Úterý 1. dubna 1997

Poslanec Karel Machovec: Vážená sněmovno, nebudu reagovat na technicko-legislativní pozměňovací návrhy, které tady padly. Budu reagovat na slova pana poslance Maixnera.

Pokud jsem v začátku řekl, že jsme se rozhodli částečně přepracovat tento zákon, udělali jsme to nikoliv proto, abychom vážili, kdo udělá tento zákon lépe, zda ministerstvo nebo zemědělský výbor. Udělali jsme to prosté proto, že Jsme se dohodli s ministerstvem, že zákon potřebuje Jisté změny a jisté úpravy, To znamená, velmi nerad bych, aby toto bylo předmětem jakýchkoliv politických bojů a sporů. Těmto sporům a bojům jsme se pokud možno vyhýbali i v zemědělském výboru. Jde o technicky zákon, technicko-legislativní, nikoliv o politiku. Byl bych velmi rád, aby i při třetím čtení toto bylo bráno v potaz.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Machovcovi. Ptám se ještě jednou pana poslance Čermáka, je-li přítomen, zda si přeje vystoupit. Na jeho místě ho nevidím a absence znamená nezájem o vystoupení. Z toho vyplývá, protože nebyl přednesen návrh na vrácení ani na zamítnutí, že můžeme ukončit 2. čtení předloženého vládního návrhu zákona. Děkuji předkladateli i zpravodaji a přecházím k dalšímu bodu, kterým je podle našeho schváleného pořadu

41.

Roční účetní závěrka a výroční zpráva

Fondu národního majetku České republiky za rok 1995

Jedná se o sněmovní tisk 5.

Dovolte mi, abych vám připomněl, že Poslanecká sněmovna na své 5. schůzi odročila projednávání předloženého sněmovního tisku 5 a požádala předsedu Prezídia Fondu národního majetku, aby předložil doplněnou výroční zprávu, rozšířenou o seznam subjektů, které pověřil organizací veřejných soutěží, o seznam těchto soutěží podle jejich organizátorů, výši navržené a dosažené ceny a výši odměny subjektu organizátora. Dodatek ke sněmovnímu tisku 5 byl rozdán a já nyní poprosím pana ministra financí Ivana Kočárníka, aby tento dodatek uvedl. Prosím, pane ministře. Ostatní prosím o klid.

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem odůvodňoval roční účetní závěrku vloni v říjnu zde v Poslanecké sněmovně na 5. schůzi. Jednání, jak pan předseda sněmovny zdůraznil, bylo k tomuto bodu přerušeno a sněmovna svým usnesením mne požádala, aby výroční zpráva byla rozšířena o seznam subjektů, které Fond národního majetku pověřil organizací veřejných soutěží a dále o seznam těchto soutěží podle jejich organizátorů, výši navržené a dosažené ceny a výši odměny organizátora.

Na základě tohoto požadavku byl sněmovně předložen dodatek k roční účetní závěrce a výroční zprávě Fondu národního majetku za rok 1995, který máte před sebou. Tento dodatek obsahuje úplný seznam všech firem vybraných na základě výsledků veřejného výběrového řízení pro spolupráci s Fondem národního majetku při přípravě a organizaci veřejných soutěží. U každé firmy je uveden počet přidělených a ukončených zakázek veřejných ....

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegové a kolegyně, prosím, abyste zaujali svá místa ve sněmovních lavicích a nerušili výklad ministra financí.

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník: ...soutěží a další údaje charakterizující objem zakázek přidělených jednotlivým firmám a dosažené výsledky u ukončených soutěží. U každé firmy je rovněž uvedena výše již vyplacených odměn a celková předpokládaná výše odměn z ukončených soutěží. Rozdíl mezi oběma částkami potom představují odměny, které organizátorům veřejných soutěži dosud nebyly vyplaceny, protože vítězové soutěží ještě nezaplatili nabídnutou kupní cenu na účet Fondu národního majetku. Úplný přehled všech zakázek přidělených jednotlivým firmám včetně příslušných parametrů byl ve formě počítačové sestavy o 36 stranách předán rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny, aby rozpočtový výbor umožnil všem poslancům, kteří o to projeví zájem, prostudování tohoto podkladu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, domnívám se, že předložením uvedených materiálů byl splněn požadavek Poslanecké sněmovny na doplněni zprávy. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Prosím pány poslance Václava Klause, Ivana Pilipa a Jana Rumla, aby rovněž nerušili naše jednání a uděluji slovo zpravodaji rozpočtového výboru poslanci Tomáši Pávovi, aby uvedl usnesení rozpočtového výboru, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 5/1. Dále jej žádám, aby nás informoval o projednávání předložené zprávy v rozpočtovém výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve rekapituloval dosavadní postup projednávání roční účetní závěrky a výroční zprávy Fondu národního majetku za rok 1995, neboť od posledního jednání na toto téma uplynula již velice dlouhá doba. Připomínám, že bod byl přerušen na 5. schůzi Poslanecké sněmovny dne 11. října minulého roku.

Ve své zpravodajské zprávě jsem tehdy tlumočil usnesení rozpočtového výboru č. 34 ze dne 26. září 1996, kterým rozpočtový výbor doporučil schválení roční účetní závěrky a výroční zprávu Fondu národního majetku za r. 1995. V rozpravě vystoupili pan poslanec Gongol, který navrhl usnesení.

1/ Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zamítá předloženou roční závěrku a výroční zprávu Fondu národního majetku České republiky za r. 1995 a

2/ Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá Nejvyšší kontrolní úřad o provedení prověrky hospodaření Fondu národního majetku s termínem 30. 6. 1997.

Dále vystoupil pan poslanec Grégr, který navrhl bod přerušit v souladu s § 63 a resp. § 72 jednacího řádu a požádat pana ministra Kočárníka o dodatek, o kterém již tady byla podána zpráva i vedena řeč. Na základě uvedeného požadavku byl dodatek předložen a rozpočtový výbor se zabýval uvedeným materiálem na své schůzi dne 9. 12. 1996 a přijal následující usnesení. Je to usnesení č. 97, které patrně máte na svých stolech. Pro jednodušší orientaci zopakuji základní body.

Usnesení č. 1 bere na vědomí dodatek ke sněmovnímu tisku č. 5 roční účetní závěrka a výroční zpráva atd. Konstatuje, že dodatek spolu s výpisem přehledu všech zakázek obsahuje všechny informace vyžádané sněmovnou usnesením č. 119 ze dne 29. října 1996. Za třetí konstatuje, že nic nestojí v cestě obnovení projednávaní tohoto bodu a zmocňuje předsedu a zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámili Poslaneckou sněmovnu.

Dovolím si připomenout dvě skutečnosti:

Rozprava nebyla uzavřena a o návrzích pana poslance Gongola nebylo dosud hlasováno.

Na závěr připomínám, že jde o výroční zprávu a účetní závěrku za rok 1995. V těchto dnech dostáváme na stůl zprávy o jeden rok aktuálnější.

Vzhledem k tomu, že ze schválení či neschválení zprávy nevyplývají pro Fond národního majetku žádné důsledky, doporučuji sněmovně dále neprodlužovat tuto agónii a přijmout usnesení podle návrhu rozpočtového výboru.

Výhrady k práci Fondu národního majetku bude vhodnější prezentovat při projednávání jeho rozpočtu na rok 1997, který je na programu také dnešní schůze, a výroční zprávy za rok 1996, která nás v nejbližších dnech očekává.

Pro úplnost si dovolím připomenout usnesení, které jsem navrhl před několika měsíci:

Poslanecká sněmovna schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu Fondu národního majetku za rok 1995.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Tomáši Pávovi. V této chvíli jsem dostal dvě písemné přihlášky do diskuse. První od pana poslance Gongola, u něhož ale nebylo uvedeno, zda se hlásí do rozpravy obecné či podrobné. Táži se proto pana poslance Gongola, do jaké rozpravy se hlásí. Obecné. Uděluji mu tedy slovo. Dále se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Miroslav Grégr.

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, předpokládám, a už zde to také bylo řečeno mým předřečníkem, že zájem o projednávání závěrečné účetní závěrky a výroční zprávy Fondu národního majetku České republiky za rok 1995, a to v březnu, nebo lépe řečeno dnes, v dubnu roku 1997, bude zřejmé minimální.

Je to logické, vždyť běh událostí nám servíruje tolik aktuálních problémů, zejména v ekonomickém vývoji naší země, že rok 1995 je neaktuální. Je to pravda. Proto se omezím pouze na několik stručných poznámek k tomuto tématu.

Především si myslím, že roční účetní uzávěrka Fondu národního majetku za rok 1995, ale konec konců ani za rok 1996, kterou bychom asi spíše měli v těchto dnech projednávat, není tím nejdůležitějším problémem, týkajícím se FNM jako celku. Jsou to sice finanční prostředky značné vysoké, ale pohybují se v řádu okolo 200 miliónů korun. Můžeme diskutovat o tom, v čem se dalo ušetřit, zda je tam mnoho úředníků, vysoké provozní či investiční náklady apod.

Dvě stě miliónů korun je sice částka poměrně vysoká, ale je to jen zlomek toho, co tímto Fondem národního majetku prochází a kam to mizí. Vždyť objem národního, zdůrazňuji "národního ", majetku určeného k privatizaci činil více jak 1 bilión korun, a to v té době ještě nedevalvovaných korun, které mají dnes hodnotu zhruba trojnásobné vysokou.

To konečně potvrdila i diskuse, která probíhala na 5. zasedání sněmovny, která tento bod programu projednávala a která tuto zprávu vrátila k doplnění. Doplnění, jak jsme zde slyšeli z úst předřečníka, jsme sice dostali, ale vůbec nejsem přesvědčen o tom, že nám to přineslo informace potřebné pro správné rozhodování.

V onom doplňujícím materiálu je nám totiž předložen přehled firem, které se na privatizaci podílely, potom jaká byla výše vyhlášených cen a ukončených zakázek, či skutečně dosažených cen, a konečné i předpokládaná výše odměn.

Pokud jste tento materiál, který jste obdrželi, prostudovali poctivé, tak mi jistě dáte za pravdu, že to není materiál vypovídající, ze kterého bychom mohli posoudit, zda příjmy z prodeje privatizovaných objektů jsou maximální, či zda se prodej uskutečnil za výrazné výhodných podmínek.

Z tohoto materiálu se to rozhodné posoudit nedá. To jsou globální čísla, ale čísla třeba u uzavřených objektů už prosté nehovoří o tom, jaká byla konečná čísla. Jen několika slovy se zmíním o výsledcích činnosti Fondu národního majetku.

Zpráva neuvádí, jakou roli sehráli zástupci tohoto fondu v organizacích s velkou účastí státu. Zda přispěli k lepšímu chodu těchto podniků, zda tam prosazovali a prosadili zájmy státu, nebo dokonce svým jednáním způsobili ztrátu podniku, která musela být uhrazena FNM.

Není zde např. nic ani o "zpackané privatizaci", např. u Poldi. Je zde celá řada otázek, proč např. fond vlastní jen tak málo finančních prostředků a kolik prostředků na kontě má. Patřím totiž k těm, kteří vidí ve Fondu národního majetku nejen největší chybu privatizace, ale doslova katastrofu pro náš ekonomický vývoj.

Zatím bohužel musím konstatovat, že jsme si i na spřáteleném Západě vysloužili přezdívku "země tzv. divokého Východu". Ne snad proto, že bychom tak divoce pádili kupředu, ale proto, že zde existují ty nejdivočejší poměry v mnoha oblastech, včetně privatizace.

Ve zprávě není ani zmínka o hodnocení dosud proběhlé privatizace, o tom, co je možné hodnotit záporně a jaké jsou cesty k nápravě. Co je příčinou toho, že ekonomika pokulhává, čili proč selhal hlavní axiom privatizace, to je konkrétní vlastník. Rychlost privatizace dostala přednost před kvalitou, chybějící právní rámec a zejména nedostatečná kontrola dokonce vůbec, absence jakékoli kontroly sehrála, podle mého názoru, své. Zpráva o tom všem taktně mlčí.

Protagonisté tohoto systému, když jsou dotazováni na konkrétní podvody, to označují za "blbou chybu". Neměla by se zpráva např. zabývat tím, zda těch "blbých chyb" není příliš mnoho?

Rád bych třeba dostal odpověď na otázku, zda vstup fondu do kupónové privatizace nebyl tou příčinou selhání tohoto způsobu privatizace a zejména, co udělal pro ochranu drobných vlastníků akcií z kupónové privatizace? Kolik např. FNM ztratil nepružnou reakci na tzv. třetí vlnu privatizace, lépe řečeno na vůbec žádnou reakci, čímž se v podstatě znehodnotily akcie v drženi FNM. Nic takového, ani náznakem, ve zprávě není. Spíše samé klady. To např. americký ekonomický 14denník Fortune je sdílnější a možná objektivnější.

V článku nazvaném "Piráti z Prahy", který se věnuje činnosti finančníka Bingmanna a zakladatele firmy Harvard Capital + Consulting Viktora Koženého, mají jiný názor. Zde jsou oba finančníci představováni jako moderní bukanýři bezostyšné těžící z české privatizační praxe. Varují zde před prostředím u nás, které je vůči temným kapitálovým transakcím tak shovívavé.

Jsou zde uvedeny další zajímavosti na našem kapitálovém trhu, Po rozhodnutí českého ministra financí vydaného loni v červnu proti Koženého fondům, neboť ten zakázal s financemi Harvardských investičních fondů zacházet jako se svým majetkem, tento tvrdí, že byl pokutován z čistě administrativních důvodů. Harvardské fondy dostávají sice směšnou pokutu ve výši 37.000 dolarů, ale ihned jako reakci na to vyhlašují proměnu Harvardských investičních fondů na novou, průmyslovou holdingovou společnost.

Následně pak spojuje všechny holdingové společnosti v jednu entitu nazvanou Harvard Industrial Holding. Tím vzniká holdingová společnost Coventry Ltd., která dosud nezveřejnila žádné výroční účetní analýzy. Loni ztratil hlavní harvardský fond, holdingová společnost, 83 procent své hodnoty.

Hodnota ostatních fondů Viktora Koženého poklesla obdobné. Je mnoho našich občanů, kteří stejně jako jeden 79letý pár z jednoho moravského městečka bezmocné sledoval, jak jeho úspory klesaly z 2000 dolarů na dnešních 180 dolarů. "Kdybych mohl chodit, šel bych na Bahamy", říká. "Mám pocit, že jsem byl okraden." To je jen malá část toho, co tento čtrnáctideník zveřejňuje. To však ani náznakem není uvedeno ve výroční zprávě FNM.

Podle mého názoru je největším problémem privatizace kapitálového trhu, že neexistuje žádná kontrola ze strany vlády a parlamentu takového procesu, kterým se mění vlastník tak obrovského majetku. V bankách šlo o miliardy, snad desítky miliard byly vytunelovány, a my jsme se společně s vládou jen divili. Vstřícné kroky žádné, jen následná reakce, a to již bylo pozdě. Doplatili na to daňoví poplatnici. Není zde analogie, ptám se. Co uděláme pro to, abychom ještě něco zachránili?

Proto navrhuji přijmout doprovodné usnesení, které předložím v podrobné části rozpravy.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Uděluji slovo jako zatím poslednímu písemně přihlášenému do obecné rozpravy panu poslanci Grégrovi.

Poslanec Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že mnoho tady už řekl a na mnoho nedostatků poukázal můj předřečník, velice zestručním své vystoupení a zaměřím se na konkrétní věci, uvedené v doplňku výroční zprávy FNM.

V úvodu předloženého doplňku výroční zprávy FNM se praví, že na základě usnesení 119 z 5. schůze Poslanecké sněmovny dne 29. října 1996 se předkládá doplněk výroční zprávy "který obsahuje veškeré informace požadované Poslaneckou sněmovnou a navíc informace o způsobu výběru externích firem, organizaci veřejných soutěží, o metodice přidělování zakázek, o vyhodnocení efektivnosti ve srovnání s předchozím obdobím". Takže konstatuji, že předkladatel si uvědomoval, že je třeba předložit více než jen informace o výběrových řízeních a veřejných soutěžích. Nicméně nerespektoval požadavky z rozpravy k výroční zprávě a podal pouze informace o výběrových řízeních a veřejných soutěžích, přestože z úvodu samotného doplňku vyplývá, že měl obsahovat více.

Proto tvrdím, že doplněk veškeré informace, tak jak je uváděno, požadované sněmovnou, v žádném případě neobsahuje.

V samotném obsahu doplňku, budeme-li požadovat přesné splnění znění usnesení, lze najít následující nedostatky. Usnesení požaduje "seznam subjektů, které pověřil (myslí se FNM), organizátorů veřejných soutěží, seznam těchto soutěží podle jejich organizátorů, výši navržené a dosazené ceny a výši odměny subjektu organizátora."

Dodatek ke sněmovnímu tisku 5 z pera FNM sice opravdu uvádí na straně 2 seznam vybraných firem, ale průběh výběrového řízení a hlavně kritéria výběru popisuje velmi mlhavě, viz např. "při výběru firem komise také přihlížela k regionálnímu, celostátnímu či mezinárodnímu charakteru nabízené spolupráce". Mohl bych položit otázku, jak.

Jestliže se parlament rozhodl, že nějakou oblast práce FNM chce kontrolovat, nemůže se s takto podávanými informacemi spokojit.

Druhou část požadavku usnesení, to je seznam těchto soutěží podle jejich organizátorů, výše navržené a dosažené ceny a výše odměny subjektu organizátora předložený doplněk nesplňuje. Uvádí totiž pouze globální údaje podle jednotlivých organizátorů s tím, že úplný přehled je v jakési počítačové sestavě v rozpočtovém výboru. Pro její dostupnost je charakteristické, že když jsem se po ní v tomto výboru pídil, tak ji tajemník výboru neměl a nebyl si jist, že by ji kdy viděl. Upozorňuji dále, že hospodářský a patrně ani jiný výbor doplněk neprojednával.

Předložený doplněk neodpovídá přesně zadání stanovenému v usnesení č. 119 z 29. října 1996. V podobě, kterou obdržel každý poslanec, nereaguje na průběh diskuse k výroční zprávě FNM na rok 1995. Oproti tvrzením v úvodu doplňku obsahuje pouze informace k výběru firem a průběhu veřejných soutěží. I tyto informace však podává v tak vágní podobě, že to neumožňuje Poslanecké sněmovně zkontrolovat průběh privatizace po jednotlivých soutěžích, což byl jeden z důležitých záměrů usnesení sněmovny.

Vážené dámy, váženi pánové, původně jsem navrhoval zprávu, doplněk, který předkládá FNM, nepřijmout, avšak vzhledem k časové prodlevě a k aktuálnosti dalších problémů v činnosti FNM od tohoto návrhu upouštím, považoval jsem však za nutné na uvedené nedostatky velmi důrazné upozornit.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Grégrovi. Táži se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Zpravodajové budou mít samozřejmě možnost závěrečného slova. Pan poslanec se hlásí do obecné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl jen upozornit na to, že projednáváme bod "účetní uzávěrka, výroční zpráva FNM za rok 1995" a nikoliv zprávu o průběhu privatizace v České republice, takže kolega Gongol i kolega Grégr mluvili zajisté velice dobře, ale bohužel k jinému bodu programu. Debata o privatizaci je pochopitelně zcela legitimní, ale já bych doporučoval, aby byl otevřen bod, který by se takto jmenoval, neboť v tomto bodě můžeme zhodnotit pouze zda byl dodržen schválený rozpočet na rok 1995, zda byly plněny řádně funkce FNM vyplývající z právních předpisů, rozhodnutí vlády a vlastního plánu a závazků a zda se hospodaření uskutečňovalo v souladu s právními předpisy a účetní závěrka věrně zobrazuje majetek, závazky a stav Fondu. Tato poslední otázka je zodpovězena tím, že součástí zprávy je výrok auditora.

Předseda PSP Miloš Zeman: (zvoní) Prosím tentokrát pana poslance Prokopa o trochu klidu. Pokračujte, pane poslanče.

Poslanec Tomáš Páv: A v tomto bodě jest nám zodpověděti na otázky první a druhou.

K závěru pana kolegy Grégra bych chtěl ještě poznamenat, že pochopitelně ona počítačová sjetina v rozpočtovém výboru byla a jestliže vám tajemník říkal něco jiného, tak tento fakt mé nezajímá. Tato sjetina byla projednána v rozpočtovém výboru a dokonce všichni členové rozpočtového výboru ji dostali rozmnoženou, takže se domnívám, že stalo-li se organizační chybou, že někdo ji nedostal nebo nebyla dostupná v rozpočtovém výboru, tak to určité není ani záměr, ani žádné omezování práv poslanců. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Tomáši Pávovi. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Grégr.

Poslanec Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych pouze na pana zpravodaje, pana poslance Páva, reagovat v tom, že jsem přesné reagoval na usnesení č. 119 z 5. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak bylo naformulováno a které se týkalo výroční zprávy FNM. Pokud pan poslanec nemá k dispozici usnesení, doporučuji, aby srovnal moje vystoupení s tímto usnesením.

Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Grégrovi. Dříve než uzavřu obecnou rozpravu, chci vás, kolegyně a kolegové upozornit, že podle § 72 jednacího řádu nechám hlasovat o případných návrzích až po ukončení podrobné rozpravy, pokud samozřejmé nějaká podrobná rozprava bude.

Před uzavřením obecné rozpravy se naposledy ptám, jestli se do ní ještě někdo hlásí? Není tomu tak, proto uzavírám obecnou rozpravu.

Otevírám rozpravu podrobnou a ptám se, kdo si nyní přeje vystoupit?

Pan poslanec Gongol.

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, už Jsem signalizoval, že navrhnu usnesení, ale v tom případě, když pan předřečník pan Grégr, nebo řečník po mne doporučil - a má to logiku, že je to už z roku 1995, a abychom se k tomu nevraceli, tak doporučuji ale doprovodné usnesení tohoto znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby do 30. 7. 1997 předložila návrh na další existenci Fondu národního majetku a jeho kontrolu včetně kontroly kapitálového trhu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče, a poprosím, abyste tento návrh dal zpravodaji, který společně se mnou pak bude kontrolovat hlasování.

Ptám se, kdo ještě se hlásí do podrobné rozpravy? Jelikož tomu tak není, podrobnou rozpravu uzavírám.

Kolegyně a kolegové, zpravodaj rozpočtového výboru nás upozornil, že tento bod byl přerušen a že v předchozích částech svého projednávání sněmovního tisku č. 5 předložil pan poslanec Gongol dva návrhy, a sice

1. návrh na zamítnutí,

2. na pověření NKÚ kontrolou hospodaření Fondu národního majetku.

Táži se pana poslance Gongola, zda jsem jeho návrhy interpretoval správné. Ano.

Prosím pana poslance k mikrofonu pro stenozáznam.

Poslanec Tomáš Páv: Já mám znění návrhu pana poslance Gongola ze stenozáznamu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Dobře. Teď jsem požádal o slovo pana poslance Gongola, prosím.

Poslanec Jaroslav Gongol: Možná, že jsem to neřekl moc důrazné. Upouštím od předcházejícího návrhu z 5. schůze a dávám návrh, který jsem předložil písemně.

Předseda PSP Miloš Zeman: A tento návrh jste nyní předal zpravodaji. Takže konstatuji pro stenozáznam, že pan poslanec Gongol oba dva své návrhy stáhnul, takže ve své podstatě zůstávají dva návrhy, tj. návrh na schválení této uzávěrky, a za druhé návrh na doprovodné usnesení.

Bývá zvykem doprovodné usnesení diskutovat až po hlasování o tom, zda tento bod schvalujeme nebo neschvalujeme. Prosím proto zpravodaje, aby uvedl návrh usnesení.

Ještě před tím se ptám jak jeho, tak ministra financí, zda si přejí závěrečné slovo k tomuto bodu programu. Ministr financí si přeje, dáme mu přednost. Poté požádám o závěrečné slovo - bude-li mít zájem - i zpravodaje.

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nechci pronášet žádná dlouhá závěrečná slova. To, co jsem chtěl říci, řekl za mně pan zpravodaj.

Účetní závěrka má své náležitosti, má svá pravidla ve všech společnostech. A tak je to i pokud jde o Fond národního majetku. Mrzí mě trochu, že na doplněk, který jsme předali do Poslanecké sněmovny, jsem neměl žádnou reakci od pana poslance Grégra. že by s ním nesouhlasil. Kdyby přišel nebo -. Měl jsem vzkaz od pana předsedy výkonného výboru Fondu národního majetku, že je to v pořádku. Mrzí mě, že pokud byly výhrady k tomu doplňku, že se ventilují tady, že se neventilovaly předtím. Určitě bychom zprávu doplnili.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministru Kočárníkovi.

Táži se nyní zpravodaje, zda si přeje závěrečné slovo.

Poslanec Tomáš Páv: Nepřeji si závěrečné slovo, dal bych návrh na hlasování.

Předseda PSP Miloš Zeman: Výborně. Takže v tom případě, pokud zpravodaj souhlasí, můžeme hlasovat nejdříve o návrhu na schválení uzávěrky a výroční zprávy a poté o návrhu doprovodného usnesení pana poslance Gongola. Souhlasí zpravodaj s tímto postupem? (Ano.)

Prosím tedy, abyste nejdříve přečetl návrh usnesení.

Kolegyně a kolegové, vidím, že se sál zaplnil. Má někdo návrh, abych vás odhlásil a přihlásil? Přeje si to někdo? Nepřeje. Takže prosím návrh na první usnesení.

Poslanec Tomáš Páv: První usnesení zní:

Poslanecká sněmovna schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu Fondu národního majetku za rok 1995.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahájil jsem hlasování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 122 vedlo k přijetí tohoto návrhu, když se pro něj vyslovilo 99 ze 195 přítomných, proti bylo 41. Takže prosím pana ministra Rumla, aby si uvědomil, že jeho hlas nerozhodnul. Návrh byl přijat.

Nyní prosím zpravodaje o uvedení druhého návrhu.

Poslanec Tomáš Páv: Druhý návrh předložil pan poslanec Gongol a zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby do 30. 7. 1997 předložila návrh na další existenci Fondu národního majetku a jeho kontrolu včetně kontroly kapitálového trhu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné, protože právě v tomto okamžiku padl návrh, kterému vyhovím - abychom se znovu zaregistrovali. Odhlašuji vás a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji znovu hlasování k tomuto návrhu.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji, Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 124 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 193 přítomných bylo 94 pro a 88 proti.

Tím jsme skončili tento bod. Děkuji zpravodaji, děkuji navrhovateli. Přecházíme plynule k dalšímu bodu našeho programu, jímž je

42.

Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky

za 1. pololetí 1996

Je to sněmovní tisk 81.

Kolegové, opravte mě, jestli se mýlím. Dohodli jsme se, že tento bod sloučíme s bodem

43.

Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky

za 1. až 3. čtvrtletí 1996 (sněmovní tisk 111)

Bylo dohodnuto, že k těmto samostatným bodům povedeme sdruženou rozpravu. Vidím, že jsem se nemýlil, což mé samozřejmě těší.

Prosím pana ministra Ivana Kočárníka, aby se ujal slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP