Úterý 1. dubna 1997

5. den schůze (1. dubna 1997)

Přítomno: 195 poslanců

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Zahajuji pátý jednací den 10. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám. Doufám, že jste si na velikonočních svátcích dostatečně odpočinuli.

Nejprve vás jako obvykle poprosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami a případně mi sdělili, kdo žádá o vydání náhradní karty nebo kdo už náhradní kartu dostal. Vidím, že nikdo lakový není.

Dovolte mi dále, abych vás seznámil s omluvami. Na dnešní den, přesněji řečeno na dobu od 1. do 4. dubna se omluvili dva poslanci: Vlasta Štěpová a Jaromír Kalus, kteří jsou na jednání politického výboru Rady Evropy v Izraeli.

Vážené kolegyně a kolegové, předseda vlády pan Václav Klaus se na mne obrátil se žádostí, aby bylo zítra, to je ve středu, posunuto jednaní Poslanecké sněmovny na 11. hodinu, protože zasedá vláda. Vzhledem k tomu, že máme nabitý program, navrhuji vám vyhovět vládě tím způsobem, že zítra začneme normálně v 9.00 hodin bodem č. 33 a pak budeme projednávat takové body schváleného pořadu, kde není účast vlády nezbytná. Z toho důvodu vám navrhuji, abychom hlasováním vyjádřili souhlas s přesunem bodů 43, 48 a 49 našeho programu tak, abychom je začali projednávat zítra až po 11. hodině. Upozorňuji, že u bodu 49, což je třetí čtení návrhu zákona, přičemž druhé čtení máme na pořadu dnes, béží 24-hodinová lhůta, takže konkrétní hodina projednávaní bude závislé na době, kdy budou rozdány pozměňovací návrhy, které případně z dnešního druhého čtení předloženého vládního návrhu zákona vzejdou.

Než nechám o tomto svém procedurálním návrhu hlasovat, chtěl bych se zeptat, zda jsou k němu nějaké připomínky.

Pan poslanec Gross mi sděluje, že má náhradní kartu č. 20, pan poslanec Kuneš mi sděluje, že má náhradní kartu č. 19, což nelze chápat jako připomínku k mému procedurálnímu návrhu.

Protože připomínky nejsou, nechám o tomto návrhu hlasovat. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. Konstatuji, že hlasování pořadové číslo již 120 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 158 přítomných poslanců pro něj hlasovalo 117 a proti bylo 32.

Pan poslanec Kopecký mi sděluje, že má náhradní kartu č. 18.

Vzhledem k tomu, že jsme schválili lehce pozměněný program našeho jednání, je podle tohoto schváleného návrhu prvním bodem našeho dnešního programu

40.

Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

a doplnění některých souvisejících zákonů

Jedná se o sněmovní tisk č. 53 a o jeho druhé čtení.

Předložený vládní návrh zákona v tomto druhém čtení uvede místopředseda vlády a ministr zemědělství pan Josef Lux, kterého prosím, aby se ujal slova. Ostatní kolegy naléhavé žádám, aby potravinám a tabákovým výrobkům věnovali přiměřenou pozornost. Prosím, pane ministře.

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych zemědělskému výboru a dalším poděkovat za projednání tohoto vládního návrhu zákona o potravinách. Myslím, že celé jednání proběhlo velmi korektně a většina připomínek přispěla ke zkvalitnění tohoto zákona. Se zněním, jak je předkládán zemědělským výborem ve společné zprávě, souhlasím.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministrovi. Vládní návrh zákona jsme v prvním čtení přikázali k projednání dvěma výborům, a to výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a zemědělskému výboru. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 53/1. Zpravodajem určil pana poslance Petra Čermáka, kterého žádám, aby se ujal slova.

Poslanec Petr Čermák: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se navrženou předlohou zákona zabýval opakovaně. K tomuto návrhu zákona máme dvě usnesení.

V prvním usnesení jsme přijali některé body, které potom zemědělský výbor ještě projednal a náš výbor při druhém zasedání plné akceptoval závěrečné usnesení zemědělského výboru a doporučuje sněmovně přijmout k jednání materiál, který zemědělský výbor připravil a hlasovat podle tohoto materiálu.

Chtěl bych říci dva body, které byty do určité míry konfliktní. Prvním bodem byla otázka kompetence při kontrole v jednotlivých fázích přípravy potravin. Toto bylo dojednáno.

Druhým bodem byla otázka označování potravin, které jsou vyráběny z geneticky manipulovaných organismů. K tomuto Jsme také přijali usnesení, které kopíruje usnesení zemědělského výboru, to znamená podpořit návrh zemědělského výboru na to, aby vláda předložila co nejrychleji návrh zákona o geneticky kódovaných manipulovaných organismech.

Myslíme si jako výbor, že můžeme s Čistým svědomím doporučit hlasovat pro materiál zemědělského výboru. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Čermákovi. Pan poslanec Češka mi právě teď oznamuje, že má náhradní kartu č. 16.

Nyní přecházíme ke zpravodaji zemědělského výboru. Zemědělský výbor přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 53/2. Zpravodajem určil pana poslance Karla Machovce, kterého žádám, aby se ujal slova.

Poslanec Karel Machovec: Pane předsedo, dámy a pánové, vážená vládo, zákon, který budeme projednávat, je zákon, na který ...

Předseda PSP Miloš Zeman: Žádám všechny poslance a také poslankyně diskutující u stolu vlády, aby věnovali pozornost zpravodaji.

Poslanec Karel Machovec: Je to zákonná norma, na kterou odborná veřejnost poměrné velmi dlouho čeká. Zemědělsky výbor se pustil do přepracování nebo dopracování původně předloženého tisku 53 z jednoduchého důvodu. Zákon, tak jak nám byl ministerstvem předložen, byl zákonem o výrobě potravin. Nikoliv o kontrole, nikoliv zákonem o potravinách jako takovém. Pokusili jsme se tento základní filozofický nedostatek opravit a z toho plynulo i poměrně velké množství změn, které jsme ve sněmovním tisku 53 uplatnili.

Zemědělský výbor přijal k tomuto návrhu usnesení č. 44/1997 ze dne 12. 3. 1997. Tento sněmovní tisk jste obdrželi jako číslo 53/2. Chtěl bych doporučit sněmovně, aby za základ projednávání vzala právě tento tisk, tedy usnesení zemědělského výboru, a poprosil bych předsedajícího, aby tento návrh zaznamenal jako návrh procedurální. Zemědělský výbor doporučuje sněmovně, aby tento zákon byl přijat.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče, respektuji váš návrh. Nicméně v této fázi, kdy se bude konat jak obecná, tak podrobné rozprava, se domnívám, že se k němu mám vyjádřit až po ukončení této rozpravy a nikoliv před ni, protože není v rozpravě důležité, čí základ se bere.

Z tohoto hlediska konstatuji, že jsem dostal pouze dvě písemné přihlášky do rozpravy, přičemž pan poslanec Černý se přihlásil do rozpravy podrobné, zatímco u poslance Peška nebylo jasné, a nyní je jasné, že se také hlásí do podrobné. Takže z tohoto hlediska se táži, kdo dál si přeje vystoupit do obecné rozpravy? Vidím, že přišla přihláška. Páni poslanci, prosím vás, na diskusních přihláškách vždy laskavě uveďte, zda se hlásíte do obecné nebo podrobné rozpravy. Pan poslanec Pavel Maixner mně dal přihlášku, kde tento konstitutivní znak chybí. Takže hlásíte se do jaké rozpravy, pane poslanče, do obecné? Prosím, máte slovo.

Poslanec Pavel Maixner: Pane předsedo, dámy a pánové, vážení hosté, po více než čtyřleté práci Ministerstva zemědělství (zazněl zvonec) se nám dostává na pořad dne zákon o potravinách a tabákových výrobcích ve znění doplňků některých souvisejících zákonů. Po více jak dvouměsíčním projednávání na zemědělském výboru Parlamentu se došlo k závěru - k předloze, kterou máme dnes všichni na svých lavicích. Je to vlastně směs, která s vládní předlohou již nemá nic podobného a celé Ministerstvo zemědělství staví do role jen jakéhosi účastníka a přihlížitele namísto toho, aby zde byly prezentovány zcela jasně priority, na kterých Ministerstvo zemědělství pracovalo více let. Nemohu dost dobře pochopit princip práce Ministerstva zemědělství, které předkládá, a to stabilně, takové návrhy zákonů, které jsou polovičaté, nejsou dotažené do konce nebo zcela neodpovídají skutečné realitě a potřebám dnešního zemědělství a dnešním zemědělským výrobám. Tato práce je odrazem dlouhodobé destrukční politiky, která se prováděla v našem zemědělství od roku 1990 a vedla naše zemědělství i k těm číslům a k těm faktům, která všichni známe, a nemá cenu se o nich podrobněji zmiňovat.

Skutečností zůstává a zároveň může potvrdit kdokoliv v tomto státě, že dnes nejsme soběstační v produkci základních komodit a do budoucna je tato vize ještě horší, protože si nejsem zcela jist, jestli ty finanční toky, které plynou do resortu ministerstva zemědělství, budou dostatečnou náplastí na stále se zhoršující stav. Proto i pravděpodobně v tomto duchu a v těchto představách se rodí a připravují zákony tohoto resortu, o to více práce a času musí zemědělský výbor věnovat jejím úpravám a změnám. Přitom si nemyslím a nejsem v tom vnitřně přesvědčen, že tyto změny, které se vždy provedou na zemědělském výboru, vyřeší přesně daný problém a jsou tou správnou změnou pro dobrý chod chovatelů, pěstitelů, zpracujících výrob a v neposlední míře prodejců a spotřebitele. A přesně v tomto ovzduší se projednává zákon o potravinách a tabákových výrobcích.

Všichni jsme si vědomi, že i tento zákon, který upravuje základní pojmy, co jsou potraviny, jakým způsobem mají být zpracovány, jak má být kontrolováno a kým, aby se udrželo to nejzákladnější, to je zdraví, bezpečnost a nezávadnost všech skupin a podskupin potravinového řetězce. Je zde pamatováno i na nový zákon o zdraví lidu a specifikováno, co kdo může a musí činit s potravinou a tabákovým výrobkem, aby nemohlo dojít k jejich zdravotní závadnosti, poškození a možnosti ohrozit zdraví jedinců či celých skupin obyvatelstva. Zákon ale zcela nevyřešil systémovost kontrol, nepřizpůsobil se novým podmínkám výroby, zpracovaní, distribuce a prodeje potravin a tabákových výrobků a je to jedno z nejbolavějších míst celého zákona. Tento problém není ojedinělý v této předloze, o které budeme v následujících minutách hlasovat. Jsou zde nevyřešeny některé otázky problémových skupin potravin, protože není a v podstatě ani nemůže být dopředu stanoven jejich vznik a původ. Jde o geneticky modifikované potraviny, jejich zařazení, využití, zpracovaní a přesné definování této podstaty a dát spotřebiteli jasnou odpověď na jejich především zdravotní nezávadnost či jejich možnost nějakým způsobem narušit zdraví lidu. Vím a každý z nás tuší, o čem je řeč. Podstatou ale zůstává skutečnost, že se jedná o odvětví velmi mladé v počátcích svého využití a svého rozvoje a jen velmi těžko se hledají definice na uplatnění v rámci zákona. Do budoucna by měla být i tato otázka zodpovězena a být specifikován zákon o těchto úpravách a využití tohoto odvětví geneticky modifikovaných potravin v zemědělských výrobách a produkcích.

V rámci schvalovacího procesu v zemědělském výboru Parlamentu se i tentokrát otevřely nůžky různých lobbistických pokusů, a to jak z jedné, tak z druhé strany. Je logické, že se určité skupiny snaží ovlivnit názor a náhled poslanců. Snaží se jim všemožným způsobem vštípit do jejich logiky tu jejich pravdu a málokdo se snaží o to, aby se jejich návrhy prolnuly do souladu celého celku. Ano, chápu tento jev, je v některých alternativách nutností či maximální potřebností, ale nikdo by si neměl tento náhled přivlastnit a dát ho do souladu názoru poslance či skupin poslanců a mám zato, že i v tomto zákoně došlo k ovlivnění. Byly zde snahy některých jedinců ovlivnit tento zákon a vnést do jeho ducha, který by určité věci omezil, určité věci zas znevýhodnil či se dané věci do zákona vůbec nedostaly. Opět se zde projevily individuální boje mezi jednotlivci a náhled na jednotlivé otázky a já jsem rád, že tyto boje nebyly paradoxně mezi koalici a opozicí, ale mezi koalici samotnou. Na jakém principu se pak dostává koaliční dohoda a jakou záruku má občan tohoto státu, který dal hlas vládní koalici. Osobně bych chtěl tyto voliče pozvat na jednání zemědělského výboru Parlamentu a je jisté, že by za pár okamžiků přímo prchali a koalici pravděpodobně již nikdy nevolili. A s tímto chováním a s tímto přístupem se dnes prezentuje cela vládní koalice. Něco jiného říká do celého masmediálního prostoru a něco jiného činí v praxi při schvalování zákonů. Tato politika pohrdání vzdělaností národa, který nemá - nemáme mít onu schopnost rozpoznat tyto věci, by měla být vodítkem pro laiky i odbornou veřejnost, která následovně musí tento diktát v podobě zákonů a vyhlášek snášet a platit. Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa si je plně vědoma potřebnosti takového pro zemědělství i pro zdraví lidu potřebného zákona, který sice vznikl vlastně celý nový, který neřeší do detailů přesně to, co by zákon řešit měl, ale je prostou nutností ho mít a řídit se podle něj.

SPR-RSČ se rozhodla tento návrh zákona vlastně nove zpracovaný zemědělským výborem parlamentu podpořit Je zde mnohem více toho pozitivního než toho, co by v zákoně být nemělo. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Maixnerovi. Dávám nyní slovo panu poslanci Františku Novákovi, který je posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Až obecnou rozpravu uzavřu, nechám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Machovce. Slovo má pan poslanec František Novák.

Poslanec František Novák: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dříve než přistoupím ke svému příspěvku, chtěl bych reagovat na svého předřečníka, na jeho hodnocení práce zemědělského výboru na této předloze a na údajné boje mezi poslanci koalice. Já jsem tu diskusi hodnotil jako velmi věcnou a to, že se tam poslanci koalice střetávali na věcných problémech nejen s opozicí, ale i mezi sebou, považuji za pozitivní jev v projednání této předlohy tohoto zákona. Mrzí mé, že poslanci SPR-RSČ do této věcné diskuse příliš nezasáhli.

Nicméně chtěl bych se zmínit o dvou problémech, které povazuji za jedny z nejdůležitějších v tomto zákoně a přitom je považuji za ne zcela dořešené. Tím prvním problémem bylo zcela jistě přesně definovat, co je ze zákona považováno za výrobu potravin. Ve znění tisku 53 byla výrobcem každá osoba, která vyráběla ovoce, zeleninu a brambory, ale i jiné produkty, bez další úpravy. To znamená, že do kategorie výrobců potravin zcela logicky náležela i velká skupina zemědělců. Z této logiky potom zákonité pramenil požadavek zajistit kontrolu výroby neupravených potravin pracovníky Státní rostlinolékařské správy. (Hluk v sále.)

Pane předsedo, prosím vás, abyste požádal o klid v sále.

Předseda PSP Miloš Zeman: Velice rád znovu zazvoním a žádám všechny poslance, aby si uvědomili, že velikonoční atmosféra již skončila a že jsme v atmosféře pracovní. Ty, kdo chtějí diskutovat, prosím, ať tak činí" v kuloárech.

Poslanec František Novák: Tato instituce vytvořená zákonem o rostlino-lékařské péči řeší nyní sama své vnitřní dětské problémy a příliš o rozšíření kompetencí nestojí. V této souvislosti je dobré si připomenout stav v kontrole prováděné Statní veterinární správou pod heslem "od stáje až na stůl". Osobné považuji takový přístup za efektivní nejen co se týká výsledků, ale i nákladů na provozování kontrolního systému. Při kontrole výroby rostlinných produktů bude v zemědělských podnicích nadále působit Státní rostlinolékařská správa, ÚKZUZ i ČZPI.

V zemědělském výboru nebyly přijaty moje návrhy směřující ke koncentraci výkonu státního dozoru nad rostlinnými produkty do jedné instituce. Pokládám takové řešení do budoucna za velmi užitečné jak pro zemědělce, tak pro státní rozpočet.

Nevyjasněnost přesného bodu v procesu výroby potravin, od kterého vlastně zákon o potravinách začne platit, vedla předkladatele k negativnímu vymezení, že za výrobu potravin se nepovažuje zemědělská prvovýroba definovaná v § 67 zákona 328, ve znění zákona č. 122/93 - Pro oživení připomenu, že znění je následující: "Zemědělskou prvovýrobou se rozumí hospodaření na zemědělských pozemcích, jehož výsledkem jsou rostlinné nebo živočišné produkty před jejich dalším zpracováním."

Zároveň předkladatel doporučuje ponechat v definici výroby potravin čištění a třídění, což jsou technologické procesy zcela běžně v zemědělských podnicích prováděné. Bez vytřídění neprodá pro přímou spotřebu žádný zemědělec ani kilogram jablek, brambor a dalších produktů. V podrobné rozpravě proto navrhnu z definice výroby potravin třídění a čištění vypustit. Jestliže si porovnáme přísná ustanovení § 3 o povinnostech výrobců se skutečností, že pěstování, to je de facto výroba přímo spotřebovávané zeleniny, brambor a ovoce není kontrolována, potom se mi jeví text návrhu vzešlého ze zemědělského výboru přinejmenším jako trochu nevyvážený.

Přesto neuvažuji o podání návrhu na vrácení návrhu zákona zpět, protože pokládám přijetí zákona za velmi potřebné a diskuse o sloučení výkonu státního dozoru při pěstování zemědělských plodin by jeho přijetí zcela jistě oddálila.

Přesto si myslím, že zejména v souvislosti s připravovaným zákonem o hnojivech je potřebné tuto diskusi zahájit a možná se přitom zabývat i novelizaci zákona o potravinách.

Druhým problémem velmi důkladně v zemědělském výboru diskutovaným byla problematika geneticky modifikovaných organismů, jak zde už zmínil můj předřečník. Naše veřejnost je pod silným vlivem různých neúplných informací ve sdělovacích prostředcích a vnímá výsledky genetického výzkumu mnohdy jako strašáka. V této souvislosti bych chtěl připomenout výsledky výzkumu veřejného mínění uveřejněného v ZN novinách, kde 30 % respondentů dotázaných, co soudí o klonování ovcí, odpovědělo, že je to buď děsí anebo že je to odporné.

Podstatu klonování a rozdíl mezi organismy vzniklými klonováním a geneticky modifikovanými organismy nepochopili ani ekologové, kteří nám posílali svůj dopis. Mluvím o tomto stavu především proto, že pokládám za naprosto nezbytné urychlené položit základní legislativní rámec vymezující mantinely pro tvorbu, rozšiřování a využívání geneticky modifikovaných organismů. V zemědělském výboru jsem inicioval návrh příslušného usnesení a prosím vás o jeho podporu. Legislativní základ pro tuto oblast nelze dobře položit v tomto zákoně. Chci říci v této souvislosti, ze genetický výzkum dává možnosti nejen pro zvyšování produkce, ale i pro získávání rostlin, jejichž pěstování nebude tolik zatěžovat životní prostředí. Domnívám se, že vědci sami mají vůči veřejnosti při seriózním vysvětlování výsledků své práce a možných či nemožných dopadů na člověka a na přírodu velký dluh.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Františku Novákovi. Registruji jeho přihlášku do diskuse i jako přihlášku do diskuse podrobné v duchu jeho vystoupení, aby nemusel vyplňovat nový formulář. Současné vám oznamuji, že pan poslanec Petr Nečas má náhradní kartu č. 17.

Vzhledem k tomu, že do obecné rozpravy se už nikdo další nepřihlásil, obecnou rozpravu uzavírám. Konstatuji, že nebyl vznesen návrh na vrácení nebo zamítnutí předloženého návrhu, takže nyní je čas, abychom se hlasováním vyjádřili k procedurálnímu návrhu pana poslance Karla Machovce a abychom podrobnou rozpravu orientovali na tisk 53/2, s nímž vyslovil souhlas i navrhovatel. Zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 121 skončilo přijetím tohoto procedurálního návrhu, když ze 185 přítomných bylo pro 150 a 1 proti.

Připomínám, že návrh na usnesení, který zde byl zmíněn, může být hlasován až při třetím čtení tohoto návrhu zákona, nikoli tedy nyní.

Nyní již otevírám podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Černý, připraví se pan poslanec Pešek.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh směřuje k části třetí, k § 21 k zákonu 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Pokud by byl můj pozměňovací návrh přijat, pak by bod 1 zněl takto: V § 4 odst. 3 se písm. d) vypouští, dosavadní písmena e) - h) se označují jako písm. d) - g). V § 4 odst. 2 písm. c) zní: "K výrobě a dovozu materiálů a předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami, pokrmy nebo nápoji, hraček, výrobků pro děti do tří let, kosmetických prostředků a materiálů a předmětů určených ke kreslení, malování, modelování a psaní pro děti ve věku do 14 let". To je můj první pozměňovací návrh.

Druhý můj pozměňovací návrh se týká bodu 3 části třetí § 21. Bod 3 by zněl takto: "V § 75 odst. 4 písm. c) se slova "poživatin a jiných" vypouštějí. To jsou dva pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Černému. Prosím, aby jako obvykle odevzdal své pozměňovací návrhy zpravodaji. Nyní má slovo pan poslanec Pešek. Jako třetí a zatím písemně přihlášený se připraví pan poslanec František Novák.

Poslanec Pavel Pešek: Pane předsedající, pane premiére, vážená vlády, dámy a pánové, přednesu dva pozměňující návrhy. Jeden je k § 3 písm. h), kde navrhuji nové znění písm. h): "získávat k výrobě balené stolní vody, balené kojenecké vody a balené přírodní minerální vody vodu jen z podzemních zdrojů vody a po úpravě způsobem stanoveným vyhláškou". Odůvodnění: Tak, jak zní současné písm. h) - získávat balenou stolní vodu z podzemních zdrojů - považuji za technicky a technologicky nemožné, protože získávat balenou vodu z podzemních zdrojů je velký problém. Proto navrhuji nové znění.

Pokud nebude tento návrh přijat, pak navrhuji celé písm. h) vypustit a písm. i) označit jako písm. h).

Další pozměňující návrh je k § 6 odst. 1 písm. a), kde současné znění po návětí "podnikatel, který uvádí do oběhu a) svým obchodním jménem, sídlem je povinen řádně označit". Navrhuji následující znění: "a) obchodním jménem výrobce a jeho sídlem, jde-li o právnickou osobu, a trvalým pobytem výrobce nebo místem podnikání, jde-li o fyzickou osobu". Odůvodnění: Podnikatel, který uvádí do oběhu, je výrobce, dovozce, přepravce, ten, kdo skladuje atd. To znamená, že každý výrobek by musel být označen čtyřmi, pěti, šesti přelepkami se jménem, což určitě není úmyslem předkladatele. Proto navrhuji tuto změnu. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Peškovi. Na řadě je pan poslanec František Novák, připraví se pan poslanec Michal Frankl.

Poslanec František Novák: Vážený pane předsedo, já budu velice stručný. Odůvodnění jsem přednesl v obecné rozpravě, takže pro pořádek navrhuji z § 2 písm. I) vypustit slova "čištění, třídění" a z § 11 odst. 3 písm. a) vypustit slova "nebo genetické manipulace se zdrojem potravin". Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Novákovi. Uděluji slovo panu poslanci Franklovi. Jako poslední písemné přihlášeny do podrobné rozpravy se připraví pan poslanec Machovec.

Poslanec Michal Frankl: Vážený pane předsedající a pane předsedo současně, dovoluji si přednést pozměňovací návrh k § 6 odst. 1 písm. d), kdy před stávající text by byla předřazena slova "textem datum použitelnosti", Dále text pokračuje v původním znění. Na závěr té věty se přidávají slova "provedeném kontrastně".

V § 6 odst 1 písm. e) před současny text předřadit tato slova: "textem, datem použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti a". Dále věta pokračuje stejné. Na závěr věty se přidávají slova "provedeném kontrastně".

V § 28 - účinnost zákona - navrhuji, aby § 28 zněl: "Tento zákon nabývá účinnosti 30 dnů po dni vyhlášení". Dále pokračuje původní text. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Franklovi, slovo má pan poslanec Machovec.

Poslanec Karel Machovec: Já bych si dovolil předložit několik pozměňovacích návrhů, které mají svůj původ v tom, že při způsobu projednávání, který jsme zvolili, jsme se nevyvarovali některých legislativních a technických chyb.

Navrhuji § 12 odst. 3 písm. g) upravit takto: V § 10 odst. 1 písm. b) a d) - to znamená vypustit ze současného znění § 10 odst. 1 písm. a) a odst. 2.

V § 15 odst. 1 vypustit slova "jakož i ústřední orgány státní správy na úseku dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem". Zdůvodnění vypuštění uvedené věty je nutné, protože jiné ústřední orgány než uvedené v tomto zákoně nepůsobí v této oblasti.

V § 17 odst. 1 písm. a) bod 1 upravit takto: 1. V § 3 odst. 1 písm. b) a d) nebo § 3 odst. 2 a 3. Jde o doplnění odkazů na nově zapracovaná ustanovení tak, aby bylo jejich nedodržení možno sankcionovat.

V § 17 odst. 3 písm. e) upravit takto: "e) v § 12 odst. 1 písm. b) nebo v § 12 odst. 2". Zdůvodnění je stejné. Je to otázka sankcí, otázka možnosti pokutovat.

V § 2 písm. e) vypustit slovo "fyzikální". V § 3 odst. 3 za odkaz č. 10 doplnit odkaz č. 7. Znění části prvé § 14 dát do souladu se zněním § 15 písm. b), to znamená do závorky uvést ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti.

V části druhé bod 3 týkající se § 4 odst. 1 písm. a) za slova "zda tyto výrobky" vložit slova "a potraviny".

V části druhé bod 8 týkající se § 7 odst. 1 písm. b) za slovo "výrobků" vložit slova "a potravin".

V části druhé bod 15 týkající se § 10 odst. 2 slova "potravin a tabákových výrobků" nahradit slovy "výrobků a potravin".

V části 8 § 28 slovo "vyhlášením" nahradit slovy "1. září". Jedná se o sladění účinnosti tohoto zákona v souladu s již schváleným zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který nabývá účinnosti též 1. záři. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Machovcovi. Dříve než uzavřu podrobnou rozpravu, ptám se, zda si ještě někdo přeje se do ní ústně přihlásit? Nikoho nevidím, a proto podrobnou rozpravu uzavírám.

Nyní se táži navrhovatele pana ministra Luxe, zda si přeje závěrečné slovo? Nepřeje. Táži se zpravodaje pana poslance Machovce, ale i druhého zpravodaje pana poslance Čermáka, zda si přejí závěrečné slovo. Pan poslanec Machovec si ho přeje, pan poslanec Čermák zatím tady není, takže slovo má pan poslanec Machovec.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP