Středa 11. června 1997

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Páva na zařazení nového bodu - Usnesení Poslanecké sněmovny.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 315. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 151 pro, 24 proti.

O tomto bodu bychom měli jednat poté, co bude projednán blok bodů, které byly přerušeny, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi Pávovi. Děkuji. Dámy a pánové, vrátíme se tedy k projednání bodu

59.

Zpráva vlády o všech zamýšlených deregulačních

a cenových opatřeních

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů opět zaujal zpravodaj i zástupce navrhovatele, což je ministr financí. Prosím, aby se dostavil do jednací síně.

Dámy a pánové, včera byla ukončena rozprava, ve které přednesli návrhy usnesení kolegové Šimůnek, Grégr, Krampera a pan kolega Michal Kraus. Chci se zeptat pana ministra Pilipa, zda si přeje se vyjádřit k jednotlivým návrhům.

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vesměs návrhy, které byly podány, směřují k tomu, aby byl zastaven postup vlády v této otázce. Myslím, že celá diskuse se pohybuje okolo klíčového rozporu, který existuje na to, zda horším dlouhodobým zlem je otázka špatných signálů v deformovaných cenách nebo nebezpečí sociálních dopadů při jejich i rychlejších změnách.

Vláda trvá na svém přesvědčení, že ve středně a dlouhodobém výhledu je špatná cenová informace nevýhodná i pro jednotlivce a že proto je nutné ji co nejrychleji změnit a zároveň je přesvědčena i o tom, že přijatá doprovodná sociální opatření jsou dostatečná k tomu, aby nejhorší dopady, zejména na slabší vrstvy, byly kompenzovány a je k takovémuto postupu připravena i nadále.

Z tohoto důvodu nedoporučuje, aby navrhovaná usnesení byla přijata.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, včera jsem sehrál improvizovaně roli zpravodaje. Chci pro ty, kteří nebyli přítomni, zhruba zrekapitulovat Pan kolega Šimůnek navrhuje ve svém usnesení, aby Poslanecká sněmovna požádala vládu, aby ve smyslu § 9 zákona 526/1990 o cenách v termínu od 30. 6. vyhlásila na dobu 6 měsíců svým nařízením cenové moratorium a státem regulované ceny nájemného, tepelné a elektrické energie a plynu a aby informovala o tomto nařízení Poslaneckou sněmovnu.

Pan poslanec Grégr - prosím, aby mě sledoval, zda budu citovat správně navrhuje, aby Poslanecká sněmovna zprávu vlády tisk 191 odmítla jako nedostatečnou a neodpovídající usnesení Poslanecké sněmovny č. 212 z 5. 2. 1997.

Pan kolega Krampera navrhuje usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu o zastavení všech zamýšlených deregulačních cenových a jiných opatření, která mohou během roku 1997 nepříznivě ovlivnit situaci občanů a pan kolega Michal Kraus navrhuje, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení, ve kterém žádá vládu, aby s ohledem na změnu hospodářské situace v České republice, která pravděpodobně povede ke snížení reálných mezd v roce 1997, odložila účinnost všech vládou již schválených deregulačních a cenových opatření stanovenou původně od 1. 7. 1997 alespoň o 6 měsíců, tj. k 1. 1. 1998.

Navrhovatelé souhlasí s mou rekapitulací. Než přistoupíme k hlasování, o slovo se hlásí pan poslanec Honajzer zřejmě jako předseda klubu.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pane předsedající, požádal bych v tomto okamžiku vás a sněmovnu, aby vyhověla mé žádosti o přestávku pro jednání klubu. V průběhu této přestávky bych poprosil, abychom dostali návrhy, které jste teď rekapituloval, v písemné podobě, abychom je mohli porovnat. Proto žádám o přestávku na 30 minut. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, pokračovat budeme v 10.20 hodin.

(Jednání přerušeno v 9.52 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 10.26 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa.

Před přestávkou jsem vám rekonstruoval návrhy usnesení, které budou postupně podrobeny hlasování.

Nejprve návrh pana poslance Šimůnka, kterým Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby ve smyslu § 9 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v termínu do 30. 6. 1997 vyhlásila na dobu šesti měsíců svým nařízením cenové moratorium na státem regulované ceny nájemného, tepelné a elektrické energie a plynu a aby informovala o tomto nařízení Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Pan poslanec Grégr navrhuje, aby sněmovna odmítla zprávu vlády jako nedostatečnou a neodpovídající příslušnému usnesení sněmovny.

Dalším návrhem byl návrh pana kolegy Krampery, který žádá o zastavení všech zamýšlených deregulačních, cenových a jiných opatření.

Poslední obdobně naformulované, ale zmiňující se o nově vzniklé hospodářské situaci, je usnesení navrhované panem kolegou Michalem Krausem.

Dámy a pánové, dovolil jsem si vás odhlásit na vaši žádost. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali a přistoupíme k hlasování - nejprve o návrhu pana poslance Šimůnka.

Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 316. hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 97 pro, 99 proti.

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Grégra.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č.317. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 97 pro, 97 proti.

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Krampery.

Kdo je pro jeho přijetí? Kdo je proti němu?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 70 pro, 105 proti.

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Michala Krause.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č.319. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 97 pro, 97 proti.

Dovolím si vám předložit návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna bere zprávu vlády, sněmovní tisk 191, na vědomí.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 320. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 98 pro, 97 proti.

Konstatuji, že jsme projednali tento bod.

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, což jsou

60.

Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení

státních vyznamenání

Dámy a pánové, včera pan kolega Eduard Zeman přednesl tyto návrhy, proběhla rozprava a zazněl návrh na to, abychom návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který máte všichni k dispozici, podrobili společnému hlasování. Jsou nějaké námitky proti tomuto postupu? - Pan kolega Lobkowicz.

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se velice omlouvám, ale mám obavu, že při předchozím hlasování došlo k chybě na mém hlasovacím zařízení a zpochybňuji předchozí hlasování. Hlasoval jsem "pro" s ostatními kolegy a objevilo se tam "proti". Žádám, aby bylo znovu hlasováno.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: To je legitimní námitka, my jsme se shodli na tom, že... pan kolega Pilip se hlásí.

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Žádám opravu zápisu o hlasování, podle kterého jsem nehlasovat, ve skutečnosti jsem hlasoval "pro". Připojuji se tedy k návrhu pana poslance Lobkowicze.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, já si vás dovolím odhlásit, požádám vás o to, abyste se zaregistrovali.

Nejprve rozhodneme o tom, zda sněmovna přijímá námitku pana kolegy Lobkowicze.

Kdo je pro její přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 321. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 122 pro, 45 proti.

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu usnesení "Poslanecká sněmovna bere zprávu na vědomí".

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 322. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 101 pro, 97 proti.

Konstatuji tedy, že jsme projednali tento bod, a nyní už můžeme přistoupit k dalšímu bodu, ke kterému byla včera ukončena rozprava. Chci se zeptat, zda si pan kolega Eduard Zeman přeje vyjádřit se ještě. Není tomu tak.

Předtím, než jsme se vrátili do minulého bodu, jsem se ptal, zda je nějaká námitka proti tomu, abychom o návrhu usnesení hlasovali jako o celku. Námitka není.

Projednáváme tedy bod č. 65 a já dávám hlasovat o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 323. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 154 pro, 5 proti.

Děkuji panu kolegovi Eduardu Zemanovi, konstatuji, že jsme projednali další bod.

Dalším bodem, ke kterému se vrátíme, je projednávání

62.

Návrh způsobu projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu

České republiky za rok 1996 v Poslanecké sněmovně a jejich orgánech

Pan kolega Páv včera odůvodnil návrh usnesení, rozprava proběhla, byla uzavřena, předložím vám tedy nyní tento návrh k hlasování, není-li námitek proti tomuto postupu. Není tomu tak.

Kdo je tedy pro přijetí příslušného návrhu usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 324. hlasování této schůze. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 149 pro, 26 proti.

Konstatuji, že jsme projednali další bod.

Vrátíme se k bodu

61.

Návrh na vázání výdajů státního rozpočtu v kapitolách Poslanecká

sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu a Nejvyšší kontrolní úřad

a v kapitole Všeobecná pokladní správa (sněmovní tisk 195)

Tento tisk odůvodnil pan kolega Ivan Pilip, proběhla rozprava, roli zpravodaje sehrál předseda rozpočtového výboru pan Jozef Wagner. Chce se některý ze jmenovaných vyjádřit? Není tomu tak.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení tak, jak bylo všem rozdáno a včera prezentováno.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 325. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 140 pro, 3 proti.

Dámy a pánové, konstatuji, že jsme projednali i tento bod. Děkuji panu ministrovi i zpravodaji a budeme pokračovat v projednávání dalších bodů.

Chci se zeptat Poslanecké sněmovny, zda by byla námitka proti tomu, kdybychom v tomto okamžiku projednali body Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1996 a Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1996.

To jsou body, které jsme měli připraveny na závěr včerejšího jednání. Pak budeme pokračovat bodem 40, 41 a dalšími body. Není-li námitka, děkuji vám.

Dámy a pánové, projednáme tedy bod

65.

Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1996 (sněmovní tisk 154)

Požádal bych v tomto okamžiku paní zpravodajku výboru Alenu Svobodovou, aby se ujala slova. Usnesení výboru nám bylo rozdáno, jako sněmovní tisk 154/1.

Poslankyně Alena Svobodová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal na své 16. schůzi dne 15.května 1997 Výroční zprávu Fondu dětí a mládeže za rok 1996 , sněmovní tisk 154 a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit s touto zprávou souhlas. Usnesení č. 107 vám bylo rozdáno. Dovolte, abych vás stručně seznámil a s průběhem rozpravy ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Při projednávání účetní závěrky Fondu dětí a mládeže na 12. schůzi školského výboru bylo přijato usnesení, které doporučilo Fondu dětí a mládeže provést ve výroční zprávě za rok 1996 rozbor příčin ztráty hospodářského výsledku. Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže obsahuje kromě podrobného rozboru činnosti Fondu dětí a mládeže a jeho orgánů také výpis z účetní závěrky a právě i rozbor příčin ztráty hospodářského výsledku za rok 1996. Podrobné vysvětlení dále provedl v rozpravě předkladatel, předseda výboru Fondu dětí a mládeže pan Verner.

Z rozpravy vyplynulo, že je třeba, aby Fond dětí a mládeže věnoval zvýšenou pozornost otázkám hospodaření a dále aby zintenzivnil svou činnosti a splnil své závazky, které vyplývají ze zákona 113/1993 o Fondu dětí a mládeže, tzn. převzít majetek bývalého SSM a využívat ho v maximální míře ve prospěch dětí a mládeže.

Proto výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu svým usnesením požádal Fond dětí a mládeže, aby:

1. Výrazně zefektivnil správu majetku jak z hlediska nákladů, tak i z hlediska kvality

2. Předložil analýzu příčin ztrát obchodních společností a aby přijal účinná opatření k odstranění těchto ztrát.

Na závěr bych doporučila jménem výboru Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje výroční zprávu Fondu dětí a mládeže za rok 1996 uvedenou ve sněmovním tisku č. 154.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Aleně Svobodové za její úvodní zprávu a v tuto chvíli zahajuji rozpravu, a to nejdříve její všeobecnou část. Do rozpravy se jako první přihlásil pan poslanec Josef Krejsa.

Poslanec Josef Krejsa: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, budu velice stručný a věcný. Ekonomická poradna, s. r. o., paní Miloslava Halusková coby auditor výroční zprávy Fondu dětí a mládeže praví, a to naprosto vážně, toto - cituji s pobavením: Vzhledem k tomu, že vykázaný hospodářský výsledek za rok 1996 je v souladu s právními předpisy platnými v České republice, je možno přijmout výroční zprávu Fondu dětí a mládeže bez výhrad. Konec citátu. Slova bez výhrad jsou tučně.

Protože si nejsem jist, tedy nemohu ani vyloučit, zda citovaná paní ing., titul neprověřen, není přímým či legislativně vzato pochybným potomkem Járy Cimrmana, zdržím se vlastního komentáře. Hodnocení přenechám samotné výroční zprávě Fondu dětí a mládeže za rok 1996, ze které si dovolím citovat pouhé dvě věty.

Věta 1.: Inventarizační rozdíl mezi předávacím protokolem a fyzickými inventurami činil k 31. 3. 1996 44 miliónů 718 tisíc korun.

Věta 2.: V této souvislosti podal fond v roce 1996 trestní oznámení na bývalého vedoucího odštěpného závodu Junia, s. r. o., v Brně a 6 osob žaloval za porušování předpisů o správě státního majetku. Konec citátu.

Pro zpestření mé rozpravy přijměte z téže výroční zprávy několik numerických vtipů pro pobavení daňových poplatníků.

Odměny členů výboru: 1 milión 16 tisíc korun. Děleno 6 členy bratru 170 000 na rok a hlavu. Mzdové náklady na veškerých 13 zaměstnanců fondu 2 milióny 676 tisíc korun, tj. 17 tisíc na hlavu a měsíc.

Klidně si, dámy a pánové, nechte od kolegy Dostála nakukat další Terezín a toto rozkrádání bývalého majetku SSM schvalte a blahořečte mu. Já a poslanecký klub SPR-RSČ žádnou novou korleonsko-kulturní odnož olomoucké mafie, pověstné nejen rumovou aférou, aférou s lehkými topnými oleji, ale i aférou s ojetými automobily, vše za spolupráce s tamějším vedením Policie České republiky, která se nestyděla falešným svědectvím poslat na 11 let do vězení obyčejného řadového policistu Václava Doležela proto, že se této mafii odmítl podřídit - navrhuji proto přijmout usnesení tohoto znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nesouhlasí s výroční zprávou Fondu dětí a mládeže. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Krejsovi, další přihlášky do rozpravy nemám, takže všeobecnou část rozpravy končím a otevírám podrobnou část. Rovněž se nikdo nehlásí, čili tuto končím a přistoupíme k hlasování o návrzích na usnesení. Ptám se paní zpravodajky výboru, poslankyně Svobodové, zdali chce vystoupit v tuto chvíli? Není třeba.

Dámy a pánové, všechny vás odhlásím v tuto chvíli, poprosím o novou registraci. Dám nejprve hlasovat o návrhu pana poslance Krejsy, který navrhuje usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s výroční zprávou Fondu dětí a mládeže za rok 1996.

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové č. 326.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Krejsy? Děkuji. Promiňte, pan poslanec Ransdorf se hlásí, ale já dokončím hlasování. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 24, proti 77, takže tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Ransdorf: Já jen pro pořádek bych chtěl připomenout pro příště, aby byla dodržena ustanovení jednacího řádu, aby byl vždycky vyzván zpravodaj, aby sdělil této sněmovně své stanovisko.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Máte námitky proti výsledku hlasování, pane poslanče? Ne. Takže konstatuji, že toto hlasování proběhlo výsledkem, že návrh pana poslance Krejsy nebyl přijat. Panu poslanci Ransdorfovi sděluji, že byly dva návrhy na usnesení, já jsem se před závěrečným hlasováním ptal paní poslankyně Svobodové, zda chce vystoupit. Nebylo tomu tak, takže na vysvětlení k jeho návrhu.

Rozhodneme tedy o návrhu, který přednesla paní poslankyně Alena Svobodová a které znělo, doufám, že budu citovat přesně:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí s výroční zprávou Fondu dětí a mládeže za rok 1996.

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové č. 327.

Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo s výsledkem pro 143, proti 18. Konstatuji, že tento návrh usnesení byl přijat.

Budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

66.

Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1996 (sněmovní tisk 137)

Tuto závěrku jsme obdrželi jako sněmovní tisk 137, stanovisko vlády k této účetní závěrem jsme obdrželi jako tisk 137/2.

Na návrh organizačního výboru předloženou účetní závěrku projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru je rozdáno jako sněmovní tisk 137/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Jaroslav Maňásek, a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Jaroslav Maňásek: Pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na 12. schůzi 12. března 1997 k účetní závěrce Fondu dětí a mládeže za rok 1996, tisk 137, dospěl po rozpravě k tomuto usnesení:

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s účetní závěrkou Fondu dětí a mládeže za rok 1996, tisk 137.

Krátké zdůvodnění.

Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že v předchozím bodu sněmovna souhlasila s výroční zprávou, je moje zpravodajská zpráva poněkud ulehčena, ale přesto bych chtěl citovat ze zprávy auditu Ekonomické poradny v Olomouci ze dne 10. 2. 1997. Cituji kromě jiného závěr:

Fond dětí a mládeže ve všech podstatných náležitostech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci vykázanou v roční účetní závěrce sestavené k 31. 12. 1996 a výsledky jeho hospodaření za rok 1996 jsou v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví a dalšími příslušnými předpisy.

Dále bych chtěl citovat ze stanoviska dozorčí rady Fondu dětí a mládeže, která zasedala dne 18. 2. 1997. Cituji:

Dozorčí rada Fondu dětí a mládeže doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit účetní závěrku s tím, že Fond dětí a mládeže ve výroční zprávě za rok 1996 rozebere příčiny narůstajících ztrát,

Což jste slyšeli v předchozím bodu. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych ještě jednou zopakoval návrh na usnesení:

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s účetní závěrkou Fondu dětí a mládeže za rok 1996, tisk 137.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Jaroslavu Maňáskovi a otevírám rozpravu. Mám prozatím jedinou přihlášku, je to opět pan poslanec Josef Krejsa, takže mu dávám slovo.

Poslanec Josef Krejsa: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, opět budu stručný. Ocituji pouze pro osvěžení vaší paměti údaje z účetní uzávěrky Fondu dětí a mládeže.

Celkové náklady fondu za rok 1996 činí 46 717 tis. Kč. Výnosy za stejné období činí 30 296 tis. Kč. Účetní hospodářský výsledek za rok 1996 je ztráta ve výši 16 mil. 421 tis. Kč. Pokud nejde o mafiány, pak jde o neschopné amatéry a můj návrh proto zní - omlouvám se, že jde v podstatě o shodné stanovisko, které ve sněmovním tisku č. 137/2 předložila vláda České republiky:

Poslanecký klub SPR-RSČ nesouhlasí s účetní uzávěrkou fondu za rok 1996 a žádá fond, aby ve své výroční zprávě předložil návrh konkrétních opatření k odstranění nedostatků, které se promítnou v programu činnosti a rozpočtu na tento rok.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krejsovi. Já bych ještě jednou prosil přečíst první část návrhu na usnesení. Nevím, jestli jsem dobře poslouchal.

Poslanec Josef Krejsa: Já jsem ho dával jako stanovisko poslaneckého klubu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Právě proto, vy jste navrhoval usnesení "Poslanecký klub".

Poslanec Josef Krejsa: Návrh usnesení změníme, bude to samozřejmě "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nesouhlasí..." - nebudu to znovu číst.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozumím tomu, první usnesení bylo v podstatě sice možné, ale asi nehlasovatelné. To bylo první vystoupení v rozpravě, další přihlášky do všeobecné rozpravy nemám, takže všeobecnou část končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Ani zde nemám přihlášky, takže i tuto část rozpravy končím. Přistoupíme k hlasování. Před tím se však zeptám pana poslance Maňáska, zdali hodlá ještě vystoupit v tuto chvíli?

Není tomu tak.

Dámy a pánové, nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Krejsy:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s účetní závěrkou Fondu dětí a mládeže za rok 1996 a žádá, aby fond podal vládě České republiky ... Pane poslanče, buďte tak hodný a přečtěte to.

Poslanec Jaroslav Maňásek: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nesouhlasí s účetní závěrkou fondu za rok 1996 a žádá fond, aby ve své výroční zprávě předložil návrh konkrétních opatření k odstranění nedostatků, které se promítnou v programu činnosti a rozpočtu na tento rok.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto upřesnění.

Zahájil jsem hlasování pořadové č. 328. Ptám se:

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Krejsy? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem: pro 41, proti 94. Tento návrh nebyl přijat.

Nyní předložím návrh na usnesení, který zde před chvilkou vyslovil jménem výboru pan poslanec Maňásek:

Poslanecká sněmovna souhlasí s účetní závěrkou Fondu dětí a mládeže za rok 1996.

Zahájil jsem hlasování pořadové č. 329. Ptám se:

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem: pro 125, proti 33. Usnesení bylo přijato.

Děkuji zpravodaji panu poslanci Maňáskovi.

Dámy a pánové, nyní přistoupíme k projednání bodu, který jsme před chvilkou zařadili na pořad dnešní schůze. Tím bodem je

67.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k výročním finančním zprávám

politických stran a politických hnutí za rok 1996

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru, které má č. 169. Prosím zpravodaje výboru poslance Tomáše Páva, aby návrh usnesení uvedl.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, výroční finanční zprávy byly projednány jednak podvýborem pro kontrolu, jednak na jeho doporučení rozpočtovým výborem a výsledek kontroly a tohoto projednávání vám byl předložen ve formě usnesení č. 169. Jelikož je usnesení dlouhé, je doplněno poměrně rozsáhlými tabulkami, nebudu toto usnesení celé číst, neboť ho máte všichni před sebou. Dovolím si pouze krátký komentář.

Tabulka č. 1 a veškeré tabulky vycházejí ze sdělení, které nám - rozpočtovému výboru na jeho žádost dodalo Ministerstvo vnitra. Chtěl bych upozornit, že řada stran, které jsou dosud vedeny v evidenci Ministerstva vnitra, má pozastavenu činnost. U některých existuje rozhodnutí soudu o rozpuštění, i když návrh na výmaz ze seznamu politických stran a hnutí dosud nebyl podán.

Tyto strany jsou v tabulce 1 označeny písm. p) nebo r).

Častým problémem, který se vyskytuje u politických stran a hnutí, je to, že tyto strany a hnutí se nechovají jako politické strany a hnutí, ale že se chovají spíše jako zájmová sdružení. Mají minimálně členstva, nemají vlastních příjmů. Takže požadavek zákona na to, aby dodali auditorskou zprávu o svém hospodaření, je poněkud nadnesený. Ale z tohoto hlediska jsme se dívali na jejich výroční finanční zprávy tak, že zákon to nařizuje - zákon nařizuje zprávu auditora - takže ve zprávě, kterou máte před sebou, je to uvedeno jako nedostatek. Na druhé straně pro tyto strany a hnutí z tohoto poznání vůbec nic nevyplývá, neboť stejně nárok na příspěvek ze státního rozpočtu nemají.

V příloze 3 jsou uvedeny všechny politické strany a hnutí, jejichž výroční finanční zprávy jsou bez závad. Mezi nimi jsou také všechny strany, které nárok na příspěvek ze státního rozpočtu mají. Děkuji vám.

Pane předsedající, myslím, že můžete otevřít rozpravu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Pávovi. Rozpravu otevírám, přihlášky nemám, takže rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak jsme ho před chvílí slyšeli od pana poslance Tomáše Páva a tak jak ho máte před sebou ve svých materiálech. Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 330. Kdo je pro návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo výsledkem pro 144, nikdo nebyl proti, takže návrh byl přijat.

Děkuji panu poslanci Tomáši Pávovi. Nyní přistoupíme k projednání bodu, který má č. 40. Tím bodem je

68.

Kontrola usnesení Poslanecké sněmovny č. 47 ze 4. schůze a č. 109

z 5. schůze ve věci ekonomického zabezpečení církví

a exekutivního vydání majetku církvím

Tento bod byl do pořadu zařazen na návrh poslaneckého klubu KSČM. Prosím proto poslance Vojtěcha Filipa, aby se ujal úvodního slova a současně přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k tomuto bodu našeho jednání Poslanecké sněmovny.

Faktem je to, že na čtvrté a páté schůzi Poslanecké sněmovny jsme se intenzívně zabývali možnými způsoby financování církví v České republice. Námětů v obou rozpravách padalo několik.

První usnesení se týkalo faktické možnosti financování církví ze státního rozpočtu, z jiných zdrojů a tedy onoho ekonomického oddělení církví od státu, když oddělení právní bylo učiněno v roce 1990.

Pokud jde o druhé usnesení - usnesení 109 z 5. schůze - to se týkalo komplikovanější záležitosti, a to je sporu o tom, zda v současném právním řádu je možné, aby vláda svým vlastním rozhodnutím exekutivně vydávala, resp. bezúplatně převáděla majetek státu, který je v držení různých organizací - a to jak státních, tak nestátních, případně obcí - církvím nebo církevním spolkům. Toto usnesení jednoznačně uložilo vládě, aby takový krok neučinila nejméně do schválení zákona o státním majetku a nakládání s ním.

Vzhledem k tomu, že vláda České republiky projednala materiál ministerstva kultury č. 260/1997 a přijala v něm usnesení, kdy nejenže vzala na vědomí souhrnný kategorizovaný seznam, k němuž bychom mohli mít pravděpodobně z různých pohledů různé výhrady, ale zároveň konstatovala, že existuje společenský a veřejný zájem na bezúplatném smluvním převodu nemovitostí v uvedeném seznamu, a navíc uložila členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, přednostům okresních úřadů, primátorům měst Brna, Ostravy a Plzně, primátorovi hlavního města Prahy a vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky, aby zajistili takovou realizaci bezúplatného převodu, šla vláda do skutečného ústavního sporu s Poslaneckou sněmovnou, protože jednala v rozporu s usnesením č. 109. Nezbylo tedy než při kontrole tohoto usnesení dospět k závěru, že překročila vláda své pravomoci. Proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna schválila toto usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že vláda České republiky projednáním materiálu Ministerstva kultury čj. 260/1997 jednala v rozporu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 109 z 5. schůze Poslanecké sněmovny zejména tím, že v bodě 3 uložila členům vlády, vedoucím ostatních orgánů státní správy, přednostům okresních úřadů a dalším zajistit realizaci bezúplatného převodu nemovitostí s označením kategorie souhlasné na církevní právnické osoby. Vláda tak vyvolává ústavní spor.

To je vše na úvod tohoto bodu jednání. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Filipovi. Prosím, aby se posadil ke stolku zpravodajů a sledoval rozpravu, kterou jsem právě otevřel. Jako první se hlásí ministr kultury Jaromír Talíř. Dále se připraví místopředsedkyně sněmovny Petra Buzková.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP