Čtvrtek 22. května 1997

7. den schůze (22. května 1997)

Přítomno: 197 poslanců

(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, milí hosté, zahajuji 7. jednací den 11. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili hlasovacími kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali následující poslanci: poslanec Miroslav Vacek z důvodu pokračující hospitalizace, poslanec Jaromír Kalus z důvodu služební cesty, poslanec Vladimír Tlustý z důvodu služební cesty.

Paní poslankyně, páni poslanci, připomínám, že dnes budeme jednat do 21.00 hodin. Včera jsme přerušili projednávání 38. bodu schváleného pořadu schůze. Nyní tedy budeme pokračovat v rozpravě. Nejdříve prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal poslanec František Brožík. Prosím, aby pan poslanec Brožík, ať se nachází kdekoli v budově této sněmovny, byl upozorněn, že se má dostavit do sněmovny a zaujmou místo u stolku zpravodajů.

Paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že nyní bude pokračovat rozprava, všechny vás zdvořile žádám o to, aby ve sněmovně byl alespoň takový klid, aby vystupující mohli nerušeně hovořit. Pan poslanec Vodička má náhradní kartu č. 22. Jako první dnešního dne bude hovořit pan poslanec Stanislav Gross, připraví se pan poslanec Miroslav Grebeníček.

46.

Zpráva vlády o stavu české ekonomiky včetně příčin poklesu

konkurenceschopnosti, efektivnosti a produktivity české ekonomiky

v závislosti na realizaci transformačního procesu v uplynulých letech;

analýza předpokládaných rozměrů černé a šedé ekonomiky v České

republice a jejího vlivu na legální ekonomiku České republiky včetně

návrhů na řešení její minimalizace; výčet přijatých opatření ke zvýšení

dynamiky růstu příjmů státního rozpočtu a zvýšení výkonnosti

ekonomiky České republiky; na základě těchto rozborů a analýz

zpřesněný odhad příjmů státního rozpočtu v roce 1997 (v souladu

s usnesením Poslanecké sněmovny č. 305 z 1. 4. 1997)

Poslanec Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, nejprve mám jedno technické sdělení, že mám náhradní kartu č. 20, a poté bych přešel k tomu, co jsem v rozpravě chtěl říci. V rámci rozpravy bych chtěl nejprve předložit komplexní návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k projednávanému bodu jménem poslaneckého klubu ČSSD a poté bych chtěl říci několik postřehů ke včerejšímu průběhu našeho jednání. Nejprve budu předkládat návrh usnesení.

Návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v souladu s § 50 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny:

1. Konstatuje, že

a) vláda České republiky nepředložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Zprávu o stavu české ekonomiky včetně analýzy příčin neplnění příjmu státního rozpočtu České republiky v roce 1997 a příčin poklesu konkurenceschopnosti, efektivnosti a produktivity české ekonomiky v závislosti na realizaci tržního procesu v uplynulých letech a analýzy předpokládaných rozměrů černé a šedé ekonomiky v České republice a jejího vlivu na legální ekonomiku České republiky včetně návrhu na řešení její minimalizace v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 305 z 1.4. 1997,

b) materiál, který vláda České republiky předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pod názvem "Dílčí podklad vlády České republiky" k bodu 39 schváleného pořadu 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, je ve zjevném protikladu s textem sněmovního tisku č. 116 "Koncepce proexportní politiky vlády České republiky", zejména v oblasti návrhu opatření na ochranu platební bilance země.

2. Vyslovuje znepokojení nad tím, že

a) tzv. korekce hospodářské politiky vlády České republiky a další transformační opatření obsahuje řadu diskutabilních nápravných kroků, jejichž výsledkem může být zhoršení stávajícího stavu české ekonomiky,

b) navrhovaná korekce hospodářské politiky předpokládá odstranění dosavadních chybných kroků, zejména v činnosti a působnosti ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva financí přičemž chyby mají odstraňovat ti, kteří je způsobili a jsou za ně odpovědní

3.Žádá

a) vládu České republiky, aby

I. vypracovala seznam opatření ke stabilizaci měnového kursu a odvrácení nedůvěry zahraničních investorů vůči české koruně a předložila jej na 12. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

II. vypracovala analýzu stavu České ekonomiky v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 305 z 1. 4. 1997 a předložila ji na 12. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

III. vypracovala analýzu účinnosti korekce hospodářské politiky, zejména s ohledem na krátkodobá opatření v oblasti ochrany platební bilance země a zajištění vyrovnanosti státního rozpočtu v roce 1997 a předložila ji na 12. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

IV. s přihlédnutím k námětům vzešlým z rozpravy k vládní korekci hospodářské politiky v průběhu jednání 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přistoupila k rázným radikálním a reálným nápravným opatřením, která povedou k odstranění negativních jevů ve vývoji české ekonomiky.

b) předsedu vlády České republiky, aby vzhledem k dosavadním výsledkům činnosti

I. ministerstva průmyslu a obchodu navrhl prezidentu republiky odvolat z funkce ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého,

II. ministerstva financí navrhl prezidentu republiky odvolat z funkce ministra financí Ivana Kočárníka

4. Důrazně odmítá takové kroky vlády, které by vedly k

- pokračování protirůstové restriktivní rozpočtové i peněžní politiky, a to v podmínkách zpomalujícího se růstu ekonomiky, zejména nadměrným zvyšováním úrokové míry z úvěrů, povinných rezerv komerčních bank, jakož i tendenci k vyrovnání či zajištění přebytku státního, resp. veřejných rozpočtů neustálým krácením veřejných výdajů,

- urychlenému zvyšování nájemného při souběžném zrychleném zdražování energií s cílem jejich úplné deregulace, jež nemá ve vyspělých demokratických státech Evropy obdoby,

- devalvaci koruny, která by při prokázané nízké cenové pružnosti domácí nabídky byla nejen málo účinná, ale vyvolala by zvláště ve spojení s uvedenými urychlenými deregulacemi nebezpečí rozdmýchávání devalvační inflační spirály,

- rozsáhlému rušení veřejných sítí odborných škol, učňovských zařízení, nemocničních lůžek, železničních tratí bez nezbytné výhledové koncepce,

- zvýšení finanční spoluúčasti pacientů na veřejné zdravotní péči nad rámec přepychu a zavedení školného na veřejných vysokých školách,

- vytváření a rozšiřování soukromého penzijního pojištění negarantujícího výhledovou reálnou výši budoucí penze na úkor omezování povinného solidárního veřejnoprávního penzijního připojištění,

- urychlení privatizace strategických podniků bez výhledové koncepce jejich restrukturalizace a modernizace, jakož i urychlení rozprodeje půdy ve vlastnictví státu,

- urychlení privatizace strategických komerčních bank kontrolujících vlastnicky podstatnou část podniků, a to bez výhledové koncepce stability bankovního sektoru jím kontrolovaných podniků či dokonce jejich urychlený výprodej do zahraničí jen k zalepení děr v příjmech státu

- urychlenému vzdání se státu rozhodujících vlastnických účastí ve strategicky rozhodujících podnicích, zejména ve velkých elektrárnách, dolech, ocelárnách a rafinériích pohonných hmot a vzdání se státu vlastnictví rozhodujících dopravních, přenosných a energetických sítí, pošt, nemocnic a dalších velkých zdravotnických zařízení, což by mohlo vyvolat výrazné prohloubení narůstající devastace infrastruktury České republiky, - záměrům odmítajícím nebo dokonce prolamujícím definitivní restituční tečku včetně požadavků dalších církevních restitucí, které vytvářejí stav trvalé vlastnické nejistoty.

Tolik k usnesení, které dostanete ve velice krátké době, pokud ho ještě nemáte k dispozici - všichni, abyste jej mohli bedlivě prostudovat a já pevně věřím, že je tu budete posuzovat podle věcného obsahu.

A nyní bych se chtěl v krátkosti vyjádřit ke včera probíhající rozpravě. Počkám, aby tady ta rozprava kolem mě se mohla dokončit.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Chtěla bych poprosit paní poslankyně a pány poslance o klid v sále, aby případná sdělení, které si chtějí sdělit navzájem, aby tak učinili raději v kuloáru než zde na schůzi. Ruší to poslance, který v současné době hovoří.

Poslanec Stanislav Gross: Děkuji. Chtěl bych se vyjádřit k té rozpravě, která zde probíhala ve včerejších večerních hodinách a reagovat tak na vystoupení především členů vlády, kteří zde v tom závěru včerejší schůze diskutovali.

A chtěl bych začít takovou otázkou, která by se zabývala odpovědností nás všech, kteří zde v tomto sále jsme a myslím si, že je správné, když řekneme, že každý, kdo zde dnes v tomto sále je a kdo zde byl včera - včera nás tu bylo trochu víc - máme svůj díl zodpovědnosti za to, v jakém stavu tato země je. Vláda má svoji nepochybnou zodpovědnost za celkový vývoj v tomto státě. Svůj díl zodpovědnosti a poměrně velkou zodpovědnost mají ale také zcela nepochybně i vládní poslanci, protože ti se buď mohou chovat jak to předpokládá Ústava České republiky a zákon o Jednacím řádu, tj. že budou vykonávat kontrolu nad činností vlády anebo se budou chovat podle spíše stranických direktiv, a to je samozřejmě otázka jejich rozhodnutí, jak se s touto zodpovědností vyrovnají.

Svůj díl odpovědnosti má zcela nepochybně i Sociální demokracie. A není pravda, že jsme bez zodpovědnosti. My máme zodpovědnost za to, že budeme v této zemi hrát roli demokratické opozice, která se bude připravovat na převzetí vládní zodpovědnosti až o tom rozhodnou voliči v tomto státě. To je jenom na nich, kdy o tom rozhodnou. Ale tato role nás vede především k tomu, abychom dokázali rozlišit, jaký moment ve společnosti nastal. A jestliže nastane moment, kdy si myslíme, že se tato země blíží velice k vážným problémům, tak je to moment, kdy taková to demokratická opozice musí nabídnout vládní koalici dialog ne za účelem nějaké politické proklamace, ale za účelem toho, abychom našli řešení, která pomohou vyvést tuto zemi z problémů, ve kterých je a této role se Sociální demokracie před dlouhou dobou zhostila - to jistě nemusím nikomu připomínat, že jsme to byli my, kteří nabídli odbornou diskusi na téma korekce hospodářské politiky tohoto státu. A nechci mluvit o korekci vládní hospodářské politiky, ale o korekci hospodářské politiky tohoto státu, protože to je poněkud širší pojem. A mrzí mě, že vláda toto gesto nepřijala a myslím si, že to příliš nesvědčí o tom, že této vládě leží na prvním místě na srdci zájem tohoto státu, ale spíše určité stranické politické a možná i osobní zájmy.

Tolik první věc, kterou jsem zde chtěl říci. Protože z toho vyplývá ten náš následující postup. V té situaci, ve které Sociální demokracie je, tak můžeme dělat jedinou věc. Můžeme udělat to, že na půdě Poslanecké sněmovny rozpoutáme diskusi na téma hospodářské politiky a současné situace.

V rámci této diskuse předložíme svoji alternativu a předložíme Poslanecké sněmovně některá usnesení. A bude záležet samozřejmě na Poslanecké sněmovně, jestli tato usnesení schválí nebo neschválí. Ale ten průběh diskuze včerejší mě příliš nepotěšil, protože tady zazněla velice silná slova, která nebyla podložena žádnými argumenty. Byl bych rád, kdyby ta diskuze se vrátila k argumentům. A jsem rád, že mi vládní poslanci dávají za pravdu. Paní předsedající, mohu hovořit?

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, samozřejmě.

Poslanec Stanislav Gross: Děkuji. Byl bych rád, kdyby při této diskuzi jsme se nestrašili návratem před rok 1989, jak jsme to tady zaslechli, protože to je do značné míry ohraná písnička a je to hodně nefér, když se jediným takovým tím nosným argumentem stává ideologické klišé. A myslím si, že od čelných představitelů státu by slušel mnohem věcnější přístup, než takovéto pouze ideologické shazování nějakého materiálu. A udivuje mě, že někdo může do nekonečna hrát tuto falešnou písničku. Chci ale také říci, že my si v žádném případě neděláme patent na rozum, a to říkám se vší zodpovědností, protože si nemyslím, že je dobrý ten politik, který říká, že jedině on má pravdu a myslím si, že můžeme říci, že ani sociálně demokratičtí odborníci nejsou neomylní. A také neříkáme, že ten materiál, který jsme předložili, je v celé své šíři ta jediná správná cesta, kterou by se měla Česká republika ubírat. Prostě je to materiál, o kterém se domníváme, že je to koncepčně ucelený pohled na to, jak se dá ta současná situace řešit. A bylo by dobré, kdyby takto se k tomu materiálu přistupovalo a vybíralo se při diskuzi možná něco někdy lepšího, možná někdy něco horšího, ale takto se k tomu přistupovalo. A v této souvislosti pouze lituji pouze toho, že ze všech členů vlády, kteří včera vystoupili k tomuto materiálu, tak takto k tomu přistoupil pouze místopředseda vlády Lux. Nevím, co je tady k smíchu, ale tak to je, pokud jste tady včera, páni kolegové, byli.

A v úplné samotném závěru chci říci jednu věc. Chci říci to, že není v zájmu Sociální demokracie, aby se ty problémy, které zde jsou, prohlubovaly. Není to v našem zájmu. Není v našem zájmu, aby největší tíže těch opravných kroků přenesla tato vláda na občany tohoto státu a tudíž není ani v našem zájmu, aby se tyto problémy prohlubovaly. To je zvláštní. Včera se tady volalo po korektním přístupu, když mluvil někdo z koaličních stran. Dnes se tady pokřikuje. Přátelé, a to je nás tady polovina. Kdyby tady byly plné lavice koaličních poslanců - to bych asi nedomluvil. Ale v úplně samotném závěru chci říci jedinou věc.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Paní poslankyně, páni poslanci, já bych vás konečně ještě opakovaně chtěla vyzvat k tomu, aby byl takový klid v tomto sále, aby pan poslanec Gross mohl hovořit a ti, kteří mu chtějí naslouchat, aby mu naslouchat mohli. Takže prosím ty, kteří si musí něco neodkladného sdělit, aby tak učinili v předsálí.

Poslanec Stanislav Gross: Děkuji, ale už budu končit. A chci říci v tom závěru jedinou věc. A říkám to zcela upřímně. Byl bych rád, kdybychom se mýlili v tom, že vládní korekce hospodářské politiky není materiál, který je schopen této zemi pomoci a vyvést ji z těch problémů, do kterých se dnes dostala. Byl bych skutečně rád, kdybychom se v tomto mýlili.

Uvidíme za nějaký čas, jestli je pravda v tom, že tento balíček vládních opatření je tím lékem na současnou situaci anebo není. Děkuji za pozornost těm, kteří tu pozornost měli. (Potlesk z opozičních lavic.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ještě než dám slovo řádně přihlášenému poslanci Grebeníčkovi, hlásí se s faktickou poznámkou pan místopředseda Ledvinka, potom pan poslanec Sládek a potom pan poslanec Koháček.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Spíš opravdu faktická poznámka. Dámy a pánové, prosím jménem guvernéra, abyste přijali jeho omluvu, neboť byla svolána bankovní rada. Jakmile to bude možné, dostaví se samozřejmě. Čili prosím, abyste přijali jeho omluvu. Děkuji za pochopení.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má s faktickou poznámkou pan poslanec Sládek.

Poslanec Miroslav Sládek: Dámy a pánové, samozřejmě v debatě jsou vznášeny různé návrhy opatření, jak řešit tuto situaci a přitom každou hodinou, která se věnuje debatě na toto téma, se situace ještě dále zhoršuje.

Konkrétní příklad. Republikánská strana podala návrh na zařazení nového bodu, který by pojednával o pozastavení privatizace atd. atd. Vystoupily kluby ODS a lidové strany a dnes máme černé na bílém, proč zablokovaly projednávání tohoto bodu - protože vláda potřebovala ještě na poslední chvíli, tedy včera, zprivatizovat Krystalex, aby si zajistila sponzorské dary. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S faktickou poznámkou pan poslanec Koháček, potom - aspoň doufám - bude hovořit řádně přihlášený pan poslanec Grebeníček.

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, mám faktickou poznámku skutečně k návrhu usnesení, které zde přednesl předseda poslaneckého klubu ČSSD pan Gross. Nebudu se vyjadřovat k obsahu, to ani není předmětem faktické poznámky, o tom se lépe vyjádřil včera pan premiér a někteří ministři, ale chci říci, že část tohoto návrhu usnesení je v rozporu s Ústavou a že o takovém návrhu není možné hlasovat, protože v části 3 písm. b) se snaží sociální demokracie úkolovat předsedu vlády, ač Ústava jasně ve svém čl. 68 říká, že Poslanecké sněmovně je odpovědna vláda a v čl. 76, že vláda rozhoduje ve sboru. My nemáme v žádném případě právo úkolovat jednoho člena vlády, i kdyby byl jejím předsedou. Je to v rozporu s Ústavou a věřím, že si to sociálně demokratičtí poslanci uvědomí a návrh usnesení předloží alespoň tak, aby se vůbec o něm dalo hlasovat a abychom si neudělali jako zákonodárný sbor ostudu. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se zpravodaj pan poslanec Brožík, který má přednost.

Poslanec František Brožík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych požádat pana kolegu Koháčka prostřednictvím paní předsedající, aby mi upřesnil v tomto usnesení, které jsem dostal jako zpravodaj předem, kde je o jakém úkolu, že sociální demokracie ukládá vládě. Vidím, že podle bodu 3 je tady jasně "žádá". Je to jen žádost a prosba na ministerského předsedu, aby zvážil tyto dva body, ale nikde nikdo nikomu nic neukládá. Jestli mi to můžete, pane kolego, prostřednictvím paní předsedající doložit. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, byla jsem vyzvána, abych zprostředkovala dotaz pana zpravodaje Brožíka, který jste slyšel. Pokud se chcete vyjádřit, máte slovo s faktickou poznámkou.

Poslanec Petr Koháček: Děkuji. Samozřejmě, kdybychom přijali tuto logiku, můžeme žádat kohokoli v této zemi, kohokoli z členů této Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ještě než dám slovo panu poslanci Grebeníčkovi, kterého již tímto zvu k řečništi, chci pouze připomenout, že Poslanecká sněmovna přijala řadu usnesení, ve kterých se obracela se žádostí na vládu či na její členy.

Prosím, pane poslanče Grebeníčku, máte slovo, připraví se pan poslanec Karel Vymětal. (V sále zvoní mobilní telefony.) Promiňte, pane poslanče. Ráda bych požádala všechny poslance a poslankyně, aby vypli své mobilní telefony, protože to velmi ruší jednání ve sněmovně. Případně upozorňuji všechny uživatele mobilních telefonů, že je možné jejich zvonění přepnout na tichý provoz tak, aby jejich zvonění ve sněmovně nerušilo. Také by bylo dobré, aby ten, kdo má zapnutý mobilní telefon, ho občas zvedl, když mu ve sněmovně zvoní.

Paní poslankyně, páni poslanci, opakované vás žádám o klid v sále, budu zřejmě dnes nucena občas použít poněkud drastičtějšího prostředku k uklidnění jednání ve sněmovně. Prosím, pane poslanče Grebeníčku, máte slovo.

Poslanec Miroslav Grebeníček: Paní předsedající, pane předsedo, projednáváme zprávu o stavu české ekonomiky. Sluší se a je povinností kompetentní vlády, aby takovou zprávu předložila vždy, když je toho naléhavě zapotřebí. Proto na minulé schůzi bylo rozhodnuto, že je v zájmu této sněmovny a státu, aby poslanci, zvolení zástupci lidu, byli se stavem hospodářství České republiky seznámeni.Čas pokročil, skončily doby oslavných řečí o ekonomickém zázraku a středoevropském ekonomickém tygru. Varování, která opozice a nestraničtí, na vládě nezávislí odborníci na adresu politiky kabinetu Václava Klause po léta spolu vyslovovali, se naplňují. Je tedy nejvyšší čas, aby vláda - pokud nemá tolik soudnosti, aby odstoupila - alespoň informovala v ucelené podobě o skutečném stavu ekonomiky. Neděláme si naději, že vláda je schopna nalézt skutečná východiska. Ten, kdo celá léta ideologizoval a slepě vedl ekonomiku a společnost do krize není tím, kdo by způsobené škody byl schopen napravit.

V dubnu předložený balíček, jakýsi soubor nahodilých opatření, za východisko ze současné neutěšené situace považovat nelze. Už nejen opozice, ale i mnozí z vládní koalice hodnotí stav české ekonomiky jako krizi. A fakt poklesu průmyslové výroby v prvním čtvrtletí letošního roku potvrzuje oprávněnost takového hodnocení. Už nejen KSČM zastává názor, že tato vláda svou dlouhodobou politikou vyhovuje nejvíce spekulantům, podvodníkům a zlodějům a ohrožuje většinu občanů, kteří se živí poctivou prací.

Řeč je o gigantickém rozkrádání národního majetku, o podvodech neuvěřitelného rozsahu. Národohospodář Jiří Lobkowicz soudí, že byla rozkradena čtvrtina národního majetku. Řeč je o zoufalé neschopnosti, ideologické zaslepenosti, kariérismu a prosazování osobních zájmů čelných politiků stran vládní koalice na úkor státu a občanů. Dnes už je zcela jasné, o co šlo pod hesly transformace této vládě a zřejmý je i výsledek. V majetkovém převratu bez pravidel byl zcizen většině občanů ohromný národní majetek. Bez ohledu na budoucnost této země byl za babku vyprodán, rozdán, zašmelen, rozkraden.

Není divu, že se pak nedostává na slušné platy, důchody, a stavbu bytů, zdravotnictví školství. Václav Klaus tvrdil, že tento majetek potřebuje konkrétního vlastníka, ten prý se nejlépe postará o prosperitu, rozmnožení podnikatelského majetku, modernizaci a restrukturalizaci výroby. Je snad tím konkrétním vlastníkem bezmocný a povětšinou ošizený a okradený kupónový akcionář? Byla nalezením konkrétního vlastníka zpackaná privatizace Poldi Kladno? Je oním konkrétním a řádným hospodářem irský občan Viktor Kožený, který na Bahamách nereaguje na obsílky?

Řádným hospodářem a odpovědným vlastníkem nejsou ani správní a dozorčí rady tunelovaných investičních fondů, akcionáři tunelovaných bank. Ať ministr financí vysvětlí, jak a kam mizí zisky z nejvýnosnějších podniků, které byly prodány zahraničnímu kapitálu. Ať vláda složí účet z toho, jak naložila s národním majetkem, kolik z něj ještě vůbec zůstalo lidem této země.

V České republice má spekulant, podvodník, neplatič dluhů a daní více práv než ti, kdo nekradou a řádně odvádějí daně. Jde jen o to, umět v tom chodit, mít své lidi, své politiky na těch správných místech. Nedivím se vládním stranám, že se bojí přiznat skutečné zasilatele milionových sponzorských darů. Pády bank, vykradení privatizovaných podniků, velké aféry a mnohamiliardové podvody, které šly do ztracena, bylo možné šetřit a viníky potrestat často i podle dnešních zákonů. Chyběla však politická vůle vládních stran. Chybí vláda, která by byla ochotna chránit přiměřeně životy a zdraví občanů, jejich majetek a majetek státu. Žádné bezzubé komise na vytírání zraku občanům na tom nic nezmění.

Propagandistické řeči o nebetyčných úspěších, předvolební sliby, bagatelizování krizových jevů a skandalizace odpůrců - to byly klasické instrumenty vládní politiky. A když dojde na skládání účtů, utíká Václav Klaus a jeho vláda před zodpovědností a hledá únikovou cestu ve hře na škatule s úřady a portfejem.

Vláda, která odmítá skládat účty a vyhýbá se parlamentní kontrole, nemá právo na existenci. Snaha zastřít osobní politickou odpovědnost koaličních ministrů a premiéra samotného jen prohloubí skepsi občanů v pohledu na politickou elitu.

Chci připomenout, že zde, v tomto sále, místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník na podzim loňského roku při projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu prohlásil: "Česká republika dosáhla velmi dobrého postavení v hodnocení své důvěryhodnosti pro zahraniční investory. Předpokládáme, že hrubý domácí produkt vzroste v rozmezí od 4,8 do 5,2 %." Na adresu rozpočtu sdělil: "Jako celek je tento rozpočet postaven na reálných základech a jde podle vlády správným směrem." Tehdy ministr Kočárník jen zapomněl vysvětlit, že správný směr je pro vládu kličkování při zhasnutém světle privatizace po ekonomickém dně.

Chci připomenout předsedovi vlády jeho tehdejší ideologický výlev: "Míra zaostávání naší země je realitou, je důsledkem 40 let komunismu a není naší vinou." Ptám se Václava Klause, čí vinou hrubá zahraniční zadluženost republiky dosáhla loni Českou národní bankou udávané částky 20,4 miliardy dolarů. Ten hrozivý dluh malé České republiky je téměř trojnásobkem dluhu celého Československa v roce 1989. Čí vinou skončil v roce 1996 běžný účet platební bilance pasivem ve výši 121,5 miliardy korun? Údajný skvělý státní rozpočet podle ministra Kočárníka na reálných základech postavený je ve schodku 12 miliard korun po pouhých 4 měsících letošního roku. Čí vinou tato průmyslová země vyváží suroviny, polotovary, surové dříví a dováží ke škodě českého průmyslu zboží za dumpingové ceny a ke škodě zemědělců potraviny, které umíme vyrobit ve srovnatelné kvalitě doma? A vy místo účinné systémové ochrany domácího trhu zavádíte dovozní depozita šikanující drobné a střední podnikatele. Kdo jiný než vaše vláda a její ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý nese odpovědnost za loňský 160miliardový schodek zahraničního obchodu? Kdo jiný než vláda odpovídá za neprovedenou modernizaci a restrukturalizaci průmyslu a katastrofální pokles konkurenceschopnosti našeho zboží na zahraničních trzích? Čí vinou, ptám se, dosáhl za první tři měsíce tohoto roku schodek zahraničního obchodu výše 40 miliard korun? Zavinili snad pokles průmyslové výroby v letošním prvním čtvrtletí komunisté? A mohou komunisté za to, že 37 % velkých průmyslových podniků po 7 letech vaší antiekonomické politiky, jak přiznalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, hospodaří se ztrátou? Mohou snad komunisté za to, že tato vláda přivedla na pokraj zániku české zemědělství? Ať ministr zemědělství Josef Lux vysvětlí, jak dokázal, že po 5 letech jeho působení dosáhl loňský schodek zahraničního obchodu se zemědělskými produkty podle celní statistiky výši 22 miliard korun. Ať KDU-ČSL přizná svůj podstatný podíl na politice v resortu zemědělství, na tom, jak vláda ničila družstva a vehnala zemědělce do ztrátového hospodářství a celé zemědělství do vnitřního dluhu odhadovaného Agrární komorou až na 60 miliard korun, (Potlesk).

Výsledkem zničující antiekonomické politiky vládní koalice, zdůrazňuji celé koalice, včetně od odpovědnosti uhýbající KDU-ČSL, je, že chybějí potřebné zdroje na všechno.

Vláda v balíčku opatření navrhuje škrty ve veřejných výdajích státního rozpočtu ve výši 25,5 miliardy korun po prvním čtvrtletí Tedy nové kolo utahování opasků, přesouvání nákladů za špatnou vládní politiku na většinu občanů.

My známe příčiny. Za současným vývojem ekonomiky a stavu společnosti jsou konkrétní politická rozhodnutí. Jedno z prvních udělal současný předseda vlády již v roce 1991, když prosazoval názor: "Jako ministr financí neumím ty peníze rozlišit. Není to na nich napsáno, co všechno jsou nečisté peníze. Opravdu je neumím definovat."

Další takové rozhodnutí Václav Klaus učinil v roce 1992, když se vyjádřil:

"Nehodláme provádět průmyslovou politiku." Tato vláda sice umí rozhazovat národní majetek, ale není ochotna a schopna vybírat daně. Daňové dluhy dnes dosahují podle státního závěrečného účtu za rok 1996 výše bezmála 60 miliard korun. Daňové úniky a finanční podvody jdou za poslední léta do stovek miliard.

Neschopná vláda umí vybrat daně jen od lidí, kteří pracují za mzdu, od zaměstnanců, dělníků a zdražit jim základní životní potřeby. Je snad morální fakt, že podle předběžných údajů čtyři největší banky, všechny se státní účastí, odvedly ještě v roce 1993 na dani z příjmu 8 miliard a loni už jen asi miliardu? Úředníci Ministerstva financí a Fondu národního majetku, v dozorčích radách bank mají zřejmě na starosti něco jiného, než hájit zájmy státu.

Podle řady odborníků je současná výkonnost národního hospodářství nižší než v roce 1989. Podle Českého statistického úřadu nebude úrovně hrubého domácího produktu z roku 1989 dosaženo ani v roce 1998. A ať nás předseda vlády neklame tvrzením, že za to může zrušení zbytečných výrob. Podle této argumentace zřejmě vláda považuje za zbytečnou, a proto i nechala padnout, výstavbu bytů.

Za posledních 50 let, přes všechny problémy poválečné obnovy, období studené války a vážné ekonomické problémy 80. let, nebyly české země v takovém útlaku hlavních výrobních odvětví jako v posledních 7 letech. Bude-li hrozivý vývoj ekonomiky zaviněný lidmi, kteří dnes v České republice vládnou, pokračovat, neodejde-li tato vláda, bude to mít nedozírné následky.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP