Úterý 1. dubna 1997

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Abych citoval váš návrh přesně, pane poslanče, § 16 odst. 2: Věc se zrušuje, resp. disciplinární opatření se zrušuje a věc se vrací k dalšímu řízení, neboť toto je dikce zákona o jednacím řádu.

Táži se nyní, kdo si ještě přeje vyjádřit v rozpravě? Pan poslanec Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, je pro dnešní dobu symptomatické, že na republikány útočí v pevných řadách i před řadami komunisté z klubu KSČM i komunisté z ODS.

Směrem k poslanci Ransdorfovi bych chtěl říci, že jsem o víkendu ve Francii viděl jeho levicové kamarády a anarchisty, údajné demokraty či naddemokraty, kteří v čele s šéfem socialistů Jospinem a šéfem francouzských komunistů vyprovokovali uliční bitvy s policií a rabovali obchody ve snaze probít se k účastníkům 10. kongresu Front Nationale a fyzicky je likvidovat. Tito levicoví zfetovaní teroristé, kteří ve stylu Leninových bojůvek vypalovali Štrasburk, to je ta pravá lůza a spodina.

A ještě jednou mi dovolte směrem k poslanci Ransdorfovi, o němž, jestli mě paměť neklame, již někdo ve Federálním shromáždění blahé paměti prohlásil, že nejenom tváří připomíná Klementa Gottwalda.

Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Vikovi. Táži se, kdo si přeje vystoupit v obecné rozpravě. S faktickou pan poslanec Ransdorf.

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dvě poznámky kolegovi Vikovi. Možná mu dělalo problémy trochu vyslovit jméno šéfa francouzských komunistů. On se jmenuje Robert Hue. Takže si to zapamatujte. Píše se to "Hue" pro příště.

Za druhé poznámka ke Gottwaldovi. Myslím si, že byste ho neměl znevažovat, protože na rozdíl od vás vyhrál volby.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Ransdorfovi a táži se, kdo si přeje pokud možno k předmětu jednání vystoupit v obecné rozpravě. Jinak upozorňuji, že až rozpravu uzavřu, dám samozřejmě slovo panu poslanci Sládkovi a poté slovo panu poslanci Bendovi podle obvyklé procedury v těchto případech. Přeje si ještě někdo vystoupit? Není tomu tak. Proto obecnou rozpravu uzavírám. Podrobná není. Z toho vyplývá, že nyní bude mít slovo pan poslanec Sládek. Poté bude mít slovo pan poslanec Benda. Prosím pana poslance Sládka. Pan poslanec Sládek si nepřeje vystoupit. V takovém případě uděluji slovo zpravodaji panu poslanci Bendovi, jehož povinností je vyjádřit se k rozpravě a přednést nám návrhy usnesení, které v ní zazněly. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Marek Benda: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, nepokládám za nezbytně nutné vyjádřit se k této rozpravě, která začala u tohoto případu a skončila až spory o legitimitu Klementa Gottwalda. Myslím, že toto je zbytečné.

Mohu jen konstatovat, že mandátový a imunitní výbor věc důkladně projednal. Není pravda, že jsme se jí nezabývali. Zabývali jsme se i skutečnosti, zda výrok, který je uveden slovem - cituji - lze, je tímto slovem automaticky imunizován nebo není. I po konzultaci s právníky z oblasti trestního práva ze soudní praxe se domníváme, že tomu tak není. Že samotné uvozovací slovíčko - cituji - které tady bylo mnohokrát z úst poslanců ze SPR-RSČ použito, že tím pádem výrok není výrokem pana poslance Sládka. Samotné toto slovíčko - cituji - neznamená, že takový výrok není, že za něj ten, kdo ho pronese, nenese zodpovědnost. Navíc, pokud se tím mandátový a imunitní výbor zabýval, byly tam i další věty, které jsme pokládali za rozporné vyhovující § 198 a trestního řadu, které nebyly uvedeny tou větou - cituji.

To je všechno, co k tomu mohu říci, a myslím, že můžeme přistoupit k hlasování. Mám tu, jestli to mám správné poznamenáno, ale myslím, že můžeme hlasoval tak, jak byly návrhy předloženy.

Návrh kolegy Vrchy, který navrhuje zamítnout, což si ve smyslu § 1, odst. 2, jednacího řádu vysvětluji tak, jako že výrok zrušuje a řízení zastavuje.

Pak jsem zaznamenal, možná, ptám se ho na ověření, návrh pana poslance Maixnera, který navrhl odložit, což nevím, jestli měl být procedurální návrh na přerušení tohoto bodu, nebo jestli to měl být nějaký jiný návrh podle jednacího řádu.

Pak zde byl návrh pana poslance Kužílka, který navrhl, přeloženo do přesné řeči jednacího řádu § 16, odst. 2, aby sněmovna disciplinární opatření potvrdila.

Pak je zde návrh pana poslance Filipa, který navrhl zase podle § 16, odst. 2, jednacího řádu, že se sněmovna má usnést, že disciplinární opatření zrušuje a věc vrací k dalšímu řízení.

Rád bych, jestli kolegové, kterých návrhy jsem rekapituloval, souhlasí s rekapitulaci. Pokud mi pak pan kolega Maixner řekne, jestli jsem návrh interpretoval správně, návrh na přerušení tohoto bodu, pokud tomu tak je, tak bychom o něm nechali hlasovat teď. Pokud ne, tak bychom hlasovali o těch meritorních bodech.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče. Ještě než nechám hlasovat, požádal mne nyní pan poslanec Vik jménem klubu o možnost vyjádření. Vzhledem k tomu, že se před tím pan poslanec Sládek sám vzdal svého slova, považuji za korektní dát slovo panu poslanci Vikovi.

Poslanec Jan Vik: Děkuji, pane předsedo, jen poznámečku k panu poslanci Ransdorfovi. Děkuji mu za tu pomoc ve francouzském jazyce, ale já na tlumočení z francouzské řeči mám svého tlumočníka, proto nepotřebuji pana poslance Ransdorfa. Jinak bych vám chtěl říci, že poslanecký klub SPR-RSČ se na protest proti pokračující persekuci vůči předsedovi republikánské strany nezúčastni následujícího hlasováni o odebrání platu poslanci Miroslavu Sládkovi, neboť tento návrh je podle našeho názoru nehlasovatelný, poněvadž odporuje Listině základních práv a svobod. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji za toto sdělení, pane poslanče.

Nyní můžeme přikročit k hlasování.

Prosím zpravodaje, který si mezi tím vyjasnil s některými navrhovateli, jak to přesně mínili, aby nám ještě jednou řekl, v jakém pořadí navrhuje o předložených návrzích hlasovat.

Poslanec Marek Benda: Vzhledem k tomu, že pan kolega Maixner odešel, aniž by potvrdil můj výklad, a vzhledem k tomu, že teď představitelé SPR-RSČ řekli, že čekají, že se bude hlasovat, tak předpokládám, že ten návrh na přerušení toho bodu nepadl. Čili budeme hlasovat pouze jako o prvním o návrhu pana poslance Vrchy, který podle § 16, odst. 2, navrhuje, aby sněmovna disciplinární opatření zrušila a řízení zastavila. To je první návrh. Jako zpravodaj k tomuto bodu nedoporučuji přijetí tohoto návrhu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Dříve, než budu hlasovat, na základě houfných žádostí z pléna, vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

Je jasné, o čem hlasujete, nebo si přejete, abych to ještě jednou zopakoval? Není to nutné. Pan poslanec Benda jako zpravodaj návrh pana poslance Vrchy uvedl.

Zahajuji tedy hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Vrchy, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 132 byl návrh pana poslance Vrchy zamítnut, když pro tento návrh hlasovalo ze 158 přítomných 12 poslanců, proti bylo 95.

Prosím o další návrh.

Poslanec Marek Benda: Druhý návrh podal pan poslanec Kužílek, který navrhl, aby sněmovna podle § 16, odst. 2, disciplinární opatření mandátového a imunitního výboru potvrdila.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji.

Zahajuji tedy hlasování, pořadové č. 133.

Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko, Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 133 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 161 přítomných 100 hlasovalo pro, proti bylo 16.

Z toho logicky vyplývá, že je asi nehlasovatelný návrh pana poslance Filipa. Je to tak, pane zpravodaji? (Ano).

Takže děkuji zpravodaji, děkuji všem ostatním zúčastněným na tomto bodu, který jsme potvrzením rozhodnutí mandátového a imunitního výboru ukončili.

Přecházíme nyní k bodu, poř. č. 47.

Pro ty poslance, kteří se mě několikrát dotazovali, kdy dnes hodlám toto zasedání ukončit, vám sděluji, že tak hodlám učinit přibližně za jednu hodinu, tak, abychom dokončili celý projednávaný bod, podle možností.

Nyní jsme, jak už jsem řekl, u bodu 47, což je

48.

Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Tento bod pořadu jsme začali projednávat na 8. schůzi ve čtvrtek 6. února a jednání jsme přerušili.

K projednání tohoto návrhu jsme v úvodu 8. schůze obdrželi podkladový materiál, který znázorňuje nynější stav a navrhované změny zasedacího pořádku. Ve středu 12. února byl pak rozdán další materiál nadepsaný "Navrhované změny", a to jednak červené, jednak žluté barvy.

Návrh změn zasedacího pořádku uvede paní poslankyně Hana Orgoníková, kterou prosím, aby se ujala slova. Prosím gentlemany v této sněmovně o klid a ženy prosím o ženskou solidaritu. Prosím, paní poslankyně.

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, do lavic vám byl 12. února rozdán nový návrh na změnu zasedacího pořádku v poslanecké sněmovně.

Změna zasedacího pořádku byla navrhována poslaneckým klubem sociální demokracie, protože tři poslanci již nejsou jeho členy, a byla řešena v rámci poslaneckého klubu ČSSD. Jednalo se o tyto změny:

Pan poslanec Milan Ekert si mění místo s paní poslankyní Marií Noveskou, pan poslanec Dušan Tešnar přechází na místo pana poslance Jozefa Wagnera, pan poslanec Jozef Wagner přechází na místo pana poslance Tomáše Teplíka, pan poslanec Tomáš Teplík přechází na místo pana poslance Dušana Tešnara. Vzhledem k tomu, že mezi tím pan poslanec Teplík přešel do poslaneckého klubu ODS, požádal předseda klubu pan poslanec Uhde, aby v rámci změny zasedacího pořádku byl pan poslanec Teplík usazen na místo pana poslance Zieleniece a pan poslanec Zieleniec by zaujal místo pana poslance Teplíka, tedy původní místo pana poslance Tešnara.

Tak to navrhoval pan předseda poslaneckého klubu ODS.

Tím pádem se jedná o změnu zasedacího pořádku takto:

Pan poslanec Milan Ekert si vymění místo s paní poslankyní Marií Noveskou. (Předsedající: Prosím klid. Pokud to někomu připomíná scénu ze Švejka, jak si nejsnadněji zapamatovat šíbování několika lokomotiv a vlaků, tak je to podobnost čistě náhodná. Pokračujte, paní poslankyně)

Pan poslanec Dušan Tešnar přechází na místo pana poslance Jozefa Wagnera, pan poslanec Jozef Wagner přechází na místo pana poslance Tomáše Teplíka, pan poslanec Tomáš Teplík přechází na místo pana poslance Josefa Zieleniece, pan poslanec Josef Zieleniec přechází na místo pana poslance Dušana Tešnara.

Pane předsedo, to je celý návrh, můžete otevřít rozpravu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, paní poslankyně. K předloženému návrhu otevírám rozpravu. Písemné přihlášky v této chvíli nemám. Pokud jde o přihlášky ústní, vidím pana poslance Wagnera, takže mu uděluji slovo.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedo, vážená vládo, vážená sněmovno, kdyby nám pan poslanec Zeman, předsedající této schůze, nepřipomněl Švejka, nepřihlásil bych se o slovo, ale jeho bonmot mi dovoluje rovněž se vyslovit. Mám za to, že je to potřeba, prvně vážně a pak nevážně.

Vážně říkám, že uvítám změnu, že bude lidsky vhodnější sedět na jiném místě, ale politicky je to změna předčasná, soud ještě nerozhodl.

Nevážně - je skoro škoda (bonmot by byl lepší), kdyby pan poslanec Teplík posečkal ještě alespoň 5 minut poté, co domluvím, se svým vstupem do klubu ODS, neboť kdybychom tam seděli tři, ušetřila by sociálně demokratická strana hodně peněz, protože stačil jeden řetěz a tři koule, takto budou muset mít řetězy dva.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Táži se, kdo další si přeje vystoupit v této rozpravě. Vidím pana poslance Exnera. Uděluji mu slovo. Ostatní kolegy znovu prosím o klid.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, vážení zástupci vlády, dámy a pánové, návrhy, které jsme dostali v písemné podobě, jsou, řekněme, jasné v souvislosti s vývojem názorů a postojů jednotlivých poslanců a klubů. Nejasný z tohoto hlediska je návrh, který byl nyní doplněn ústně, a to na změnu usazeni pana poslance Teplíka v Poslanecké sněmovně. Prosil bych, jestli by v té souvislosti bylo možné objasnit, jestli pan poslanec Teplík je v dané chvíli členem nějakého klubu, jaký má to přesazení případně důvod a v případě, že je členem některého klubu, jak se to shoduje s částí IX zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Táži se, kdo si dále přeje vystoupit v rozpravě. Hlásí se pan poslanec Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych vzhledem k závažnosti a nepřehlednosti situace požádat před hlasováním o přestávku na poradu klubu SPR-RSČ, a to v délce 50 minut.

Předseda PSP Miloš Zeman: Žádáte o přestávku před hlasováním, nicméně rozprava ještě neskončila. Táži se proto, kdo si přeje vystoupit. Omlouvám se, že neznám vaše jméno, pane poslanče. Pan poslanec Zima.

Poslanec Anton Zima: Pane předsedo, já málo vystupuji, proto nejsem známý. Já bych doplnil tuto diskusi o návrh, který vlastně způsobí to, že budeme sedět tak jak teď sedíme, i když jsme napsaní jinak. Navrhuji, aby pan poslanec Třebický si přesedl na místo pana poslance Zimy, pan poslanec Zima na místo pana poslance Vrzala, pan poslanec Vrzal na místo pana poslance Holuba a pan poslanec Holub na místo pana poslance Třebického. Děkuji. (Smích v sále.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Velice vám děkuji za návrh, který jistě nezkomplikuje život zpravodaji. Nyní se hlásil pan poslanec Jičínský. Ostatní prosím o klid.

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, ta věc má samozřejmě svou stránku, kterou lze brát s úsměvem, ale zároveň je v ní problém fungování tohoto parlamentu, a to potud, jestli bereme vážné to, že parlament je založen na fungování poslaneckých klubů jako základu, což odpovídá ústavnímu principu, že ústavně politický systém je založen na svobodném vzniku a fungování politických stran. Toto je třeba domyslet do práce parlamentu.

Já myslím, že ten návrh z toho vychází, a v tom směru to není jenom záležitost komická, je to záležitost vážná.

Zároveň mám jednu poznámku, a tady bych nerad, abychom případným usnesením předjímali závěr. Mně osobně se nezdá, že by výklad jednacího řádu mohl být tak jednoznačný, že ten, kdo byl zvolen na kandidátce určité politické strany, může bez dalšího přejít do klubu jiné politické strany. To považuji za problematické a tady bychom si měli nechat čas na to, abychom věc promysleli a právně si ji nechali analyzovat tak, abychom neudělali závěr, který není v souladu s jednacím řádem. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Jičínskému. O slovo se nyní do rozpravy přihlásil pan poslanec Krejsa. Uděluji mu slovo.

Poslanec Josef Krejsa: Pane předsedo, dámy a pánové, dávám v úvahu, zda by poslanci cestovatelé, které zde přečetla paní poslankyně Orgoníková, neměli usednout na balkoně, neboť v případě, že znovu někam přestoupí, ušetříme této sněmovně spoustu času. Na balkonech si mohou cestovat jak chtějí. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Krejsovi. Přihlásil se pan poslanec Wagner, připraví se pan poslanec Ullmann.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, patřím k těm třem poslancům minulého volebního období, kteří jsou autory zákona, o němž je zde řeč a kteří jsou autory zejména té jeho části, která, zpřísnila poměry právě s ohledem na to, co se dělo v minulém volebním období ve sněmovně. Naším úmyslem bylo jednoznačně zajistit, aby žádná politická strana a hnutí, která se neúčastnila voleb, nemohla přechodem poslanců do svého případně nově založeného klubu získat finanční prostředky. O ničem jiném jsme neuvažovali. Považovali jsme vždy (i tehdy, když se tento návrh psal) za normální, že lidé mohou i v Poslanecké sněmovně měnit poslanecké kluby, odcházet z jednoho do druhého nebo zůstat mimo kluby, avšak chtěli jsme zabránit tomu, aby takovýto pohyb bez souhlasu voličů byl voliči financován. A to jsme učinili, nic více.

Pokud někdo chce dodatečně dokládat, že tady platí jakési omezení svobodného práva volby poslance stát se členem kteréhokoliv klubu, pak je to vyklad nepříslušný. Bude-li to potřebné, museli bychom podat Ústavnímu soudu žádost o příslušné rozhodnutí. Zorganizuji to a vyzývám kolegy a kolegyně, aby se připojili. Sněmovna nemá žádný nárok vykládat zákon, byť by ho sama přijala. Ta má jediný nárok - zákon změnit. Právo rozhodnout o tom, co nám přísluší a nepřísluší, má jen Ústavní soud. Jsem připraven takovou žádost podat, kdyby právo kolegy Teplíka vstoupit do kteréhokoliv klubu mělo být omezeno. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Slovo má pan poslanec Ullmann, připraví se pan poslanec Pešek. Omlouvám se, pane poslanče, ala s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Jičínský, a faktická poznámka má přednost. Omlouvám se panu poslanci Jičínskému, že jsem jeho faktickou poznámku neviděl.

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pokud pan poslanec Wagner reagoval na mne, chtěl bych říci jednu věc - že úmysl zákonodárce je důležitý, ale konec konců rozhodující je to, jak tento úmysl je vyjádřen v textu zákona. Jde o to, co text zákona umožňuje nebo neumožňuje. Kolega Wagner se také mýlí v tom, že nám nepřísluší svým způsobem vykládat zákon. Jestliže budeme rozhodovat, jistým způsobem výklad zákona přijímáme.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Bohužel faktická poznámka, bohužel pro vás, pane poslanče (Ullmanne), další faktické poznámka pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, buďte tak laskav a sdělte předřečníkovi, aby nebyl zavádějící příště. Mluvil o tom, že výklad nepřímo vykonáváme tím, že rozhodujeme. Tím, že rozhodujeme, vykonáváme spoustu jiných věcí - rovněž nepřímo. Ale jen rozhodujeme. Všechno ostatní je nepřímé. Výklad z logiky ústavy přísluší prostě někomu jinému.

Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Jak je obvyklé v této sněmovně, sděluji panu poslanci Jičínskému, že pan poslanec Wagner mu sděluje to, co mu sdělil.

Nyní uděluji slovo panu poslanci Ullmannovi.

Poslanec Josef Ullmann: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, jsem docela rád za ty dvě faktické poznámky, protože osvětlují to, že se tady vede diskuse o věci, kterou neprojednáváme. Jestli se nepletu, tak tento bod se jmenuje "Zasedací pořádek". Jestli se nepletu, tak každý poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky musí mít určeno místo, kde sedí, a to dokonce úplně nezávisle na čemkoliv jiném. Prostě je poslancem a musí mít ve sněmovně určené míst. Jestli je členem toho klubu, není členem toho klubu, je úplně mimo kluby, je vlastně jedno. Takže veškeré poznámky na téma členství či nečlenství v klubu v rámci tohoto bodu jsou zcela irelevantní a trochu mé udivuje, že tak zkušeny legislativec, jaký hovořil přede mnou - myslím si, že to ví, ale že mluvil o něčem jiném.

Konkrétní fakta jsou taková: Pan poslanec Teplík je poslancem Parlamentu České republiky. Z toho vyvozuji, že musí někde sedět v této sněmovně. Z toho vyvozuji, že je-li členem - říkám členem nikoliv klubu, ale Občanské demokratické strany, že asi není na škodu, když bude sedět vedle kolegů - členů Občanské demokratické strany. Diskuse na to téma, zda je právem či neprávem nebo jakkoli jinak členem toho nebo onoho klubu, to bych nechal na jinou debatu. Může se tato debata vést, samozřejmě, ale dovozovat z toho, že je to výklad nějakého zákona, to skutečně není asi zcela na místě, a to říkám velmi jemně s ohledem na úctu k šedinám.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Ullmannovi. Jako poslední se přihlásil pan poslanec Pešek.

Poslanec Pavel Pešek: Pane předsedající, dámy a pánové, je fascinující, kolik času proplkáme k tak triviálnímu bodu, jako je zasedací pořádek. Jen pro pořádek, když už pan kolega Jičínský toto načal.

Pane profesore, vy si asi nepamatujete z minulého volebního období situaci, kdy 1. 11. do klubu sociální demokracie vstoupil pan kolega Palas, Stodůlka a Vlček. To už tři měsíce platil tento jednací řád a nevadilo vám to. A pan kolega Palas byl v Levém bloku v té době a ten Levý blok existoval až do konce minulého volebního období.

Děkuji vám.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Kolegyně a kolegové, mám jediný způsob, jak vás upozornit na to, že je možné zkrátit naše jednaní. Vzhledem k tomu, že poslanecký klub SPR-RSČ požádal před hlasováním o tomto bodu o padesáti-minutovou přestávku, oznamuji vám, že jakmile skončí diskuse a vyčerpáme přihlášky k ní, ukončím toto jednání a budeme pokračovat zítra v 9.00 hodin. Nevyvíjím na vás naprosto žádný nátlak, pouze to sděluji všem dále diskutujícím.

Nyní se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Dámy a pánové, chtěl bych sdělit, že poslanci ODS občas projevují to, že ani neznají náš jednací řád. Chtěl bych argumentovat panu poslanci Peškovi, aby si laskavě přečetl § 123 našeho jednacího řadu, ze kterého zcela jednoznačně vyplývá, že v uplynulém volebním období se změny v klubech řídily ještě starým jednacím řádem. A pokud by si toto ustanovení přečetl, zcela jistě by nemohl argumentovat tak, jak argumentoval a nemohli by tak argumentovat ani někteří novináři.

Stejně tak, jak tady hovořil pan poslanec Wagner o financování politických stran. To řeší zcela úplně jiný paragraf, než řeší § 77, který řeší, zda a jakým způsobem se mohou poslanci sdružovat ve svých poslaneckých klubech. Toto není o výkladu zákona, to je o jeho dodržování.

A to, že někteří představitelé ODS hovořili o útěku před právníky, a raději rychle než přesně, to už víme dávno. A tady se to projevuje.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Kolegyně a kolegové, vidím, že se přece jenom chce ještě někdo v rozpravě vyjádřit. Uděluji tedy slovo k faktické poznámce panu poslanci Bendovi.

Poslanec Marek Benda: Omlouvám se, opravdu jsem nechtěl zasahovat. Ale to, co tady teď řekl pan poslanec Kraus, je podle mého názoru vtip. Vtip, který snad ani nemohl myslet vážně. § 123 říká, že dosavadní orgány a dosavadní kluby se považují za kluby podle tohoto zákona. Všichni, kteří ten zákon tvořili, ví, že to bylo proto, že tehdy tady byly menší kluby, aby nemusely být automaticky zrušeny. Ale neznamenalo to a nikdy to nikdo takhle nevnímal, že po platnosti nového jednacího řádu je možné rozparcelovat klub na 16 malých, čemuž chtěl právě tento jednací řád zabránit. Takže, když mluvíme, mluvme o tom, o čem skutečně věci jsou.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. S další faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jičínský. Potom pan poslanec Hofhanzl, potom znovu pan poslanec Kraus.

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážení kolegové, byl bych rád, kdybychom si v těchto věcech rozuměli nebo kdybychom se snažili chápat. Jestliže jsem mluvil o výkladu zákona v této věci, myslel jsem, že sněmovna se bude usnášet na tom, jak obecně vykládat jednací řád. Myslel jsem na to, že bude-li se sněmovna usnášet, před usnášením projde jistý myšlenkový proces, který znamená výklad jednacího řádu pro tento konkrétní případ. To kolega Wagner ví, protože studoval práva a toto je součást učebnice Teorie práva.

Pokud jde o to, jak rozhodovala Poslanecká sněmovna v těchto věcech v minulém období, to je pro nás, kteří jsme přišli nové, zajímavé, ale vůbec nás to neváže v rozhodování. Prostě pro nás váže rozhodování to, jak budeme v tomto konkrétním případě postupovat a na čem se usneseme.

Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Další faktická pan poslanec Hofhanzl. Připraví se pan poslanec Kraus. Ostatní kolegy prosím o klid. Chtějí-li se bavit, kuloáry jsou jim k dispozici.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Dámy a pánové, bylo to tady již řečeno. Úmyslem těch, kteří tvořili jednací řád, bylo ztížit přechod mezi stranami a mezi poslaneckými kluby. Tak to je. Musíme ale zachovat, že i v politice jde přece jenom o názory a jde i o svědomí. Ten přechod musí být umožněn, protože jestliže to nebude a nebudeme mít zasedací pořádek a někdo nebude mít kde sedět, tak se může stát, že budeme jednou sedět.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji za tento bonmot, pane poslanče. Uděluji slovo k faktické poznámce panu poslanci Krausovi.

Poslanec Michal Kraus: Omlouvám se velice, že prodlužuji toto jednání, ale obávám se, že musím reagovat na slova pana poslance Bendy. Pane předsedo, když tak mu prosím vyřiďte, že mě ani tak neudivuje, že občas ztrácí právní vědomí, ale udivuje mě, že tak mladý člověk ztrácí historickou paměť.

Děkuji,

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče. Samozřejmé, že obdobným způsobem jako chvíli předtím, i já vám vyřizuji vzkaz pana poslance Krause a doufám, že mi dovolíte ukončit rozpravu k tomuto bodu. Ale vidím, že ještě někdo buší do dveří či do stolku - vidím pana poslance Exnera.

Budete-li souhlasit, kolegové, dal bych zpravodajce slovo až zítra.

Hlásíte se do rozpravy, nebo chcete vystoupit jako zpravodaj? Jako zpravodaj můžete vystoupit po ukončení rozpravy. Poté do rozpravy. Napřed vystoupí tedy pan poslanec Exner, potom paní poslankyně Orgoníková.

Poslanec Václav Exner: Dovolte, abych požádal, aby se o přesazení pana poslance Teplíka do řad ODS hlasovalo samostatně, aby nejdříve byl posouzen návrh bez této změny, a potom samostatně tato změna, jak byl návrh přednesen.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Paní poslankyně Orgoníková si jistě zaznamenala váš návrh. Nyní jí uděluji slovo, nikoli jako zpravodajce, ale do rozpravy.

Prosím gentlemany o klid. Nepochybuji o tom, že např. pan poslanec Langer je gentleman.

Prosím, paní poslankyně.

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážené kolegyně, vážení kolegové, musím vám říci, že nejsem ráda, že se tady dělá legrace ze zasedacího pořádku. Vždycky k tomu byly velké diskuse. Za sebe mohu říci, že tyto návrhy nepředkládám ráda. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, paní poslankyně. Do rozpravy se ještě přihlásil pan poslanec Sládek.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedo, dámy a pánové, jenom zdánlivě se jedná pouze o zasedací pořádek, protože zasedací pořádek je přesným obrazem rozložení politických sil. Zužování bodu pouze na to, kdo kde sedí, je zužováním celého problému. Každý poslanec sedí tam, kde je politická strana, za kterou se do parlamentu dostal. Nelze tyto dva body oddělovat.

Je velmi smutné, že se tady celá problematika zlehčuje a že se tady hovoří o tom, jako kdyby se přesazovaly děti ve třídě základní školy. Ale především je to bod, kde by se mělo projednávat to, zda vůbec poslanec může po zvolení do parlamentu za určitou politickou stranu a za její program zradit svoje voliče, opustit svou politickou stranu a ještě k tomu požívat všechny výhody poslaneckého mandátu. Podle mne takový člověk, který se za určitou politickou stranu dostane do parlamentu, dostane se do parlamentu díky podpoře té politické strany, by měl v té politické straně také zůstat a ne aby po zádech voličů a těch, kteří pracují pro politickou stranu se dostal do parlamentu, v parlamentu politickou stranu opustil, zradil politickou stranu a zradil své voliče. Takový člověk je obyčejný bezcharakterní zrádce. Pokud by se chtěl jen trochu vyrovnat s tím, že je člověk s názvem "člověk", měl by okamžité složit poslanecký mandát a jít se věnovat něčemu jinému, pokud by ho někam jinam vzali.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Sládkovi. Táži se, zda ještě někdo hodlá vystoupit v rozpravě? Pan poslanec Frankl. Prosím, ujměte se slova.

Poslanec Michal Frankl: Nezdržím jednání, budu krátký. Na adresu předřečníka, který trochu zaváděl situaci: musíme si připomenout, že pan poslanec Teplík byl ze sociální demokracie vyloučen. Tím přišel o členství v klubu, za který byl zvolen.

Předseda PSP Miloš Zeman: Kdo se hlásí ještě? Vidím pana poslance Sládka.

Poslanec Miroslav Sládek: Dámy a panové, nerad bych opakoval neslušný výraz, který zde před chvílí zazněl, a začíná na T. Pokud se sociální demokracie, aniž bych ji chtěl podporovat, rozloučila s tím poslancem, tak proto, že narušoval plnění jejího volebního programu. Svým hlasováním nahrával vládní koalici. Je to zcela pochopitelné. Jediným řešením takovýchto případů by měla být ztráta poslaneckého mandátu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Táži se s nadějí v hlase: že zde už, kolegové, není nikdo, kdo by se chtěl přihlásit do rozpravy? Odpovědí je souhlasné kývání. Proto rozpravu uzavírám. Na shledanou zítra v 9.00 hodin.

(Schůze ukončena v 18.05 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP