Úterý 2. září 1997

 

Poslanec Robert Kopecký: Vážený pane předsedo, vážení členové nepřítomné vlády, dámy a pánové, předložený návrh v důvodové zprávě uvádí, že smyslem novely je zamezit živelný rozvoj stánkového prodeje bez možnosti obce regulovat v případě potřeby nežádoucí stav. Nemíním protestovat proti tomuto záměru. Naopak bych chtěl upozornit na další nehoráznosti, jaké prosadil v rámci tzv. liberalizace neblaze proslulý ministr Dyba za podpory vládní koalice do živnostenského zákona a které tento vládní návrh novely živnostenského zákona nechává opominuty, ač je to věcně i politicky nepochopitelné.

Už v minulém volebním období poslanci opozice kritizovali, co se dělo ve stánkovém prodeji, v taxislužbě, v cestovních kancelářích a v průvodcovské službě, a dožadovali se při projednávání novely v listopadu 1995 nápravy. Místo toho se dozvěděli, že - cituji - koncepce živnostenského zákona s výraznými liberalizačními kroky se osvědčila a že je třeba dále prohloubit liberální prvky současné úpravy. A tak se např. vypustila obligatorní povinnost živnostenského úřadu zrušit živnostenské oprávnění v případě zjištění prodeje neznačených cigaret, protože to prý znamená nepřiměřenou tvrdost. Je až dojemné, s jakou ohleduplností se koaliční vládní garnitura chovala ke zlodějům.

Návrhy na řešení do nebe volající situace v taxislužbě ve velkých městech, zejména v Praze, koalice hlasováním smetla. Takže dnes kvůli taxikářům před Prahou varují čelní americké i evropské listy a např. taxikáři okradený americký turista prohlašuje, že bezpečněji je v Zátoce krokodýlů než v Praze.

Z koncesovaných živností vyňali poslanci koalice provozování cestovních kanceláří jako činnost obzvláště vhodnou k liberalizaci. Dnes se s následky stavu, kdy v tomto oboru může podnikat kdekdo, občané tvrdě potýkají. Česká republika má ve světě z ostudy kabát a noviny píší o tom, že zájezd s cestovní kanceláří v ČR připomíná sázku do loterie. Džungli v průvodcovské službě vládní koalice ještě zhoršila tím, že jako koncesovanou živnost ponechala jen horské průvodce. Jinak průvodce může dělat, kdo si troufá. Jak na tom stát daňově prodělává, ještě se zmíním.

Považuji za naprosto nedostatečné a alibistické, když dnes vláda přichází s novelou živnostenského zákona a řeší jen jediný izolovaný problém stánkového prodeje, aby se něco dělo, zatímco řešení cestovních kanceláři slibuje jen pod tlakem událostí a v budoucnosti a ostatní problémy odsouvá kamsi mimo horizont, asi až bude těch ostud ještě více.

Přicházím proto s následujícími pozměňovacími návrhy, které znamenají odstranění alespoň nejzávažnějších příčin dosavadního neudržitelného stavu. Nejsou to žádné novinky, často jen návrat k rozumu, a v případě taxislužby dokonce původní návrh pražského primátora Koukala, takto člena ODS.

Navrhuji v § 35 doplnit nové odstavce 1 a 2, staré přečíslovat.

Nový odst. 1 zní:

1) Podnikatel může nabízet zboží nebo poskytovat služby na veřejných prostranstvích jen s předchozím souhlasem obce. Obce se zmocňují k tomu, aby obecně závaznou vyhláškou (zde odkaz č. 1) upravily konkrétní podmínky pro udělení tohoto souhlasu.

Nový odst. 2 zní:

2) Statutární města a hl. m. Praha (zde odkaz č. 2) se zmocňují upravit podmínky pro výkon koncesované živnosti "taxislužba" obecně závaznou vyhláškou (odkaz č. 1) v těch případech, kdy si to místní potřeby a situace vyžadují.

Odkaz č. 1 - § 24 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Odkaz č. 2 - § 3 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 1 zák. č. 418/1990 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

K novému odst. 2 v příloze č. 3 tohoto zákona u skupiny č. 314 v řádce taxislužba mezi podmínky, jejichž splnění se vyžaduje, doplnit text "podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy nebo statutárního města dle § 35 odst. 2 tohoto zákona".

Zdůvodnění: Jestliže se ve vládním návrhu říká, že je potřeba zamezit živelný rozvoj stánkového prodeje bez možnosti obce regulovat v případě potřeby nežádoucí stav, pak dosavadní zkušenosti velkých měst ukazují, že o taxislužbě to platí dvojnásob. Návrh odst. 1 a odst. 2 § 35 považuji za dva návrhy a prosím, aby bylo o nich hlasováno odděleně. O mém návrhu odstavce č. 1 žádám hlasovat jen v případě, že v hlasování neprojde pozměňovací návrh k § 18 z usnesení hospodářského výboru pokoušející se také lépe než ve vládním návrhu vymezit, která prostranství a prostory spadají pod tržní řád obce. Souhlasím s ním, ale nabízím alternativu, pokud by tento návrh neprošel.

B.

Do přílohy zákona č. 3 o koncesovaných živnostech vrátit položku: V 1. sloupci - provozování cestovních kanceláří, ve 2. sloupci - a) vysokoškolské vzdělání v oborech ekonomického nebo dopravního zaměření a 2 roky praxe v cestovním ruchu, nebo b) úplné střední odborné vzdělání v oborech ekonomického, právního nebo dopravního zaměření a 3 roky praxe v cestovním ruchu, ve 3. sloupci - bezúhonnost statutárních představitelů, ve 4. sloupci Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

Zdůvodnění: Návrh vrací cestovní kanceláře mezi živnosti koncesované a znemožňuje je provozovat amatérům a trestaným podvodníkům. Tuto úpravu lze udělat ihned a na nic nečekat. Víceméně jde o návrat k původnímu stavu před liberalizací, která se zde ukázala jako nesmyslná. Otázky povinného pojištění a další podrobnosti by pak mělo ministerstvo pro místní rozvoj vyřešit podmínkami pro koncesi v připravovaném zákonu o cestovním ruchu.

Při této příležitosti bych chtěl říci, že nechce-li vláda současné povinné pojištění a garanční fond s poukazem na finanční náročnost pro malé cestovní kanceláře, měla by zůstat alespoň povinnost pojištění. Samotný garanční fond, jak ukázala praxe, jistotu zákazníkům přinese. Pojištění u pojišťovny zabezpečí už z principu zamýšlenou úroveň jistoty zákazníků levněji než garanční fond, protože pojišťovna má svá rizika diverzifikována. Jistotu zákazníků zvýší i to, že pojišťovna bude pro případ insolvence sama ještě pojištěna. Budou-li přijaty mé návrhy, uděláme první rychlý a správný krok k ochraně občanů v cestovním ruchu.

C.

K příloze č. 2 zákona 455/1991 Sb., kde jsou vázané živnosti na položku horský průvodce, zařadit nové dvě položky.

1. Do sloupce "obor" uvést "Služby doprovodných průvodců", do sloupce "průkaz způsobilosti" uvést "osvědčení vydané na základě zkoušky odborné způsobilosti zařízením akreditovaným ministerstvem pro místní rozvoj".

2. Do sloupce "obor" zařadit "Služby místních průvodců". Do druhého sloupce uvést "osvědčení vydané na základě zkoušky odborné způsobilosti zařízením akreditovaným obecním, resp. městským úřadem, v Praze Magistrátem hl.. m. Prahy".

Nyní by následovala položka "Horský průvodce" s textem ve druhém sloupci, který je tam již nyní uveden, tj. "osvědčení vydané na základě zkoušky odborné způsobilosti Horskou službou v příslušné oblasti".

Zdůvodnění: V místech s čilým turistickým ruchem znamenalo vyřazení průvodcovské služby z původně vázaných živností jednak zhoršení kvality této služby, jednak "samoobsluhu" cizozemských turistických společností, jinde v Evropě nemyslitelnou a znamenající pro náš stát ve svých důsledcích ohromné daňové a devizové úniky. Věřím, že si to nechceme brát na svědomí.

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, předložené návrhy byly konzultovány již dříve s představiteli odborné veřejnosti. Jsou výsledkem praktické zkušenosti s chodem velkých měst a zejména Prahy. Obracím se proto na vás se žádostí, abyste je v zájmu občanů i ekonomiky a pověsti tohoto státu podpořili.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Kopeckému a jako poslednímu z písemně přihlášených uděluji slovo panu poslanci Ullmannovi.

 

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh k projednávanému zákonu č. 455/1991 Sb., tedy k projednávané novele tohoto zákona. Týká se poněkud jiné problematiky, než kterou zmiňoval předkladatel, nicméně mám velmi závažné důvody, proč tento návrh předkládám.

Jedná se o úpravu skupiny 213 přílohy 2 tohoto zákona, která se týká projektové činnosti ve výstavbě a provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstranění. Tato ustanovení, která jsou v této příloze uvedena, vycházejí znění zákona č. 360/1992 Sb., avšak bohužel v dikci, ve které jsou v tomto zákoně uvedena, nevycházejí z úplného znění tohoto zákona a pomíjejí § 34, který stanoví, že osoby, kterým bylo uděleno oprávnění k projektové činnosti nebo osvědčení o zvláštní způsobilosti k výkonu činnosti ve výstavbě podle dosavadních předpisů, mohou vykonávat vybrané činnosti. Mohou je tedy vykonávat nezávisle na institutu autorizace.

Stávající znění zákona 455/1991 Sb. však ve své příloze 2 skupiny 213 nevycházejí z tohoto úplného znění zákona, tedy včetně ustanovení § 34, a zužují problematiku pouze na ustanovení tohoto zákona o autorizaci. Tím se dostává praxe živnostenských úřadů do zcela neschůdné situace. Vycházejí-li živnostenské úřady z platného znění zákona č. 455/1991 Sb. a odebírají živnostenské listy těm, kteří nemají autorizaci, ale splňují podmínky stanovené § 34 zákona č. 360/1992 Sb., což je bohužel zatím obvyklé a je to silně kritizovaná skutečnost, porušují tím ustanovení § 34 zákona 360/1992 Sb., a jednají tedy nezákonné. Vycházejí-li naopak z úplného znění zákona 360/1992 Sb., včetně jeho ustanovení § 34, porušuji tím naopak zákon č. 455/1991 Sb., v platném znění a jednají rovněž nezákonně. Živnostenské úřady podle právních norem, které máme v dané chvíli k dispozicí, prostě v této věci zákonně jednat vůbec nemohou.

To je zcela tristní stav, který si dovolím odstranit, pokud by byl můj pozměňovací návrh, který následné přednesu, přijat. Pozměňovací návrh zní: Skupina 213 přílohy 2 zákona č. 455/1991 Sb. se navrhuje v tomto znění: Levý sloupec projektová činnost ve výstavbě. Tomu odpovídající pravý sloupec ve znění: autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., nebo splnění podmínek stanovených v § 34 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Levý sloupec - další bod - provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, pravý sloupec, který tomu odpovídá.

Autorizace v příslušném oboru dle zákona č. 360/1992 Sb., nebo splnění podmínek stanovených v § 34 zákona 360/1990 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tolik textace pozměňovacího návrhu.

Jak je zřejmé, nemění tento návrh nic na smyslu živnostenského zákona, nemění nic na ustanovení, která jsou již dnes zakotvena v živnostenském zákonu, pouze odstraňuje náš nedostatek, který nám bohužel při projednávání minule unikl, čili nesoulad zákona 360/1992 Sb. se zákonem 455/1991 Sb. Prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, abychom tím mohli napravit to, co jsme minule pokazili.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Ullmannovi. Ještě jsem obdržel písemnou přihlášku pana poslance Krause. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil velmi stručně dva návrhy úprav, které jsou spíše ve vztahu k vládnímu návrhu určitou jazykovou úpravou, která příslušné texty paragrafu učiní poněkud přehlednější a z hlediska obecných samospráv umožní i takový text, který bude obcím lépe umožňovat lépe vykonávat pravomoci.

Dva návrhy se týkají dvou paragrafů, konkrétné § 18, ve kterém navrhuji zrušit odst. 1 a odst. 2 a oba dva ve vztahu k vládnímu návrhu nahradit textem v tomto znění:

Obec může v přenesené působnosti vydat tržní řád formou obecně závazné vyhlášky. Tržní řád vymezí pro prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím dle zvláštního zákona (stavební řád)

- a) místa pro prodej a poskytování služeb - trhy, tržiště a tržní místa (dále jen tržiště) a jejich rozdělení

b) stanovení kapacity a přiměřeného vybavení tržišť

c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti

d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti

e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu

Dále navrhuji změnit text znění vládní novely v § 58, odst. 5, a to takto:

Poruší-li fyzická nebo právnická osoba tržní řád vydaný podle § 18 tohoto zákona, vyzve jej obec, na jejímž území k porušení došlo, aby ve stanovené lhůtě nedostatky odstranila. Živnostenský úřad, příslušný dle sídla nebo místa podnikání, zruší na základě podnětu takové obce živnostenské oprávnění fyzické nebo právnické osobě, jestliže tato osoba porušila tržní řád a ani na výzvu této obce nedostatky ve stanovené lhůtě neodstranila.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Krausovi. Tím jsme vyčerpali všechny písemně přihlášené. Samozřejmě, že zpravodaj dostane slovo, ale ještě před ním, aby mohl případně reagovat i na další řečníky, se ptám, zda se někdo hlásí z pléna? Není tomu tak. Proto prosím zpravodaje a poté pana ministra, aby se ujali slova a reagovali na proběhnuvší rozpravu. U zpravodaje pak prosím ještě o uvedení návrhů hospodářského výboru, aby zazněly na mikrofon.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Děkuji. Já bych přednesl pozměňovací návrh hospodářského výboru, který není zahrnut do usnesení pouze proto, že v okamžiku jednání výboru tam vznikly určité legislativní pochybnosti a byly teprve po konzultaci s předkladatelem a s legislativním odborem upřesněny, takže proto přednáším tento návrh až v tomto okamžiku.

Pozměňovací návrh zní: V usnesení hospodářského výboru č. 89, tisk 221/1, označit uvedený text v § 18 jako odst. 1 a doplnit odst 2, který zní:

Tržní řád se s výjimkou odst. 1 a), b) a c) vztahuje i na prodej zboží a poskytování služeb na tržištích majících charakter stavby podle zvláštního zákona, odkaz na poznámku pod čarou 29 b). Děkuji.

Pro upřesnění o způsobu hlasování bych chtěl říci, že tento návrh je podmíněn schválením pozměňovacího návrhu č. 1 hospodářského výboru. Pokud by nebyl přijat, samozřejmě nebude možno hlasovat ani o tomto návrhu.

Myslím si, že k ostatním pozměňovacím návrhům bych se vyjádřil pravděpodobné ve třetím čtení, až budou sepsány a projednány s legislativním odborem.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu zpravodaji. Táži se pana ministra, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem? Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, jen velmi krátce. Já jsem řekl, že se vyjádřím k jednotlivým pozměňovacím návrhům, kterých je velké množství, na začátku třetího čtení, pokud bude návrh zákona propuštěn do třetího čtení.

Jen bych na tomto místě chtěl říct, že smyslem tohoto návrhu nebylo novelizovat celý živnostenský zákon jako takový. Znovu: Takový návrh je připraven, připravuje se a prosím vás, abyste Ministerstvu průmyslu a obchodu dali příslušné podněty a příslušné návrhy. Bude projednán tento návrh ještě v průběhu září ve vládě České republiky.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministrovi. Konstatuji, že v rozpravě nezazněl návrh na zamítnutí nebo vráceni předloženého návrhu zákona, takže končím druhé čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a přecházíme k sněmovnímu tisku 219, což je

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb.,
o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
- druhé čtení

 

Tento návrh uvede paní ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová, které uděluji slovo. Ostatním prosím o klid a úctu k dámě.

 

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, byl po prvém čtení projednán výborem hospodářským a výborem rozpočtovým.

Hospodářský výbor vládní návrh po věcné stránce neprojednal.

(Předsedající: Promiňte, paní ministryně. Kolegyně a kolegové, buď se bavte vedle a vůbec sem nechoďte, nebo nerušte naše jednání. Pokračujte, paní ministryně.)

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovně doporučil přesunout projednávání tohoto zákona na říjnovou plenární schůzi. Rozpočtový výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona vyslovila nesouhlas. Tento výbor současně doporučil sněmovně, aby požádala vládu, aby neprodleně zahájila práce na komplexní rekodifikaci úpadkového práva, včetně úplné novely zákona o konkursu a vyrovnání.

Dovolte, abych upozornila jen na určitou nesrovnalost toho, o co by vláda měla být požádána. Je možné vládu požádat buď o zahájení prací na komplexní rekodifikaci úpadkového práva, tedy na zcela nové úpravě, nebo ji lze požádat o úplnou, tedy komplexnější novelu platného zákona o konkursu a vyrovnání. Není dost dobře možné pracovat na obou věcech najednou.

Vzhledem k doporučení hospodářského výboru na přesunutí projednávání tohoto zákona na říjnovou plenární schůzi se domnívám, že by bylo vhodné toto doporučení respektovat. Za současného stavu nevidím důvod k tomu, aby dnes Poslanecká sněmovna ve druhém čtení vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o konkursu a vyrovnání, zamítla, a spolu s hospodářským výborem vám doporučuji přesunutí projednávání tohoto zákona na říjnovou schůzi.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se pan poslanec Ivan Vrzal skvěle osvědčil při projednávání předchozího zákona, prosím ho, aby se ujal role zpravodaje i u tohoto zákona.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že v tomto okamžiku za mě práci už odvedla paní ministryně, která vlastně téměř přednesla zpravodajskou zprávu. Návrh zákona projednal i výbor hospodářský a výbor rozpočtový a přijaly usnesení tak, jak je paní ministryně citovala. Hospodářský výbor navrhuje přeřazení tohoto bodu na říjnovou schůzi, rozpočtový výbor navrhuje sněmovně, aby tento návrh zákona zamítla.

Vzhledem k tomu, že návrh hospodářského výboru je v podstatě procedurálním odročovacím návrhem, měli bychom nejdříve hlasováním rozhodnout o návrhu hospodářského výboru. Teprve v okamžiku, kdyby nebyl přijat, bychom hlasovali o návrhu. který předložil rozpočtový výbor.

Já doporučuji, aby byl při hlasování přijat návrh hospodářského výboru.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Vzhledem k tomu, že iniciativně návrh zákona projednal rozpočtový výbor a jeho usnesení jsme dostali jako sněmovní tisk 219/2, uděluji nyní slovo jeho zpravodaji, panu poslanci Pavlu Šafaříkovi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Pane předsedo, paní ministryně, dovolím si vás seznámit s usnesením č. 200 rozpočtového výboru z 24. schůze konané dne 28. srpna 1997. Rozpočtový výbor ve svém usnesení

1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/91 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, podle tisku 219, vyslovila nesouhlas,

2. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby požádala vládu České republiky, aby neprodleně zahájila práce na komplexní rekodifikaci úpadkového práva včetně úplné novely zákona o konkursu a vyrovnání.

Toto je znění usnesení rozpočtového výboru. Vzhledem k platnému znění jednacího řádu se domnívám, že budeme nejprve hlasovat o odročení a pak teprve o návrhu rozpočtového výboru, kterým vyslovuje nesouhlas, a popřípadě na konci jednání o doprovodném usnesení, ale pokud projde návrh pana kolegy Vrzala, týkalo by se to až příštího projednávání.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Otevírám nyní obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku žádnou nemám. Táži se, kdo se hlásí z pléna. Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, paní ministryně, paní a pánové, já souhlasím věcně s tím - jak to projednával rozpočtový výbor - že je třeba velké rekodifikace úpadkového práva, ale vzhledem k některým věcem, které jsou v současné době velmi akutní, a vzhledem k tomu, že velká rekodifikace jistě nebude možná do konce roku tak, aby od 1. ledna mohla probíhat efektivnější jednání konkursních soudů, jsem přesvědčen, že je pro nás jako sněmovnu vhodnější přerušit projednávání a vrátit se k tomuto návrhu, který vláda předložila, na říjnové schůzi. Podporuji návrh hospodářského výboru, tedy postup podle § 93 odst. 2 jednacího řádu.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Jelikož tomu tak není, obecnou rozpravu končím a konstatuji, že v této rozpravě padly dva návrhy. Oba zpravodajové shodně doporučili, abychom nejdříve hlasovali o návrhu hospodářského výboru na odročení, a pokud tento návrh neprojde, abychom hlasovali o návrhu rozpočtového výboru na zamítnutí. Je tomu tak, pane zpravodaji? Ano. Děkuji.

Já vás nyní, kolegyně a kolegové, odhlásím a prosím vás, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Pro všechny, kdo mají zájem hlasovat, sděluji, že zahájím nejdříve hlasování o návrhu na odročení, abychom věděli, o čem hlasujeme. Teprve potom, kdyby to neprošlo, hlasujeme o zamítnutí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh na odročení, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 38 tato sněmovna ústavní většinou rozhodla o odročení, když ze 149 přítomných poslanců bylo 146 pro a 2 proti.

 

Tím pádem už nebudu otevírat podrobnou rozpravu. Omlouvám se panu poslanci Kramperovi, který byl do ní přihlášen. Děkuji panu zpravodaji, děkuji paní ministryni.

 

Přecházíme k dalšímu bodu našeho schváleného programu, kterým je

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
podle sněmovního tisku 220 - druhé čtení

 

(V sále hlasitě zvoní mobilní telefon.)

Děkuji kolegovi, který nás všechny obšťastňuje svým hlasitě zvonícím mobilem. Opravdu je to od něj příjemné.

Prosím paní ministryni spravedlnosti, aby se opět ujala slova, tentokrát ke sněmovnímu tisku 220.

 

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vládní návrh novelizace trestního zákona se zabývá třemi okruhy problémů, mezi nimiž je jen volná souvislost. V prvé řadě realizuje usnesení vlády ze 16. dubna letošního roku ke korekci hospodářské politiky a poměrně významným způsobem doplňuje jak hlavu druhou trestního zákona, zaměřenou na trestné činy hospodářské, tak pasáž věnovanou trestným činům majetkové povahy.

Druhý okruh problémů představuje návrh na změnu a doplnění právní úpravy postihu tzv. drogové kriminality. Právě těmto otázkám věnovaly výbory Poslanecké sněmovny při projednávání vládního návrhu výraznou pozornost a dospěly k odlišným závěrům, než jaké jsou obsaženy ve vládním návrhu.

Konečně třetím okruhem úprav obsažených v předloženém návrhu je vypuštění dvou skutkových podstat poskytujících zvýšenou ochranu prezidentu republiky a dalším osobám v postavení veřejného činitele především před verbálními útoky.

Na základě usnesení Poslanecké sněmovny vládní návrh projednal výbor ústavně právní, výbor pro sociální politu a zdravotnictví a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Dovolte mi, abych se nyní ve stručnosti vyjádřila k připomínkám, které tyto výbory k vládnímu návrhu uplatnily. Ústavně právní výbor kromě formální a bez dalšího akceptovatelné připomínky týkající se doplnění citace zákona o mezitím publikovaný nález Ústavního soudu doporučil vypustit navrhované doplnění § 34 trestního zákona. Tato připomínka úzce souvisí s přijetím nebo odmítnutím bodu 23 vládního návrhu, a já se proto k ní vyjádřím až při komentáři k připomínkám k tomuto bodu.

K § 57 vládního návrhu ústavně právní výbor doporučil doplnit formulaci zákonných překážek bránících v uložení trestu vyhoštění. S tímto zpřesňujícím doplněním vyslovuji souhlas.

Nad rámec vládního návrhu ústavně právní výbor doporučuje vypustit nejen § 103, ale i § 102 trestního zákona, obsahující skutkovou podstatu trestného činu hanobení České republiky. Chtěla bych upozornit, že k právní úpravě obsažené v § 102 a v § 103 nelze přistupovat paušálně. Jejím případným zrušením by vznikla odlišná situace. Ve vládním návrhu se ustanovení § 103 navrhuje vypustit z toho důvodu, že vedle této zvláštní ochrany existuje trestně právní ochrana prezidenta jako kteréhokoliv jiného občana. Pokud ale vypustíme ustanovení chránící Českou republiku před hanobením, žádné jiné ustanovení trestního zákona zde subsidiárně nenastoupí a ne každý útok, který by hrubě hanobil Českou republiku, by bylo možné postihovat, některý jako výtržnictví, některý problematicky nebo vůbec ne. Z toho důvodu navrhuji připomínku ústavně právního výboru neakceptovat.

Připomínka ústavně právního výboru k nadpisu § 148 je formální povahy a za předkladatele ji akceptuji.

V § 167 odst. 1 vládní návrh předpokládá rozšíření trestnosti neoznámení trestného činu i na případy nejzávažnějších forem trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 3 a 4. Ústavně právní výbor ve své připomínce navrhuje tuto úpravu nerealizovat, tedy nezavádět trestnost nepřekažení tohoto trestného činu. Domnívám se, že mimořádná závažnost kvalifikovaných skutkových podstat, které jsou uvedeny v § 187 odst. 3 a 4 návrhu, vyjádřená i trestní sazbou, plně odůvodňuje zavedení trestnosti nepřekažení tohoto činu, a proto se s připomínkou ústavně právního výboru neztotožňuji.

V § 249 b) ústavně právní výbor navrhuje zpřesnění vládního návrhu tak, aby bylo výslovně uvedeno, že předmětem ochrany jsou bankovní platební karty a bankovní karty úvěrové společnosti.

Uplatněná připomínka sleduje stejný cíl jako vládní návrh, a proto s ní za předkladatele vyslovuji souhlas. Pouze upozorňuji, že v navrhovaném znění je třeba hovořit o platební kartě úvěrové společnosti, identifikované podle jména nebo čísla. Tedy tu připomínku je třeba gramaticky správně stylizovat.

S připomínkou k § 252 odst. 1, která je formulační povahy, za předkladatele vyslovuji souhlas.

Naopak nesouhlasím s navrhovaným doplněním § 250 b) odst. 2. Zatím tato skutková podstata spočívá v tom, že pachatel bez souhlasu věřitele nebo jiné oprávněné osoby použije úvěr, subvenci nebo dotaci na jiný než určený účel. Ústavně právní výbor navrhuje podmínit souhlas věřitele písemnou formou.

Tady je třeba upozornit na to, že § 498 obchodního zákoníku platnost úvěrové smlouvy nebo její změny písemnou formou nepodmiňuje. Pokud by byla akceptována připomínka ústavně právního výboru, mohlo by dojít k situaci, kdy věřitel se v souladu s obchodním zákoníkem dohodne s dlužníkem na změně obsahu úvěrové smlouvy, ale protože tato změna nebude mít písemnou podobu, pak dlužník, který podle ní postupuje, se dopustil trestného činu. Z tohoto důvodu s připomínkou ústavně právního výboru za předkladatele nesouhlasím.

Zbývá se vyjádřit k poslednímu okruhu připomínek ústavně právního výboru, které jsou zcela totožné s obsahem usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jsou to návrhy, které jsou pod body 22, 23 a 24 vládního návrhu, aby byly tyto návrhy vypuštěny.

Předně bych chtěla upozornit, že tyto body vládního návrhu se sice zabývají problematikou postihu drogové problematiky, ale každý z jiného pohledu. Pokud je mi známo, zpřísnění postihu výroby drog a obchodu s nimi, které se navrhuje v bodu 22, a zvýšení ochrany mládeže před tzv. šířením toxikomanie, obsažené v bodu 24 vládního návrhu, se při projednávání ve výborech setkalo s kladnou odezvou. Důvod, pro který výbory Poslanecké sněmovny doporučily z vládního návrhu body 22 a 24 vypustit, nespočívají v nesouhlasu s jejich obsahem, ale jsou projevem snahy řešit drogovou problematiku samostatně v celé jejich komplexnosti včetně posouzení otázky trestnosti držení drogy pro vlastní potřebu. To je ta otázka, kterou upravuje bod 23 vládního návrhu a která zde vyvolává největší diskusi.

Je třeba upozornit, že žádný stát dosud nenalezl jednoznačnou odpověď na to, jak konzumaci drog čelit. Ani mezinárodní úmluvy věnované drogám se k této otázce jednoznačně nevyjadřují. Na jedné straně sice státy zavazují postihovat přechovávání drog, ale na druhé straně státy ukládají, aby v případě, kdy je to vhodné, upřednostňovaly místo postihu opatření výchovná, léčebná, rehabilitační a resocializační. Politika vyspělých států tedy hledá přijatelné vyvážené místo mezi liberálním přístupem a represí, které obě jsou krajnostmi při řešení tohoto problému.

Závěrem bych chtěla říci, že bude-li vůle sněmovny neprojednávat v rámci tohoto návrhu problematiku postihu drogové kriminality a věnovat se jí komplexně později, současně s projednáváním přestupkového zákona, pak tuto vůli respektuji.

Děkuji za pozornost.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP