Pátek 4. dubna 1997

Za druhé: Licence společnosti CET 21 byla udělena dle našich šetření v rozporu se zákonem. Tuto licenci udělila, pro vaši informaci, bývalá rada pana Korteho, nikoli současná rada české republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

Za třetí: Monopolní licence udělená CET 21 v hodnotě 20 miliard korun se stala předmětem nezákonného předání tzv. investorské společnosti CME, nebo, chcete-li, CMI, která ji zneužívá, opět protizákonně, k ovlivňovaní politických a ekonomických zájmů v Evropě. Licence nebyla použita v zákonem stanovené lhůtě, nikdy nebyla vrácena a je využívána jinou právnickou osobou než zákonným vlastníkem společnosti ČNTS.

Za čtvrté: Tato společnost pod zavádějícím názvem česká nezávislá televizní společnost není ani česká ani nezávislá, natož aby byla televizní.

Pokud se kolektiv, pohybující se výhradně za hranicí zákona, nazývá společností, pak je to žalovatelná urážka nás všech. Tento mezinárodní spolek obchazečů zákona, jehož 93 procent akcií vlastní báňská CNI, neustále porušuje zákony naší země, což lze doložit již pouhým sledováním pořadu "Dolejte řediteli", omlouvám se, "Volejte řediteli". Mezi námi, to první bude přesvědčivější. Nebo sledovaní "nezávislých zpravodajských či publicistických výlevů" jistého cholerického maniaka, jehož předka už na jevišti jistá Maryša nestačila otrávit.

Za páté: Nemám nic proti touze jistého pana ředitele stát se v naší zemi premiérem. Je to jeho zákonné právo. I když u člověka, údajně vážně nemocného, považte sami diagnózy 297, 302, 303,308 a 315, nevím.

Nelíbí se mi ovšem styl Berlusconi, byť je mi tento pán jinak sympatický. Mluvím o Berlusconim, aby nedošlo k hlubokému nedorozumění.

Pod rouškou jakési besedy vznikajících hospod U Nováků apod. stylem zdarma, není pak problém odstavit premiéra Klause na patou, jak říkají jeho voliči, ajznboňáci.

Dokažme, dámy a pánové, zákonodárci, že se nedáme ani uplatit ani vydírat.

Proto chci iniciovat v tomto parlamentu zřízení vyšetřovací komise pro prověření oprávněnosti licence vysílání společnosti CET 21, a tento návrh po splnění všech náležitostí jednacího řádu, § 48, odst. 1, předložím sněmovně. Přestože už mam více než žádaných 40 podpisů, předám tento návrh nejdříve všem poslaneckým klubům, aby ho podpořili nejenom podpisem, ale i případnými připomínkami.

Závěrem mi dovolte pár slov k závěrečnému úctu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

K návrhu závěrečného účtu si dovolím tyto připomínky.

Zaprvé: Rada v pronajatém objektu pronajímá prostor pro prodejnu textilního zboží, což je vlastně dvojitý pronájem, který musí být schválen majitelem objektu. Přínos tohoto pronájmu je v rozpočtu rady mizivý.

Za druhé: Nájemné za využívání objektu krát Krátká v Praze 10 je ročně 3 078 000 korun. Bylo by zajímavé zjistit, kdo tento pronájem zajišťoval a našel, protože zaplatit za pronájem objektu za 10 let 30 milionů ze státního rozpočtu pod heslem "Z cizího krev neteče" je velice lukrativní pro majitele i provizi pro zprostředkovatele. Tento objekt má totiž i po dokončené rekonstrukci dle soudně znaleckého odhadu cenu nanejvýš 8 milionů korun. Protože pro státní správní orgán existuje v Praze dostatek správních objektů a daleko lépe umístěných v regionu hlavního města a mnohem více reprezentativnějších než stávající objekt, proto by nebylo na škodu, kdyby kompetentní místa změnila sídlo rady.

Za třetí: K technickému odboru úřadu rady. Tento orgán je zcela zbytečný, neboť dubluje práci Českého telekomunikačního úřadu a zbytečně prodlužuje správní dobu při přidělování a koordinování kmitočtů pro rozhlasové a televizní vysílání.

Proto je třeba urychleně upravit příslušné zákony i v tomto směru.

Je zde také tiše přecházen a trpěn střet zájmů, kdy státní úředník provozuje na svoji vlastni živnost stejnou službu pro žadatele o licenci, jakou má v pracovní náplni státního úředníka. Naskýtá se okamžité otázka, zda nejsou žadatelé, kteří si koordinaci nebo nalezení vhodného kmitočtu pro vysílání zadají u tohoto úředníka na jeho živnost, zda nejsou upřednostňováni před jinými. Tato praxe je na hraně zákona, pokud už není za ní. To je vše, děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme s faktickou poznámkou pan kolega Matulka, před tím však jsem byl několikrát vyzván kolegy poslanci, abych se zeptal pana kolegy Krejsy, zda-li mluví k jaké věci. Problém je, že jsem nepoznal, k jaké věci mluví, takže jsem ho musel nechat domluvit.

Poslanec Dalibor Matulka: Já jsem se, pane předsedající, přihlásil s faktickou poznámkou pravě ohledně tohoto problému.

Ačkoliv jsem jedním z poslanců, který podepsal a bude prosazovat zřízení vyšetřovací komise na prošetření okolností CET 21 a vyjasnění právní otázky, kdo je vlastně oprávněn vysílat, neboť to považuji za potřebné pro celý mediální svět, přesto, pane předsedající, bych vás rád upozornil, že část projevu pana poslance Krejsy skutečně k věci nebyla, jestliže tu mluvil o nějakých diagnózách blíže neurčeného pana ředitele. Určitě to, pane předsedající, k věci nebylo. Bylo vaší povinností řečníka na toto upozornit. Pane předsedající, prosím vás, dávejte si na tyto věci pozor.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za upozornění. Slova se ujme pan kolega Dostál. Jiné přihlášky do rozpravy nemám.

Poslanec Pavel Dostál: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu vás zdržovat dlouho, nechci zpochybňovat tuto zprávu, také já se pod tuto zprávu podepisuji, a jsem dokonce velice rád, že tato zpráva byla přijata jak v mediální komisi, tak v našem výboru napříč politickým spektrem takřka bez výhrad a připojuji se k doporučení pana zpravodaje, abychom tuto zprávu přijali.

Jen bych vás rád upozornil na úsek v této zprávě, který bych chtěl zdůraznit a který by nás měl zajímat, protože nás čeká brzy novelizace zákona o televizním a rozhlasovém vysílání. Myslím, že bychom neměli přehlédnout to, co rada pokládá za velice důležité.

Ve zprávě se praví: Právní regulace naší mediální sféry se zákonité opožďuje za jejím vývojem, mnohem více, než v tradičních demokraciích.

Obdobně jako např. v bankovnictví nebo ve zdravotnictví se zřejmě nepodařilo a možná ani nemohlo podařit vystihnout okamžik, kdy liberalizaci nutnou k rozvoji je třeba doplnit nutnou regulací. Regulací potřebnou k omezeni rizik. Rizika plynoucí z moci svobodných médií nelze ani bagatelizovat, ani démonizovat. Jejich eliminování je v prvé řadě záležitostí jednotlivých občanů a realizuje se jejich diváckou volbou. Jako v jiných oblastech, má však i zde stát svoji nezastupitelnou roli v situacích, kdy jednotlivec nemůže riziko včas odhalit, nebo mu nemůže s potřebnou účinností čelit. Je zákonité, že rizika, spojená s aktivitou médií, jsou tím větší, čím je dané médium posluchačsky či divácky sledovanější. Rozporné názory na televizi Nova jsou toho příkladem. Sama existence silně dominantních médií ohrožuje názorovou pluralitu, která je v demokratické zemi nejsilnější zárukou proti zneužití moci. Navíc zejména u silných médií zákonitě pozorujeme pokusy vymknout se jakýmkoliv pravidlům a sebe povýšit na normu. Účelově ovlivňovat vývoj legislativy a využitím legislativních mezer realizovat postupy, které jsou v řadě vyspělých zemí již v současnosti nepřijatelné. Rada ve své zprávě pokládá za součást své úlohy zabraňovat těmto jevům, pokud jí to zákon umožní, a upozorňovat na ně veřejnost, pokud jim zabránit nemůže. (Konec citátu.)

Rád bych se zastavil právě u věty, že Rada pokládá za součást své úlohy zabraňovat těmto jevům, pokud jí to zákon umožní. Mám totiž pocit, že současný zákon o rozhlasovém a televizním vysílání toto Radě neumožňuje. Budeme zřejmě na květnovém plénu tento zákon muset novelizovat a to v této souvislosti a s ohledem na zprávu Rady. Děkuji vám již nyní za podporu novelizace zákona.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slova se ujme pan kolega Prokop.

Poslanec Michal Prokop: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já v úvodu svého vystoupení rovněž chci podpořit zprávu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Kvůli tomu jsem se ale o slovo nepřihlásil.

Chtěl bych říci několik poznámek, které jsou vyvolány vystoupením kolegy Krejsy. Už během včerejšího odpoledne jsem se dozvěděl, že tady vzniká iniciativa, která by se měla pokusit založit vyšetřovací komisi ke kauze ČNTS televize Nova.

Aniž bych si přisvojoval právo komukoliv z poslanců omezovat jeho iniciativu, chtěl bych důrazně varovat před mánií vyšetřovacích komisí, a to zejména v této oblasti. Oblast médií je oblastí velice citlivou a v celé Evropě a v celém světě mnohem více sledovanou než tomu bývá u nás. Vyšetřovací komise parlamentu k problému, který je tak složitý jako je problém vztahu držitele licence a provozovatele vysílání v případě televize Nova? Podle mého názoru to rozhodně není kauzou, kterou by byla schopna vyřešit parlamentní vyšetřovací komise. Jsem přesvědčen, že tato věc je v kompetenci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Promiňte, upozorňuji vás na to, že nemluvíte k věci, za což jsme byli už oprávněně napomenuti.

Poslanec Michal Prokop: Pane předsedající, je na rozdíl od vás jsem přesvědčen, že k věci hovořím. Je pravda, že jsem se nepřihlásil s faktickou poznámkou, ale vyústění mého vystoupení směřuje ke zprávě Rady a k její činnosti.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím, pokračujte.

Poslanec Michal Prokop: Abych nezdržoval příliš dlouho, Rada sama koneckonců ve své zprávě naznačila, že legislativa v této věci má mezery. Pokud Rada k tomu dospěla, pokud k tomu dospějeme i my v této sněmovně a pokud k tomu dospěje ministerstvo kultury, které je dnes ústředním orgánem státní správy, který má v kompetenci legislativu mediální sféry, bude nanejvýše potřebné, abychom se těmito mezerami zabývali, až ministerstvo kultury předloží komplexní návrh nové mediální legislativy, což se doufám stane do konce tohoto roku.

Abych dlouho nehovořil - obávám se, že pokud bychom se snažili některé z těchto velmi složitých problémů dostat do novely, která bude předmětem jednáni této sněmovny, )č poslaneckou iniciativou a bude zanedlouho předmětem našeho jednání, otevřeli bychom Pandořinu skříňku problémů, které bychom na této úrovni nedokázali vyřešit. Jsem přesvědčen, že to bude věcí legislativy vládní.

Jinak doporučuji i já, nejen jako předseda věcně příslušného výboru, ale i svým jménem, abyste zprávu Rady podpořili. Děkuji za trpělivost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji Slova se ujme kolega Kasal.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, dámy a pánové, budu velmi stručný. Přihlásil jsem se v podstatě jen proto, abych i za sebe jako předseda komise podpořil schválení zprávy a především také proto, abych vyjádřil radost nad tím, že přestřelky mezi některými členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a některými poslanci, přestřelky, které se k mému velkému údivu odehrávaly právě v tom mediálním prostoru, který oba orgány mají nějak pod patronátem, ustaly, a dostali jsme se do věcné roviny. Věřím, že to vydrží i v dalších měsících a letech.

Za sebe ještě jednou konstatuji, že zprávu podpořím. Jinak souhlasím s tím, co tady řekl předseda výboru pan Prokop včetně jeho názorů na zřízení vyšetřovací komise, neboť se domnívám, že jsou-li poznatky, svědčící o tom, že tam došlo k nekalostem typu podplácení, je to záležitost pro orgány činné v trestním řízení. Jestliže se někdo domnívá, že by to měla řešit vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, jsem opačného názoru. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a prosím, aby se slova ujal zpravodaj, pan kolega Martin Přibáň.

Poslanec Martin Přibáň: Dámy a pánové, v rozpravě vystoupilo celkem 5 kolegů, z toho jeden s technickou poznámkou. Rozprava se dílem týkala zprávy Rady, dílem navrhovaného (nebo možná navrhovaného) zřízení vyšetřovací komise. K tomu se vyjadřovat nechci. Nutno říci, že všichni přihlášení podpořili můj původní návrh na schválení zprávy, za což jim rovněž děkuji a myslím, že by bylo zbytečnou ztrátou času, abych k tomu cokoliv dodával.

Tudíž prosím pana předsedajícího, aby nechal o mém návrhu hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, který předložil zpravodaj, kolega Martin Přibáň. Přeje si někdo návrh zopakovat? Není tomu tak.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, kterým vyslovujeme souhlas se zprávou o stavu vystlání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 243 a ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti?

Usnesení bylo přijato. Pro hlasovalo 126 poslanců, proti 4.

Děkuji panu kolegovi Přibáňovi. Tím jsme se vyrovnali s bodem 56.

Slova se ujme předseda volební komise pan kolega Kolář, aby nás seznámil s výsledky voleb.

62.

Návrh na volbu členů Prezidia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem voleb, které jsme před krátkou chvíli absolvovali.

Nejprve výsledek tajného hlasování při volbě členů Prezidia Pozemkového fondu České republiky. K volbě bylo vydáno 167 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 163 platných i neplatných hlasovacích lístků a 4 hlasovací lístky nebyly odevzdány. Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto:

Pro pana Františka Dohnala bylo odevzdáno 74 hlasů, pro pana Miroslava Kalouska bylo odevzdáno 62 hlasů, pro pana Jana Kinšta bylo odevzdáno 82 hlasů, pro pana Martina Kocourka bylo odevzdáno 81 hlasů, pro pana Stanislava Kozáka bylo odevzdáno 81 hlasů, pro pana Pavla Rybníčka bylo odevzdáno 75 hlasů a pro pana Radima Špačka bylo odevzdáno 100 hlasů.

V prvním kole byl zvolen pan Špaček, do druhého kola postupují pánové Dohnal, Kalousek, Kinšt, Kocourek, Kozák a Rybníček.

59.

Návrh na volbu členů Prezidia Fondu národního majetku České republiky

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasováni při volbě členů Prezidia Fondu národního majetku České republiky. K volbě bylo vydáno 167 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 163 platných i neplatných hlasovacích lístků, 4 hlasovací lístky nebyly odevzdány. Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto:

pro pana Jaromíra Kadlece bylo odevzdáno 84 hlasů, pro pana Pavla Kysilku bylo odevzdáno 103 hlasů, pro pana Václava Slavíčka bylo odevzdáno 82 hlasů.

V prvním kole byli zvoleni panové Kadlec a Kysilka, do druhého kola postupuje pan Slavíček.

62.

Návrh na volbu členů Prezídia Pozemkového fondu České republiky

Dále dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě místopředsedy Prezidia Pozemkového fondu České republiky. K volbě bylo vydáno 167 hlasovacích lístků, odevzdáno 161 platných i neplatných hlasovacích lístků, 6 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno.

Pro navrženého kandidáta pana Karla Burdu bylo odevzdáno 99 hlasů a byl v prvním kole zvolen. Tím tato volba končí.

60.

Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

K volbě bylo vydáno 167 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 163 platných i neplatných hlasovacích lístků, 4 hlasovací lístky nebyly odevzdány.

Pro pana Čestmíra Hofhanzla bylo odevzdáno 67 hlasů, pro pana Ladislava Skopala bylo odevzdáno 71 hlasů. V tomto kole nebyl nikdo zvolen a volba taktéž končí.

63.

Návrh na volbu členů výboru Fondu dětí a mládeže

Nakonec dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě člena výboru Fondu děti a mládeže. K volbě bylo vydáno 167 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 163 platných i neplatných hlasovacích lístků, 4 hlasovací lístky nebyly odevzdány.

Pro paní Jiřinu Pavlíkovou bylo odevzdáno 101 hlasů, pro pana Václava Dobrovolného bylo odevzdáno 70 hlasů, pro pana Ladislava Nedorosta bylo odevzdáno 56 hlasů a pro pana Martina Zbelu bylo odevzdáno 7 hlasů.

Ve druhém kole byla zvolena paní Pavlíková a také v tomto případě volba druhým kolem končí.

Jak u Fondu dětí a mládeže, tak u Dozorčí rady Pozemkového fondu lze volit na základě nově sestavených kandidátních listin na některé z příštích schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Jen se zeptám, pane předsedo, jestli jsme schopni provést další kolo voleb třeba po ukončeni dalšího bodu. Jakmile budou vytištěny hlasovací lístky, budeme pokračovat druhým kolem. Děkuji.

Nyní se budeme zabývat bodem 57 podle schváleného programu, kterým je

69.

Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami

na rok 1997 včetně stanovení výše poplatku družstevníci

záložen za roky 1996 a 1997 (sněmovní tisk 138)

Rozpočtový výbor předložený návrh rozpočtu projednal a přijal usnesení, které jsme dostali jako sněmovní tisk 138/1. Zpravodajem výboru byl určen pan poslanec Jan Třebický, kterému uděluji slovo, aby nám předložené usnesení uvedl a předložil návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Jan Třebický: Pane místopředsedo, vážená sněmovno, rozpočtový výbor se na své 14. schůzi 12. března zabýval návrhem rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1997 včetně stanovení výše poplatku těchto družstevních záložen za rok 1996 a 1997 podle tisku 138.

Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas, a to

a) s návrhem rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami za rok 1997 ve výši 3 490 000 Kč a výdajů ve výši 2 650 000 Kč;

b) se stanovením výše poplatků družstevních záložen za rok 1996 ve výši 0,1 % všech vkladů k 31. prosinci 1996.

Tolik usnesení rozpočtového výboru, který mě zmocnil, abych vás s ním seznámil.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji poslanci Třebickému. Otvírám rozpravu. Jako první se do ní přihlásil pan kolega Exner. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, váženi zástupci vlády, kolegyně a kolegové, zdá se, že jsem tím zlým mužem, který předkládá návrhy na snížení rozpočtů různých státních orgánů, nicméně ač nerad, této role se ujímám.

Navrhuji pozměňovací návrhy k návrhu usnesení rozpočtového výboru podle tisku 138/1. Za prvé navrhuji, aby v písmenu a) v části 1 byla částka 2 650 000 Kč změněna na částku 2 340 000 Kč, a za druhé navrhuji, aby v písmenu b) byl na konci doplněn text "a za rok 1997 ve výši 0,2 % všech vkladů k 31. prosinci 1997".

Stručné zdůvodnění těchto návrhů. Nejdříve k prvnímu návrhu. Rozpočet předpokládá výdaje ve výši 2 650 000 Kč s tím, že průměrná mzda za 12 měsíců předpokládaných tří pracovníků by byla 27 500 Kč, jak je uvedeno na straně 4 předkládaného podkladového materiálu podle tisku 138. Tato výše mezd je poměrně vysoká proti průměrným mzdám v našem národním hospodářství, na druhé straně je potřeba říci, že je to mzda, která je případně srovnatelná se mzdami ve finančnictví a bankovním sektoru v obdobných záležitostech. Tato mzda však výrazně ovlivňuje čerpání prostředků a v samotném materiálu se zdůvodňuje, že postupně bude potřeba zvednout poplatek družstevních záložen až a výši 0,7 % v příštích letech, pokud bychom nepřistoupili k nějakým opatřením.

Domnívám se, že je potřeba podporovat družstevní záložny i tím způsobem, aby skutečně bylo dosaženo výhod, které jsou uvedeny v příslušném zákoně o jejich zřizování, a že nemůžeme odpovědně počítat s rozumným přístupem k tomu, aby v průběhu dvou let se poplatky pro úřad zvedly na sedminásobek proti jejich původní výši, což už výrazně ovlivní procento možných přínosů z vkladů pro drobné střadatele.

Na základě toho navrhuji, aby průměrná mzda předpokládaná v materiálu se snížila na velmi přijatelnou hodnotu něco přes 21 tisíc korun měsíčně a na základě toho tedy byl snížen rozpočet úřadu, a tím vytvořeny předpoklady k tomu, aby se začaly vytvářet prostředky tak, aby nebylo nutné v příštích obdobích zvýšit výši poplatků družstevních záložen na zatím předpokládanou částku podle návrhu - sněmovní tisk 138.

Dále je sice všeobecně známo, že zákon předpokládá ve druhém roce fungování zvýšení poplatků družstevních záložen na dvojnásobek poplatků v prvním roce, avšak samotný materiál vznáší pochybnosti do právní jistoty tohoto tvrzení tím, že případně konstatuje, že je možné takový poplatek v druhém roce pokládat za minimální.

Vzhledem k tomu, že je potřeba zvýšit jistotu odváděných poplatků pro družstevní záložny a také je naprosto rozumné stanovit poplatek tak, aby všechny družstevní záložny znaly svou povinnost pro již probíhající rok, doporučuji, aby v usnesení tato výše poplatku byla stanovena i pro rok 1997 a aby stanovení výše poplatků vždy pro probíhající rok při schvalování poplatků se stalo věcí, která by byla běžná i pro příští projednávání rozpočtu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slova se ujme pan kolega Vrzáň.

Poslanec Petr Vrzáň: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1997 je navrhovatelem konstruován jako přebytkový s objemem příjmů 3 490 tis. korun a výdaji ve výši 2 650 tis. korun, což má své logické odůvodnění. Navržené položky výdajů tohoto rozpočtu lze hodnotit jako úsporně koncipované, aparát jako skromný, mzdových nároků nevyjímaje, i když se ani tomuto úřadu nárůst byrokracie do budoucna nevyhne.

Na rozdíl od kolegy Exnera se nedomnívám, že by mzdová výše pracovníků tohoto úřadu byla nějak enormně vysoká.

Příjmová stránka rozpočtu pak sestává z příjmů od družstevních záložen stanovených jako jedna desetina procenta z objemu všech vkladů vedených ke konci roku a z návratné finanční výpomoci od státu v absolutním vyjádření 3 400 tisíc korun českých. Tuto proporci nepovažuji za optimální. Výdajové položky lze hodnotit jako skromné - to jsem již řekl.

Dovoluji si navrhnout sněmovně úpravu podílu příjmů od družstevních záložen na celkových příjmech tak, aby došlo ke snížení návratné finanční účasti státu, a to tím, že již v tomto startovacím rozpočtu úřadu stanovíme poplatek družstevních založen na 15 setin z objemu všech vkladů vedených u příslušné družstevní záložny. Po této úpravě pak příjmy od družstevních záložen činí 130 tisíc korun a návratná finanční výpomoc státu se sníží o 40 tisíc korun na výsledných 3 360 tisíc korun.

Můj návrh je tedy návrhem pozměňovacím k 125. usnesení rozpočtového výboru, kde bod 1B zní takto: Se stanovením výše poplatků družstevních záložen za rok 1996 ve výši 0,15 % všech vkladů k 31. prosinci 1996. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy nikdo jiný přihlášen není. Rozpravu končím. Prosím pana kolegu Třebického, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Třebický: Pane místopředsedo, dovolte, abych se nejdříve vyjádřil k předloženým pozměňovacím návrhům.

Rozpočtový výbor při projednáváni tohoto návrhu vycházel z předložených podkladů a rovněž zvážil, že v bodě A, kdy se jedná vlastně o přebytkový rozpočet v roce 1997, jsou položky odpovídající, a proto budu nedoporučovat návrh na jeho snížení.

Co se týče bodu B, tedy stanovení výše poplatků družstevních záložen, rozpočtový výbor předpokládal a propočetl, že půjčka od státu úřadu tak, jak je stanoveno zákonem, ve vy§i necelých 3,5 miliónů bude splacena ve třetím roce. To znamená, jak zde bylo sděleno kolegou Exnerem velice správně, že rok od roku - dokud tento úvěr není splacen - narůstá automaticky výše poplatků na dvojnásobek. Neboli za rok 1996 - tedy uplynulý rok - rozpočtový výbor navrhl jednu desetinu procenta. Z toho vyplývá, že u letošním roce to budou automaticky dvě desetiny procenta, může být i víc. V roce 1998 dojde ke splacení půjčky.

Navrhovaná řešení 15 setin procenta nebo 0,2 % fiskálně nemají žádný dopad, nedotknou se, neboli tam dojde ke splacení v roce 1998 tak jako tak. Myslím si, že to zatíží chod vlastních družstevních spořitelen ať už návrh o půl desetiny procenta či o desetinu procenta navíc, protože je to vlastně dvojnásobek, přičemž důležité je to, že projednáváme návrh rozpočtu úřadu, který má dohled. Myslím si, že navrhovatelé ani neměli v úmyslu, aby tímto zvýšením koeficientu poškodili družstevní záložny. Tolik vyjádření.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Promiňte, je to neobvyklé při závěrečné zprávě, ale pan kolega Exner chce upřesnit svůj návrh faktickou poznámkou.

Poslanec Václav Exner Pane místopředsedo, nechci upřesnit svůj návrh, chci se faktickou poznámkou vyjádřit k chybné interpretaci mého návrhu panem zpravodajem.

Za prvé jde o to, že jsem nenavrhoval zvýšení na 0,2, nýbrž jsem navrhoval doplnit jednoznačně jaké stanoveni pro rok 1997, to je pro další rok, než předpokládá materiál, a to kvůli jistotě družstevních pojišťoven, protože na to musejí vytvořit částky právě v průběhu letošního roku. Prosím, aby se to nesměřovalo s návrhem pana kolegy Vrzáně, který skutečně navrhoval zvýšení.

Druhá věc, rovněž technická poznámka. I v tom se pan zpravodaj mýlí, jestliže říká, že projednáváme jen rozpočet, nikoli věc, neboť bod se jmenuje Návrh rozpočtu úřadu včetně stanovení výše poplatků družstevních záložen za roky 1996 a 1997. Tak se jmenuje bod. Já jsem jenom doporučil ve svém návrhu, aby za rok 1997 se skutečně poplatek stanovil tak, jak předpokládá i návrh bodu. Je to i v souladu s materiálem, který poplatek v této výši předpokládá, avšak rozpočtový výbor to nezahrnul do svého usnesení. Pan kolega Třebický správně nyní zopakoval, že by v takovém případě vznikla nejistota, protože teoreticky by bylo možné následně stanovit poplatek vyšší, nikoli nižší.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Takže k bodu B - zrekapituluji pro ostatní - dámy a pánové, prosím o klid - jedná se sice o pozměňovací návrh k usnesení, ale jeho rozšířením.

Poslanec Jan Třebický: Děkuji za upřesnění. Omlouvám se, já jsem přehlédl, že je to za rok 1997. Takže můžeme přistoupit k hlasování.

K bodu A je jeden pozměňující návrh, a to aby výše výdajů byla snížena na 2 340 tisíc korun. Já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se znovu registrovali. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Exnera k bodu 1a. Slyšeli jste stanovisko zpravodaje.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 244, kdo tento pozměňovací návrh pana kolegy Exnera podporuje? Kdo je proti tomuto návrhu? Pozměňovací návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 29, proti 76 poslanců.

Prosím pane kolego.

Poslanec Jan Třebický: K bodu B byly podány dva návrhy. Myslím, že bude potřebné hlasovat v pořadí nejprve o rozšiřujícím nebo pozměňovacím návrhu kolegy Vrzáně, který navrhuje zvýšení poplatků na 0,15 % a pak o doplňujícím návrhu pana kolegy Exnera, abychom doplnili i výši za rok 1997.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Souhlasím s tímto postupem, budeme tedy hlasovat, prosím.

Poslanec Jan Třebický: První návrh, já jej ještě pro pořádek přečtu - je to kolegy Vrzáně bod 1 b se stanovením výše poplatků družstevních záložen za rok 1996 ve výši 0,15 % všech vkladů k 31. prosinci 1996. Zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasováni pořadové číslo 245 a ptám se, kdo podporuje pozměňovací návrh pana kolegy Vrzáně? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že návrh nebyl přijat. Ze 145 přítomných 3 poslanci hlasovalo pro, 108 proti. Nyní dovolte, abych vás přerušil.

Dámy a pánové, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, dovolte mi, abych uvítal ve sněmovně delegaci ústavně právního výboru norského parlamentu vedenou předsedou Peterem Thomasenem. Dobry den. (Potlesk.)

Děkuji, a promiňte, že jsem vás přerušil, můžete pokračovat.

Poslanec Jan Třebický: Druhým návrhem k bodu 1b, tedy k písmenu 1b je druhy návrh pana kolegy Exnera, který zní, k písm.1 b na konec doplnit text: "a za rok 1997 ve výši 0,2 % všech vkladů k 31. prosinci 1997". Podle mé zprávy, jak jsem řekl, je to zcela v duchu toho, co rozpočtový výbor schvaluje, čili tento návrh doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 246, a ptám se, kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 143, proti nikdo.

Poslanec Jan Třebický: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a je možné hlasovat o návrhu jako o celku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme nyní hlasovat o návrhu jako o celku včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem hlasování č. 247. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že návrh byl přijat. Z přítomných 147 poslanců 132 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. Gratuluji a děkuji panu kolegovi Třebickému. Tím jsme se vyrovnali s bodem 57 schváleného pořadu. A nyní prosím předsedu volební komise pana kolegu Koláře, aby nám určil směr a čas našeho dalšího činění.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, směr je celkem jasný, a to do volební místnosti. Pouze bych požádal o strpení vzhledem k tomu, že volební komise musela připravit hlasovací lístky a ověřovatelé je musí ověřit svými podpisy. Já bych navrhoval, aby zahájení vydávání hlasovacích lístků bylo v 11.40 s tím, že hlasovací lístky budou vydávány po dobu 15 minut. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Není potřeba zopakovat tuto informaci, je jasná každému. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych ukončil 10. schůzi Poslanecké sněmovny, jakmile budou vyhlášeny výsledky voleb. Do té doby vás poprosím o krátkou přestávku tak, aby proběhly volby. Sejdeme se, pane kolego Koláři, prosím, abyste nám navrhl, kdy se asi máme sejít k vyhlášení výsledků voleb. Prosím o doporučeni času, kdy bychom se měli sejít k vyhlášení výsledků voleb.

Poslanec Robert Kolář: Předpokládám vyhlášení výsledků voleb ve 12.20 hodin.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji.

(Schůze přerušena v 11.20 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 12.20 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat přesně v čase, který jsme si slíbili. Předávám slovo panu kolegovi Kolářovi, aby nás seznámil s výsledky 2. kola voleb.

59.

Návrh na volbu členů Prezidia Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě členů Prezidia Fondu národního majetku ČR. Jedná se o druhé kolo první volby. K volbě bylo vydáno 147 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 138 platných i neplatných hlasovacích lístků, 9 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno. Pro pana Václava Slavíčka bylo odevzdáno 74 platných hlasů a byl zvolen. Tím volba končí.

60.

Návrh na volbu členů Prezidia Pozemkového fondu České republiky

Dále dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě členů Prezidia Pozemkového fondu ČR. Jednalo se také o druhé kolo první volby. K volbě bylo vydáno 147 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 127 platných i neplatných hlasovacích lístků, 20 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno. Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto: pro pana Františka Dohnala bylo odevzdáno 66 hlasů, pro pana Miroslava Kalouska bylo odevzdáno 46 hlasů, pro pana Jana Kinšta bylo odevzdáno 71 hlasů, pro pana Martina Kocourka bylo odevzdáno 78 hlasů, pro pana Stanislava Kozáka bylo odevzdáno 81 hlasů, pro pana Pavla Rybníčka bylo odevzdáno 82 hlasů. V druhém kole byli zvoleni pánové: Kocourek, Kozák a Rybníček. Tímto druhé kolo a celá první volba končí. Zbývající členy lze dovolit na základě nové sestavené kandidátní listiny na některé z příštích schůzí Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dámy a pánové, tímto končím 10. schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji vám. Doufám, že se všichni těšíte na schůzi jedenáctou. Pěkný den!

(Schůze ukončena ve 12.22 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP