2. 1997.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Zahajuji hlasování poř. č. 119 a ptám se:

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování poř. č. 119 se z přítomných 113 poslankyň a poslanců vyslovilo pro 89, proti 2. Tento návrh byl přijat.

Paní poslankyně, páni poslanci, přeji vám všem hezké Velikonoce, obzvláště pak po projednání tohoto bodu. Budeme začínat v úterý ve 14.00 hodin, a to projednáváním bodu 34 schváleného programu, kterým je Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplněni některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 53, druhé čtení.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím končím dnešní jednání.

(Schůze přerušena v 15.22 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP