Úterý 2. září 1997

 

Začátek schůze Poslanecké sněmovny
2. září 1997 ve 14.00 hodin

 

Přítomno: 192 poslanců

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 13. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám.

Schůzi jsem svolal na návrh organizačního výboru a pozvánka vám byla zaslána poštou.

Jako obvykle vás nyní poprosím, abyste se laskavě přihlásili svými hlasovacími kartami a případně mi sdělili, kdo žádá o vydání náhradní karty nebo jakou náhradní kartu dostal.

Obvyklým prvním krokem našeho jednání je určení ověřovatelů naší schůze. Navrhuji vám, aby těmito ověřovateli byli paní poslankyně Olga Sehnalová a pan poslanec Jiří Karas. Chtěl bych se zeptat, zda má někdo jiný návrh?

Jelikož tomu tak není, ještě před hlasováním vám oznamuji, že pan poslanec Štrait má náhradní kartu č. 25.

 

Nyní zahajuji hlasování. Kdo je pro zvolení těchto dvou ověřovatelů, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1, ze 151 přítomných hlasovalo pro 119 a nikdo nebyl proti.

 

Protože tato schůze se zcela určitě bude konat ještě ve čtvrtek, přikročíme v souladu s jednacím řádem k losování pořadí poslanců přihlášených k podání ústních interpelací na předsedu vlády, případně na vládu a na jednotlivé členy vlády.

Prosím ověřovatele, aby poté, co se uskuteční slib nových poslanců, se ujali své funkce a zkontrolovali přihlášky poslanců k ústním interpelacím se seznamy v počítači. Seznamy s vylosovaným pořadím vám budou jako vždy rozdány.

Dále vám oznamuji, že pan poslanec Jih Honajzer má náhradní kartu č. 24.

Ještě před tím, než přistoupíme ke složení slibu - doufám, že kolegové a kolegyně mezitím zmlknou, protože slib by měl probíhat v důstojném prostředí, dovolte, abych vás seznámil s omluvami poslanců ze 13. schůze Poslanecké sněmovny. Jsou omluveni tito poslanci a poslankyně: Miloš Melčák, který se 2. a 3. 9. účastní jednání monitorovacího výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy v Paříži, ze stejných důvodů je omluven pan poslanec Jaromír Kalus. Dále je omluvena paní poslankyně Anna Röschová na dny 2. - 7.9. - důvod jsem neobdržel. Dále je zde omluven pan poslanec Josef Mandík na 2. 9. a další dny z důvodu Mezinárodního včelařského kongresu v Belgii, pan poslanec Jaroslav Gongol pouze na 2.9. - jedná se o návrat ze zahraniční dovolené. Z členů vlády je omluven pan ministr Karel Kühnl na 5. 9. - služební cesta mimo Prahu. Před chvílí jsem se od pana místopředsedy Kasala dozvěděl smutnou zprávu, že náš kolega pan poslanec Libor Ambrozek byl před chvílí odvezen do nemocnice. Doufám, že mu všichni popřejeme brzké uzdravení.

Dříve než přikročíme ke slibu poslance, chtěl bych na jeho přání udělit slovo panu ministru Zieleniecovi. Ještě než mu toto slovo udělím, chtěl bych panu ministru Zieleniecovi a panu poslanci Frankovi, kteří se na dnešní schůzi vzdávají svého mandátu, upřímně poděkovat za jejich dosavadní práci v tomto sboru. (Potlesk.)

Nyní uděluji slovo panu ministru zahraničí.

 

Místopředseda vlády ČR Josef Zieleniec: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, jak už pan předseda sněmovny řekl, v pátek jsem doručil notářský záznam o tom, že se vzdávám mandátu, a tím jsem přestal být poslancem Parlamentu České republiky. Nebyl to pro mne snadný krok především proto, že jsem si vědom, jak je pro politika důležitá legitimita, kterou získává ve volbách. Chtěl bych zdůraznit, že bylo pro mne čím dále tím obtížnější vykonávat obě funkce, nést odpovědnost za práci poslance a za práci ministra zahraničních věcí. Zejména v této době, kdy nesmírně narůstá diplomatická aktivita související se vstupem České republiky do Severoatlantické aliance a do Evropské unie, práce ministra zahraničních věcí vyžaduje takové nasazení času a úsilí, že bych nemohl odpovědně vykonávat práci poslance v této politicky tak složité době. Chtěl bych vám, kolegyně a kolegové, poděkovat za spolupráci a za atmosféru kolegiality, kterou jsem tak silně vnímal v této sněmovně.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministru Zieleniecovi. Doufám, že úzká spolupráce mezi ním a touto sněmovnou bude i nadále pokračovat, byť v poněkud jiných formách.

Kolegyně a kolegové, dříve než přistoupíme ke slibu nových dvou poslanců, jsem povinen vám sdělit, že pan poslanec Miloš Titz má náhradní kartu č. 21.

Nyní dovolte, abych přešel k tématu.

Pan poslanec Michal Frankl se prohlášením sepsaným formou notářského zápisu dne 27. srpna t. r. vzdal poslaneckého mandátu. Dne 29. srpna se rovněž prohlášením sepsaným formou notářského zápisu vzdal svého mandátu pan poslanec Jozef Zieleniec. Žádám nyní místopředsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Jitku Kupčovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor po prohlášení obou poslanců učinil, představila nám nové poslance a poté přečetla ústavou předepsaný slib, který páni poslanci složí do mých rukou.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, dne 27. srpna 1997 se pan Michal Frankl vzdal svého poslaneckého mandátu doručením notářského zápisu o vzdání se mandátu předsedovi Poslanecké sněmovny. Mandátový a imunitní výbor na své 16. schůzi dne 2.9.1997 přijal usnesení č. 58, ve kterém konstatoval, že pan Michal Frankl se poslaneckého mandátu platně vzdal a zároveň že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Josef Kolín.

Dne 29. srpna 1997 se pan Josef Zieleniec vzdal svého poslaneckého mandátu doručením notářského zápisu o vzdání se mandátu předsedovi Poslanecké sněmovny. Mandátový a imunitní výbor na své 16. schůzi dne 2.9. 1997 přijal usnesení č. 59, ve kterém konstatoval, že pan Josef Zieleniec se poslaneckého mandátu platně vzdal a zároveň že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Igor Němec.

Dne 2. září 1997 předal předseda Poslanecké sněmovny pan Miloš Zeman novým poslancům Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu.

V souladu s ustanovením § 4 zák. č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí pan poslanec Josef Molín a pan poslanec Igor Němec poslanecký slib. Žádám pány poslance Molína a Němce, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nových poslanců. - (Poslanci povstávají, poslankyně Kupčová čte poslanecký slib.)

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

 

Poslanec Josef Molín: Slibuji.

 

Poslanec Igor Němec: Slibuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dovolte mi, dámy a pánové, abych mezi námi uvítal pány poslance Josefa Molína a Igora Němce a popřál jim hodně úspěchů v poslanecké práci.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Připojuji se samozřejmé k tomuto blahopřání, a protože se nyní vracíme do poněkud všedních dnů, oznamuji vám, že pan poslanec Kužílek má náhradní kartu č. 20.

Nyní se dostáváme k problému, kterým je pořad naší schůze. Dovolte mi, abych vám jako obvykle přednesl některé návrhy.

Jak jsem vás již informoval, písemnou pozvánku s návrhem programu této schůze, schváleným organizačním výborem, jste dostali v řádném termínu a můžeme ji tedy považovat za referenční rámec. Všechny další návrhy, samozřejmě včetně návrhů, které nyní přednesu, mají charakter pozměňovacích resp. doplňovacích návrhů a bude tedy o nich jednotlivě hlasováno.

Z návrhů zákonů, se kterými jsme vyslovili souhlas na 12. schůzi, vrátil Senát Poslanecké sněmovně dva z nich s pozměňovacími návrhy. Jedná se o tyto návrhy zákonů:

1. Návrh zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů - připomínám, že jde o sněmovní tisky 38/7 a 38/8, a

2. návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, neboli zákon o střetu zájmů, ve znění zákona č. 287/1995 Sb. Připomínám, že jde o sněmovní tisky 101/6 a 101/7.

Kolegyně a kolegové, zákon o jednacím řádu nám ukládá, že tyto zákony vrácené Senátem musíme projednat. Jediné, o čem zde můžeme rozhodnout, je pořadí. Navrhuji vám proto, abychom projednání těchto dvou zákonů zařadili za stávající bod 11, tzn. před projednávání zákonů ve třetím čtení. To je tedy můj první návrh, doufám, že budete souhlasit s tím, abychom o těchto dvou návrzích zákonů vrácených Senátem hlasovali dohromady.

Dál se na mne 20. srpna obrátil dopisem předseda vlády Václav Klaus se žádostí o rozšíření programu 13. schůze Poslanecké sněmovny o první čtení pěti vládních zákonů. Dopis předsedy vlády s názvy zákonů vám byl rozdán na lavice, takže jenom velice stručně připomínám, že se jedná o novely těchto zákonů: zákona o bankách, což je sněmovní tisk 266, zákona o spotřebních daních, což je sněmovní tisk 258, zákona o veřejném zdravotním pojištění, což je sněmovní tisk 270, o novelu vodního zákona, což je sněmovní tisk 259, a konečně o novelu stavebního zákona, což je sněmovní tisk 261.

Kromě toho navrhuji, protože, jak víte, organizační výbor mezitím nezasedal, ještě zařazení dvou zákonů k projednání v prvním čtení, a to návrh poslanců Jaroslava Bašty a dalších na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí, jedná se o sněmovní tisk 243, a návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. Připomínám, že se jedná o sněmovní tisk 246.

U všech těchto dalších návrhů, o nichž budeme hlasovat jednotlivě, vám doporučuji, abychom je zařadili po již uvedených vrácených zákonech ze Senátu. A samozřejmě tyto zákony jsem navrhl přikázat výborům k projednání a určil zpravodaje pro prvé čtení, přičemž rozhodnutí, které jsem v minulém týdnu učinil, bylo dáno bezprostředně na vědomí poslaneckým klubům a výborům.To je tedy jakýsi druhý blok pozměňovacích návrhů.

Pokud jde o třetí návrh, v pátek 29. srpna jsem dostal dopis místopředsedy Poslanecké sněmovny pana Jiřího Honajzera se žádostí o zařazení dalšího nového bodu do pořadu schůze, a to návrh na změny ve složení výborů a komisí Poslanecké sněmovny. Navrhuji vám, aby tento bod byl zařazen za bod 11 původního návrhu pořadu, tzn. tak, aby byly spojeny dva body, které zahrnují volby.

Můj poslední návrh souvisí se žádostí pana ministra Kühnla, aby bod č. 4 návrhu pořadu byl zařazen jako 1. bod bloku vládních návrhů zákonů ve druhém čtení, tzn. jako bod 2 návrhu našeho programu. Souvisí to s tím, jak už jsem uvedl, že pan ministr Kühnl se na den 5. září omlouvá.Toto je z mé strany vše, otevírám nyní rozpravu k návrhu programu schůze. Jako první se do této rozpravy přihlásil ministerský předseda pan Václav Klaus.

 

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, mám dva návrhy na doplnění programu. Za prvé před několika dny jsem jménem vlády odeslal předsedovi Poslanecké sněmovny zprávu vlády o dalším postupu v privatizaci bank. Tato zpráva byla odeslána Poslanecké sněmovně, ale v dopise nebylo výslovné uvedeno, aby tato zpráva byla zařazena na program schůze Poslanecké sněmovny. Čili můj návrh č. 1 je zařadit tuto zprávu na program jednání sněmovny, na program této schůze.

Můj návrh č. 2 se týká tématu jiného. Dobře si vzpomínám, když jsme v závěru minulé schůze Poslanecké sněmovny zde hovořili o povodňové situaci a schvalovali jsme různé věci týkající se povodní. Myslím, že v té chvíli byla spolupráce vlády a Parlamentu velmi kvalitní, a doufám, že si obě strany toho váží i nadále, i po uplynutí necelých dvou měsíců. Pokud by s tím Parlament souhlasil, nebo pokud by to Parlament uznal za vhodné, doporučil bych podat vám opět stručnou informaci o tom, co se od minulé schůze Poslanecké sněmovny do dneška událo v této věci, respektive jaká rozhodnutí vláda za tuto dobu učinila, jsem připraven tuto zprávu Poslanecké sněmovně na této schůzi podat.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane ministerský předsedo, zůstaňte prosím ještě na okamžik u řečniště, aby ten návrh byl kompletně hlasovatelný. Chtěl bych vás poprosit o návrh na pořadí. Takže v obou případech čtvrtek.

 

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Rozumím tomu tak, že by to mělo být mezi 2. a 3. čtením.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, myslím si, že - protože mezi 2. a 3. čtením musí uplynout lhůta 24 hodin - můžeme souhlasit s tím, že tyto dva body zařadíme mezi 2. a 3. čtením, tzn. před bod 12 dosavadního návrhu programu, a to v tomto pořadí před bod 12.

Děkuji. Nyní uděluji slovo panu poslanci Brožíkovi, připraví se pan poslanec Dostál.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já jsem se přihlásil do diskuse k programu se stejným požadavkem, který zde přede mnou řekl pan premiér Václav Klaus, tzn. že jsem chtěl požádat tuto sněmovnu, aby program rozšířila o zprávu vlády o privatizaci majetkové účasti státu. Přesto já bych si tedy dovolil doplnit - nejen bank, ale i strategických podniků. Takže já bych vlastně dával návrh k návrhu pana premiéra, aby tento bod, ta zpráva byla rozšířena ještě i o privatizaci majetkové účasti státu ve strategických podnicích. Jinak je to všechno.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Brožíkovi, uděluji slovo panu poslanci Dostálovi, připraví se pan poslanec Loukota.

 

Poslanec Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážená vládo, vítám iniciativu pana premiéra Václava Klause, abychom se v tomto Parlamentu na 13. schůzi zabývali katastrofálními povodněmi. Bohužel jeho návrh zužuje téma, a proto z pověření poslaneckého klubu ČSSD žádám o zařazení bodu, nového bodu 13. schůze tohoto znění:

Zpráva vládního zmocněnce ministra životního prostředí Jiřího Skalického o povodňové situaci a odstraňování následných škod, včetně informace o dalším postupu při zajišťování zimního období v postižených lokalitách.

Schválně ty mantinely rozšiřujeme, aby z Parlamentu pro občany, kteří byli postiženi katastrofálními povodněmi, aby zazněl signál, že tento problém nebude končit s podzimem. Myslím si, že nijak neomezíme pana premiéra v jeho iniciativě. Naopak pan premiér v rámci tohoto bodu může přednést obšírnou zprávu týkající se právě oné perspektivy na rozdíl od pana Skalického, který bude a měl by hodnotit průběh povodní.

Návrh toho bodu, pane předsedo, navrhuji zařadit ve čtvrtek 4. září po odpovědi ministrů na písemné interpelace.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče, protože návrh vašeho bodu byl poněkud dlouhý, prosím vás, abyste mně ho předal písemně s tím, že o něm budeme po vyčerpání všech diskusních přihlášek samozřejmě hlasovat.

Takže nyní je na řadě pan poslanec Loukota, připraví se paní poslankyně Kořínková.

 

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedo, dámy a pánové, přestože zde již dva obdobné návrhy zazněly, navrhuji zařadit na program 13. schůze Poslanecké sněmovny bod s názvem Informace vlády ČR o řešení následků povodní, které postihly území ČR počátkem června tohoto roku. Dovolím si vzhledem k důležitosti tohoto problému stručné odůvodnění.

Přestože ničivé povodně postihly naši zemi již takřka před 2 měsíci, zůstává stále mnoho otázek spojených s touto událostí otevřených. Domnívám se, že zvláštní pozornost zasluhuje především činnost odpovědných orgánů během povodní, kdy by se mělo již konečně říci, zda byly nebo nebyly zanedbány něčí povinnosti a zda se dalo ve svém důsledku zabránit tak výrazným škodám, které nastaly.

Dále bychom se měli zabývat nasazením ozbrojených sil jak během samotné povodně, tak i při likvidaci jejích následků. Vojsko, policie a třeba i hasiči odvedli ve své valné většině opravdu kus dobré práce. Mám však zdokumentovány i případy, které bohužel ozbrojeným složkám ke cti příliš nepřispívají.

Další jistě důležité téma je, kam se poděly finanční prostředky věnované občany na pomoc postiženým oblastem. Byly vybrány značné peníze, kde ale jsou? V postižených oblastech bohužel ne.

S touto problematikou úzce souvisí i otázka přidělování prostředků humanitární pomoci. Nezbývá mi než konstatovat, že v celé řadě případů byly přidělovány vyloženě zbrkle. Dodnes jsou v mnoha severomoravských obcích uskladněny hektolitry vody, metráky masa v konzervách a já nevím čeho ještě, co již dnes tam žijící lidé nepotřebují.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, mohl bych ještě dlouho pokračovat ve výčtu negativ, nechci však zdržovat, chci vás jenom požádat o podporu mého návrhu rozšíření pořadu 13. schůze. Problematika řešení škod po ničivých povodních zajímá opravdu valnou část obyvatel celého státu. Především ale postižení lidé chtějí vědět, jak se tento problém bude řešit. Uvědomte si prosím, že se to bezprostředně týká obyvatel více než 1050 domů a 7300 bytů, které byly jenom na území severní Moravy povodněmi zničeny.

Pro úplnost uvádím, že tento bod pořadu navrhuji zařadit za stávající bod 10 programu schůze Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, nepochopil jsem, v čem se váš návrh liší od návrhu pana poslance Klause, případně širšího návrhu pana Dostála. Zatím snad v jediném, a sice, že ho navrhujete zařadit za bod 10. Ale jinak zejména u návrhu pana poslance Dostála ho pokládám za v zásadě identický.

Čili souhlasíte s tím, abychom v následném hlasování už potom hlasovati pouze o zařazení tohoto bodu, protože žádný další rozdíl tam nevidím.

 

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedo, sám jste řekl, že vidíte rozdíl v zařazení. Kolega Dostál navrhuje zařadit na čtvrteční schůzi, já navrhuji za stávající bod 10.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Přesně tak, takže pouze v tomto smyslu se souhlasem, doufám, obou zúčastněných o tom nechám hlasovat.

Nyní uděluji slovo paní poslankyni Kořínkové, připraví se pan poslanec Grégr.

 

Poslankyně Květoslava Kořínková: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych z pověření klubu sociální demokracie navrhla zařadit další nový bod na program našeho dnešního jednání, a to jako poslední bod za nově zařazený bod před zahájením třetího čtení, který by se zabýval informací ministra dopravy a spojů o stavu projednání dopravní politiky České republiky a přípravě transformace Českých drah.

Během prázdninových měsíců vláda projednala svými usneseními č. 418 a 507 tyto závažné dokumenty a vzhledem k tomu, že v současné době jako poslanci Poslanecké sněmovny dostáváme od NKÚ z kontroly hospodaření s účelově určenými prostředky pro stavby v dopravě a dokonce účelovými prostředky v Českých drahách ze státního rozpočtu řadu informací o ne zcela řekla bych účelném vynakládání těchto prostředků a zároveň také se musíme připravit na společné jednání Výboru přidružení Parlamentu ČR a Evropského parlamentu k jednání o dopravní politice v Bruselu, které se bude konat před zahájením naší říjnové schůze, doporučujeme zařadit tento bod, aby výstupy, které zástupci Poslanecké sněmovny budou na tomto jednání prezentovat, byly ve sněmovně projednány.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Opět poprosím paní poslankyni Kořínkovou v zájmu korektní interpretace jejího návrhu o písemné znění. Nyní uděluji slovo panu poslanci Grégrovi, připraví se pan poslanec Maixner.

 

Poslanec Miroslav Grégr: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, v souvislosti s problémy výběrových řízení u zakázek na nutné rekonstrukční práce odstraňující následky povodní podávám návrh na zařazení nového bodu programu 13. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s názvem "Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k výběrovým řízením na rekonstrukční práce po povodních".

Zdůvodnění: Smyslem mého návrhu je, aby se Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR obrátila na vládu České republiky se žádostí, aby urychleně připravila novelu zákona 148/96 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve které by přihlédla ke zkušenostem z momentální situace vyvolané záplavami. Jde zejména o to, zahrnout do zákona ustanovení umožňující odstraňovat následky živelní katastrofy v krátkém termínu a s významným upřednostněním českých firem, aby rekonstrukční práce měly pozitivní vliv na oživení a růst průmyslu a stavebnictví ČR, a v tomto směru upravit stať týkající se ustanovení o podmínkách soutěže. Navrhuji zařadit tento bod jako nový bod č. 2. Tento návrh je také v souladu s usnesením poslaneckého klubu cssd. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Čili ještě jednou, jako bod č. 2, to znamená za bod 1 původního návrhu. Děkuji.

Nyní má slovo pan poslanec Pavel Maixner, připraví se pan poslanec Jan Ruml. Pane poslance Grégře - omlouvám se panu poslanci Maixnerovi - prosím, nedávejte mi návrh na usnesení, protože to je až výsledek projednávaného bodu. Poznamenal jsem si, že chcete jako bod usnesení Poslanecké sněmovny k výběrovým řízením na rekonstrukční práce po povodních, takže nevyžaduji, protože to není tak dlouhé, plný text.

Slovo má pan poslanec Pavel Maixner, připraví se pan poslanec Zaorálek.

 

Poslanec Pavel Maixner: Vážený pane předsedo, vážení hosté, dámy a pánové, jak se mohl každý z nás v posledních dnech přesvědčit, je celkem jisté, že samotný zákonodárný sbor, a to druhá komora našeho parlamentu, není schopen dodržovat zákony tohoto státu a vědomě je porušoval. Je nezbytnou nutností, pokud nemá potřebnou sebereflexi samotný Senát, tak učinit za něj a přijmout celkem jasné usnesení, které by dalo alespoň malou šanci všem občanům tohoto státu, že zákonodárný sbor je skupinou, která má smysl a své uplatnění.

Dámy a pánové, navrhuji proto zařazení nového bodu jednání na 13. schůzi Poslanecké sněmovny, a to ve znění "Usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření Senátu Parlamentu České republiky" za bod č. 10 pořadu schůze.

Dámy a pánové, dovolte mi krátké odůvodnění tohoto nového bodu jednání na začínající 13. schůzi Poslanecké sněmovny. Zrovna tak jako celá naše veřejnost, tak i celá republikánská strana je hluboce rozhořčena nad závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, které jasné napověděly o nezákonných praktikách druhé komory parlamentu - Senátu. Již po první kontrole hospodaření druhé komory parlamentu jsme byli svědky hrubého porušení zákona, které zapíše do povědomí celého národa, co je skutečnou podstatou zřízení druhé komory parlamentu. Systémově urychlené zavedení této komory, které má jen jedno jediné opodstatnění, a to je Ústava České republiky. Kancelář Senátu porušila svou pravomoc, porušovala zákon a horní komora parlamentu nebyla schopna v této záležitosti přinést jasné rozhodnutí.

SPR-RSČ souhlasí se závěry Nejvyššího kontrolního úřadu a žádá druhou komoru parlamentu, aby zvážila odvolání jak kancléře Senátu, tak odvolání předsedy druhé komory Petra Pitharta.

Dále poslanecký klub SPR-RSČ požaduje zařazení nového bodu, a to "Informace vlády o krizové situaci Českých drah" a tuto informaci za bod č. 11 pořadu 13. schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Dovolte mi, než dám slovo panu ministru Rumlovi, dvě technické poznámky.

Za prvé, navrhuji vám, abychom se dohodli - tak jako na všech minulých schůzích - že, je-li navrhováno za bod 10, 11 atd. původního pořadu a jsou-li mezitím schváleny některé mimořádné pozměňující body s tímto zařazením, že se všechny body posouvají.

Za druhé mi dovolte, abych omluvil pana poslance Evžena Snítilého z vážných rodinných důvodů a tím doplnil seznam omluv, s nimiž jsem vás seznámil v úvodu schůze.

Nyní již můžeme pokračovat. Pan poslanec Ruml se přihlásil ústně a písemné je dále přihlášen pan poslanec Zaorálek.

 

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl rozšíření programu této plenární schůze o bod, který - domnívám se - je nezbytné projednat co nejdříve a u kterého by posunutí projednávání na říjnovou schůzi nejen k ničemu neprospělo, ale zbytečně by oddálilo věc nanejvýš prospěšnou.

Jde o vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje smlouva mezi ČR a SR o úpravě režimu a spolupráce na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, podepsaná dne 18. srpna 1997 v Praze.

Tato smlouva byla rozeslána všem poslancům minulý čtvrtek a opatřena sněmovním číslem 274.

Jsem si vědom toho, že tato smlouva nebyla ve sněmovně 10 dní před začátkem jednání, nicméně odborníci na jednací řád mě ubezpečili o tom, že u mezinárodních smluv může být paragraf jednacího řádu, který se týká zákonů, benevolentnější, a proto dám na zvážení sněmovně, aby rozhodla, zdali tento bod projedná či nikoliv. Chci jenom upozornit na to, že to je důležitý bod, že projednávací proces na Slovensku již začal, že by bylo záhodno, aby ratifikační běh byl souběžný. Je to smlouva, která usnadní život občanům v příhraniční oblasti, smlouva, kterou část této sněmovna podmiňovala přijetí ústavního zákona o změnách na společných státních hranicích, smlouva, na kterou netrpělivě čekají místní úřady, podnikatelé, zemědělci, aby mohli mimo hraniční přechody převážet určité druhy zboží, své výpěstky atd.

Chtěl bych doporučit sněmovně, aby rozhodla kladně o zařazení tohoto bodu.

Souběžně žádám o projednání této smlouvy ve zkrácené, tj. 40denní lhůtě. Aby se stihla takto projednat, tak navrhuji zařazení tohoto bodu, bude-li schválen, na zítřejší první bod odpolední. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: První bod odpoledne. Pane ministře, jsem povinen konstatovat s velkou lítostí, že podle odborníků na jednací řád, jichž jsem se dotázal a kteří vám toto stanovisko sdělili, je bohužel - máme-li dodržovat jednací řád - tento váš návrh nehlasovatelný. Říkám to opravdu s lítostí, protože kdybyste smlouvu dodal včas, tak by tento problém nevznikl. Ale konstatuji, že podle § 108 odst. 2 a podle § 89 je povinnost předložit jak návrh zákona, tak i mezinárodní smlouvu nejméně 10 dnů před schůzí sněmovny, na které má dojít k jejímu prvnímu čtení. Opakuji. Nesmírně rád bych hlasoval pro tutu smlouvu, není to z mé strany záměr, ale domnívám se, že všichni musíme dodržovat jednací řád.

Nyní uděluji slovo panu poslanci Luboši Zaorálkovi a připraví se pan poslanec Josef Krejsa.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení poslanci, dovolte mi, abych požádal o zařazení bodu na program schůze, bodu, který aktuálně vyvstal v souvislosti s tím, že Ministerstvo zahraničí informovalo vládu České republiky o svém úmyslu zrušit zastupitelské úřady původně v sedmi a pak v osmi zemích. Navrhuji tento bod proto, že mám za to, že argumentace, která do této doby zazněla z ministerstva, byla nepřesná. Také proto, že vím, že existují určitá negativní stanoviska ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu i ze strany Ministerstva financí, takže to celé vypadá, že rozhodnutí bylo vypracováno bez potřebné konzultace a koordinace s ostatními resorty, a také pokládám za důležité zmínit, že tato věc byla projednána na zahraničním výboru naší sněmovny a že stanovisko zahraničního výboru bylo nesouhlasné. Snad je oprávněné podezření, že zrušení těchto zastupitelských úřadů by znamenalo možná dočasné úspory na rozpočtové kapitole Ministerstva zahraničí, ale že by hrozila možná daleko vážnější dlouhodobá negativa a dlouhodobé efekty.

Proto žádám ministra zahraničí pana Zieleniece, aby podal sněmovně informaci o důvodech, které by vedly k uzavření některých zastupitelských úřadů. Představoval bych si, aby tento bod byl zařazen také mezi druhá a třetí čtení, možná za body, které byly navrhovány, pokud budou schváleny.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, dovolte, abych restylizoval váš návrh.. Nemáte co žádat ministra zahraničí. Žádáte sněmovnu o bod, který se jmenuje Informace ministra zahraničí o rušení zastupitelských úřadů, máme-li být zcela korektní. Pěkně vás prosím, upřesněte poněkud návrh pořadí, protože návrh, který jste podal, je dosti vágní. Prosím, abyste uvedl přesný bod dosavadního programu, za který chcete tento návrh zařadit. Pak platí pravidlo automatického posunování, které jsem říkal. Prosím, uveďte číslo starého bodu programu, za který chcete tento návrh zařadit. Můžete i z místa, já vás budu slyšet.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Za bod 11.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Za bod 11. Ano. Děkuji vám. Nyní můžeme plynule pokračovat. Ke slovu se přihlásil pan poslanec Krejsa, připraví se pan poslanec Zajíček.

 

Poslanec Josef Krejsa: Pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, žádám o zařazení nového bodu programu této schůze pod názvem Zpráva ministra vnitra o současném stavu vyšetřování údajného přepadení poslance Dostála. Zdůvodnění: V této prapodivné kauze byla hrubým způsobem nařčena, ba obviněna naše parlamentní strana. Proto bychom velmi rádi znali skutečný stav věcí a hlavně skutečného viníka. Mohl bych na něj sice ukázat prstem, ale nechci předbíhat boží mlýny. Tento bod navrhuji zařadit jako poslední.

Dále jménem poslaneckého klubu SPR-RSČ žádám vypuštění bodu 6 a bodu 7 předloženého programu, a sice vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Krejsovi. Poznamenal jsem si správně, že pokud jde o zprávu ministra vnitra, navrhujete jako poslední bod našeho programu. Teď je na řadě poslanec Zajíček a připraví se pan poslanec Libor Novák.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP