Úterý 2. září 1997

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní ministryni.

Konstatuji, že vládní návrh zákona jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru, výboru pro obranu a bezpečnost a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Ústavně právní výbor přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 220/1, a zpravodajem určil pana poslance Zdeňka Zajíčka.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 220/2, a zpravodajkou určil paní poslankyni Ivanu Plechatou.

Bohužel jsem neobdržel usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, takže předpokládám a chtěl bych k tomu vyzvat pana předsedu výboru poslance Petra Nečase, aby nás seznámil s názorem výboru.

Naopak iniciativně se návrhem zákona zabýval výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 220/3, a zpravodajem byl určen pan poslanec Milan Uhde.

Prosím všechny určené zpravodaje, počínaje panem poslancem Zajíčkem, aby se postupně ujali slova a přednesli usnesení svých výborů. Když nebudete mít námitky, pane předsedo (Nečase), zařadil bych vás, jak byly jednotlivé výbory uváděny, tzn. za paní poslankyni Plechatou. Nyní bych tedy ještě jednou poprosil pana poslance Zajíčka.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením ústavně právního výboru, které vám bylo na parlamentní lavice rozdáno jako sněmovní tisk 220/1.

Ústavně právní výbor na své 21. schůzi dne 27. srpna 1997 přijal následující usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavně právní výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh schválila.

2. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto vládnímu návrhu zákona následující změny a doplňky, které jsou v tomto tisku uvedeny pod body 1 až 10.

Jestli dovolíte, nebudu opakovat jednotlivé pozměňovací návrhy vzhledem k tomu, že všichni poslanci je mají rozdané a mají je v písemné formě na lavicích. Jen krátké zdůvodnění pří objasnění projednávání tohoto vládního návrhu zákona v ústavně právním výboru:

Po dohodě s ostatními výbory ústavně právní výbor přijal návrh na to, že ustanovení v tomto vládním návrhu zákona, která se dotýkají novel trestných činů, které postihují toxikomanii, drogovou kriminalitu v obecné poloze, včetně zavedení nové skutkové podstaty držení omamných a psychotropních látek, by bylo vhodné z hlediska jeho dalšího projednávání v orgánech sněmovny vypustit a přesunout je spolu s projednáváním zákona přestupkového č. 200/1990 Sb., který jsme z dnešního pořadu schůze vypustili, k projednání na říjnovou schůzi sněmovny. Myslím si, že bychom měli tento postup schválit, a doporučuji, abychom jej schválili, a tak drogovou problematiku společné s přestupkovým zákonem projednávali až na říjnovém plénu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Zajíčkovi. Prosím o slovo paní poslankyni Plechatou. Připraví se pan poslanec Nečas.

 

Poslankyně Ivana Plechatá: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, které jste obdrželi pod sněmovním tiskem 220/2 Je to usnesení č. 57/1997, které zdravotní a sociální výbor projednal na své 19. schůzi dne 28. srpna a vyslovil se tím k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Dovolte, abych vás tedy seznámila s tím, že výbor doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona, a to s konkrétními připomínkami. Zde bych nerada opakovala to, co řekl předkladatel a co již řekl zpravodaj výboru ústavně právního, protože pozměňovací návrhy se týkají téže problematiky, a to té, že jsme se rozhodli vypustit z projednávaného návrhu ty body, které se zaobírají drogovou kriminalitou, a následné přeřazení těchto bodů do tisku 226, do přestupkového zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Plechaté. Prosím pana poslance Nečase. Připraví se pan poslanec Uhde.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s rozhodnutím výboru pro obranu a bezpečnost, které se týká novely trestního zákona.

Tato novela byla přikázána výboru pro obranu a bezpečnost na návrh jednoho z členů tohoto výboru s cílem zabývat se drogovou problematikou z hlediska prevence i postihu, kteroužto tematikou se náš výbor zabývá i zřízením svého podvýboru.

Nicméně po dohodě s předsedou ústavně právního výboru a se zpravodajem ústavně právního výboru, kdy došlo k dohodě, že budou tyto příslušné články týkající se drog vypuštěny z tohoto zákona, se náš výbor svým usnesením rozhodl tímto zákonem se dále nezabývat.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Nečasovi. Uděluji slovo jako poslednímu ze zpravodajů panu poslanci Uhdemu.

 

Poslanec Milan Uhde: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, mým úkolem je seznámit vás s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z jeho 21. schůze konané 1. září 1997.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ve svém usnesení č. 127 doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/81 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 220, s připomínkami, které jsou identické s připomínkami, jež zazněly z úst předchozích zpravodajů. Ve sněmovním tisku 220/3 jsou všechny tyto připomínky definovány, vyjádřeny, sněmovna je má k dispozici. Odůvodnění, proč výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučuje vypustit z návrhu zákona ustanovení týkající se drogové problematiky, zazněla jednak z úst paní ministryně, jednak z úst pana poslance Zajíčka. Domnívám se, že není třeba, abych je opakoval.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Uhdemu. Nyní můžeme otevřít obecnou rozpravu, do níž je asi 5 písemně přihlášených. Jako první se přihlásila paní poslankyně Rujbrová. Připraví se pan poslanec Uhde, tentokrát nikoli jako zpravodaj. Vzdáváte se podrobné, nebo jen obecné? Obojího. V tom případě se za paní poslankyní připraví pan poslanec Jindřich Nehera.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v posledních letech jsme svědky obrovského nárůstu nových forem trestné činnosti v hospodářské sféře. V mnoha případech zůstáváme pouze diváky, protože řada případů mnohamilionových daňových úniků, spekulací s akciemi z kupónové privatizace, tunelování bank a fondů a odlévání českého národního bohatství do zahraničí zůstává pro skuliny v zákonech...

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegové, prosím o klid. Vaše hlasitá zábava ruší toho, kdo právě mluví. Pokračujte, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, pane předsedo. Český občan je vynalézavý, a když jde o jeho prospěch, bude mít vždy náskok před úředníkem, který poslušně aplikuje zákonný předpis.

Ne ve všech případech je ovšem trestní postih podobných jednání vyloučen. Například platné skutkové podstaty trestních činů podvodů podle § 250 nebo zkrácení daní, poplatků a podobných dávek podle § 148 trestního zákona jsou dostatečně široké, aby pod ně bylo možno podřadit některé změny forem trestné činnosti. Že se tak v praxi vždy neděje, je dáno spíše přetížeností orgánů činných v trestním řízení, pro které je jednodušší dokazovat obvyklé případy trestné činnosti než stíhat velké ryby, které navíc mohou mít také vlivné zastánce.

V tomto směru lze v některých případech očekávat, že zavedení nových skutkových podstat, které vyžadují splnění daleko více podmínek ze strany pachatele pro to, aby k jejich naplnění mohlo dojít, ztíží důkazní situaci, protože orgány činné v trestním řízení budou nuceny prokazovat pachateli naplnění všech těchto znaků.

Přes všechny tyto skutečnosti alespoň do zásadní rekodifikace trestního práva vládní novelu v části, která se týká hospodářské kriminality, vítám. Má nejvážnější výhrada spočívá v tom, že novela zůstává stát v půli cesty. Neobsahuje totiž žádnou novou skutkovou podstatu hospodářského trestného činu nedbalostního charakteru, a to i přes to, že na jaře vláda se zavedením těchto trestných činů počítala. Zde si dovolím malé vysvětlení.

Úmyslná forma zavinění předpokládá, že pachatel chtěl porušit zájem chráněný trestním zákonem nebo alespoň věděl, že se tak může stát, a s případným škodlivým následkem je srozuměn. Proti tomu je trestný čin spáchaný z nedbalosti, když jeho pachatel věděl, že může k porušení chráněného zájmu dojít, ale bez přiměřených důvodů spoléhá, že takové porušení nezpůsobí, nebo neví, co může způsobit, ovšem vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům to vědět má a může.

V praxi by existence nedbalostních hospodářských činů, které by chránily jen závažnější zájmy, umožnila postihnout i ty pachatele, kterým nelze prokázat úmyslnou formu zavinění.

Nedbalostní hospodářské trestné činy obsahoval náš trestní zákon do roku 1990, kdy byly zrušeny. Přitom praxe následujících let prokázala, že v našem právu citelně chybí a že ekonomiku si musí chránit každý stát bez ohledu na to, zda je kapitalistický, nebo socialistický.

Diskuse v ústavně právním výboru, kde se někteří poslanci vyslovovali kriticky i k vládnímu návrhu i na rozšíření postižitelnosti forem úmyslné činnosti spolu s absencí nedbalostních trestných činů v návrhu, mě vede k dotazu: nemá být potom návrh pouze alibistickým uspokojením volání veřejnosti po postihu hospodářských mafií?

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Rujbrové. Nyní promluví v obecné rozpravě pan poslanec Jindřich Nehera. Obávám se, že se už nikdo nepřipraví, protože všechny ostatní přihlášky jsou do podrobné rozpravy. Prosím pana poslance Neheru.

 

Poslanec Jindřich Nehera: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřil k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Je nutné přiznat, že tato novelizace je potřebná, a jak je uvedeno v důvodové zprávě, ukazuje se, že postih za porušení uvedených povinností podle zvláštních zákonů je buď jen symbolický, nebo plně nevystihuje závažné důsledky takového porušení práva, zvláště pak co se týče oblasti drog.

Jsem však přesvědčen, že ani tento vládní návrh zákona není dost přísný, aby tento bod represe působil rovněž jako prevence.

Velmi vítám zrušení § 103, ale zde musím připomenout, že toto je prakticky návrh republikánský, protože jedině republikáni usilují o zrušení tohoto paragrafu již několik let.

Je rovněž pozoruhodné, že někteří poslanci v bývalém Federálním shromáždění zvedli svou ruku pro zbavení imunity doktora Sládka, který měl být stíhán právě na základě § 103. Nyní tito poslanci budou hlasovat pro zrušení tohoto paragrafu.

Jak jsem již řekl, vítám zrušení tohoto nesmyslného paragrafu, jen se udivuji, že tento návrh nebyl přijat, když ho navrhovali republikáni.

Zmínil jsem se rovněž, že i tento vládní návrh zákona se mi nezdá být dost přísný, a proto si dovolím v rozpravě podrobné vznést několik pozměňovacích návrhů, a pokud budou přijaty, doporučím poslaneckému klubu SPR-RSČ, aby tento vládní návrh zákona podpořil.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Neherovi a obecnou rozpravu končím, protože byly vyčerpány všechny přihlášky.

Protože v rozpravě nezazněl návrh na zamítnutí nebo vrácení, přecházíme k rozpravě podrobné. První přihlášenou do podrobné rozpravy je paní poslankyně Rujbrová, připraví se pan poslanec Nehera.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jak už jsem uvedla, vládní novela mimo jiné rozšiřuje okruh tzv. hospodářských trestných činů oproti původním předpokladům, ale nepamatuje na trestné činy nedbalostního charakteru. Smyslem mého doplňujícího návrhu je zejména zavedení některých těchto skutkových podstat, i upřesnění některých částí vládního návrhu a zavedení dvou dalších úmyslných trestných činů.

Navrhuji proto:

1. Vkládá se nové znění § 126.

"§ 126: Porušování povinností při vedení předepsané evidence. Kdo z nedbalosti ztíží nebo vyloučí získání přehledu o svém majetku nebo o majetku subjektu, jehož je orgánem, pracovníkem, nebo pro který vykonává činnost na základě obchodně-právního vztahu tím, že

a) nevede obchodní a účetní knihy, ačkoliv mu to ukládá zákon,

b) při vedení obchodních a účetních knih hrubě porušuje povinnosti stanovené zákonem,

c) před uplynutím zákonem stanovené lhůty zničí, zašantročí nebo učiní neupotřebitelnými obchodní knihy nebo podklady, které je podle zákona povinen uchovávat, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, nebo zákazem činnosti, nebo peněžitým trestem."

Smyslem této nové skutkové podstaty § 126, tedy trestného činu porušování povinností při vedení předepsané evidence, je trestní odpovědnost podnikatele, který ztíží - a v tomto případě z nedbalosti - možnost kontroly stavu svého majetku porušováním povinností při vedení zákonem stanovené účetní evidence. Je nedbalostní obdobou platného trestného činu podle § 125, který ovšem počítá pouze s úmyslnou formou zavinění.

Vzhledem k souvislosti obou ustanovení by měla následovat za sebou a text pod bodem 10 vládního návrhu proto doporučuji označit jako § 126 a.

2. § 126 vládního návrhu, který jsem doporučila označit jako § 126 a, navrhuji pozměnit takto. V textu tohoto ustanovení se vynechávají slova "nesplní svoji povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu, nebo".

Vynechání těchto slov doporučuji z toho důvodu, že splnění povinnosti podat návrh na prohlášení konkurzu je sankcionováno již v novele zákona o konkurzu a vyrovnání. Je zde třeba uvážit, kolika osob ve vedoucích funkcích by se možnost navrhovaného postihu dotýkala, a to zejména v současné době, kdy celá řada i velkých státních podniků splňuje podmínky pro vyhlášení konkurzu. Zavedením trestnosti nesplnění této povinnosti by mohlo vést nejen k prudkému zvýšení počtu konkurzních řízení, ale i k rozsáhlým trestním postihům řady členů nejvyššího podnikového managementu a statutárních orgánů obchodních společností. V praxi pak by bylo možno očekávat potíže při zkoumání, zda jsou splněny podmínky pro uplatnění konkurzu podle § 1 odst. 3 zákona o konkurzu a vyrovnání, což je u větších podniků nesmírně složité, a vedlo by to i k odčerpávání sil orgánů činných v trestním řízem.

3. Vkládá se nové znění § 130 a 130 a.

"§ 130 Porušení povinností zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce.

Odst. 1 Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost svého zaměstnání, povoláni, postavení nebo funkce, zejména technologickou kázeň, bezpečnostní předpisy nebo povinnost kontroly a způsobí tak značnou škodu na cizím majetku, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, nebo zákazem činnosti, nebo peněžitým trestem.

Odst. 2 Odnětím svobody na jeden rok až pět let, nebo zákazem činnosti, nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem, uvedeným v odst. 1, škodu velkého rozsahu."

"§ 130 a

Odst. 1 Kdo z nedbalosti poruší nebo nesplní důležitou povinnost svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, zejména technologickou kázeň, bezpečnostní předpisy nebo povinnost kontroly a způsobí tak značnou škodu na cizím majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, nebo zákazem činnosti, nebo peněžitým trestem.

Odst. 2 Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem, uvedeným v odst. 1, škodu velkého rozsahu."

Ještě stručně k odůvodnění skutkových podstat, které navrhuji jako § 130 a 130 a.

Jde o úmyslnou a nedbalostní podobu trestného činu, který označuji jako porušení povinnosti zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce a který by měl pamatovat na postih odpovědných pracovníků, kteří v důsledku porušení základních povinností způsobí na cizím majetku škodu. V návaznosti na formu zavinění se obě skutkové podstaty od sebe liší výší navrhovaného postihu.

4. Navrhuji novou skutkovou podstatu, označenou jako § 131 tohoto znění:

"§ 131 Podvodný úpadek. Kdo při předlužení nebo při platební neschopnosti

a) součást majetku, který by v případě zahájení konkurzního řízení náležel do konkurzní podstaty, zatají, ukryje, zničí, poškodí nebo učiní jinak neupotřebitelný

b) provádí způsobem odporujícím požadavkům řádného hospodaření ztrátové nebo spekulační obchody,

c) spotřebovává nebo dluží neúměrné obnosy,

d) nakupuje na úvěr a takto pořízené věci zcizuje, nebo se jich zbavuje značně pod cenou způsobem odporujícím požadavkům řádného hospodaření,

e) jiným způsobem, který hrubě odporuje požadavkům řádného hospodaření, zmenšuje stav svého majetku nebo zatahuje či zastírá skutečné hospodářské poměry, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta, nebo zákazem činnosti, nebo peněžitým trestem."

Tento nový trestný čin, který navrhuji, čili trestný čin podvodného úpadku, by měl umožnit postih pachatelů, kteří v období platební neschopnosti usilují o zašantročení svého majetku tak, aby nepřipadl do konkurzu, záměrně se zadlužují a provádějí riskantní a spekulační operace. Má obdobu např. v § 283 německého trestního zákona. Překvapuje mě, že podobnou skutkovou podstatu, která zde není totožná s trestným činem poškozování věřitele podle § 256, neobsahuje už vládní návrh.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte, paní poslankyně. Opět prosím diskutující kolegyně a kolegy nalevo i napravo, aby, pokud si přejí diskutovat, týká se to např. pana kolegy Nečase, aby byli tak laskaví a diskutovali v kuloárech nebo usedli do svých lavic a poslouchali řečníky. Pokračujte, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji.

Za páté: Navrhuji vložit nové ustanovení § 255a tohoto znění:

§ 255a, odst. 1. kdo jinému z nedbalosti způsobí značnou škodu tím, že hrubě poruší zákonem uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

Odst. 2 - odnětím svobody na 6 měsíců až na 3 léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odst. 1 škodu velkého rozsahu.

Zavedení této skutkové podstaty je obdobou již existujícího trestného činu, kde se pokouším zavést její nedbalostní obdobu. Vzájemně se obě skutkové podstaty kromě formy zavinění liší též výší trestu i výší škody, kterou je zapotřebí k naplnění této skutkové podstaty způsobit.

Za šesté: V § 256 odst. 1 písmeno d) vládního návrhu doplňuji za slova "o svém majetku" vložit slova "nebo o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat". Smyslem tohoto mého návrhu je, aby podnikatel, který zde vystupuje např. jako statutární zástupce právnické osoby, nebyl povinen informovat o svém soukromém majetku, ale o tom majetku, který zde představuje jako statutární orgán, tedy o majetku své společnosti.

A jestli dovolíte, můj doplňující návrh má ještě druhou část, která se bezprostředně hospodářské kriminality nedotýká, ale to nečiní konec konců ani celý vládní návrh. Smyslem této druhé části je to, o co usiluji v této sněmovně již asi rok, tedy posílení ochrany dětí. Každý z nás je denně sdělovacími prostředky informován o případech lidské lhostejnosti, kdy se po odhalení případu týraného dítěte zjistí, že nejbližší okolí a mnohdy i ti, kteří mají v náplni práce zasáhnout, o situaci v rodině věděli, ale mlčky přihlíželi. Přitom článek 19 Úmluvy o právech dítěte stanoví, že - cituji: Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna potřebná zákonodárná, správní, sociální a výchovná opatření k ochraně dětí před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání...

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Znovu žádám hlasitě diskutující poslance, tentokrát pro změnu na levé straně, aby laskavě přerušili své diskuse. Pokračujte, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji.

... zanedbávání nebo nedbalého zacházení, před trýzněním nebo vykořisťováním během doby, kdy jsou v péči jednoho nebo obou rodičů, zákonných zástupců nebo jakýchkoliv jiných osob starajících se o dítě. Tato ochranná opatření zahrnují podle potřeby účinné postupy k vytvoření sociálních programů zaměřených na poskytnutí nezbytné podpory dítěti a těm, jimž je svěřeno, jakož i jiné formy prevence. Pro účely zjištění, oznámení, postoupení, vyšetřování, léčení a následné sledování výše uvedených případů špatného zacházení s dětmi zahrnují rovněž podle potřeby postupy pro zásahy soudních orgánů.

Náš trestní zákon chrání dítě před osobou, která je týrá, zanedbává jeho výživu, sexuálně zneužívá nebo např. neoznámí jeho vraždu. Nesankcionuje ale mlčící svědky těchto jednání, kteří neposkytnou dítěti potřebnou pomoc, i když mají podmínky pro to, aby tak mohli učinit.

Navrhuji proto doplnit stávající ustanovení § 207, což je trestný čin neposkytnutí pomoci, o nový odst. 3 tohoto znění:

Odst. 3: Kdo osobě mladší 18 let, která je vystavena fyzickému nebo psychickému násilí, sexuálnímu zneužívání nebo hrubému zanedbávání ze strany osob, které jsou povinny o ně pečovat, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo pro osobu sobě blízkou, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta.

A druhý návrh z této oblasti se pak týká rozšíření skutkové podstaty § 217 trestního zákona, což je trestný čin ohrožování mravní výchovy mládeže, který postihuje i nedbalostní jednání, kterým je dítěti umožněno vést zahálčivý nebo nemravný život, nebo je k takovému životu sváděno. Zde navrhuji označit stávající znění § 217 jako odst. 1 a doplnit nový odst. 2, který by zněl:

Odst. 2: Odnětím svobody až na 1 rok nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, umožní-li, byť i z nedbalosti, osobě mladší než 18 let hru na hracích přístrojích, které jsou vybaveny technických zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry.

Tento návrh sleduje omezení nežádoucího vlivu hracích automatů na mladou generaci tím, že umožňuje postih osob, které - a v tomto případě i z nedbalosti - dětem hru na hracích automatech umožňují. Gamblerství se stává vážným problémem naši společnosti a je obecně známo, že závislost na automatech vzniká nejčastěji ve věku dospívání. Připravovaná novela zákona o loteriích a sázkách sice počítá s některými omezeními, ale nemůže zajišťovat trestně právní sankce, které alespoň pokud jde o ochranu těch nejmladších, jsou na místě. Bude-li postižitelný provozovatel, který se nepřesvědčí, že klukovi, který hází peníze do automatu, je teprve 15, lze očekávat, že dojde alespoň částečné k omezení tohoto druhu závislosti, a to alespoň u dětí.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Rujbrové. Uděluji slovo panu poslanci Neherovi a připraví se paní poslankyně Kupčová.

 

Poslanec Jindřich Nehera: Pane předsedo, dámy a pánové, moje pozměňovací návrhy zní takto:

V § 59 odst. 1 vypustit slova "jeden rok" a nahradit je slovy "osmnáct měsíců"

v § 125 odst. 1 vypustit slovo "šest", nahradit je slovem "osmnáct" a vypustit slova "tři léta" a nahradit je slovy "čtyři léta".

V odst. 3 nahradit slova "jeden rok" slovy "dvě léta" a slovo "pět" nahradit slovem "sedm".

V § 126 vypustit slova "šest", nahradit ho slovem "osmnáct" a slova "tři léta" nahradit slovy "čtyři léta".

V § 129 vypustit slova "až na dvě léta" a nahradit je slovy "na šest měsíců až tři léta".

V § 146 vypustit slova "jeden rok", nahradit je slovy "dvě léta".

V § 147 odst. 1 slovo "šest" nahradit slovem "osmnáct" a slova "jeden rok" nahradit slovy "dvě léta" a v odst. 2 vypustit slova "jeden rok" a nahradit je slovy "tři léta" a slovo "osm" nahradit slovem "devět".

V § 148 odst. 1 vypustit slovo "šest" a nahradit ho slovem "osmnáct" a slovo "tři" nahradit slovem "čtyři". V odst. 3 nahradit slova "jeden rok" slovy "dvě léta".

V § 148 b) v odst. 1 nahradit slovo "šest" slovem "osmnáct" a slovo "tři" nahradit slovem "čtyři".V odst. 2 vypustit slova "jeden rok" a nahradit je slovy "dvě léta".

V § 150 odst. 1 vypustit slova "až na dvě léta" a nahradit je slovy "na šest měsíců až tři léta".

V § 156 odst. 1 b) slova "až na dvě léta" nahradit slovy "na šest měsíců až tři léta". V odst. 2 vypustit slova "tři léta" a nahradit je slovy "pět let".

V § 176 a) slova "až na 1 rok" nahradit slovy "na šest měsíců až dvě léta".

V § 187 odst. 1 vypustit slova "jeden rok" a nahradit je slovy "tři léta" a slovo "pět" nahradit slovem "šest". V odst. 2 slovo "dva" nahradit slovem "čtyři".V odst. 3 slovo "osm" nahradit slovem "deset" a slovo "dvanáct" nahradit slovem "patnáct". V odst. 4 slovo "deset" nahradit slovem "patnáct" a slovo "patnáct" nahradit slovem "dvacet".

V § 187 a) v odst. 1 vypustit slova "až na dvě léta" a nahradit je slovy "na jeden rok až čtyři léta" a v odst. 2 slova "jeden rok" nahradit slovy "dvě léta" a slovo "pět" nahradit slovem "šest".

V § 188 a) v odst. 1 vypustit slova "až na tři léta" a nahradit je slovy "na dvě léta až pět let". V odst. 2 slova jeden rok nahradit slovy "dvě léta" a slovo "pět" nahradit slovem "šest".

V § 249 b) slovo "dva" nahradit slovem "tři".

V § 250 odst. 2 vypustit slova "až na dvě léta" a nahradit je slovy "na jeden rok až čtyři léta". V odst. 3 slovo "dva" nahradit slovem "čtyři" a slovo osm" nahradit slovem "deset". V odst. 4 vypustit slovo "pět" a nahradit ho slovem "sedm" a slovo "dvanáct" nahradit slovem "čtrnáct".

V § 250 a) odst. 1 vypustit slovo "dva" a nahradit ho slovem "tři". V odst. 3 slovo "šest" nahradit slovem "osmnáct" a slovo "tři" nahradit slovem "čtyři". V odst. 4 vypustit slovo "dva" a nahradit ho slovem "čtyři" a slovo "osm" nahradit slovem "deset" a v odst. 5 slovo "pět" nahradit slovem "sedm" a slovo "dvanáct" nahradit slovem "patnáct".

V § 250 b) odst. 1 slovo "dva" nahradit slovem "tři". V odst. 3 vypustit slovo šest a nahradit ho slovem "osmnáct" a slovo "tři" nahradit slovem "čtyři". V odst. 4 slovo "dva" nahradit slovem "čtyři", slovo "osm" nahradit slovem "deset". V odst. 5 slovo "pět" nahradit slovem "sedm" a slovo "dvanáct" nahradit slovem "patnáct".

V § 255 odst. 2 slovo "šest" nahradit slovem "osmnáct" a v odst. 3 slovo "dva" nahradit slovem "čtyři" a slovo "osm" nahradit slovem "deset".

V § 256 odst. 1 vypustit slova "až na jeden rok" a nahradit je slovy "na šest měsíců až dvě léta". V odst. 3 slovo "šest" nahradit slovem "osmnáct" a slovo "tři" nahradit slovem "čtyři" a v odst. 4 slovo "dva" nahradit slovem "čtyři" a slovo "osm" nahradit slovem "deset".

V § 256 b) odst. 1 vypustit slova "jeden rok" a nahradit je slovy "dvě léta". V odst. 3 slovo "dva" nahradit slovem "čtyři". V odst. 4 slova "šest měsíců" nahradit slovy "jeden rok" a slovo "tři" nahradit slovem "čtyři". V odst. 5 slovo dva nahradit slovem "čtyři" a slovo "osm" nahradit slovem "deset".

V § 257 odst. 1 vypustit slova "jeden "rok" a nahradit je slovy "dvě léta". V odst. 2 slovo "šest" nahradit slovem "osmnáct" a slovo "tři" nahradit slovem "čtyři" a v odst. 3 slovo "dva" nahradit slovem "čtyři" a slovo 8 nahradit slovem "deset".

Důvody jsem myslím udal dost podrobně v obecné rozpravě, takže děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Neherovi. Slovo má paní poslankyně Kupčová, připraví se pan poslanec Krampera.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, za bod pátý vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, navrhuji vložit nový bod šestý, který zní: "§ 89 odst. 16 zní: Věcí se rozumí i ovladatelná přírodní síla, jakož i zaknihovaný cenný papír." Následující body návrhu navrhuji přečíslovat.

Tento návrh odůvodňuji následujícími skutečnostmi. Trestní zákon v ustanovení § 89 odst. 6 konstruuje jako právní domněnku to, že se věcí rozumí i elektřina. Tuto domněnku bylo nutné vložit i do trestního zákona, neboť do 1. 1. 1992 ji obsahoval zákoník mezinárodního obchodu, který byl zrušen obchodním zákoníkem. Přitom z praxe orgánů činných v trestním řízení je známo, že dochází ke krádežím elektřiny tak, že pachatel se bez elektroměru napojí na vedení, které patří někomu jinému, a bez definice elektřiny jako věci by bylo obtížné konstatovat, že se zmocňuje cizí věci.

Zákon o cenných papírech č. 591/2 Sb. konstruuje zaknihovaný cenný papír jako náhradu listinného cenného papíru. O tom, že listinný cenný papír je věcí ve smyslu občanského i trestního zákona, není pochyb, avšak o tom, zda takovou věcí je i cenný papír zaknihovaný, pochybnosti jsou. Přitom praxe orgánů činných v trestním řízení se setkává s případy, kdy zaknihované cenné papíry jsou...

 

Předseda PSP Miloš Zeman: (Zvoní.) Kolegyně a kolegové, znovu prosím všechny stojící poslance, aby přestali diskutovat. Kolegové Nečasi a Lobkowiczi, již deset minut stojíce, diskutujete. Ve foyer jsou tak pohodlná křesla Když do nich usednete, bude v této sněmovní síni trochu více ticho. Pokračujte, paní poslankyně.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP