Úterý 2. září 1997

 

Poslanec Vojtěch Filip: Ano.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 32 skončilo nepřijetím návrhu pana poslance Filipa, když ze 190 přítomných bylo 86 pro a 69 proti.

 

Poslední návrh byl návrh pana poslance Zajíčka, abychom přesunuli bod 3 na čtvrtek odpoledne. Upozorňuji na riziko, které to přináší. Pan poslanec Zajíček se k tomu znovu hlásí. Prosím, pane poslanče.

Kolegové, prosím o klid.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Byl jsem poučen, že by to nebylo možné stihnout projednat do pátku. Proto bych navrhl čtvrtek dopoledne.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Dobře, modifikujete čtvrtek dopoledne. Znovu jsem jen povinen kolegy upozornit na riziko, protože 24hodinová lhůta běží po odevzdání tisku s pozměňovacími návrhy. S touto modifikací přesunout bod 3 na čtvrtek dopoledne. Budeme nyní hlasovat o návrhu pana poslance Zajíčka.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 33. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 33 skončilo nepřijetím návrhu pana poslance Zajíčka, když ze 190 přítomných bylo 87 pro a 55 proti. Z čehož logicky vyplývá, že bod 3 zůstává v programu s původním zařazením.

 

Předseda klubu má přednost, člen vlády má však stejnou přednost; dáme tedy přednost panu ministru Rumlovi, prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Pane předsedo, byl jsem poučen místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu panem Ledvinkou o tom, že k zařazenému bodu Smlouva se Slovenskem potřebuji, resp. k projednání je potřeba, aby sněmovna určila zpravodaje. Tudíž po dohodě s panem poslancem Holáněm, předsedou zahraničního výboru, si dovoluji navrhnout jeho a žádám sněmovnu, aby o tom hlasovala.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, kolegové, nejsou-li zásadní námitky, pojďme to rychle odhlasovat, protože tento bod již byl zařazen, a pak dám slovo panu poslanci Grossovi, pokud se jeho vystoupení netýká tohoto bodu. Netýká.

Takže zahajuji hlasování pořadové číslo 34 o tom, aby pan poslanec Holáň byl určen zpravodajem k tomuto bodu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji - ale ještě nemám právo cokoli konstatovat, protože lhůta dosud neuplynula, ale už mohu - že v hlasování pořadové číslo 34 jsme tento návrh přijali velkou většinou 152 proti 22 ze 189 přítomných.

Nyní uděluji slovo panu poslanci Grossovi.

 

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, dovolil bych si předložit ještě jeden návrh, a to návrh v souladu s § 54 odst. 8 zákona o jednacím řádu, aby zaprvé došlo k přeřazení schváleného bodu, který se týká povodňové situace, tak jak jej navrhoval pan kolega Dostál, hned za bod, který navrhoval předseda vlády pan Václav Klaus, a aby v duchu tohoto článku jednacího řádu k těmto dvěma bodům byla spojena rozprava.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, nemáte-li námitek, myslím si, že nejlépe bude, když rozhodneme hlasováním. Nejedná se o nic jiného než o změnu pořadí a spojení rozpravy. Takže rozhodneme hlasováním.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 35. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Grosse, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasováním pořadové číslo 35 jsme přijali návrh pana poslance Grosse, protože ze 189 přítomných se pro vyslovilo 120 a proti bylo 19.

 

Tím jsme, kolegyně a kolegové, vyčerpali veškeré návrhy na změny programu, které byly předneseny v rozpravě, takže nyní nám nezbývá nic jiného, než hlasovat o programu jako celku, včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Slyším bušení a vidím poslance Dostála. Uděluji slovo panu poslanci Dostálovi.

 

Poslanec Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, promiňte, že přicházím s procedurálním návrhem ke hlasování teprve nyní, ale materiál, který jsem dostal - sněmovní tisk - byl dán až během hlasování o jednotlivých bodech.

Chtěl bych požádat kolegy o podporu napříč demokratickými stranami. Domnívám se totiž, že tento parlament nemůže mít parlamentní tisky, které budou v rozporu s ústavou tím, že v nich bude urážena národnostní menšina.

Dámy a pánové, já si nedovedu představit, že by v americkém Kongresu byl zařazen k jednání bod ve věci Kriminality negrů. Já si nedovedu představit, že by tam mohl být zařazen bod jednání ve věci Propuštění negrů dopadených při rabování. Dovedu si představit, že kdyby zde za protektorátu existoval parlament, že samozřejmě by byl zařazen bod Heydrichova zpráva o stavu zločinech židů v Čechách.

Já se ale domnívám, že v demokratickém parlamentě, kterým by měl být náš parlament, nemohou být body jednání s názvy "Ve věci kriminality cikánské menšiny", "Ve věci propuštění cikánů", "Ve věci invaze cikánů do nemocnice", "Ve věci cikánské menšiny". Tato cikánská menšina, ať si o tom pánové ze SPR-RSČ myslí co chtějí, je prostě romská menšina. (Protesty klubu poslanců SPR-RSČ.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, bohužel jsme dosud nedokončili hlasování o programu, které bych rád ukončil.

 

Poslanec Pavel Dostál: Právě proto navrhuji, aby součástí hlasování o programu schůze byl bod Interpelace, tj. vypuštění interpelací těch, jejichž název je v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji.

Pane poslanče, program ústních interpelací vyplývá z jednacího řádu, a proto je automaticky součástí programu naší schůze. Doporučuji vám, aby toto hlasování bylo učiněno předmětem hlasování až poté, co schválíme program jako celek, protože v tomto celkovém programu neschvalujeme žádné názvy jednotlivých interpelací. Pokud má někdo námitku vůči tomuto postupu, má samozřejmě svobodu ji uplatnit. Hlásí se pan poslanec Wagner. Avšak předseda klubu má samozřejmě přednost, takže nejdříve pan poslanec Sládek.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedo, dámy a pánové, jenom pro zklidnění té rozjitřené atmosféry bych rád připomněl, když tady byly vzpomínány jiné země, že ve Spojených státech amerických se běžně uvádí kromě pohlaví i barva pleti. Rád bych tady vzpomněl i T. G. Masaryka, který vždy hovořil o cikánech, ne o Romech, a především bych znovu doporučil k četbě poslancům Parlamentu České republiky Slovník spisovného jazyka českého, kde se mohou přesvědčit o tom, že slovo cikán je plně v souladu s naším mateřským jazykem.

Děkuji. (Potlesk poslanců SPR-RSČ.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Dávám slovo poslanci Wagnerovi, ale teď se hlásil pan ministr Ruml, který ovšem dává přednost poslanci Wagnerovi - prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, před časem při jakémsi televizním natáčení jsem se dopustil stejného omylu, jakého se zde před Poslaneckou sněmovnou dopustil pan kolega Dostál. Měl jsem za to, že název, který se sluší užívat, je "rom", nikoli "cikán". A vyvedli mě z omylu ti, kterých se to týkalo. To je třeba respektovat.

Děkuji. (Potlesk poslanců SPR-RSČ.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Kolegyně a kolegové, jako předsedající této schůze jsem povinen upozornit, že se některé diskusní příspěvky odchylují od tématu, jímž je evidentně program naší schůze. Nicméně člen vlády má právo vystoupit kdykoliv, prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Já bych se chtěl připojit k panu poslanci Dostálovi nikoliv proto, že v textu je národnostní menšina označena tak, jako on si myslí, že označena býti nemá, ale proto, že jaksi ta věc, kterou uvádí, ta interpelace prostě má rasový podtext. Tady se uvádí kriminalita cikánské menšiny, žádná kriminalita cikánské menšiny samozřejmě neexistuje. Existuje kriminalita občanů ČR nebo cizinců žijících na území ČR.. Toto je text, který má rasový podtext, protože jedna národnostní menšina je vyloučena z občanské společnosti a je spojována s určitým typem činnosti. To je nepřípustné, a proto se připojuji k panu poslanci Dostálovi.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Kolegyně a kolegové, navrhuji vám tento postup. Hlasujme, protože toto skutečně je mimo bod, který projednáváme, mimo program této schůze. Hlasujme nejdříve o schválení našeho programu jako celku, včetně schválených pozměňovacích návrhů, jehož součástí jsou i ústní interpelace bez udání jejich textu. Pak můžeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Dostála, buď na vypuštění, nebo na změnu textu interpelací. To je korektní. Ale neuchylujme se prosím vás od programu, který máme ještě před sebou.

 

Takže zahajuji nyní hlasování o programu 13. schůze sněmovny jako celku. Kdo je pro schválení tohoto programu ve znění schválených pozměňovacích návrhů, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Takže konstatuji, že tento návrh byl přijat v hlasování č. 36. Na monitor mně začalo intenzívně svítit slunce, nicméně ze 190 přítomných - spíše uhaduji - je 142 pro, 33 proti a 15 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

 

Nyní přichází čas před zahájením prvního bodu a já pěkně prosím pracovníky Kanceláře sněmovny, aby vytiskli pro nás všechny nový program, a předpokládám, že prvním bodem nyní bude právě informace nebo vystoupení pana ministra Kühnla, tedy původní bod č. 4. Byly zde 2 procedurální návrhy, nejdříve pan místopředseda Ledvinka a potom se vrátíme k panu poslanci Dostálovi, nejsou-li námitky. Takže prosím.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, prosím ještě o jedno hlasování. Nemohl jsem to předložit dřív, dokud nebyl schválen program, a to je tento návrh, aby sněmovna dala souhlas svým hlasováním s tím, aby při projednávání vládního návrhu zákona o bankách se zúčastnil projednávání guvernér České národní banky.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Domnívám se, že bude nejrozumnější, když tento návrh vyřešíme okamžitě hlasováním. Doufám, že k tomuto návrhu se nikdo nehlásí do rozpravy. Je tomu tak.

Zahajuji proto hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pana místopředsedy Ledvinky, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji.. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl v hlasování pořadové č. 37 přijat, když se ze 187 přítomných pro něj vyslovilo 152 a nikdo nebyl proti.

 

Prosím tedy jak pracovníky Kanceláře, tak případně i pana místopředsedu Ledvinku, aby pana guvernéra o tomto našem rozhodnutí informovali.

Nyní tady byl další procedurální návrh, návrh pana poslance Dostála. Prosím, aby ho ještě jednou přednesl, a potom už přistoupíme k prvnímu bodu našeho programu.

 

Poslanec Pavel Dostál: Než přednesu návrh, tak bych jen k té debatě zdůraznil...

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím, aby kolegové nepřerušovali toho, kdo mluví, budou mít samozřejmě možnost se k návrhu vyjádřit formou faktické poznámky.

 

Poslanec Pavel Dostál: Neberu podstatné jméno cikán pejorativně v záležitostech týkajících se např. literatury atd. - slavná divadelní hra nebo film Cikáni jdou do nebe, nebo jestliže se v Straussově operetě zpívá "Cikánský baron jsem já", to je všechno prosím umělecká licence.

Prostě jen chci říct, že menšiny v tomto státě respektuje ústava. A jedna z těch menšin je menšina romská.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, mám právo vás přerušit. Nyní podáváte procedurální návrh.

 

Poslanec Pavel Dostál: Dobře, podávám, pane předsedo, procedurální návrh, aby ze seznamu interpelací na členy vlády buď byly vyňaty interpelace. tedy po odsouhlasení sněmovnou, které nazývají menšinu jinak, než je nazývána oficiálně, anebo aby tyto interpelace byly autory přejmenovány.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, váš návrh je nehlasovatelný, protože je aby, aby. Čili dejme tomu, že předkládáte 2 návrhy: Za prvé aby tyto interpelace byly vyřazeny, a pokud váš návrh neprojde, aby byly přejmenovány.

 

Poslanec Pavel Dostál: Děkuji vám, pane předsedo, za pomoc. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Takže nechám nejdříve hlasovat o vašem prvním procedurálním návrhu. K tomu byly faktické poznámky, promiňte. Nejdříve pan poslanec Vik, a tam jsem ještě viděl faktickou poznámku pana poslance Exnera a potom další faktickou pana poslance Vymětala. Nejdříve pan poslanec Vik.

 

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl jenom upozornit Poslaneckou sněmovnu, že pro normálně myslícího člověka jsou takovéto návrhy prostě nehlasovatelné.

(Potlesk republikánů.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Nyní další faktická - pan poslanec Exner, další faktická - pan poslanec Vymětal.

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, domnívám se, že se musíme shodnout na tom...

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte, kolegyně a kolegové, prosím o klid.

Poslanec Václav Exner: ...že návrhy pana poslance Dostála jsou prostě nehlasovatelné. On přece nemůže navrhnout vyřazení přihlášené ústní interpelace v žádném případě. Není možné o jakýkoliv bod ani ústavy, ani jednacího řádu opřít takový návrh, abych někomu přihlášenému k ústní interpelaci něco změnil, nebo abych dokonce ji vyřadil. To prostě odporuje zákonu a to odporuje i ústavě a není možné o návrzích pana poslance Dostála hlasovat.

Kdybychom o těchto návrzích takto hlasovali, byl by to precedens k tomu, aby kdykoliv mohl kterýkoliv poslanec vystoupit a navrhnout s různými důvody vyřazení ústní interpelace jiného poslance nebo změnu obsahu této interpelace. Já se jaksi ztotožňuji s tím, že označení interpelací by mohlo být výrazně vhodnější. Sám bych ji tímto způsobem neoznačil. Ale v žádném případě se nemohu ztotožnit s tím, že bychom zavedli praxi, že přihlášené ústní interpelace rozhodnutím sněmovny vyloučíme nebo pozměníme.

(Potlesk z části sněmovny.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Další faktickou poznámku měl pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedo, dámy a pánové, já mám dvě faktické poznámky, a sice jednu k panu předsedovi, kdyby byl tak laskavý a věnoval pozornost celému spektru Poslanecké sněmovny, tzn. i tomu nejlevějšímu křídlu, protože kolega Exner se hlásil minimálně 15 minut a nedostal slovo, a dostávali slovo všichni další, kteří se po něm hlásili ke slovu. Takže to je moje prosba k panu předsedovi. Doufám, že mě slyšel.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Slyšel, ale tento bod neprojednáváme 15 minut, pane poslanče. Ale pokračujte prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Druhá faktická poznámka - já se domnívám, že návrh pana kolegy Dostála není dostatečně zdůvodněn. Nebudu opakovat to, co říkal kolega Exner. Já bych snad poprosil prostřednictvím pana předsedy, aby kolega Dostál uvedl, na základě kterého paragrafu, odstavce podle jednacího řádu svůj návrh předkládá. (Potlesk z části sněmovny.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, vidím levé spektrum a vidím pravé spektrum. Jako poslední, aspoň doufám, se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec PS Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, vystoupil jsem skutečně proto, že jsem chtěl požádat pana poslance Kramperu - protože samozřejmě se případem konkrétně Přerova určitě zabýval dobře a dostatečně a ví, že to nebyl Cikán, že tam byly dvě menšiny, jedna příslušnice byla Ukrajinka nebo příslušnice z Ruska, nevím, jestli už byla občanka České republiky. V obou případech byli propuštěni, i ten Cikán, i cizí státní příslušník. Chtěl bych, aby aspoň opravil ten název svojí interpelace.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Kolegyně a kolegové, dovolte mi v tomto okamžiku zasáhnout. Před chvílí jste mě zastrašili, protože jsem předkládal návrh, který jsem pokládal za návrh, jenž je v souladu s jednacím řádem, protože nebyla dodržena 10denní lhůta pro mezinárodní smlouvu. Sněmovna rozhodla jinak. Domnívám se tedy, že i zde bychom měli rozhodnout hlasováním, ale před tímto hlasováním - protože sdílím názor, že tento návrh je nehlasovatelný a pouze nechci být obviňován z diktátorských sklonů - apeluji na pana poslance Dostála, aby svůj návrh stáhl. Pokud ho nestáhne, jsem povinen o něm nechat hlasovat, jinak mě kdokoli z vás vyčte, že omezuji demokracii v této sněmovně.

 

Poslanec Pavel Dostál: Pane předsedo, je mi to líto, ale apelujete zbytečně.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: V tom případě nechám o vašich dvou návrzích tak, jak byly předloženy, hlasovat. Před tímto hlasováním se hlásí pan poslanec Sládek.

 

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedo, dámy a pánové, trochu mě zarazil alibistický přístup předsedy sněmovny, který proto, aby nebyl z ničeho obviněn, raději dá hlasovat o nehlasovatelném návrhu. Ale k podstatě věci.

Byl bych velmi nerad, abychom se mi všichni zde přítomní nechali svést tím povrchem věci, tou debatou na téma, zda slovo cikán je nebo není vhodné, přestože je součástí naší spisovné mateřštiny. Podstatou celého problému - a ono to krásně vyvřelo ve vystoupeních poslance Dostála i poslance Rumla - je narůstající nesnášenlivost vůči jakýmkoli jiným názorům než oficiálním, která už dnes hraničí a vyvrcholí zavíráním opozice.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Sládkovi. Jsem povinen udělit slovo předsedovi poslaneckého klubu, kdykoli o to požádá. Slovo má tedy předseda klubu KSČM pan předseda Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, pani a pánové, výrazně nesouhlasím s tím, co tady říkal kolega Sládek. Ale my se tady bavíme o tom, jestli tato sněmovna může okamžitě někomu změnit jeho právo jako poslanci. Pan kolega Dostál ve svém návrhu v podstatě řekl, aby ten nebo onen nesměl interpelovat. Já nechápu, jak může předseda sněmovny o něčem takovém dát hlasovat.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegové, znovu opakuji, pan poslanec Dostál trvá na svém procedurálním návrhu, ač jsem ho vyzval, aby svůj návrh stáhl. Budu sice hlasovat proti jeho návrhu, protože s ním nesouhlasím, ale neberu mu právo, aby tento návrh předložil.

 

Poslanec Pavel Dostál: Pane předsedo, vidím, že jsou další a další faktické poznámky, že by se z toho svedla nekončící bitva. Svůj názor sice nezměním, ale přistupuji na vaši výzvu a stahuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, dovolte, abych vám zcela upřímně poděkoval. Tím jsme ukončili tento procedurální bod a ještě předtím, než přejdeme k prvnímu bodu našeho schváleného programu, dám slovo předsedovi volební komise panu poslanci Kolářovi, aby nás seznámil s věcmi týkajícími se přípravy voleb. Prosím o klid.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych reagoval na před chvílí schválený pořad naší schůze a seznámil vás s usnesením volební komise Poslanecké sněmovny ze dne 2. září 1997 k návrhu na volby na 13. schůzi Poslanecké sněmovny.

Volební komise Poslanecké sněmovny konstatuje, že přijala ve stanovené lhůtě od poslaneckých klubů návrhy na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského obranného zpravodajství na 13. schůzi Poslanecké sněmovny. Proto nic nebrání tomu, aby se tato volba mohla konat. Dále stanoví lhůtu pro předložení návrhů volební komisi na změny ve složení výborů a komisí Poslanecké sněmovny na 13. schůzi Poslanecké sněmovny, a to do 2.9.1997 do 19 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Kolářovi. Nyní přecházíme k prvnímu bodu našeho schváleného pořadu, kterým je - a doufám, že žádný bod nebyl zařazen před něj - sněmovní tisk 221, jinými slovy živnostenský zákon.

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
podle sněmovního tisku 221 - druhé čtení

 

Jedná se o druhé čtení tohoto zákona a prosím pana ministra průmyslu a obchodu Karla Kühnla, aby tento vládní návrh uvedl ve druhém čtení. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, předstupuji před vás... (Hluk v sále.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte, pane ministře. Já žádám konkrétní poslance, kteří stojí a diskutují, aby tak nečinili ve sněmovně. Rád bych viděl, jak by reagovali, kdyby se tak jejich kolegové chovali v době, kdy oni stojí před řečnickým pultem. Prosím, pokud vás to nezajímá, opusťte tuto zasedací síň a nevyrušujte nás tady, když už nepracujete. Pokračujte, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl: Děkuji, pane předsedo. Kdyby to bylo nezbytné, mohu mluvit zhruba dvakrát tak hlasitě, než činím. Mám ještě určité rezervy.

Vážená sněmovno, předstupuji před vás již podruhé s odůvodněním vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, tzv. živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Tentokrát před vás předstupuji po projednání návrhu v hospodářském výboru Poslanecké sněmovny.

Dovolte mi, dámy a pánové, abych nejprve zdůraznil, že stánkový prodej jako takový má své místo v každém tržním systému. V našem státě přispěl a stále ještě přispívá k zabrzdění inflačních tlaků a k plynulému zásobování některými sortimenty zboží. Nelze ovšem přehlédnout problémy, které tento prodej někdy přináší. Kromě nedostatků v oblasti kultury prodeje to je také poškozování spotřebitelů zejména prodejem nekvalitního zboží. Činností některých provozovatelů stánkového prodeje dochází rovněž k poškozování poctivých podnikatelů, kteří doplácejí na praktické zvýhodnění činností provozovaných mimo provozovny i na nejrůznější nekalé praktiky řady stánkových prodejců.

Stávající živnostenský zákon ani jiné zvláštní zákony stánkový a obdobný prodej zvlášť neupravují. Jde pouze o jednu z forem prodeje, kterou je možno uskutečňovat jak v režimu živnostenského zákona, jde-li o živnostenské podnikání, tak mimo tento režim, např. při prodeji zemědělských výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti. Nejsou tak stanovena v podstatě žádná specifická pravidla, která by jmenovitě tuto formu prodeje regulovala. To znevýhodňuje nejen spotřebitele, ale svým způsobem i stát, který má v této oblasti jen omezené možnosti dohledu nad řádným výkonem podnikatelských aktivit.

Předložený návrh novelizace živnostenského zákona předpokládá řešení uvedených problémů především zvýšením pravomocí obcí k místním úpravám podmínek stánkového prodeje. Bylo přitom zvoleno řešení cestou živnostenského zákona, který je veřejnoprávní normou upravující základní podmínky podnikání. Jako takový tento zákon nejlépe umožňuje postižení problematiky spojené s prodejem zboží a s poskytováním služeb. Navrhované řešení by mělo zajistit usměrňování provozu tržišť a tržních míst prostřednictvím tržních řádů vydávaných obecně závaznými vyhláškami obce a upravujících vymezené základní podmínky činnosti na těchto tržištích."

Touto cestou by mělo dojít jak ke zkvalitnění stánkového prodeje, tak i k většímu respektování místních potřeb obyvatel obce. V této souvislosti bych chtěl podotknout, že předložený návrh se zaměřuje na řešení vybraných specifických problémů spojených se stánkovými a obdobnými prodeji s důrazem na jejich rychlé řešení. Tento důraz bych chtěl tady zdvojnásobit. Tomu by v této chvíli asi neprospěly snahy o případné doplňování návrhu návrhy dalšími, s řešenou problematikou přímo nesouvisejícími.

Vláda si je samozřejmě dobře vědoma řady dílčích problémů platné právní úpravy živnostenského podnikání jako celku. Sem patří podnikání cizinců, nevyhovující regulace podnikání v řadě oblastí neupravených zvláštními zákony, např. činnost cestovních kanceláří, nebo také nekalé praktiky spojené někdy s provozováním živnosti, např. podnikání v rozporu se zákonem o zaměstnanosti, tzv. známý schwarz-systém. Tyto problémy by měly být řešeny komplexně, a to novelizací živnostenského zákona, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu již připravilo a jejíž věcný záměr by měla vláda projednat v nejbližší době.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás proto o propuštění předloženého návrhu novely živnostenského zákona do třetího čtení. K případným pozměňovacím návrhům se potom vyjádřím v jeho úvodu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministru Karlovi Kühnlovi. Konstatuji, že vládní návrh zákona jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Tento hospodářský výbor přijal usnesení, jež jsme obdrželi jako sněmovní tisk 221/1, a zpravodajem určil pana poslance Ivana Vrzala. Proto prosím pana poslance Ivana Vrzala, aby se nyní ujal slova.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, hospodářský výbor projednal na svém zasedání předložený návrh novely zákona o živnostenském podnikání a přijal k němu pozměňovací návrhy. Doporučil bych, aby sněmovna schválila tuto novelu zákona ve znění pozměňovacích návrhů přijatých hospodářským výborem.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že na rozdíl od rozpravy podrobné do obecné rozpravy žádné přihlášky písemně nemám. Táži se proto, zda se někdo z místa hlásí do obecné rozpravy. Jelikož tomu tak není, obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Jako první se přihlásil do této podrobné rozpravy pan poslanec Ekert, připraví se pan poslanec Kopecký.

 

Poslanec Milan Ekert: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych předložil Poslanecké sněmovně pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, parlamentní tisk č. 221.

V usnesení hospodářského výboru č. 89 tisk 221/1 bod 1 nahradit v § 16 první větu následujícím textem:

"Obec může v přenesené působnosti - poznámka 29 A - vydat ve spolupráci s příslušnou hospodářskou komorou, agrární komorou a živnostenským společenstvem, je-li zřízeno, tržní řád formou obecně závazné vyhlášky." Text poznámky č. 29 A se nemění.

Odůvodnění: Uvedený pozměňovací návrh by měl vést k tomu, aby nedošlo touto úpravou zákona k situaci, že určitá skupina volených zástupců v obecních zastupitelstvech prosadí v tržním řádu podmínky, které neodpovídají skutečné situaci a potřebám v daném územním obvodu.

Děkuji vám za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Ekertovi. Uděluji slovo panu poslanci Kopeckému. Pak je přihlášen pan poslanec Ullmann a jako poslednímu bych samozřejmě vzhledem k přednesenému návrhu dal znovu slovo zpravodaji. Prosím pana poslance Kopeckého.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP