Úterý 2. září 1997

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych na základě zmocnění dalších dvou zpravodajů k tisku 220 a 226 pana kolegy Uhdeho a paní kolegyně Plechaté navrhl v této chvíli vypuštění bodu 8 našeho programu, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 220/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů jako sněmovní tisk 226, a to na základě toho, že po jednání ve výborech ústavně právním, pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, sociální politiku a zdravotnictví došlo ke shodě v tom, že z trestního zákona budou vypuštěny ty části, které se týkají drogové problematiky a kriminalizace držení drog a budou přesunuty na říjnovou schůzi. Z toho důvodu také navrhuji, aby současný bod 8, který se navrhuje vypustit, byl přeřazen na říjnovou schůzi. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji.. Pro ty, kteří zde zvoní mobilem, sděluji, že jako poslanec předložím na říjnové schůzi sněmovny návrh usnesení o zákazu používání mobilních telefonů v zasedací síni.

Nyní má slovo pan poslanec Libor Novák, připraví se pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Libor Novák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji, aby stávající bod 1 našeho pořadu, tj. návrh usnesení Poslanecké sněmovny k počítání lhůty stanovené pro prezidenta republiky, byl přeřazen za třetí čtení, tedy za stávající bod č. 20 návrhu, který máme před sebou. Odůvodnění: Jsem zpravodajem k tomuto tisku a domnívám se, že usnesení, která jsou navrhována sněmovně, by měla projít ještě jedním kolem diskuse. Zároveň avizuji, že budu navrhovat, aby se k tomuto materiálu vrátil ústavně právní výbor, aby byl vytvořen časový prostor pro diskusi. Myslím si, že v tomto případě nás nic nenutí, abychom kvapně přijímali usnesení, která by mohla být později kritizována a která by nebyla věcně správná a tím aby sněmovna možná překračovala kompetence, které jí jsou dány. Prosím o podporu tohoto návrhu napříč politickým spektrem.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Liboru Novákovi. Slovo má poslanec Tlustý a připraví se pan poslanec Kužílek.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, rozpočtový výbor mě pověřil, abych vás seznámil s částí jeho usnesení č. 206, které se týká tisku 223, tj. bodu 5 navrženého programu. Rozpočtový výbor v bodu II tohoto usneseni doporučuje Poslanecké sněmovně, aby

a) vládní návrh zákona o komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů - tisk 223 - odročila do příští schůze Poslanecké sněmovny,

b) požádala ústavně právní výbor, aby se tiskem 223 rovněž zabýval.

Navrhuji tedy přeřazení tisku 223 z programu této schůze na program říjnového zasedání a zároveň navrhuji, aby týmž hlasováním bylo hlasováno o přikázání tohoto tisku ústavně právnímu výboru, pokud samozřejmě proti takovémuto postupu nebude námitek.

Toto usnesení rozpočtového výboru je motivováno stanoviskem parlamentní legislativy, která v tomto tisku konstatovala řadu legislativních a právních obtíží a doporučuje postup, který jsem vám právě navrhl.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan poslanec Kužílek a připraví se pan poslanec Špidla.

 

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jako první bod máme navržený bod k problematice vráceného zákona. Je to poměrně nová problematika, se kterou možná ještě neumíme úplně přesně naložit. Myslím si, že musíme učinit jedno opatření, protože v tuto chvíli nevíme, jak se v rámci tohoto bodu sněmovna rozhodne. Nevíme, jestli se usneseme, že o zákonu nelze hlasovat, nebo naopak se tak neusneseme. Protože pokud bychom se usnesli, že lze hlasovat o zákonu, tak musíme takový bod mít zařazený.

Proto chci využít § 63 odst. 1 bod 6 - možnosti podmíněného návrhu a navrhnout, že v případě, že se sněmovna nerozhodne, že o tomto zákonu nelze hlasovat, tak je zařazen tento návrh na jednání této schůze. Je to nutné navrhnout teď, protože po schválení programu by takový návrh byl vetovatelný 20 poslanci nebo dvěma poslaneckými kluby. Už by to byl úplně jiný mechanismus.

Čili předkládám tento podmíněný návrh podle § 63 odst. 1 bod 6. Pokud Poslanecká sněmovna Parlamentu nerozhodne, že o dále uvedeném zákonu vráceném prezidentem republiky nelze hlasovat znovu, zařazuje se jako bod následující po bodu, ve kterém o tom bude rozhodovat, bod: Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu přijatému 12. června 1997, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, který prezident republiky vrátil.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Pane poslanče, nechci v této chvíli vést spor, protože podle mého názoru stejně tak jako u zákonů vrácených Senátem, i u zákonů vetovaných prezidentem je povinností Poslanecké sněmovny tyto zákony okamžitě projednat, pokud by toto vetum nebylo přijato. Nicméně věcně se shodujeme, takže beru váš návrh jako hlasovatelný.

Nyní má slovo pan poslanec Vladimír Špidla, připraví se pan poslanec Vojtěch Filip, což je - potěším vás - poslední z písemně přihlášených do rozpravy k programu.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, měl jsem v úmyslu předložit stejný návrh na vypuštění sociálních zákonů, jak jej předložil pan poslanec Krejsa. Myslím si, že návrh pana poslance Krejsy vyžaduje drobné doplnění, totiž rozšířit jej ještě o vypuštění bodu 16 a 17, to je příslušná třetí čtení. Navrhuji tedy toto doplnění.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, myslím si, že se můžeme konsensuálně shodnout, že tam, kde bude schváleno vypuštění bodu, který obsahuje xté čtení, tím automaticky se samozřejmě vypouští i čtení následující. Děkuji za toto pochopení, které nám ušetří trochu času. Jako poslednímu dávám slovo panu poslanci Filipovi.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo, pane premiére, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl rozšíření programu 13. schůze Poslanecké sněmovny. Chtěl bych navázat na to, co řekl zde pan premiér, to je na velmi slušnou atmosféru jednání v té vážné situaci, která zde byla na začátku července. Nenavrhuji tedy ani to, co již bylo několikrát řečeno, ale chci navrhnout, aby Poslanecká sněmovna se snažila nést svůj díl odpovědnosti a pomoci řešit situaci, která nastala v důsledku katastrofálních povodní.

Navrhuji tedy, aby byl za bod Zprávy vlády o situaci v povodní zasažených oblastech zařazen bod, který by se jmenoval Vytvoření dočasné komise Poslanecké sněmovny, která by se zabývala hodnocením situace po povodních. Jde totiž o to, že nejen vláda, ale i Poslanecká sněmovna se musí vážně zabývat tím, jaké byly vztahy mezi státní správou, samosprávou, jaké vztahy museli řešit ti, kteří byli postaveni do role těch, kteří zachraňovali lidské života a majetek.

Poslanecká sněmovna by tak v souladu s § 47 a 115 odst. 3 zákona o jednacím řádu zřídila dočasnou komisi pro mimořádnou situaci způsobenou povodní a vyhodnocovala postupy, které bude nutné přijmout v případě opakování takové situace. Komisi navrhuji jako 14člennou s tím, že bych bližší odůvodnění uvedl až v případě zařazení tohoto bodu. V podstatě jde o to, že Poslanecká sněmovna se nemůže zbavit své odpovědnosti za to, aby přijala kroky, které je třeba brát chybějící legislativě pro takové mimořádné situace, vyhodnotit účinnost přijímaných opatření, která zde v červenci byla přijata nebo jsme vyslechli od vlády. Měla by se zabývat i tím, jakým způsobem funguje Civilní obrana, jakým způsobem se zapojuje armáda, bezpečnost, ale i občanské iniciativy do takovéhoto procesu v rámci integrovaného záchranného systému. Jsem přesvědčen, že to je nejen věci vlády, ale i věcí Parlamentu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Filipovi. I když jsme vyčerpali veškeré písemné přihlášky do diskuse, vidím zde jednu faktickou poznámku pana poslance Koháčka a potom řádně - byť ústně - přihlášeného pana poslance Zajíčka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, omlouvám se, že jsem přeskočil řádné přihlášeného. Já bych si jen dovolil polemizovat s názorem, který jste zde řekl, že o návrhu pana ministra Rumla nelze hlasovat. Jsem přesvědčen, že tento návrh hlasovatelný je, protože v § 108 odst. 2 je jasně řečeno, že pro projednávání mezinárodních smluv platí ustanovení o projednávání návrhů zákonů přiměřeně. Jsem přesvědčen o tom, že hlasováním, zdali tento bod zařadíme či nikoliv, rozhodneme o přiměřenosti. Rozhodně nemohu souhlasit s tím, že by tento návrh nebyl hlasovatelný.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Dobře. Pane poslanče, myslím si, že bude nejrozumnější, když celou věc vyřešíme hlasováním o návrhu. Nicméně konstatuji, že všichni si asi přejeme projednat tuto smlouvu. Lišíme se pouze v názoru, zda to je v souladu s jednacím řádem.

Nyní je na řadě pan poslanec Zajíček.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi ještě jednou vystoupit a navrhnout v pořadu schůze ještě jeden bod, a to přesunutí bodu 3 na čtvrteční program po polední po pauze, a to z toho důvodu, že ústavně právní výbor požádal předkladatele - ministerstvo spravedlnosti - o zpracování odborného stanoviska k jedné problematice. Ústavně právní výbor doposud nemohl nad tímto stanoviskem zasednout a bude muset tento problém projednat. Žádám o přesunutí tohoto bodu na čtvrteční schůzi.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, chtěl bych vás jen upozornit, že pokud projde váš návrh, protože se jedná o druhé čtení, tak si uvědomte, že tam běží 24hodinová lhůta a že se můžeme dostat do určitých problémů, protože lhůta běží od rozdání tisku, a riskujeme, že bychom tento bod buď projednávali v pondělí, nebo neprojednali vůbec. Jen na to upozorňuji. Váš návrh samozřejmě je hlasovatelný.

Hlásí se ještě někdo s jakýmkoli doplněním nebo změnou našeho programu? Není tomu tak. Ale pan poslanec Jiří Novák si přeje sdělit, že má náhradní kartu č. 22. Děkuji.

Ještě někdo, kolegyně a kolegové? Není tomu tak. Rozpravu tedy uzavírám a nyní, protože padlo několik málo pozměňovacích návrhů k našemu programu, budeme o nich jednotlivě hlasovat.

Protože první návrhy jsem předložil já, dovoluji si je stručně zopakovat. Pak samozřejmě už bez rozpravy jeden návrh po druhém podrobíme proceduře hlasování. Nejdříve jsem vám navrhl, abychom dva návrhy zákonů vrácené Senátem, doufám, že už to nemusím opakovat, zařadili za stávající bod 11, tzn. před projednávání zákonů ve třetím čtení. Je nějaká námitka, abychom o této dvojici zákonů a jejím pořadí hlasovali dohromady? Žádnou námitku nevidím.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 2 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 191 přítomných bylo 169 pro, 18 proti.

 

Další návrhy, které jsem vám předložil, se týkaly zařazení dále uváděných a dále hlasovaných novel zákonů s tím, že ve všech případech, samozřejmé jenom tam, kde to schválíme, by byly opět zařazeny po vrácených zákonech ze Senátu, tedy po oněch dvou bodech, které jsme schválili předchozím hlasováním.

 

První návrh je, abychom náš program rozšířili o novelu zákona o bankách, což je sněmovní tisk č. 266.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 3 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 192 přítomných se 156, ne, 155 vyslovilo pro - to je věčný spor, ale velký monitor má přednost před mým malým monitorem, také pro to, že je lépe čitelný, takže 156 pro a 23 proti. Návrh byl přijat.

 

Přecházíme dál. Dalším nové navrženým bodem do programu je zákon o spotřebních daních, sněmovní tisk 258.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 4 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 192 přítomných se 150 vyslovilo pro, 39 bylo proti a 3 nehlasovali.

Nyní zde máme návrh na doplnění programu o zákon o veřejném zdravotním pojištění, což je sněmovní tisk 270.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 5 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 191 přítomných bylo 153 pro a 18 proti.

 

Předposlední z tohoto bloku je vodní zákon, sněmovní tisk 259.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh vodního zákona, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 6 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 192 přítomných bylo pro 134 a proti 44.

 

Konečně zde máme stavební zákon, což je sněmovní tisk 261.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto doplnění programu, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Teď je to napínavější.

Tento návrh nebyl přijat v hlasování pořadové č. 7, když ze 191 přítomných bylo 95 pro a 92 proti a 4 nehlasovali. Takže stavební zákon si škrtáme.

 

Pokračuji dál. Je tu sněmovní tisk 243, tedy návrh poslanců Jaroslava Bašty a dalších, pro jistotu to zopakuji, o vydání zákona o právu na informace o životním prostředí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh rovněž nebyl přijat, protože ze 191 přítomných bylo 76 pro, proti bylo 46 a 69 nehlasovalo (v hlasování č. 8).

 

Konečně je zde návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších. Jedná se o plat a další náležitosti, sněmovní tisk 246.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 9 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 189 přítomných bylo pro 44, proti 43 a 102 poslanců a poslankyň nehlasovalo.

 

Další, již předposlední z mých návrhů, je návrh pana místopředsedy Honajzera. Prosím, pane poslanče, o klid. A sice o zařazení nového bodu za bod 11 návrhu pořadu, a sice návrh na změny ve složení výborů a komise Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 10 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 192 přítomných bylo 165 pro a nikdo proti.

 

Můj poslední návrh se pak týká přesunutí bodu 4, tzn. jako bod 2, samozřejmě máme tam ještě návrhy týkající se bodu 1.

Předmětem našeho hlasování bude přesun bodu 4 na bod 2. Před hlasováním se hlásí poslanec Orel. Dávám mu slovo.

 

Poslanec Jaroslav Orel: Vážený pane předsedo, nyní jsem obdržel hlasovací listinu pod pořadovým číslem 7, kde je uvedeno, že jsem nehlasoval. Můj postoj byl pro, proto bych prosil zopakovat hlasování.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Předpokládám, že se jednalo o stavební zákon, protože jedině v tom případě bylo hlasování téměř nerozhodné. Nejdříve budeme hlasovat o vaší procedurální námitce a v případě, že bude přijata, budeme hlasovat znovu.

 

V tomto okamžiku zahajuji hlasování o vaší procedurální námitce. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 11 skončilo přijetím procedurální námitky pana poslance Ona, když ze 192 přítomných bylo pro 126, proti 35.

 

Nyní budeme tedy znovu hlasovat o sněmovním tisku 261 (novela stavebního zákona) a jeho zařazení do programu této schůze sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 12 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když pro hlasovalo 96, proti 93 a 3 nehlasovali. Náš závěr z předchozího hlasování platí.

 

Nejsem si zcela jist, ale mám silný pocit, že jsem ještě nenechal hlasovat o návrhu pana ministra Kühnla o přeřazení bodu 4 na bod 2. Pokud by tento návrh byl přijat, tak bychom ho projednávali jako bod 2, takže pan ministr Kühnl se samozřejmě připraví.

Zahajuji toto hlasování. Kdo je pro tento návrh pana ministra Kühnla na přeřazení, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh osvojený si panem poslancem Zemanem a panem poslancem Ledvinkou (omlouvám se, že jsem to zapomněl uvést) získal drtivou podporu, protože ze 192 přítomných bylo 163 pro a 2 proti, takže tento návrh byl přijat (v hlasování číslo 13).

 

Kolegyně a kolegové, nyní přecházím k návrhům předneseným v diskusi. První návrh předložil pan ministerský předseda a poslanec Václav Klaus. Byty to v podstatě dva návrhy. První návrh zněl, aby před bod 12 byl zařazen bod s názvem "Informace vlády o dalším postupu privatizace bank". K tomu vystoupil s pozměňovacím návrhem pan poslanec Brožík, aby to bylo rozšířeno i na strategické podniky.

Táži se tedy nejdříve prvního předkladatele, to je pana poslance Klause, zda souhlasí s tímto rozšířením. Pokud tomu tak bude, budeme hlasovat o jeho návrhu, pokud ne, budu hlasovat o návrhu pana poslance Brožíka nejdříve jako o pozměňovacím návrhu.

(Protestní hlasy v sále.)

Pokud si přejete zvrátit pořadí, nic proti tomu. Prosím nejdříve o vyjádření pana ministerského předsedu.

 

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Vážená sněmovno, navrhl jsem, aby byl na této schůzi Poslanecké sněmovny diskutován dokument, který vláda předložila Poslanecké sněmovně. Ten se týká jedině a výlučně privatizace bankovního sektoru. Není v něm ani slovo o něčem jiném, a proto si nedovedu představit, jak bychom nad tímto dokumentem mohli diskutovat o privatizaci distribučních společností. Vláda se současně v dopise, který byl zaslán předsedovi Poslanecké sněmovny, zavázala, že zatím s distribučními společnostmi nic dělat nebude, a jakmile se přiblíží moment nějakých kroků v rámci privatizace distribučních společností, předloží parlamentu podobný materiál jako nyní o privatizaci bank.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Klausovi. Kolegyně a kolegové, abychom zbytečně nedramatizovali jednoduchou situaci, navrhuji tento postup. Táži se pana poslance Brožíka, zda je ochoten buď svůj návrh po tomto vysvětlení stáhnout, nebo o něm nechat hlasovat po návrhu pana poslance Klause jako o návrhu "informace vlády o další privatizaci distribučních společností", protože v tom předchozím bodu, to je privatizace bank, se oba dva návrhy shodují. Prosím nejdříve o vyjádření navrhovatele, pana poslance Brožíka.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedo, mně je zcela jasné, že podle jednacího řádu není možné návrh pana premiéra Klause doplnit mým pozměňovacím návrhem. Proto já požaduji, aby můj návrh byl brán jako alternativní, hlasovatelný samostatně, to znamená "zpráva o privatizaci bank a strategických podniků, včetně distribučních společností". Protože pan premiér si to žádal zařadit mezi druhé a třetí čtení, já v tom případě navrhuji, aby to bylo projednáváno v pátek jako první bod jednání naší sněmovny.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, píši si to. Myslím, že po tomto vysvětlení můžeme hlasovat o návrhu pana ministerského předsedy, to znamená o materiálu "Další postup privatizace bank". Nejdříve se hlásil pan místopředseda Vlach, pak pan poslanec Wagner.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, tím, že jste mi nedal slovo, tak už váš zajímavý pokus o interpretaci jednacího řádu vysvětlil předkladatel samostatného návrhu na zařazení dalšího bodu. Já vám děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Pan poslanec Wagner.

 

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, pan ministr financí se mě dotázal - protože jsem autorem onoho návrhu, který byl sněmovnou schválen, který vláda přislíbila - zda je účelné to rozdělit. Dohodli jsme se, že je účelné tyto dvě věci rozdělit. Domnívám se, že jiný postup by byl nerozumný z druhého důvodu. Nemáme dost včas předem příslušný materiál ke druhé části.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Nyní již můžeme přistoupit k hlasování. Aby bylo zcela jasné, o čem hlasujeme, připomínám, že hlasujeme o tom, že před bod 12 původního návrhu programu zařazujeme bod "Informace vlády o dalším postupu privatizace bank".

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto bodu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 14 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 192 přítomných se pro vyslovilo 172 a proti nebyl nikdo.

 

Nyní zde byl další návrh pana předsedy vlády, aby za bod, který jsme právě schválili, byla zařazena informace vlády o povodňové situaci. Abych se zbytečně nepokoušel kvůli úspoře času o sloučení stylizace, nechám pak - poučen předchozím případem - o samostatném návrhu pana poslance Dostála hlasovat rovněž samostatně. Je jasné, o čem nyní hlasujeme? Jde o informaci vlády o povodňové situaci.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu ?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 15 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 190 přítomných se 134 vyslovilo pro a proti byl 1.

 

Nyní tedy nechám hlasovat v pořadí, jak tyto návrhy byly předloženy, o návrhu pana poslance Brožíka a prosím, aby mě opravil, pokud ho budu citovat nepřesně nebo nesprávně: informace vlády o privatizaci bank a strategických podniků.

Táži se pana poslance Brožíka, zda jsem ho interpretoval správně? Je tomu tak. Děkuji, pane poslanče.

Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 16 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 192 přítomných bylo pro 77 a proti 86.

 

Teď máme jako další - a to jsem od pana poslance dostal, protože titul je trochu delší - návrh pana poslance Dostála "Zpráva vládního zmocněnce ministra Jiřího Skalického o povodňové situaci a odstraňování následných škod, včetně informace o dalším postupu při zajišťování zimního období v postižených lokalitách". S tím, že pokud tento návrh bude přijat, byla by zpráva přednesena ve čtvrtek 4. září po odpovědi ministrů na písemné interpelace.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 17 skončilo přijetím návrhu pana poslance Dostála, když ze 191 přítomných bylo sto pro a 46 proti.

 

Další byl návrh pana poslance Loukoty, který se lišil jedině tím - jak jsme si minule vyjasnili - že navrhoval tento bod zařadit za bod 10 místo toho, aby byl ve čtvrtek po odpovědích na písemné interpelace. Dohodli jsme se také s navrhovatelem, že přesně o tomto, tzn. o jiném zařazení tohoto bodu, nyní budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh pana poslance Loukoty, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 18 skončilo nepřijetím návrhu pana poslance Loukoty, když se pro něj vyslovilo 36 poslanců a proti bylo 72.

 

Nyní přecházíme k návrhu paní poslankyně Kořínkové. S dovolením jej, protože byl opět delší, znovu přečtu: Informace ministra dopravy a spojů o stavu projednání dopravní politiky České republiky a přípravě transformace Českých drah.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 19 skončilo nepřijetím návrhu paní poslankyně Kořínkové, když ze 191 přítomných bylo 75 pro a 59 proti.

 

Další byl návrh pana poslance Grégra na zařazení bodu, který by se jmenoval "Usnesení Poslanecké sněmovny k výběrovým řízením na rekonstrukční práce po povodních" jako bod 2 našeho programu.

Táži se pana poslance Grégra, zda jsem jej interpretoval správně? Děkuji, pane poslanče.

Zahajuji tedy hlasování.Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 20 skončilo těsným nepřijetím návrhu pana poslance Grégra. 95 bylo pro, 72 bylo proti, počet přítomných 192.

 

Nyní přecházíme k návrhu pana poslance Maixnera na další bod, a sice "Usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření Senátu". Návrh je zařadit tento bod, bude-li přijat, za bod 10.

Táži se pana poslance Maixnera, zda ho interpretuji správně? Děkuji, pane poslanče.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 21 skončilo nepřijetím tohoto návrhu pana poslance Maixnera, když ze 191 přítomných se 63 vyslovilo pro, 66 bylo proti.

 

Další návrh pana poslance Maixnera zněl, aby za bod 11 byl zařazen bod "Informace vlády o krizové situaci v Českých drahách".

Táži se pana poslance Maixnera, zda ho interpretuji správně. Děkuji, pane poslanče.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 22 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 191 přítomných bylo 91 pro a 65 proti.

 

Další byl návrh pana poslance Rumla. Navrhuji v duchu konsensu o tomto návrhu hlasovat, a pokud ti, kdo se domnívají, že je to v rozporu s jednacím řádem, vyjádří své hlasování jiným způsobem, pak si myslím, že to bude korektní postup. Souhlasí sněmovna s tímto návrhem? Dobře. Pan ministr Ruml - pro jistotu to ještě zopakuji - navrhuje, aby jako první bod středečního odpoledního pořadu byl zařazen bod "Smlouva se Slovenskem". Současné pak navrhuje ještě zkrácení 40 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 23 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 191 přítomných 138 hlasovalo pro a 21 proti.

 

Navrhuji vám, kolegyně a kolegové, abychom to brali jako precedenční případ, tzn. když dostaneme mezinárodní smlouvu, pak s odvoláním na tento precedens nemusíme trvat na desetidenní lhůtě.

 

Nyní máme návrh pana poslance Zaorálka "Informace ministra zahraničí o ručení zastupitelských úřadů". Návrh zní zařadit za bod 11.

Táži se pana poslance Zaorálka, zda ho interpretuji správně? Děkuji, pane poslanče.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 24 skončilo nepřijetím návrhu pana poslance Zaorálka, když se 189 přítomných se pro vyslovilo 84, proti bylo 45, 60 nehlasovalo.

 

Nyní zde máme návrhy pana poslance Krejsy. První z těchto návrhů zněl, abychom jako poslední bod našeho jednání zařadili zprávu ministra vnitra o stavu vyšetřování údajného přepadení poslance Dostála. Táži se pana poslance Krejsy, zda jsem ho interpretoval správně. Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 25 skončilo nepřijetím tohoto návrhu pana poslance Krejsy, když ze 191 přítomných bylo 77 pro a 50 proti.

 

Dále pan poslanec Krejsa navrhl vypustit - prosím pana ministra Bratinku o klid - bod 6. Je jasné, co je obsahem bodu 6, pozvánku máme všichni před sebou. Je zde požadavek, kterému jsem povinen vyhovět. Odhlašuji vás, vážení kolegové, a prosím, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami. Stalo se. Nyní nic nebrání zahájit hlasování o vypuštění bodu 6.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

V hlasování č. 26 tento návrh nebyl přijat, když ze 189 přítomných bylo 92 pro a 95 proti.

 

Dále pan poslanec Krejsa navrhl vypustit bod 7.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 27 ani tento návrh nebyl přijat, když ze 190 přítomných bylo 94 pro a 93 proti.

 

Pan poslanec Zajíček navrhl vypustit bod 8. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 28 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 190 přítomných se pro vyslovilo 138 a proti bylo 11.

 

Dále pan poslanec Libor Novák navrhl přeřadit bod 1 za bod 20.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 29 skončilo přijetím návrhu pana poslance Libora Nováka, z čehož logicky vyplývá, že nyní přijde na řadu bod pana ministra Kühnla.

Ze 190 přítomných bylo 138 pro a 22 proti.

 

Nyní byl návrh pana poslance Tlustého, abychom jednak vypustili bod 5 a jednak abychom tento bod k dalšímu projednávání přikázali ústavně právnímu výboru. Doufám, že nejsou námitky, abychom o tomto hlasovali najednou. Jsou námitky? Nejsou.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu pana poslance Tlustého. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 30 skončilo přijetím návrhu pana poslance Tlustého, když ze 190 přítomných bylo 161 pro a 1 proti.

 

Předpokládám, že pan poslanec Kužílek trvá na svém návrhu, tzn. podmíněném návrhu, abychom v případě, když při projednávání úvodního bodu 1 a nyní bodu zařazeného za bod 20, tj. usnesení Poslanecké sněmovny k počítání lhůt, Poslanecká sněmovna přijme jiné usnesení, než které jí navrhl ústavně právní výbor, tak s touto podmínkou zařazujeme okamžitě jako následující bod hlasování o prezidentově vetu. Táži se pana poslance Kužílka, zda souhlasí s touto interpretací. Děkuji, pane poslanče.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh pana poslance Kužílka, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 31 skončilo přijetím návrhu pana poslance Kužílka, když pro ze 190 bylo 142 a proti 19.

 

Nyní zde máme návrh pana poslance Špidly. Domnívám se ovšem, že tento návrh je v tomto okamžiku nehlasovatelný, protože byl totožný s již zamítnutým návrhem pana poslance Krejsy. Jediné, co obsahoval nového, je požadavek, abychom vypustili body 16 a 17, to je třetí čtení. Souhlasí pan poslanec Špidla s touto interpretací? Děkuji. O tomto návrhu nebudeme hlasovat.

Blížíme se k závěru - poslední dva návrhy.

Pan poslanec Filip za bod Zpráva vlády o povodních navrhuje zařazení bodu Vytvoření dočasné komise Poslanecké sněmovny k vyhodnocování povodňové situace. Táži se pana poslance Filipa, zda souhlasí s touto interpretací.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP