Úterý 2. září 1997

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Bývá slušným zvykem tomuto přání vyhovět. Vyhlašuji tedy přestávku do 19.30 hodin, kdy se tady sejdeme k hlasování. Konstatuji, že rozprava byla uzavřena, takže půjde o hlasování.

 

(Schůze přerušena do 19.30.)

 

(Schůze opět zahájena v 19.30 hod.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, je 19.30 a dohodli jsme se, že přesně v tuto hodinu a minutu budeme pokračovat v našem zasedání. Obecná rozprava byla uzavřena. Budeme hlasovat, vzhledem k tomu, že v obecné rozpravě padly asi tři návrhy na zamítnutí tisku, o němž jsme diskutovali. Takže jako obvykle, abychom dosáhli reálného počtu, si vás dovolím odhlásit. Prosím, abyste usedli na svá místa a přihlásili se hlasovacími kartami. I když nepochybuji, že každý z vás ví, o čem se hlasuje, pro jistotu opakuji, že hlasujeme o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

 

Takže zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že ze 176 přítomných v hlasování pořadové číslo 40 bylo 87 pro a 88 proti. Návrh tedy nebyl přijat.

 

Z toho vyplývá, že přecházíme k podrobné rozpravě a v podrobné rozpravě je přihlášeno bratru asi 10 poslankyň a poslanců. Jako první se do podrobné rozpravy přihlásila paní poslankyně Eva Fischerová. Připraví se pan poslanec Václav Krása. Prosím paní poslankyni Fischerovou, aby se ujala slova. Ostatní prosím o klid nebo navrhnu pokračování našeho jednání do jedné hodiny ranní.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, v souladu s mým vystoupením v obecné rozpravě si dovolím podat osm pozměňovacích návrhů, které v detailech postupně stručně zdůvodním. Cílem mých pozměňovacích návrhů bude úsporná opatření vypustit a zachovat dosavadní stav zákona č. 117 z roku 1995 Sb.

Pozměňovací návrh v pořadí první se týká změny návrhu zákona. Název navrhovaného zákona zní: Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117 z roku 1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů. (Hluk v sále.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím znovu o klid. Pokračujte, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se za ten klid přimlouvala také, už s ohledem na ty, kteří dělají stenozáznam, protože je to velmi obtížné a záleží na každé tečce.

Zdůvodnění tohoto prvního pozměňovacího návrhu: jde o legislativně technickou úpravu, která souvisí s rozšířením návrhu o změnu a doplnění zákona č. 48 z roku 1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Znění tohoto návrhu přednesu v průběhu svého příspěvku.

Druhý pozměňovací návrh.

V článku prvním, bodu 16, se v uvozovací větě vypouštějí slova "17 až" a slovo "nadpisů" se nahrazuje slovem "nadpisu". Vypouští se § 17 a § 18.

Podle dosavadní úpravy v zákoně 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, se přídavek na dítě poskytuje, jestliže reálný příjem v rodině nepřevyšuje trojnásobek částky životního minima rodiny. Výše přídavku na dítě je diferencovaná do tří stupňů podle výše příjmů rodiny. Vládní návrh, kterým se mění a doplňuje tento zákon, snižuje hranici reálného příjmu rodiny, do kterého dítěti přídavek náleží, na 2,2násobek částky životního minima rodiny a současně snižuje výši této částky. Navrhuji neměnit dosavadní platnou hranici reálného příjmu rodiny pro nárok na přídavek na dítě ani výši této dávky.

Systém dávek poskytovaných v rámci státní sociální podpory oproti stavu předchozímu zvýraznil finanční podporu nízkopříjmových rodin s dětmi a snížil podporu rodin se středními a vyššími příjmy. Vládní návrh tuto situaci ještě prohlubuje. Navrhuji zachovat dosavadní úpravu přídavku na dítě, kdy je přídavkem na dítě podporováno zhruba 90 - 95 % rodin, protože rodiny se středními a vyššími příjmy plně nesou zátěž vzrůstajících životních nákladů.

Pozměňovací návrh číslo tři

V čl. 1. bod 19 vypustit. Za předpokladu, že bude tento návrh přijat, zůstává v zákoně stávající znění a já bych si dovolila předložit doplnění a zpřesnění písm. f) v § 22 odst. 1, které zní:

"f) dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání na vysoké škole v místě, které je od místa trvalého pobytu dítěte vzdáleno více než 60 km, a nemá nárok na příspěvek na dopravu ve výši stanovené pro děti, které dojíždějí do místa sídla školy denně (§ 28, odst. 1 písm. b), koeficientem 1,90."

Čtvrtý pozměňovací návrh

V čl. 1. bod 34 navrhuji vypustit. Za předpokladu, že bude tento pozměňovací návrh přijat, navrhuji zpřesnění písm. f) odst. 3 § 37:

"f) soustavně se připravující na budoucí povolání na vysoké škole v místě, které je od místa trvalého pobytu dítěte vzdáleno více než 60 km, a nemá nárok na příspěvek na dopravu ve výši stanovené pro děti, které dojíždějí do místa sídla školy denně (§ 28, odst. 1 b), koeficientem 1,60."

Zdůvodnění třetího a čtvrtého pozměňovacího návrhu, které jsou si velmi podobné.

Navrhuji zachovat koeficienty zvyšující sociální příplatek a příspěvek na úhradu potřeb dítěte z důvodu studia dítěte mimo obec, ve které má dítě své bydliště, a zpřesnit ustanovení upravující stanovení výše těchto dávek. Sociální příplatek se poskytuje rodinám s podprůměrnými příjmy a příspěvek na úhradu potřeb dítěte se poskytuje dítěti svěřenému do péče cizí osoby proto, že se o něj vlastní rodiče nechtějí nebo nemohou starat.

Jestliže dítě studuje střední nebo vysokou školu v jiné obci, než trvale bydlí, vznikají rodině zvýšené náklady oproti rodině, když dítě studuje v místě bydliště. Jde např. o náklady související s bydlením na koleji apod. Rovněž vzrůstají i další náklady na vzdělání. Proto je potřebné zachovat finanční podporu rodinám s nízkými a podprůměrnými příjmy, aby jejich děti, které jsou nadané, nebyly vyloučeny z přístupu ke středoškolskému nebo vysokoškolskému studiu. Zvláště významná je podpora studia dětí svěřených do náhradní rodinné péče.

Pozměňovací návrh č. 5

V článku 1 v bodě 42 se částka 3800 korun nahrazuje částkou 5000 korun.

Zdůvodnění: Vládní návrh předpokládá zvýšení pohřebného z 3000 korun na 3800 korun. Vzhledem k nákladům na vypravení důstojného pohřbu považuji toto zvýšení za nedostatečné a navrhuji zvýšit dávku na 5000 korun.

Pozměňovací návrh č. 6

Za článek druhý se vkládá nový článek třetí, který zní:

článek 3.: Zákon č. 48 z r. 1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se doplňuje takto:

V § 7 odst. 1 písm. g) se slovo "a" nahrazuje čárkou a nakonec se připojují slova, která včetně poznámky pod čarou číslo 12 A zní: "a osoby pobírající příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu starší 80 let, která je částečně bezmocná, nebo o osobu starší 80 let, která podle vyjádření ošetřujícího lékaře potřebuje péči jiné osoby. Odkaz 12 A pod čarou.

Text odkazu 12 A: § 80 písm. b) a c) zákona č. 100 z roku 1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 133 z roku 1997 Sb. Dosavadní článek 3 se označuje jako článek 4,

Zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu: Úpravou příspěvku při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu byla s účinností od 26. června tohoto roku z podmínek nároku vypuštěna podmínka sociální potřebnosti a příspěvek byl převeden ze zákona č. 482 z roku 1991 Sb., o sociální potřebnosti, do zákona č. 100 z roku 1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

Osoby, které i nadále pobírají uvedený příspěvek a celodenně pečují o částečně bezmocnou osobu starší 80 let nebo o osobu starší 80 let, která podle vyjádření ošetřujícího lékaře potřebuje péči jiné osoby, byly touto úpravou nedopatřením vyloučeny z okruhu osob, za které platí pojistné na zdravotní pojištění stát. Navrhuji, aby byl stát plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění i za tyto osoby, jako tomu bylo před úpravou příspěvku při péči o osobu blízkou nebo jinou.

Pozměňovací návrh č. 7

V článku 4. se odst. 2 vypouští. Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6 a v odstavci 3 se vypouští věta druhá.

Pozměňovací návrh č. 8

V článku 5 se část věty za datem 1. ledna 1998 vypouští.

U těchto dvou pozměňovacích návrhů se jedná o legislativně technické úpravy související s úpravami navrhovanými, zejména v pozměňovacím návrhu 1.

Abychom byli poctiví, dovolím si vyjádřit celkový ekonomický dopad navrhovaných změn. Ten představuje v roce 1998 zhruba 140 miliónů korun oproti vládnímu návrhu na zvýšení pohřebného 230 miliónů korun spolu. Dále nedojde k úsporám státního rozpočtu, které se ve vládním návrhu předpokládají již v roce 1997 ve výši zhruba 300 miliónů korun.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Uděluji slovo panu poslanci Krásovi. Připraví se pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Václav Krása: Děkuji, pane předsedo. Dovolím si přednést několik pozměňujících návrhů k předloženému návrhu zákona.

První pozměňující návrh.

V článku 1 bod 1 § 5 odst. 1 písm. a) bod 3 upravit takto.

Bod 3: "Příjmy z kapitálového majetku uvedené v § 8 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona o dani z příjmu."

Zdůvodnění: za příjem nepovažovat příjmy, které mají charakter úrokových příjmů. Sledování těchto příjmů je administrativně náročné. Ve většině případů se jedná o malé částky. Při použití zejména úrokových příjmů ke spotřebě se snižuje reálná hodnota z vkladů.

Teď bych podrobně řekl, co jednotlivá písmena, která se vypouštějí, představují, protože mým pozměňovacím návrhem se vypouštějí písmena, která jsou uvedena v zákoně o dani z příjmu v § 8, a sice písm. c) - úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu. Písm. d) - výnosy z vkladních listů a z vkladů jim na úroveň postavených. Písm. e) - dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem o zaplacené příspěvky a o státní příspěvek na penzijní připojištění, písm. f) plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku snížené o zaplacené pojistné. Zároveň tímto pozměňujícím návrhem se přidává písm. h), což jsou výnosy ze směnek, diskontní částky směnek, úrok ze směnečné sumy, což se domnívám, že jsou vlastně více méně podnikatelské příjmy a je potřeba je počítat do příjmů při přiznávání dávek státní sociální podpory.

Dále si dovoluji navrhnout za stávající článek 2...

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte, pane poslanče, kolegové, prosím trochu méně energie do vašich diskusí a trochu více pozornosti k řečníkovi. Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Krása: Za článek 2 vložit nové články 3, 4 a 5 tohoto znění.

Nový článek 3 zní: Zákon č. 48 z roku 1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se mění a doplňuje takto.

V § 7 odst. 1 písm. g) se za slova "a" nahrazuje čárkou a na konci se připojují slova, která včetně poznámky pod čarou zní: "a osoby pobírající příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu, která je převážně nebo úplně bezmocná nebo je starší 80 let a je částečně bezmocná anebo je starší 80 let a podle vyjádření ošetřujícího lékaře potřebuje péči jiné osoby."

Odvolávka 12 a), poznámka pod čarou, § 80 písm. b) a c) slova "zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 133/1997 Sb." Vím, že tento návrh přednášela paní poslankyně Fischerová před mnou. Domnívám se ale, že tam vypadly osoby převážně nebo úplně bezmocné, bez ohledu na věk. Proto přednáším pozměňovací návrh znovu, protože si myslím, že tento pozměňovací návrh je přesnější.

Třetí pozměňovací návrh. Za nový odst. 3 se vkládá nový odst. 4 tohoto znění: Zákon č. 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie, se mění takto:

První pozměňovací návrh: § 3 odst. 3 písm. a) zní: "a) příjmy uvedené v § 5 odst. 1, 2.4 až 6 zákona č. 170/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb. a zákona ..../1997 Sb. - což je právě projednávaná úprava novely zákona o státní sociální podpoře (dále jen zákon o státní sociální podpoře)".

Druhý pozměňovací návrh: V § 14 odst. 2 písm. a) se slova "odstavec 6" nahrazují slovy "odstavec 7".

Třetí pozměňovací návrh v tomto zákoně: V § 14 odst. 2 písm. b) se vypouštějí slova "věty druhé".

Čtvrtý pozměňovací návrh: V § 14 odst. 2 písm. c) se slova "odstavec 4 a odstavec 5" nahrazují slovy "odstavec 3 a odstavec 4".

Pátý pozměňovací návrh: V § 14 odst. 2 písm. g) se slova "odstavec 2" nahrazují slovy "odstavec 3".

Šestý pozměňovací návrh: V § 14 odst 2 písm. h) se slova "odstavec 2" nahrazují slovy "odstavec 3, 4.6 a 7 a § 68 a".

Jedná se vesměs o legislativní změny, které je nutné promítnout do zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie právě v souvislosti s právě přijímanou normou, protože tato navržená novela vlastně posune některé odstavce v některých paragrafech.

Protože zákon o sociálním příspěvku se odvolává na zákon o státní sociální podpoře, nemohl být zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie vůbec uplatněn, protože by se odvolával na zcela jiné odstavce a jiné paragrafy.

Sedmý pozměňující návrh. Za nový odstavec 4 se vkládá nový odstavec 5 tohoto znění: Zákon č. 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného, a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., se mění takto:

1. § 3 odst. 3 písm. a) zní: "a) příjmy uvedené v § 5 odst. 1, 2, 4 až 6 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., a zákona .../1997 Sb. (dále jen zákon o státní sociální podpoře) a".

2. V § 14 odst. 2 písm. a) se slova "odstavec 6" nahrazují slovy "odstavec 7".

3. V § 14 odst. 2 písm. b) se slova "odstavec 4" nahrazují slovy "odstavec 3".

4. V § 14 odst. 2 písm. f) se slova "odstavec 2" nahrazují slovy "odstavec 3".

5. V § 14 odst. 2 písm. g) se slova "odstavec 2" nahrazují slovy "odstavce 3, 4, 6 a 7 a § 68 a".

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte, pane poslanče. Kolegové, znovu vás prosím, abyste buď věnovali pozornost řečníkovi, nebo odešli diskutovat do kuloárů. Takto nás zde jenom rušíte. Pokračujte, pane poslanče.

Poslanec Václav Krása: Uznávám, pane předsedo, že je to opravdu fádní.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Je to o něco méně fádnější než seznam léků, ale přesto uznávám, že zvlášť vzrušující váš přednes není. Přesto prosím kolegyně a kolegy o klid.

 

Poslanec Václav Krása: Já vám ale mohu slíbit, že už dlouho pokračovat nebudu.

Zdůvodnění: Tento pozměňovací návrh je vlastně obdoba jako u předešlého pozměňovacího návrhu. Zákon by vlastně nešel uplatnit, protože se odvolává na zákon o státní sociální podpoře, a změnou paragrafů a odstavců by vlastně odvolávky byly zcela nesmyslné.

Můj poslední pozměňující návrh je velmi stručný a zní: Ve stávajícím článku 5, což je účinnost zákona, se datum 1. října 1997 nahrazuje datem 1. listopadu 1997. Jde vlastně o účinnost změny u přídavků na dítě. Vzhledem k tomu, že dnes je 2. září, je nereálné, že by vlastně změny u přídavků mohly vstoupit v platnost 1. října, takže jen časový posun.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče. Nyní uděluji slovo panu poslanci Janečkovi. Připraví se pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, vzhledem k tomu, že se domnívám, že je třeba v rámci balíčkovských zákonů říci, kdy vlastně by měla končit účinnost těchto restriktivních opatření, předkládám následující návrhy.

§ 17 - podmínky nároků na přídavek na dítě. Odst. 1: Nárok na přídavek na dítě do 31. 12. 1998 má nezaopatřené dítě

a) ve zvýšené výměře, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,8;

b) v základní výměře, jestliže rozhodný příjem v rodině převyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,8, avšak není vyšší než součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,2.

Odstavec 2 - nárok na přídavek na dítě po 31. 12. 1998 má nezaopatřené dítě

a) ve zvýšené výměře, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,1;

b) v základní výměře, jestliže rozhodný příjem v rodině převyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,1, avšak není vyšší než součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,8;

c) ve snížené výměře, jestliže rozhodný příjem v rodině převyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,8, avšak není vyšší než součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3.

§ 18 - výše přídavků na dítě. Odst. 1: Výše přídavků na dítě podle § 17 odst. 1 činí za kalendářní měsíc

a) ve zvýšené výměře součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 0,27;

b) v základní výměře součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 0,14.

Odst. 2 - výše přídavků na dítě podle § 17 odst. 2 činí za kalendářní měsíc

a) ve zvýšené výměře součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 0,32;

b) v základní výměře součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 0,28;

c) ve snížené výměře součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 0,14. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Ke slovu se nyní dostane pan poslanec Zdeněk Škromach, připraví se paní poslankyně Hana Marvanová.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážené dámy a pánové, dovoluji si navrhnout změnu v článku I. V bodě 42 navrhuji slovo "3800" nahradit slovem "7200". Jedná se o zohlednění růstu cen v oblasti pohřebnictví a zajištění přibližně podobné částky, jaká byla v minulosti.

Dále dávám dle § 94 odst. 3 jednacího řádu návrh na zamítnutí návrhu zákona.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče. Tento návrh registruji a po ukončení podrobné rozpravy o něm samozřejmě nechám hlasovat.

Nyní uděluji slovo paní poslankyni Marvanové, připraví se pan poslanec Štrait.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ráda bych v podrobné rozpravě navrhla pozměňovací návrh k tomuto tisku, který se týká bodu 24, konkrétně § 24 odst. 2. Jedná se o sociální dávku, příspěvek na bydlení. Ve vládním návrhu je navrženo, aby v rozporu s tím, co doposud platilo, ti, kteří neplatí nájemné, nebo ti, kteří případně neplatí daň z nemovitosti, i přes tuto skutečnost měli nárok na příspěvek na bydlení. Doposud to bylo tak, že pokud někdo neprokázal, že platí nájemné, nebo neprokázal, že uhradil za předchozí období daň z nemovitosti, neměl nárok na příspěvek na bydlení.

V červnu jsme projednávali zákon o vyrovnávacím příspěvku na nájemné, ve kterém jsme se rozhodli, že tento princip, tedy že sociální dávku nemá dostat ten, kdo nezaplatil nájemné, zachováme, schválili jsme tento princip, a proto navrhuji, aby i v tomto zákoně, v zákoně o státní sociální podpoře u příspěvku na bydlení, zůstal tento princip zachován. Proto navrhuji, aby z vládního návrhu byl vypuštěn bod 24, tedy změna v § 24 odst. 2, tzn., že by zůstalo dosavadní znění tak, jak je zákon o státní sociální podpoře.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Marvanové. Uděluji slovo panu poslanci Štraitovi a jako poslední písemně přihlášený se připraví pan poslanec Krampera.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi předložit několik pozměňovacích a doplňujících návrhů k vládnímu návrhu novely zákona o státní sociální podpoře, tisk 224. Přirozeně pak dám návrhy zpravodaji.

Článek I.

První pozměňovací návrh. V § 2 a), bod 1, se vypouštějí slova "přídavek na dítě" a body 2 až 4 se mění na body 1 až 3.

Návrh druhý. V § 2 a) - se doplňuje novým bodem 4, který zní: "4. Zdravotní příplatek".

Třetí návrh. V § 2 b) - se doplňuje novým bodem 1, který zní: "1. Přídavek na dítě". Dosavadní body 1 až 5 se mění na body 1 až 6.

Zdůvodnění: Jde o víceméně technickou úpravu související s návrhem přeřadit dávku přídavek na dítě z testovaných do netestovaných dávek státní sociální podpory a s návrhem rozšířit testované dávky státní sociální podpory o novou dávku zdravotní příplatek.

Čtvrtý návrh. § 17 zní: "Nárok na přídavek na nezaopatřené dítě podle § 11".

Zdůvodnění: Přeřazení přídavku na děti z testovaných do netestovaných dávek státní sociální podpory podporují následná fakta:

Podle současných parametrů má nárok na pobírání dětských přídavků 90 až 95 procent rodin. Vláda navrhuje snížení na 75 % rodin. Zatěžovat rodiny a zaměstnavatele nepřiměřenou administrativou a aparát kontaktních míst i z finančních úřadů jejím zpracováváním a prověřováním pro docílení 0,7 až 3,2 miliardy úspor je ekonomicky kontraproduktivní a morálně neodpovědné. Navíc i podle současné dikce zákona o státní sociální podpoře je dětský přídavek sociální dávkou dítěte, nikoli jeho rodičů, viz § 19 určující výplatu přídavku přímo zletilému nezaopatřenému dítěti.

Návrh pátý. § 18 zní: "Výše přídavku na dítě činí za kalendářní měsíc součin částky životního minima na osobní potřeby dítěte a koeficientu 0,51."

Zdůvodnění už jsem řekl prakticky v obecné rozpravě, že kupní síla sociální pomoci rodinám s dětmi nevyjadřuje zdaleka rok 89, a propad je až 68,7procentních bodů. S výjimkou nejchudších rodin, o tom jsem už hovořil.

Návrh šestý. § 24, odst. 1, včetně poznámky pod čarou č. 13, zní:

(Předsedající: Kolegové, prosím o klid. Prosím zejména pana poslance Langra, koho ještě vidím, abych to vykompenzoval, podíval jsem se nalevo, že napadnu levé spektrum, viděl jsem tam hlasitě diskutovat pana poslance Rumla, koho ještě? Prosím pana poslance Vymětala, aby rovněž přestal diskutovat a věnoval pozornost svému stranickému kolegovi. Pokračujte, pane poslanče.)

Děkuji panu předsedovi, že alespoň extrémní hlasy umlčel. Odst. první. "Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, obytné místnosti, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu (tj. § 3), jestliže rozhodný příjem v rodině nedosahuje součet částek minimálního nákladu rodiny na bydlení a životního minima rodiny." Poznámka pod čarou 13 - § 3, odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., a zákona 118/1995 Sb.

Návrh sedmý. § 25, odst. 1 a 2, včetně poznámek pod čarou 13, 16 a 17, zní: Odst. 1. "Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi rozhodným příjmem rodiny a součtem minimálních nákladů rodiny na bydlení a životním minimem rodiny." Poznámka 13, kterou už jsem říkal.

Odst. 2. "Za minimální náklady rodiny na bydlení se pro účely tohoto zákona považuje čisté nájemné, ceny komunálních služeb spojených s bydlením, ceny tepla, teplé vody, paliv, vodného a stočného, elektřiny a plynu podle státem stanovených normativů - bude poznámka 16 - a ceny státem stanovených poplatků za rozhlas a televizi v bytech I. kategorie - bude poznámka 17. Jedna plus jedna nebo nula plus jedna pro jednu osobu, dva plus jedna nebo dva plus kuchyňský kout pro dvě osoby, tři plus jedna pro tři osoby, čtyři plus jedna pro čtyři a více osob s obytnou plochou nepřesahující 26 metrů čtverečních na osobu."

Dosavadní odst. 2 se označuje jako odst. 3.

(Předsedající: Kolegové, prosím zejména ty poslance, kteří se mohou ocitnout časem v sociální tísni, aby bedlivě poslouchati řečníka. Prosím o klid v jednací síni.)

Poznámka 16: Normativ spotřeby vody, tepla, elektřiny a plynu na osobu pro účely zákona o státní sociální podpoře stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj.

Poznámka 17: § 4, odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v platném znění.

Krátké zdůvodnění: Finanční dopady nově navrhovaného systému jsou akceptovatelné, oproti současnosti jde u nejchudších rodin o zvýšení 160 až 580 korun za rodinu.

Návrh osmý - v § 48 odst. 1 se částka 3000 Kč nahrazuje částkou 6000 Kč. Zdůvodnění - pozměňovací návrh sleduje zachování alespoň 60 % kupní síly pohřebného z roku 1989.

Návrh devátý - za § 48 se vkládá nová hlava desátá, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21 zní: Hlava X. - zdravotní příplatek - § 48 A - podmínky nároku na zdravotní příplatek - nárok na zdravotní příplatek má osoba, která jednorázově nebo opakovaně vynaložila v kalendářním roce na nezbytnou zdravotní péči (poznámka 21) částku přesahující 5000 Kč, jestliže rozhodný příjem této rodiny nepřevyšuje součin životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Poznámka 21 - rozsah nezbytné zdravotní péče pro účely tohoto zákona stanoví prováděcím předpisem Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Paragraf 48 B - výše a výplata zdravotního příplatku:

1. Výše zdravotního příplatku činí rozdíl mezi vynaloženou částkou a 5000 Kč.

2. Zdravotní příplatek se vyplácí jednorázově. Zdůvodnění: Přijetím novely zákona o veřejném zdravotním pojištění meziročně vzrostly ceny placené stomatologické péče o 256 %, kde řada úkonů dosahuje již tisícových částek. Placené služby praktických lékařů meziročně vzrostly o 9,7 % a přijetím vyhlášek Ministerstva zdravotnictví č. 57, 109 a 131/97 podstatně vzrostly úhrady pacientů za léky. Dostupnost zdravotní péče se tím podstatně snížila a ještě se připravuje stoprocentní rozšíření přímých plateb pacientů.

Návrh desátý - § 68 odst. 1 se doplňuje o nové písm. k), které zní: Doklad o zaplacení lékařské péče a potřebných léků, potvrzený ošetřujícím lékařem, jde-li o žádost o zdravotní příplatek. Zdůvodnění je identické.

Návrh jedenáctý - za § 79 se vkládá nový § 79 A, který zní: § 79 A - za příjem pro nárok na příspěvek na bydlení se do 31.12.2000 považuje též sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného a do 30.6.2000 sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie. Zdůvodnění: dodatečnou existenci mimořádných sociálních příspěvků k vyrovnání zvýšení nájemného a cen tepelné energie je možné považovat za součet participace státu na zachování minimálního bytového standardu.

Dále navrhuji po ukončení podrobné rozpravy, aby v duchu § 94 odst. 3 zákona o jednacím řádu byl návrh zákona zamítnut. Pokud tento návrh nebude schválen, tak doporučuji jednání přerušit a vrátit výboru pro sociální politiku a zdravotnictví vzhledem k velkému množství pozměňovacích návrhů a vzhledem k tomu, že výbor vlastně už při svém prvním jednání k žádnému závěru nedošel.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Registruji to jednak jako návrh identický s předchozím návrhem na zamítnutí, jednak jako návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Jako poslední písemně přihlášený je pan poslanec Zdeněk Krampera, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Zdeněk Krampera: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vzhledem k obrovským nedostatkům, které předložený návrh zákona o státní sociální podpoře obsahuje, vznáším podle jednacího řádu, § 94 odst. 3, návrh na zamítnutí návrhu zákona o státní sociální podpoře. Nebude-li tento návrh přijat, navrhuji jeho vrácení návrhu výboru k novému projednání.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že toto byla poslední písemná přihláška, podrobnou rozpravu uzavírám. Před hlasováním se táži jak zpravodaje, tak navrhovatele, zda si přejí vyjádřit se k rozpravě. Hlásí se nejdříve pan zpravodaj. Nevím, jestli si bude přát vyjádřit se pan ministr. Dalším přihlášeným je pan místopředseda Honajzer. Prosím nejdříve pana poslance Krásu.

 

Poslanec Václav Krása: Pane předsedo, dovolte mi, abych provedl stručnou rekapitulaci debaty. Do obecné rozpravy se celkem přihlásili dva poslanci. (Předseda zvoní).

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegové, prosím o klid. Za chvíli budeme končit. Já vám slibuji, že i když jsem řekl, že budeme končit ve 20.15 h, nebudu už otevírat další bod. Prosím o klid a soustředění. Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Krása: Do podrobné rozpravy se přihlásilo 7 poslanců, přičemž dva poslanci navrhli, aby zákon byl zamítnut, a dva poslanci navrhli, aby zákon byl vrácen k projednání. To znamená, že o těchto dvou věcech musíme nyní hlasovat po ukončení podrobné rozpravy.

Chtěl bych ještě požádat některé poslance, kteří mi nedali svůj pozměňovací návrh, aby mi ho doručili písemně tak, abych mohl správně vést třetí čtení, aby nedošlo k nějaké chybě.

To je stručné zhodnocení rozpravy.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Krásovi. Pan ministr Vodička se nevyjádřil, zda chce vystoupit. Přihlásil se pan místopředseda Honajzer.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, v tomto okamžiku vystupuji jako předseda poslaneckého klubu a žádám o přestávku do 21 hodin, teď, v tomto okamžiku. Pokud mi bude vyhověno, svolávám okamžitě klub do místnosti státních aktů.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane předsedo poslaneckého klubu, jsem povinen vám vyhovět, i když mě právě váš kolega přesvědčoval o tom, abychom pokračovali do 21 hodin. Dvěma pánům se těžko slouží.

Vyhlašuji přestávku nikoliv do 21 hodin, ale dám ještě slovo přihlášeným předsedům klubů a pak oznámím, že budeme pokračovat zítra v 9 hodin dopoledne. Z přihlášených předsedů klubů jsem nejdříve viděl pana předsedu Sládka a pak pana předsedu Grosse. Prosím pana předsedu Sládka, který se hlásil dříve. Dobře, pan poslanec Gross je blíže řečništi.

 

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, já respektuji to, co zde řekl předseda poslaneckého klubu ODS, a nechci zpochybňovat legitimitu toho návrhu ani legitimitu toho, že pauza bude vyhlášena. Pouze bych chtěl apelovat především na nepřítomné poslance, aby si řádně plnili své povinnosti, neboť tato sněmovna schválila, že budeme jednat včetně hlasování do 21 hodin, a je to velice neseriózní vůči těm poslancům, kteří si své povinnosti řádně plní. Je to apel do všech poslaneckých klubů, možná včetně našeho, i když tam to zřejmě pro tento případ platit nebude.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Velice vám děkuji, pane předsedo. O slovo se ještě přihlásil pan poslanec Sládek, připraví se pan místopředseda Vlach.

 

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych byl rád, aby si poslanci vládní koalice zapamatovali úterý 2. září 20.18 hodin pro případ, že by zase někdy chtěli diskutovat na téma, kdy udělit nebo neudělit přestávku klubu republikánské strany.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Nyní se přihlásil pan místopředseda Vlach. Ne, pan místopředseda Vlach svoji přihlášku stahuje.

Konstatuji, že diskusní příspěvky na toto téma jsme vyčerpali. Přeji vám hezký večer a zítra v 9.00 hodin pokračujeme podle schváleného programu.

 

(Schůze byla přerušena ve 20.20 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP