Čtvrtek 22. května 1997

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník: Vážená Poslanecká sněmovno, vážený pane poslanče, veškerá čísla, která jsou k dispozici o daňových nedoplatcích, naleznete ve státním závěrečném účtu, který máte k dispozici. Poprvé letos ve státním závěrečném účtu jsou zveřejňována úplná data o všech nedoplatcích, a to jak na daních vzniklých před rokem 1993 tzn. tzv. daních staré daňové soustavy, tak i na daních nové daňové soustavy.

Chci připomenout, že ke konci roku 1996, jak to vyplývá ze státního závěrečného účtu, z tabulky č. 19, která je tam uvedena, nedoplatky ke konci roku na starých daních činily 14,1 mld. Kč a nedoplatky na nových daních činily 40,9 mld. Kč. Chci připomenout, že to je kumulované číslo, tzn. je to číslo k určitému datu. Pokud hovoříme o nedoplatcích z nové daňové soustavy, tak je to všechno vzniklo a akumulovalo se za období od roku 1993 do roku 1996.

Tam najdete také tabulku ve státním závěrečném účtu, kde se porovnává výše těchto nedoplatků k celkovým daňovým příjmům. Samozřejmě, protože ty nedoplatky se vztahují k jednotlivým rokům, tak jedině korektní srovnání je s celkovým kumulovaným výnosem těchto nedoplatků a číslo, které naleznete jako prvé číslo v tabulce, o které jsem hovořil, ve státním závěrečném účtu, je číslo 3,6% z celkových kumulovaných daňových příjmů jsou daňové nedoplatky.

Aniž bych chtěl bagatelizovat problematiku daňových nedoplatků, chci říci, že toto číslo není veliké, je to číslo, které snese mezinárodní srovnání. Chci zdůraznit, že finanční úřady se starají o nedoplatky a o jejich celkové vymáhání, zajišťování nedoplatků atd. Chci vám říci jen pro dokreslení, že z nedoplatků na daních nové daňové soustavy k 30. 6. loňského roku bylo 9,8 mld. Kč ve vymáhacím řízení, které vedl správce daně, to jsou finanční úřady, 0,8 mld. Kč bylo vymáhánou soudně, 2,5 mld. Kč pohledávek bylo přihlášeno podle zákona o konkursu a vyrovnání.

8,2 miliard Kč bylo zajištěno na majetku, neboli tento majetek existuje a v případě, že daně nebudou zaplaceny, propadne státu. 1,7 miliard Kč jsou pohledávky nevykonatelné, když došlo k uplatnění zákonných opravných prostředků, či platebních výměrů na daň. 8,5 miliard Kč pohledávek není možno vymáhat z důvodu majetkové nedostatečnosti dlužníka nebo jeho neexistence. Chci vás ujistit o tom, že Ministerstvo financí i jednotlivé finanční úřady věnují trvalou pozornost vývoji daňových nedoplatků, nicméně nedoplatky na daních jsou jevem, který je i z jistého hlediska jevem přirozeným, protože probíhá v normálním životě. Pokud budete, pane poslanče, mít zájem o nějaké další údaje, jsem vám k dispozici, nicméně v závěrečném účtu naleznete naprosto vyčerpávající čísla.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, pane ministře. Chci se zeptat pana poslance Recmana, zda si přeje položit doplňující dotaz. Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, pane ministře, za odpověď. Chtěl bych položit ještě doplňující otázku. Víme, že vláda 16. dubna přijala materiál o korekci hospodářské vládní politiky, kde je navržena řada opatření, jak některým jevům hospodářské kriminality a daňovým únikům čelit. Chtěl bych se zeptat, jestli právě v souvislosti s přijetím této korekce uvažuje Ministerstvo financí s nějakými dalšími opatřeními, které by zvýšily účinnost vymáhání těchto daňových nedoplatků, popřípadě jaký dopad balíčku bude na tuto oblast daňových nedoplatků.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, pan ministr financí hodlá zareagovat, chtěl jsem říci, chystá se odpovědět. Prosím, pane ministře.

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník: Ano, pane poslanče, všechna opatření, která jsou v balíčku v části - tuším - 5, která se týkají hospodářské a finanční kriminality, zrychlení věcí, které jsou v rukou soudů, jsem přesvědčen, že všechna tato opatření povedou i k tomu, že se zlepší i vymáhání daňových nedoplatků. Stejně tak i celá řada dalších věcí, která je v balíčku, jako je novela trestního zákona, kde rovněž krácení daní bude daleko přísněji trestáno. Podle tohoto trestního zákona bude podle mého názoru rovněž příznivě ovlivňovat situaci v daňových nedoplatcích. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Dámy a pánové, dovolte mi, abych v tomto okamžiku popřál televizním divákům další zábavné pořady v průběhu zbytku dnešního večera a ukončil projednávání tohoto bodu. Než vyhlásím krátkou přestávku, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem dalšího postupu. Vzhledem k tomu, že jsme u legračně nízkého čísla programu a schůze byla původně plánována pouze do zítřka, rád bych využil čas, který bude následovat, nebo vám navrhl využití zhruba takovéto: V přerušeném bodě bychom pokračovali samozřejmě ihned poté, kdy se dostaví příslušní členové vlády včetně navrhovatele, tak, aby mohli být předneseny závěrečné řeči a aby mohlo být pokračováno v hlasování o návrzích usnesení.

Než k tomu však dojde, vzhledem k tomu, že někteří členové vlády se nemohou bezprostředné dostavit, pan premiér a pan místopředseda vlády Lux jsou v tomto okamžiku u pana prezidenta na jednání, chtěl bych navrhnout, abychom využili čas zhruba takto: Abychom předřadili některá třetí čtení zhruba na čas od 18.45, a to takové méně konfliktní body, jako např. bod 58, 59, případně 64, tedy ochranu zvířat, rozhlasové a televizní poplatky a další. To vám dávám pouze k úvaze, v tomto okamžiku vyhlašuji - pan kolega Sládek se hlásí o slovo ještě před tím, než vyhlásím přestávku.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedající, dámy a pánové, podávám procedurální návrh, abychom jednali nepřetržitě s tím, že je možné také hlasovat, až do úplného vyčerpání programu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, beru tento váš návrh, dokonce ho vítám, byl bych ochoten dnes jednat i déle, než do 21 hodin, tak, abychom se dostali dál v tomto pořadu, nicméně v tomto okamžiku i kvůli televizní technice, aby mohla být vyklizena ze sálu, jsem byl požádán o krátkou přestávku, řekl bych, že čas do 18.45 hodin by nám na to měl stačit. Prosím, v 18.45 hodin rozhodneme o dalším postupu, abychom maximálně využili čas, který je nám k dispozici.

(Jednání přerušeno v 18.27 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 18.48 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chystám se pokračovat v jednání. Prosím, abyste zaujali svá místa, přihlásili se svými hlasovacími kartami a rozhodneme nyní o tom, jak budeme dále postupovat. Věřím, že se všichni intenzivně a hlasitě radíte o dalším postupu.

Chci se zeptat, zda je nějakých námitek proti postupu, který jsem navrhl před přestávkou, tzn., v tomto okamžiku pokračovat některými třetími čteními, a to body 56, 58 a 59. Pan předseda klubu Sládek navrhl před přestávkou, abychom rozhodli hlasováním o tom, že budeme pokračovat v naší práci dnes až do vyčerpání programu. Já jsem trochu skeptický, myslím si, že dnes bychom to nestihli ani do 24 hodin, nicméně chci se zeptat pana kolegy Sládka, zda nechce modifikovat svůj návrh zhruba tak, že bychom pokračovali dnes oproti našemu rozhodnutí o 21. hodině např. do 23 hodin, ale je to spíše ode mne námět.

Dámy a pánové, prosím o klid.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedající, dámy a pánové, tím bylo myšleno pokračovat až do vyčerpání všech bodů programu, to neznamená dnes do 24.00 hodin, ale 0.01, 0.02 atd. Takto to bylo myšleno.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Čili navrhujete pokračovat nočním jednáním v podstatě. Dobře. To je tedy návrh, který jste se nerozhodl modifikovat.

Dámy a pánové, je to procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 128. Kdo je proti?

Tento návrh nezískal potřebnou podporu. Pro bylo 53, proti 87 poslanců a poslankyň.

Já se nyní chci zeptat, zda je námitek, abychom v tomto okamžiku pokračovali, abychom využili čas, který máme k dispozici k projednávání bodu 56, čili sociální zabezpečení, 58 - ochrana zvířat, zkráceně řečeno, případně 59 -rozhlasové a televizní poplatky a další třetí čtení až do okamžiku, než bude možno pokračovat v přerušeném bodu, tzn. ekonomická situace, kde byla ukončena rozprava, čekají se závěrečná slova a budeme rozhodovat o návrzích usnesení.

Pan kolega Mašek ještě před hlasováním o tomto návrhu si přeje vystoupit.

Dámy a pánové, prosím o klid.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl upozornit, že klub ODA před hlasováním o bodu 59 by žádal o přestávku na klub, takže zvažte, jestli zařadit do tohoto návrhu bod 59.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je pravda, že jsme před chvílí ukončili bod interpelace, kdy byl sál přeplněn, ale beru to jako informaci.

Dámy a pánové, dejme tedy prostor zástupcům klubů, aby se dohodli o případných dalších bodech, které by bylo možno projednávat ještě v té době, než budeme kompletní. Já tedy v tomto okamžiku redukuji svůj návrh na body 56 a 58, abychom ten čas využili.

Kdo je pro pokračování těmito body s tím, že po jejich projednání rozhodneme o dalším postupu? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Prosím pracovníky aparátu, aby zajistili mikrofon ke stolku zpravodajů.

Budeme pokračovat, jak už jsem konstatoval, bodem

47.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb.,

o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

(sněmovní tisk 122) - třetí čtení

Zahajuji tedy třetí čtení vládního návrhu zákona. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička. Zpravodajem k tomuto bodu je pan kolega Václav Krása.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 122/2. Žádám nyní pana kolegu Krásu, aby společně se mnou sledoval rozpravu, kterou podle § 95 odst. 2 našeho jednacího řádu otevírám.

Do rozpravy se hlásí paní kolegyně Fischerová. Písemné přihlášky nemám.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi předložit dva pozměňovací návrhy charakteru legislativní úpravy.

Za prvé - v souladu s § 64 jednacího řádu Poslanecké sněmovny beru zpět svůj pozměňovací návrh uvedený v tisku 122/2 pod č. A 5 týkající se účinnosti.

Za druhé - bude-li přijat pozměňovací návrh č. A 2, je třeba legislativní zkratku uvedenou v § 80 (dále jen částka na osobní potřeby) zavést již v § 70 odst. 1 vládního návrhu a v § 80 mého pozměňovacího návrhu ji vypustit.

Jde pouze o legislativní úpravu a možnost předložení těchto pozměňovacích návrhů odpovídá třetímu čtení. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Prosím paní kolegyni Fischerovou, aby upřesnila obsah svého vystoupení panu zpravodajovi.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím. Chci se zeptat pana ministra, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem.

Je tomu tak. Prosím, pan ministr práce a sociálních věcí.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Bude velice krátké. Dámy a pánové, v rámci druhého čtení návrhu zákona byly předneseny čtyři pozměňovací návrhy. Dovolte mi, abych k nim zaujal stanovisko, které bude velice stručné

Paní poslankyně Fischerová přednesla návrh na doplnění zákona o příspěvku při péči o osobu blízkou nebo jinou osobou. Tento návrh pak v jednom ustanovení upřesňuje ještě pan poslanec Janeček. Tyto pozměňovací návrhy podporuji.

Další dva návrhy se týkaly výše dávky. Tyto návrhy byly předneseny paní poslankyní Gavlasovou a panem poslancem Smetanou. Zde mám za to, že úprava zvýšení důchodu pro bezmocnost je dostatečně řešena již ve vládním návrhu, který znamená ve srovnání s dosavadním stavem výrazné zlepšení v konstrukci i ve výši dávky. Proto další úpravy, které přednesli paní poslankyně Gavlasová a pan poslanec Smetana, nebudu podporovat při hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, slovo má zpravodaj.

Poslanec Václav Krása: Děkuji za slovo, pane předsedající. členové vlády, dámy a pánové, domnívám se, že pan ministr řekl stanovisko předkladatele k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Já svá stanoviska budu říkat přímo před hlasováním o jednotlivých pozměňovacích návrzích, a proto se domnívám, pane předsedající, že můžeme přikročit rovnou k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

První pozměňující návrh přednesla paní poslankyně Fischerová a je uveden pod bodem A. Je to komplexní pozměňující návrh, přičemž ona sama stáhla bod 5 svého pozměňujícího návrhu, takže bychom mohli hlasovat najednou o bodech 1 až 4 tohoto pozměňujícího návrhu, přičemž chci doporučit, abychom zároveň při tomto hlasování hlasovali o pozměňujícím návrhu pana poslance Janečka, který máte uveden pod bodem d) a vlastně legislativně upravuje část pozměňujícího návrhu, a sice v § 83, kde by se vložilo ještě slovo "však".

Proto se domnívám, že je možné hlasovat společně o těchto dvou pozměňovacích návrzích najednou. Zároveň chci upozornit, že paní poslankyně Fischerová upřesnila svůj návrh v § 80, a sice v původním zákoně 100/1988 Sb., je potřeba zároveň legislativní zkratku - dále jen částka na osobní potřeby - předřadit do § 70, což bylo provedeno jako legislativní úprava.

Domnívám se, že takto můžeme hlasovat najednou o celém pozměňujícím návrhu paní poslankyně Fischerové včetně pozměňujícího návrhu pana poslance Janečka a já podporuji, aby sněmovna vyslovila souhlas s tímto pozměňujícím návrhem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Já také podporuji, aby sněmovna vyslovila souhlas. Budu hlasovat, ale nezlobte se při vší tendenci ohýbat zákon , hlasovat dohromady o návrzích, které přednášejí různí poslanci, to asi nejde. Myslím, že korektní postup je za prvé odsouhlasit hlasováním nebo rozhodnutím hlasovat o návrhu paní kolegyně Fischerové, který také podpořím o zpětvzetí části jejího návrhu, potom o zbytku jejího návrhu, pak o doplňujícím návrhu pana kolegy Janečka. Pak budeme pokračovat dále.

Není-li námitek, zahajuji hlasování o návrhu paní kolegyně Fischerové, a to je zpětvzetí části jejího návrhu.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 130. hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 164 pro, nikdo proti.

Nyní si dovolím zahájit hlasování o návrhu paní kolegyně Fischerové. Stanoviska zpravodaje Í navrhovatele jsou souhlasná.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 131. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat těsným poměrem 182 pro, nikdo proti.

Dámy a pánové, nyní rozhodneme hlasováním o návrhu pana kolegy Janečka.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 132. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 166 pro, nikdo proti.

Poslanec Václav Krása: Další je návrh paní poslankyně Gavlasové uvedený pod bodem B. Pan ministr svůj názor řekl, já se s ním ztotožňuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Stanoviska jsou tedy záporná. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 133. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 102 pro, 71 proti.

Poslanec Václav Krása: Další návrh je návrh pana poslance Smetany, ale protože jsme již rozhodli o písm. c) tím, že jsme odhlasovali pozměňující návrh paní poslankyně Gavlasové, tak se domnívám, že můžeme pouze hlasovat o zbytku uvedeného návrhu, tzn. s výjimkou bodu c).

Já jako zpravodaj nesouhlasím, pan ministr také nesouhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 134. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 92 pro, 88 proti.

Poslanec Václav Krása: To jsou všechny pozměňující návrhy, pane předsedající, a já se omlouvám, že jsem chtěl až příliš rychle odhlasovat jednotlivé pozměňovací návrhy. Děkuji za pomoc. Můžeme hlasovat o celém návrhu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vneslo to sem příjemnou atmosféru.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám předložil k hlasování následující návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 122, ve znění schválených pozměňovacích návrhů".

Kdo je pro, ať zvedne. ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 135. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 167 pro, nikdo nebyl proti.

Děkuji v tomto okamžiku panu ministrovi i panu zpravodajovi poslanci Krásovi.

V souladu s naším předešlým rozhodnutím budeme pokračovat bodem č.58,což je

48.

Návrh poslance Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona,

kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu

zvířat proti týrání ve znění zákona ČNR č. 162/1993 Sb.,

a zákona č. 193/1994 Sb., sněmovní tisk 99

I zde se jedná o 3. čtení. Zahajuji 3. čtení. Kolegové Mandík a Pešán již zaujali svá místa u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy přednesené ve 2. čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 99/3. Žádám zpravodaje pana kolegu Pešána, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou v tomto okamžiku v souladu s § 95 odst. 2 otevírám. Písemnou přihlášku nemám. Hlásí se někdo do rozpravy? Jestliže ne, rozpravu končím. Pan kolega Pešán se hlásí do rozpravy? Omlouvám se, nepostřehl jsem jeho přihlášku.

Dámy a pánové, rozverná nálada je bezvadná věc, ale hluk je trochu nepraktický. Prosím vás o toleranci a o klid. Pan kolega Pešán v rozpravě.

Poslanec Jaroslav Pešán: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil před hlasováním o pozměňovacích návrzích s některými formálně právními nedostatky pozměňovacího návrhu zemědělského výboru, na které jsem byl upozorněn legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Požadavek na stanovení výcviku a zkoušení psů norníků vyhláškou Ministerstva zemědělství, což je obsahem našeho pozměňovacího návrhu resp. návrhu pozměňovacího návrhu zemědělského výboru, představuje nepochybně zásah do kompetence Ústřední komise pro ochranu zvířat, neboť tato komise podle § 21 odst. 3 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, mj. schvaluje řády pro chov a zkoušky zvířat.

Přijetím novelizovaného textu by vznikl vnitřní rozpor mezi jednotlivými ustanoveními zákona, což je v legislativě nepřípustné a při jeho aplikaci v praxi by to činilo nepochybně neřešitelné potíže.

Vedle tohoto vnitřního rozporu v textu zákona nelze opomenout ani důležitý mezinárodně právní aspekt. Česká republika stojí před podpisem evropské Dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu. K podpisu by mělo dojít ještě v 1. polovině tohoto roku. V odborné veřejnosti převažuje názor, že přijetím novely by se Česká republika dostala do rozporu s čl. 7 (výcvik) této dohody. I když výklad tohoto ustanovení není zcela jednoznačný, nebylo by v souvislosti s avizovaným podpisem dohody rozumné schvalovat předloženou novelu, aniž by byl k dispozici objektivní výklad k čl. 7 dohody, popřípadě byl tento problém konzultován s příslušnými orgány Rady Evropy.

V neposlední řadě je třeba Sněmovnu upozornit na to, že přijetí novely není zcela jednoznačně odůvodněno požadavky praxe, neboť podle platného znění zákona a zkušebního řádu schváleného Ústřední komisí pro ochranu zvířat je možno norování zkoušet a pes - pokud uspěje - získává kvalifikaci norníka včetně lovecké upotřebitelnosti.

Proto bych si dovolil na základě těchto upozornění a těchto nedostatků podat podle § 95 odst. 2 jednacího řádu návrh na opakování druhého čtení. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Pešánovi. V rozpravě hodlá dále vystoupit pan poslanec Filip.

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, paní a pánové, já jsem přesvědčen, že není důvod pro opakování druhého čtení. To co tady řekl pan zpravodaj, kolega Pešán, se mi nejeví jako relevantní. Musíme si uvědomit, že on dovozuje vnitřní rozpornost tím, že porovnává dvě normy různé právní síly. Nehodlám tady opakovat, že je Ústava, zákony, vyhlášky, nařízení vlády a pak nějaké další interní normy. Zkušební řád nemůže žádným způsobem přijít do rozporu s normou vyšší právní sily, protože se jí musí řídit. Jestliže tady schválíme zákon, tak vyhlášky a zkušební řády musí odpovídat zákonu, nikoliv naopak.

Jinak jsem přesvědčen, že právě ve druhém čtení byl dostatečně odůvodněn ten bod, který kolega Pešán řekl, jestli je nebo není jednoznačný výklad evropské úmluvy, kterou máme přijímat. Jsem přesvědčen, že tento výklad je dostatečně znám a že novela není v rozporu s evropskou úmluvou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Filipovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Pešán.

Poslanec Jaroslav Pešán: Vážený pane předsedající, já bych chtěl upozornit přes vaši osobu předřečníka na jednu věc. Znovu zopakuji, že podle § 21, odst. 3 písm. g) je k určování způsobu výcviku stanovena Ústřední komise pro ochranu zvířat. (Velký hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, je tady třetí čtení. Vy víte, že já smím připustit pouze upřesňující legislativně technické poznámky nebo poznámky legislativně technického charakteru. Rozpravu v tomto okamžiku uzavírám. Nyní má šanci se vyjádřit kolega Mandík jako zástupce navrhovatelů.

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já už se nebudu vyjadřovat k té první záležitosti, kterou uvedl pan zpravodaj. Pokud jde o otázku, jestli je nebo není zkušební řád nižší právní normou než prováděcí vyhláška, tak bezesporu je.

Chtěl bych se vyjádřit ještě k bodu 7 Úmluvy na ochranu zvířat. Zde koneckonců zpravodaj znovu potvrdil, že náš návrh novely zákona není v rozporu právě s tímto bodem. Řádně jsem ho zdůvodnil při prvním i druhém čtení, tzn., že není důvodu, proč bych ho měl znovu zdůvodňovat nyní.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Mandíkovi. V tomto okamžiku se chci zeptat pana zpravodaje, zda se chce ještě vyjádřit v závěrečném slově. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. (Velký hluk v sále.) Dámy a pánové, omlouvám se, netuším, co na mne takto decentně pokřikujete.

Kolega Pešán má slovo.

Poslanec Jaroslav Pešán: Pane předsedající, já bych navrhoval, jelikož byl podán návrh na opakování druhé čtení, abychom zahájili hlasováním o tomto návrhu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, samozřejmě. Dámy a pánové, zazněl zde návrh na vrácení do druhého čtení.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasováni poř. č. 136. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 86 pro, 80 proti.

Omlouvám se za to, že jsem předtím špatně formuloval návrh na další postup. (Velký hluk v sále.)

Dámy a pánové, rozumím tomu, že projednáváme jeden z nejklíčovějších zákonů a materii, která je tak závažná, že je tady tak vysoké vzrušení, ale přece jen vás prosím, abyste se ovládli.

Poslanec Jaroslav Pešán: V tomto případě bych, pane předsedající, navrhoval tento postup: nyní hlasovat o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru, který je uveden pod bodem A). Navrhovatel souhlasí, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování poř. č. 137. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 97 pro, 70 proti. Dámy a pánové, prosím o klid!

Poslanec Jaroslav Pešán: Dále bych navrhoval hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod bodem C). Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pro upřesnění, aby kolegové neměli dojem, že jsme opomněli - potom rozhodneme o návrhu uvedeném pod bodem B)?

Poslanec Jaroslav Pešán: Já nyní doporučuji hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod bodem C). (Výkřiky ze sálu: Mluvte na mikrofon!)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím vás, abyste se ovládali bez ohledu na to, jaký vztah máte ke zvířatům nebo k myslivcům!

Pana kolegu Pešána prosím, aby mluvil na mikrofon. Ptal jsem se, zda navrhujete, abychom nyní hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písm. c) a potom pod písm. b). (Zprav. posl. Pešán: Ano, pane předsedající.) Je nějaká námitka proti tomuto postupu? (Námitky nebyly.) Jestliže tomu tak není, rozhodneme nyní hlasováním o pozměňovacím návrhu k pozměňovacímu návrhu.

Stanovisko navrhovatele: nedoporučuje.

Stanovisko zpravodaje: doporučuje.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Jde o hlasování 138. Hlasování č. 138 skončilo.

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 87 pro, 88 proti.

Dámy a pánové, prosím o klid.

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní, pane předsedající, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu vedeném pod písm. b). Pod písm. b) jsou uvedeny dva pozměňovací návrhy a to 1 a 2. Nyní doporučuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. b) č. 1.

Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj rovněž nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Je to hlasování 139. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 5 pro, 144 proti.

Nyní rozhodneme hlasováním o návrhu pod písm. b) č. 2.

Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Je to 140. hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 17 pro, 136 proti.

Poslanec Jaroslav Pešán: Tím jsme, pane předsedající, skončili hlasování o pozměňovacích návrzích. Navrhuji hlasovat o celkovém znění návrhu zákona.

Navrhovatel doporučuje, zpravodaj doporučuje.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP