Úterý 1. dubna 1997

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat, když v hlasování pořadové číslo 127 ze 191 přítomných pro něj hlasovalo 96, proti bylo 82 poslanců.

Tím končím projednávání tohoto bodu. Děkuji předkladateli, děkuji zpravodaji a přecházíme k bodu pořadové číslo 38, což je

44.

Informace vlády České republiky o řešení situace v Poldi Kladno

Prosím, aby se slova ujal ministr průmyslu a obchodu pan Vladimír Dlouhý.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové....

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím o klid. Ti, kdo chtějí diskutovat, nechť opustí zasedací síň. My ostatní věnujeme pozornost panu ministrovi Dlouhému a Poldi Kladno.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych podal informaci o současném stavu společnosti Poldi Ocel, společnost s ručením omezeným. Nebudu zde hovořit o okolnostech, které předcházely současným problémům z toho důvodu, že Poslanecká sněmovna zřídila k této otázce vyšetřovací komisi a očekávám, že ve zprávě, kterou vyšetřovací komise předloží Poslanecké sněmovně, budou veškeré tyto minulé okolnosti dostatečným způsobem popsány a Jsem rovněž přesvědčen, že k této zprávě proběhne velmi podrobná diskuse.

Na základě i konsensu, který existuje ve sněmovně, se ve své zprávě především soustředím na současnou situaci a hlavně na možnosti obnovení podnikatelských aktivit společnosti Poldi ocel.

V souvislosti s výběrem firmy Bohemia Art jako vítěze veřejného výběrového řízení se dnes samozřejmě hovoří o správnosti tohoto výběru. Chtěl bych připomenout, že tehdy společnost Bohemia Art zvítězila ve veřejném výběrovém řízení nejen díky nejvyšší nabídnuté ceně, ale rovněž předložený podnikatelský záměr...

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte. Kolegové a kolegyně, tentokrát prosím pana předsedu Uhdeho a další na levé i pravé straně politického spektra. Chcete-li se bavit, odejděte laskavě do kuloárů. Pokračujte, pane ministře.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Děkuji, pane předsedo. Ale rovněž předložený podnikatelský záměr byl vyhodnocen v té době jako nejlepší. Jeho realizaci se však nabyvatelům nepodařilo zajistit. Další skutečnosti budou jistě předmětem zprávy zmíněné vyšetřovací komise a i u vědomí určitého nebezpečí zjednodušení, kterému se vystavuji, chci pouze konstatovat, že přes počáteční optimismus vlastníků Bohemia Art a současně jednatelů Poldi ocel pana Vladimíra Stehlíka a pana Marko Stehlíka, začaly narůstat ekonomické problémy společnosti, které svědčily o nekompetentním řízení. I když především od konce roku 1995 pod ingerencí Fondu národního majetku a Ministerstva průmyslu a obchodu byla zahájena jednání s představiteli firmy Bohemia Art se záměrem nalézt východisko ze zhoršující se ekonomické situace společnosti Poldi, musím říci, že jsme byli svědky velmi nekomunikativního postoje na straně vlastníků a jednatelů. Chci, dámy a pánové, tuto skutečnost zdůraznit, aniž bych snímal neoddiskutovatelný díl odpovědnosti státní správy za minulý vývoj tak, jak o tom bude jistě vyšetřovací komise hovořit. Výsledkem tohoto nekomunikativního postoje a zvyšující se arogance obou jednatelů bylo odmítnutí všech návrhů Fondu národního majetku a Ministerstva průmyslu a obchodu, zákaz vstupu představitelů Holding Kladno, tedy minoritního společníka a zákaz vstupu auditorů do podniku, tedy těch, kteří měli provést kontrolu účetnictví společnosti.

Musím konstatovat, že v současné době výroba a odbyt jsou prakticky zastaveny, zásoby vstupů i hotových výrobků jsou na velmi nízké úrovni a závazky společnosti dosahují 7 miliard korun. V této situaci byly postupně mimo jiné podány u soudu návrhy na prohlášení konkursu na společnost Poldi ocel a jí stoprocentně vlastněné dceřiné společnosti Huť Poldi ušlechtilé oceli a Konstrukční oceli Poldi pro nesplácení závazků a současně Holding Kladno podal žalobu na určení účasti Bohemia Art v Poldi ocel pro neplněni podmínek výběrového řízení.

Po určité časové prodlevě v posledních týdnech došlo ke dvěma zásadním krokům.

Zaprvé firma Bohemia Art se dohodla o převzetí 100 % svého podílu ve společnosti Poldi ocel akciovou společností ProWin a zadruhé byl prohlášen konkurs na společnost s ručením omezeným Poldi ocel.

Prohlášení konkursu na Poldi ocel s.r.o. pro tuto společnost mj. znamená, že zaprvé nelze provést výkon rozhodnutí, tedy exekuci postihující majetek společnosti, který náleží do konkursní podstaty, a zadruhé řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do konkursní podstaty společnosti, se přerušují.

Z uvedeného vyplývá, že možnosti legálně ovlivnit průběh konkursního řízení, jehož cílem je rozprodej majetku Poldi ocel za účelem vypořádání věřitelů, jsou nulové. Z tohoto pohledu je třeba posuzovat i veškerá prohlášení firmy ProWin o záměrech se společnostmi Poldi.

Po vyhlášení likvidace společnosti s ručením omezeným Huť Poldi ušlechtilé oceli a s.r.o. Konstrukční oceli, tedy dvou dceřiných společností Poldi ocel nebo konkursu vzhledem k předpokládanému předlužení, toto jsou dva kroky, které očekáváme, a jmenování likvidátorů nebo správců konkursní podstaty. Očekáváme rovněž jejich vzájemnou spolupráci, jak mezi sebou, tak se správcem konkursní podstaty společnosti Poldi ocel, tak očekáváme i konstruktivní spolupráci se státní správou.

Pane předsedo, dámy a pánové, jakkoliv čistě právně, legálně, státní správa nemá možnosti zasahovat do dalšího postupu likvidátorů či správců konkursní podstaty, musím konstatovat, že jsou připraveny kroky, které má státní správa nebo je připravena státní správa předat likvidátorům a správcům konkursní podstaty a také s nimi již jednat.

V těchto krocích jsou shrnuty dosavadní činnosti státní správy, především kroky, které jsou orientovány na okamžité oživení výroby, ale i kroky směřující k hledání budoucího partnera a vlastníka.

Dovolte mi proto i na základě diskuse v některých poslaneckých klubech, včetně klubu ČSSD, abych se o těchto skutečnostech ještě stručně zmínil.

Chci při této příležitosti ocenit názory, které zazněly při projednávání v klubech, a věřím, že tomu tak bude i při projednávání na plénu. Totiž názory, které v současné době odmítají zbytečnou politizaci problému, přenechávají řešení otázek spojených s minulým vývojem na správu vyšetřovací komise a ve svých názorech se diskutované kroky v klubech orientují především na další vývoj.

Očekáváme, že dojde k určitému výběrovému řízení při hledání budoucího partnera, přičemž kritéria je nutno především orientovat na charakteristiku účastníků výběrového řízení, především reference o účastníkovi, zkušenosti z oboru podnikání, vazby na jiné hutní společnosti, včetně majetkových účastí apod.

Nedílnou součástí se musí stát doklad o solventnosti účastníka, schopnost platit kupní cenu, garance financování náběhu výroby a nákladů na investice, rekonstrukce a modernizace.

Účastníci budou povinni předložit podnikatelský záměr, ať se bude jednat o návrh na odkoupení podniku nebo jeho částí, předpokládané využití hlavních technologických celků Poldi I a Poldi II, tedy u ušlechtilých a konstrukčních ocelí, tedy ocelárny, válcovny a dokončovací zařízení, jakými jsou kovárny, kalírny a žíhárny.

Očekáváme, že nám bude předloženo využití rozhodujících nemovitostí a strojního zařízení. Rovněž i marketingová studie, která se bude orientovat na odbytovou zajištěnost, podíl dodávek na tuzemský trh a na vývoz, na sortiment a kapacitu výroby.

Předpokládáme rovněž předložení ekonomicko-finančního zajištění záměru, surovinového zajištění, podmínky uvedení do provozu a náběh výroby.

Stejně tak předpokládáme, že návrhy budou obsahovat investiční záměry včetně restrukturalizačních a modernizačních programů. V dané, ne lehké sociální situaci, důležité místo bude mít představa o personální politice, objemu zaměstnanosti a řízení společnosti.

Očekáváme, že státní správa bude schopna předat likvidátorům zkušenosti, které jsou z hlediska uzavírání kupních smluv: Návrh splácení kupní ceny, otázka závazných dalších investic, jak se odrazí v těchto kupních smlouvách, požadavky na účast státu, včetně smluvního řešení obtížných ekologických otázek a velmi důležité podmínky odstoupení od smlouvy.

Z hlediska organizačního zajištění bude muset dojít k ustavení výběrové komise, kde lze očekávat, že jejími členy budou správci konkursní podstaty Poldi Ocel, jednatelé, tedy likvidátoři konstrukčních a ušlechtilých ocelí, jednatelé z a. s. Prowinu, likvidátoři Holding Kladno, zástupci FNM, budeme doporučovat zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí.

Nezastupitelnou roli bude mít příprava informačního memoranda, kde musejí vystupovat jednatelé společností Konstrukční ocel, Ušlechtilé oceli a Poldi Steel.

Očekává se angažování renomované poradenské firmy. Budou osloveni potenciální investoři a Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době spolu s likvidátory a dalšími účastníky procesu registruje zájem Třineckých železáren, a. s. Škoda Plzeň, bavorské firmy Anahü, americké firmy Metcom Mutergie, německé Malogastaabe se spoluprací se švédsko-americkou firmou Colder Brothers a řada dalších.

Vyhodnocení předložených nabídek bude muset probíhat stejným způsobem a se stejnými subjekty, kteří budou připravovat informační memorandum.

Předpokládáme, že bude převzata garance za přípravu smlouvy rovněž těmito subjekty, a tato garance bude plně odpovídat podmínkám vyhlášeným v rámci výběrového řízení.

Chci ještě krátce informovat o dvou skutečnostech. Základní předpoklady pro proces, který jsem zde ve větší podrobnosti popsal, se vztahují především k tomu, jaké další kroky budou přijaty na soudní úrovni. Vyhlášení konkursu na Poldi Ocel prakticky znamená, že správce konkursní podstaty může nakládat pouze s majetkovou účastí ve společnosti Poldi Steel.

Očekáváme rovněž jmenování likvidátorů či správců konkursní podstaty u společnosti Ušlechtilé Oceli a Konstrukční Oceli a v takovém případě spolupráce nad procesem, který jsem popsal, bude právně naprosto jednoznačně možná a schůdná. Zpeněžení majetkové podstaty bude kontrolováno věřitelským výborem.

Musíme připomenout, dámy a pánové, teoretickou možnost účasti státu na procesu zprovoznění Hutí Poldi, včetně možnosti odkoupení majetku nutného k naplnění podnikatelského záměru společností stoprocentně vlastněnou Fondem národního majetku.

Druhá poznámka, kterou si dovolím ještě na závěr učinit, je určitá představa či odhad, chcete-li, možnosti zahájení výroby ještě před ukončením výběrového řízení. Současný stav umožňuje zahájení výroby v těchto technologických celcích. U Ušlechtilých Ocelí v Poldi I zahájit výrobu ve volných kovárnách o objemu výroby cca 30 kilotun výkovků za rok, současně zahájit výrobu v ocelárně o objemu cca 40 kilotun oceli za rok a postupně zahajovat výrobu ve válcovnách č. 2, 6, 7, a to až do kapacity 110 kilotun za rok, k tomu potom zvýšit výrobu oceli o cca 130 kilotun.

U Konstrukčních ocelí, tedy Poldi II, přichází v úvahu obnovení provozu na sochorové válcovně, kde výroba by mohla dosáhnout zhruba 150 kilotun za rok, a k tomu současné spuštění ocelárny Dříň, tedy cca 180 kilotun oceli za rok.

Dámy a pánové, ve své zprávě jsem chtěl podat především základní informace o tom, jaké jsou možnosti okamžitých kroků na úrovni likvidátorů či správců konkursní podstaty, kteří jsou připraveni o tomto diskutovat a nad těmito otázkami spolupracovat se státní správou.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat za vstřícnou diskusi, která proběhla na některých poslaneckých klubech, a věřím, že přes obtížnou situaci, která nastala, jsme se dostali již za kritický bod, za kterým se rozbíhají práce směřující alespoň k částečnému obnovení výroby v této společnosti. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministrovi Dlouhému. Konstatuji, že v této chvíli jsem dostal do rozpravy dvě přihlášky. Otevírám proto rozpravu. Uděluji nejdříve slovo panu poslanci Žižkovi, připraví se pan poslanec Šmucr. Vaše přihláška je přihláška do rozpravy, pane poslanče, nebo faktická? Faktická. Má přednost v rozsahu dvou minut. Prosím, pojďte k mikrofonu.

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi přednést za klub KSČM procedurální návrh, a to přerušit jednání o tomto bodu do doby, než bude písemně předána zpráva všem poslancům, zpráva vlády, a rozpravu otevřít 12 hodin poté.

Podle našeho názoru jde o tak závažnou zprávu, že bychom měli mít možnost se na její projednávání dostatečně připravit. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Byl přednesen procedurální návrh. Přeje si někdo před hlasováním o tomto procedurálním návrhu, abych vás odhlásil? Vznáší někdo takový požadavek? Vznáší, dokonce mnoho. Já vás, kolegyně a kolegové, odhlašuji, prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o tomto procedurálním návrhu.

Zahájil jsem hlasování.

Kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování pořadové č. 128 skončilo přijetím procedurálního návrhu, když ze 156 přítomných 82 hlasovalo pro a 56 bylo proti.

Přerušuji tedy jednaní do doby, než nám bude, jak jsme si schválili, rozdán písemný podklad, plus 12 hodin.

Z toho vyplývá, že nyní budeme projednávat další bod. Je to tisk 115.

45.

Průběžná zpráva předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny

pro vyšetření okolností vedoucích k ukončení činnosti

Kreditní banky a. s. Plzeň ke dni 31. 12. 1996

Znovu upozorňuji, že se jedná o tisk 115. Prosím předsedu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, pana poslance Jaroslava Baštu, aby se ujal slova.

Poslanec Jaroslav Bašta: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, v souladu s usnesením vyšetřovací komise jsem chtěl navrhnout stažení tohoto bodu s následujícím odůvodněním. Byla to průběžná zpráva k 31. 12., která byla aktuální na první schůzi. V mezičase komise skončila své šetření. V současné době se připravuje závěrečná zpráva. V případě, že se povede ji na zasedání komise schválit, by závěrečná zpráva mohla být rozdána nebo předána ještě do konce tohoto týdne.

Vzhledem k tomu, že bod byl již zahájen, zřejmě tuto možnost návrhu na stažení nemám, takže bych jen stručně průběžnou zprávu komentoval. Mohu, pane předsedo?

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím vás, pane poslanče, za prvé bych prosil, aby všichni včetně mne (takže uděluji důtku sám sobě) vás sledovali a za druhé konstatuji, že pokud navrhnete usnesení, abychom sněmovní tisk 115 vzali na vědomí, tak je to hlasovatelné usnesení. Budete-li si přát, aby sněmovna projednala vaši závěrečnou zprávu na svém příštím zasedání, můžete to rovněž navrhnout. Ujměte se slova a navrhněte cokoliv.

Poslanec Jaroslav Bašta: V tom případě navrhuji, aby z důvodů, které jsem řekl, jsme vzali průběžnou zprávu jako zprávu již neaktuální (leč dokumentující stav vyšetřování na konci roku) na vědomí a zároveň aby sněmovna na své příští schůzi projednala závěrečnou zprávu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky a.s. Plzeň. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Baštovi. Kolegyně a kolegové, pokud se rozhodneme - a myslím, že to vyplývá z ustavení této komise - projednat její závěrečnou zprávu, není vyloučeno, že diskusní příspěvky poslanců k tisku 115 by mohly autory této závěrečné zprávy ještě v něčem inspirovat. Už proto otevírám diskusi o tisku 115, tedy přesně řečeno zahajuji všeobecnou rozpravu k tomuto tisku a ptám se, zda si někdo přeje vystoupit. Podotýkám, že písemné přihlášky nemám. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu uzavírám. Ptám se, zda si někdo přeje vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Proto uzavírám podrobnou rozpravu.

Můžeme přistoupit ke dvěma navrženým usnesením. Pokud jsem dobře rozuměl panu předsedovi Baštovi (prosím, aby mě kontroloval), byla zde navržena dvě usnesení:

1. Poslanecká sněmovna bere na vědomí průběžnou zprávu obsaženou v tisku 115,

2. Poslanecká sněmovna zařazuje na program své příští schůze závěrečnou zprávu komise o ukončeni činnosti Kreditní banky.

O těchto dvou návrzích bychom měli hlasovat odděleně. Ptám se pana poslance Bašty, zda jsem ho interpretoval správně. Ano. Přejete si přihlásit a odhlásit, kolegové? Ne, nikdo si nepřeje.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s prvním návrhem, to znamená vzetí na vědomí, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 129 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 172 přítomných bylo 137 pro a 4 proti.

Druhý návrh se týká toho, že bychom na své další schůzi měli projednat závěrečnou zprávu této vyšetřovací komise.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 130 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 174 přítomných pro něj hlasovalo 106 a 16 bylo proti.

Tím jsme ukončili tento bod a přecházíme k bodu

46.

Návrh stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS

na usnesení Poslanecké sněmovny k problematice

parlamentní kontroly zpravodajských služeb

Prosím předsedu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS, pana poslance Jaroslava Baštu, aby usnesení této komise uvedl.

Poslanec Jaroslav Bašta: Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, usnesení komise je stručné:

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby urychleně připravila a předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o parlamentní kontrole zpravodajských služeb.

Toto usnesení komise je z 18. 10. loňského roku. Bylo několikrát odsunuto. Já jsem v mezičase tiše předpokládal, že na této schůzi již nebude aktuální, protože vládní návrh bude předložen. Nestalo se tak.

Jen bych rád konstatoval, že vládní návrh zákona by měl vzít v úvahu dvě věci:

1. Jsou zde čtyři zpravodajské služby, pouze dvě z nich podléhají parlamentní kontrole a kontrola není sjednocena. Dává podle mého názoru příliš mnoho prostoru kontrolovanému a příliš málo pevných pravidel pro kontrolu.

2. Stávající úprava nebere v úvahu to, že mezitím vznikla druhá komora parlamentu. To je vše, děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Baštovi a otevírám k jeho návrhu usnesení rozpravu. Písemně se do ní nikdo nepřihlásil. Táži se, zda si někdo přeje přihlásit se ústně. Nikoho nevidím, proto rozpravu uzavírám.

Bylo by nyní hořkou ironií, kdybych požádal pana poslance Baštu, aby se vyjádřil k proběhlé rozpravě. Myslím, že nejjednodušší co mohu udělat je, že vám přečtu návrh usnesení, který vyplývá ze zasedání stálé komise. Pane poslanče Bašto, stačí, když přečtu jen bod 1? Bod 2 vás pověřuje tím, abyste Poslaneckou sněmovnu s tímto usnesením vaší komise seznámil. Dovoluji si to přečíst, protože to mám před sebou:

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby urychleně připravila a předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o parlamentní kontrole zpravodajských služeb.

Je to tak, pane poslanče? Ano, Děkuji. Přeje si někdo odhlásit před zahájením hlasování? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 131 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 178 přítomných poslanců se pro něj vyslovilo 122 a proti bylo 13.

To nám umožňuje přejít k bodu, kterým je

47.

Odvolání poslance Miroslava Sládka proti rozhodnutí mandátového

a imunitního výboru ze dne 15. 11. 1996 o disciplinární odpovědnosti

Jedná se o usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 12.

Rád bych kolegům připomněl § 16 jednacího řádu, který říká, že proti rozhodnutí příslušného výboru v disciplinárním řízení má poslanec, proti němuž se disciplinární řízení vede, právo odvolat se ke sněmovně do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí.

Chtěl bych konstatovat, že odvolání pana poslance Miroslava Sládka bylo doručeno předsedovi Poslanecké sněmovny dne 20. prosince minulého roku a bylo vám rozdáno. Rovněž tak bylo rozdáno předmětné usnesení mandátového a imunitního výboru.

Takže nejdříve chci požádat pana poslance Marka Bendu, zpravodaje mandátového a imunitního výboru, aby zaujal místo u stolku zpravodajů a tím se ujal funkce zpravodaje při projednávání tohoto odvolání.

A nyní bych chtěl požádat pana poslance Miroslava Sládka, aby své odvolání uvedl. Ostatní prosím o klid.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedo, dámy a pánové, nejsem si zcela jist, zda má cenu hovořit k tomuto tématu k lidem, kteří nechtějí naslouchat. Za další, zda má cenu hovořit na toto téma k lidem, kteří jsou ještě třeba poznamenáni nedávnou aférou s tituly a přesto se nevzdali svých funkcí ve výborech sněmovny.

Především bych ale chtěl připomenout jednu věc. Uvědomili si mnozí z poslanců, že jsem tehdy citoval? A pokud si třeba vzpomínám, platí zákon o protiprávnosti komunistického režimu a jeden poslanec za Občanskou demokratickou stranu zde citoval Lenina. Myslím, že by obdobně měl být za takové výroky samozřejmě postihován.

Jinak jde tady skutečně o princip, zda poslanec smí nebo nesmí ve sněmovně sdělit názory občanů. Jde tady o princip, pokud je citace názorů občanů špatná a pokud je dobrá. Kde je ta hranice a pokud vůbec má nějaká hranice existovat. Poslanci jistě vědí, že mě vydali k trestnímu stíhání za projev učiněný mimo sněmovnu. Opět jde o to, zda člověk vůbec smí v naší zemi ještě hovořit. A to je podstata problému.

Jinak co se týče momentálně diskutovaného poslaneckého platu, opakuji to, co jsem tady už jednou řekl: Víte, co můžete?

Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Sládkovi. Do rozpravy se písemně zatím přihlásil jediný poslanec, a sice pan poslanec Milan Loukota, kterému uděluji slovo.

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedo, dámy a pánové, stalo se již tradicí v naší zemi zavírat ústa těm, kdo řeknou trpkou pravdu. Je vrcholem, že situace došla až k tomu, čeho jsme svědky právě v této chvíli. Cituje-li zde v tomto v uvozovkách demokratickém parlamentu někdo názor prostého občana, musí být potrestán. Proč tu tedy jsme? Snad ne proto, jak si představují tak zvané vládní a státotvorní poslanci ve svých snech, abychom - cituji z němčiny - Mund halten um weiter dienen. Je to skutečně pouze sen? Rozhodně tu nejsme pro tuto vaši chiméru. Všichni jsme tu zvoleni, abychom hájili a tlumočili zde stanoviska našich voličů. A pokud je to třeba, doslovně je citovali, ať se vám to líbí nebo ne.

Vaše postupy jsou nedemokratické a vy to dobře víte. Rouška, kterou to zakrýváte, bude vždy průhledná, a jestli jste tak krátkozrací, jestliže si myslíte, že tím, že potrestáte jednoho z nás, tím myslím předsedu našeho klubu dr. Miroslava Sládka, že se všichni rozklepeme strachem a budeme mlčet, tak se velice mýlíte. Vezměte plat za jeden měsíc. To je možná z vašeho hlediska hrozné pomyšlení, ale na rozdíl od vás takto smýšlejících my tu nejsme pro plat. Jsme tu proto, abychom hájili zájmy těch, kteří nás zvolili. Jde nám o princip, nikoliv o peníze.

Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Loukotovi. Uděluji slovo panu poslanci Šmucrovi. Zatím jako poslední přihlášený se připraví pan poslanec Nehera.

Poslanec Rudolf Šmucr: Pane předsedo, dámy a panové, dovolím si přednést svůj projev týkající se odvolání poslance Miroslava Sládka proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru ze dne 15. 11. 1996 o disciplinární odpovědnosti (usnesení MIV č. 12).

Na začátek bych se zmínil o mandátovém a imunitním výboru samém. Položíme-li si otázku, kdo je předsedou tohoto výboru, zjistíme, že jím je dr. Röschová, o jejímž doktorátu se už toho řeklo mnoho. Paní předsedkyně prokázala až udivující otrlost v otázce morálky a cti, kterou na rozdíl od ní prokázali ti poslanci, kteří pochopili, že víc než peníze a funkce je zachování si zbytku úcty a přízné občanů České republiky, která jim byla prokázána.

Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod zaručují občanům České republiky svobodu projevu, svobodu shromažďovací. Praxe nám dokazuje něco jiného. Postkomunistická vládnoucí garnitura uplatňuje v našich podmínkách vůči skutečné opozici, kterou reprezentuje Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa, teror a násilí, jež za druhé světové války uplatňovali Němci. Republikáni se nikdy nebáli mluvit pravdu a nikdy se bát nebudou. Za pravdu se vždy trestalo mučením a vraždami, a to v každé době a za každého režimu.

Dr. Sládek je neohrožený bojovník za pravdu a spravedlnost, za což se mu dostává od vládnoucí garnitury, masmédií a organizovaného zločinu jen samé nespravedlnosti. Všichni ti, kteří si myslí, že se jim povede republikány nějakým způsobem zlomit nebo rozložit jejich stranu, tak jsou na velkém omylu. Všechny tyto aktivity a snahy v tomto směru jsou zbytečným mrháním času. Doporučoval bych, aby vládnoucí garnitura a další nepřátelé z řad nemravných a nemorálních lidí šetřili silami ve prospěch českého národa a státu.

Dále musím upozornit na to, že útočit na parlamentní stranu Sdružení pro republiku - Republikánskou stranu Československa, kterou volilo víc jak půl miliónu lidí, poškozuje po politické strance nejen český národ v očích celého světa, ale snižuje legitimitu i české reprezentace.

Žádám vás, abyste se zamysleli dříve, než začnete dělat neuvážené politické kroky.

Jako poslanec Parlamentu České republiky musím s krajním rozhořčením zareagovat proti podnětu předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pana Miloše Zemana, k zahájení disciplinárního řízení proti poslanci dr. Miroslavu Sládkovi. Údajným důvodem tohoto podání mělo být vystoupení pana poslance Sládka ze dne 25. července 1996 na třetí schůzi Poslanecké sněmovny (projev je zaznamenaný na straně 78/1 stenografického záznamu).

Dámy a pánové, táži se, jak mohl mandátový a imunitní výbor na základě nepřesně formulovaných výroků a matoucích tvrzení zaujmout nějaká rozhodnutí a co více - ukládat pokutu za něco, co není pravda? Doslovný výrok pana poslance Sládka prošel několika deníky v České republice a měl by být přesně zaznamenán ve výše zmíněném stenografickém záznamu. Zároveň mé udivuje skutečnost, že má sněmovna rozhodovat o tomto bodu schůze, aniž by byl všem poslancům doslovný výrok poslance Sládka předložen na lavice, jak je to obvyklé při jiných bodech jednání. Není to náhodou záměr?

Vážení, velice mě rozhořčuje ta skutečnost, že chcete dr. Sládka trestat za výrok, který je ochuzen o tuto část, která se nikomu nehodí do plánu? Tato část výroku totiž dokazuje, že by musela svým rozhodnutím Poslanecká sněmovna potrestat všechny občany, kteří tento výrok vyslovili dříve než poslanec Sládek. Tuto chybějící část výroku dr. Sládka připomenu a dvakrát zopakuji. Cituji: Mezi občany jsem zaslechl - mezi občany jsem zaslechl. To jen dokazuje, že toto není výrok pana dr. Sládka, ale prezentace názorů občanů České republiky. Dámy a pánové, zkuste tedy potrestat podstatnou část českých občanů, kteří na rozdíl od vás mají své zkušenosti s cikány. Ze zkušenosti občanů tento výrok vznikl. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Šmucrovi. Uděluji slovo jako poslednímu zatím písemně přihlášenému panu poslanci Neherovi.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP