Čtvrtek 23. října 1997

 

7. den schůze Poslanecké sněmovny (23. října 1997)

Přítomno: 196 poslanců

 

(Zahájeno v 9.00 hod.)

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahajuji další den 15. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Dovolte, abych vás pozval z kuloárů do sněmovní síně.

Předpokládám, že všichni víte, že v dnešním dopoledním jednání bude probíhat třetí čtení některých zákonů, tudíž vaše přítomnost a vaše hlasování je naprosto zásadní věcí.

Prosím, abyste se přihlásili hlasovacími kartami, případně mi oznámili, kdo má náhradní kartu a jaké číslo.

Oznamuji vám, že omluveni jsou páni poslanci Zdena Horníková z důvodu onemocnění a pan poslanec Čech z důvodu pracovní cesty. Z členů vlády se omlouvá ministr dopravy a spojů Martin Říman, který se účastní jednání s ministrem dopravy Slovenské republiky v Brně, přičemž se pravděpodobně odpoledních interpelací zúčastní.

Náhradní kartu nemá nikdo.

Měli bychom pokračovat projednáváním návrhů zákonů ve třetím čtení, a to konkrétním bodem č. 63 schváleného programu, o čemž jsme rozhodli při projednávání v předcházejících dnech. Velice rád bych pokračoval, nicméně nevidím ve sněmovní síni ani ministra financí, ani zpravodaje předsedu rozpočtového výboru, ani guvernéra České národní banky, jehož přítomnost jsme již odsouhlasili a který má být přítomen projednávání tohoto bodu. Je mi nemilé, že nemohu dále pokračovat.

Právě jsem obdržel informaci, že rozpočtový výbor, který zasedá v dnešních ranních hodinách, ještě zasedá. Některé jeho členy vidím přicházet - oba místopředsedy.

Prosím, abychom si dali ještě několik minut oddechového času než se vážně a seriózně budeme zabývat tímto bodem. Myslím tím dvě až tři minuty, než se dostaví do sněmovní síně ti, kteří by měli být bezpodmínečně přítomni projednávání tohoto bodu.

O slovo mě požádal předseda klubu sociální demokracie pan Stanislav Gross.

 

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych splnit svou solidární povinnost vůči našemu kolegovi poslanci Jaroslavu Maňáskovi. Dostal jsem teď informaci, že je na tom zdravotně velice vážně a chci ho omluvit z nadcházejícího jednání.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Náhradní karty nahlásili páni poslanci Gross č. 6 a Nájemník č. 7.

Zahlédl jsem ve sněmovní síni ministra financí.

Dovolte, abych ještě jednou pro vás všechny zopakoval, že dalším bodem jednání je

 

63.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/92 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 266/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí pan Ivan Pilip a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Josef Wagner.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 266/2. Žádám zpravodaje pana poslance Wagnera, aby se mnou sledoval rozpravu, kterou tímto otevírám. Písemné přihlášky do rozpravy ve třetím čtení nemám. Táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy z místa? Není tomu tak. Rozpravu tudíž končím. Táži se navrhovatele a zpravodaje, chtějí-li využít svého práva na závěrečné slovo. Pan ministr ne, pan zpravodaj předseda rozpočtového výboru Jozef Wagner slova chce využít. Uděluji mu ho.

 

Poslanec Jozef Wagner: Mám pouze povinnost oznámit sněmovně, že rozpočtový výbor projednal možnost jiného řešení jednoho z návrhů, který je obsažen v pozměňovacích návrzích druhého čtení a je obsažen v návrzích rozpočtového výboru, avšak výsledek včerejšího a dnešního ranního jednání nakonec dopadl tak, že rozpočtový výbor novým hlasováním potvrdil své původní usnesení, a tedy podklad k jednání máte všichni v pozměňovacích návrzích.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dámy a pánové, já bych si ještě jednou po několikáté dovolil požádat všechny přítomné v jednací síni, aby se ztišili a aby si uvědomili, že za pár sekund budeme hlasovat o návrhu zákona. O slovo požádal předkladatel pan ministr financí Ivan Pilip.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych přece jen říci pár slov k tomuto návrhu a navrhnout, případně někomu navrhnout, aby si osvojil návrh řešení, které by bylo možné. Návrh zákona o bankách řeší celou řadu problémů, o kterých jsem zde hovořil v úvodním slově při prvním a druhém čtení, to znamená, že se zabývá otázkou jistého upřesnění chodu bank, vyjasnění kontrolních mechanismů vůči činnosti bank a některými zásadními věcmi s tímto souvisejícími.

Nicméně v průběhu jednání v rozpočtovém výboru se dostal jako pozměňující návrh do tohoto návrhu zákona paragraf, který řeší jednu specifickou dílčí otázku, která nesouvisí bezprostředně s mechanismem fungování bankovnictví jako takového, nýbrž s jednou konkrétní kauzou, která se již stala, a to s kauzou České banky, společnosti banky, které byla odebrána před několika lety licence a jejíž klienti nebyli nikdy odškodněni ani tím dílčím mechanismem, který umožňuje zákon o pojištění vkladů a o jistých náhradách, které se vyplácejí.

Včera se touto otázkou zabývala také vláda a hledala řešení, které by bylo - mohu-li to tak říci - právně čistší než to, které je navrženo v pozměňovacím návrhu podpořeném rozpočtovým výborem. Řešení nenašla, protože vláda není tou institucí, která by toto vyrovnání měla konat. Pro Českou národní banku je přijatelné řešení toho mechanismu, že by odškodnění, které zůstávalo sporné, provedla ještě ona. Ale chybí jí k tomu titul v zákoně. Dnešní paragraf, který vyšel z rozpočtového výboru, je sice jistou oporou pro banku, která by tak mohla učinit, ale přesto podle názoru mnohých je to řešení, které legislativně pojetím paragrafu - nikoli jeho věcným záměrem - není v pořádku.

Proto bych chtěl dát ke zvážení, jestli by nebylo možné učinit jistou džentlmenskou dohodu, kterou se nám včera podařilo učinit v souvislosti se zákonem o konkursu a vyrovnání, to znamená v tuto chvíli vrátit tento návrh do druhého čtení, paragraf, který byl pozměňovacím návrhem upravit tak, aby byl legislativně čistší, a projednat jako jeden z posledních bodů schůze druhé a třetí čtení návrhu zákona o bankách, protože jinak mám pocit, že tam zásadní věcné střety nejsou. Vyhnuli bychom se tím situaci, kdy hrozí i takové možnosti jako napadení tohoto paragrafu, který zřejmě z věcných důvodů má velkou šanci na to, aby zde byl schválen. Hrozí jeho věcné napadení ústavním soudem nebo orgány, které dohlížejí na čistotu našeho právního řádu a mohou se k nim vyjadřovat. Čili dávám na zvážení tento návrh.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dříve než dám slovo k faktické poznámce panu poslanci Wagnerovi, dovolte, abych přivítal guvernéra České národní banky pana Josefa Tošovského, o jehož přítomnosti i možnosti vystoupit jsme již rozhodli na začátku schůze. Vítám vás, pane guvernére.

Oznamuji náhradní kartu č. 13 u pana poslance Kužílka.

 

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, poté, co pan ministr navrhl řešení, které již bylo vysloveno jako možná varianta na rozpočtovém výboru, aniž by se rozpočtový výbor o tom usnesl, považuji za rozumné tento návrh převzít a pokusit se ve lhůtě, která nám zůstává do skončení této schůze skutečně připravit takové legislativní řešení, které by nejen vyřešilo problém, ale zcela odpovídalo platnému právu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pane poslanče, jste zpravodajem k tomuto zákonu, jste předsedou rozpočtového výboru, jste poslancem. Já vás prosím, abyste se ještě jednou pokusil zformulovat pro mne i celou sněmovnu procedurální návrh, který jste právě přednesl, abychom všichni věděli, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Vrácení do druhého čtení návrhu zákona o bankách s tím, že opakované druhé a třetí čtení by bylo uskutečněno ještě na této schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: O slovo se přihlásil pan poslanec Gross v reakci na tento návrh. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, myslím si, že je korektní, abych řekl stanovisko klubu před tím, než o tom bude hlasováno, aby pak nevznikaly dohady o možnosti využití některých ustanovení jednacího řádu. My s tímto návrhem budeme souhlasit s tím, že bychom ale chtěli, aby opakované druhé čtení probíhalo až po určitém časovém odstupu, aby bylo možné se na něj připravit. To znamená v předpokládaném třetím týdnu jednání, ale tak, aby to bylo ještě na této schůzi, jak pan zpravodaj, tak pan navrhovatel chtějí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Domnívám se, že jedním hlasováním v žádném případě není možné rozhodnout o vrácení do druhého čtení a zároveň zařazení nových bodů druhé čtení a třetí čtení, protože zařazení nových bodů v průběhu programu schůze má svá pravidla. Ta je nutno podle mého názoru bezpodmínečně dodržet, protože jsou to pravidla daná zákonem.

Je možné v současné chvíli hlasovat o vrácení do druhého čtení, a to ještě jen tehdy, když, pane předsedající, uznáte, že když vystoupil pan ministr Pilip, znovu otevřel rozpravu, protože rozprava před tím už byla uzavřena. Konstatuji, že se dopouštíme řady procedurálních chyb. Podobné věci se včera týkaly i zákona o konkursu a vyrovnání. Jen pro pořádek bych řekl, že současný stav je takový, že třetí čtení zákona o konkursu a vyrovnání není v programu schůze.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pane poslanče, pokusím se reagovat. S první částí vašeho vystoupení souhlasím. Nelze jinak. Co se týče druhého, osobně jsem vyhodnotil vystoupení pana ministra jako znovuotevření rozpravy, jelikož jsem jej napřed vyzval k tomu, aby řekl závěrečné slovo, což odmítl.

Pak vystoupil se závěrečným slovem zpravodaj, využil svého práva, pak pan ministr svým vystoupení znovu otevřel rozpravu, jeho návrh převzal pan poslanec Wagner, tudíž v tomto okamžiku bych měl konstatovat, že rozpravu případně končím, pokud se do ní nikdo další nepřihlásí, a nechám hlasovat o procedurálním návrhu poslance Wagnera, aby se vrátil tento návrh do druhého čtení, načež bych mohl nechat hlasovat o zařazení nového bodu do programu této schůze - bu" teď nebo o tom může být hlasováno někdy jindy. Souhlasíte s tímto postupem? Ano. Hlásí se ještě někdo další do rozpravy?

(Nikdo se nehlásí.)

Rozpravu končím a nechávám hlasovat o návrhu poslance Wagnera, abychom tento návrh zákona vrátili do druhého čtení.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 199 a ptám se: Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 169, proti 19 poslanců. Tento návrh byl přijat.

 

V tomto okamžiku myslím mohu zopakovat druhý návrh pana poslance Wagnera, to je návrh na zařazení tohoto bodu do programu dnešní schůze s tím, že nebude projednáván ani dnes, ani zítra, ale nejdříve v tom týdnu, kdy bude schůze pokračovat. Myslím, že o přesném umístění rozhodneme až ten den. Pan poslanec Benda má nějakou faktickou poznámku. (Poslanec Benda z místa: Dva body.) Ano, dva body, druhé a třetí čtení, tak je to přesné. Má někdo nějakou námitku proti tomu, jak jsem zformuloval tento návrh? Nikdo.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 200 a ptám se: Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 167 poslanců, proti nikdo. Tento bod byl schválen.

 

/Opakované druhé čtení viz část 79, opakované třetí čtení viz část 98./

 

Dovolíte-li, já sám navrhnu další bod, mám další procedurální návrh po vystoupení pana poslance Exnera. Myslím, že by bylo vhodné a dobré, abychom zařadili rovněž na program této schůze - a to opět do programu na zbývající týden schůze, resp. myslím, že stačí pouze do programu, a poprosím pana poslance Holuba, jako předsedu hospodářského výboru, aby mě případně bedlivě sledoval a event. doplnil - projednání návrhu zákona (třetí čtení) o konkursu a vyrovnání. Měli bychom jej zařadit formálně do programu, pokud jsme tak učinili teď u bank, myslím si, že by to bylo v pořádku. Jde mi teď jenom o to, že nevím přesně, na které místo by bylo vhodné zařadit tento bod, jestli je možné ho probírat ještě tento týden nebo nechat na další týden.

(Hlas: Je to možné.)

Je. Takže v tomto okamžiku by možná stačilo, abychom navrhli pouze zařadit tento návrh do programu této schůze. Pan poslanec Exner, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, po dohodě s klubem sociální demokracie prohlašuji jménem dvou klubů, že nesouhlasíme se zařazením nového bodu.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Nedá se, než respektovat tuto námitku. Předpokládám, že pan poslanec Gross jako předseda klubu sociální demokracie to potvrdí. Vyhověli jsme tak našemu jednacímu řádu bezezbytku. Nemůžeme se na této schůzi věnovat třetímu čtení tohoto návrhu zákona.

Právě jsem obdržel informaci, že paní ministryně Parkanová, která je zástupcem navrhovatele u vládního návrhu ústavního zákona o vytvoření VÚSC, je na cestě do sněmovny, dostaví se v průběhu několika málo minut. Dovolte mi tedy, abych v tomto okamžiku vyhlásil přestávku do 9.35 hodin.

 

(Schůze přerušena v 9.25 hodin.)

 

(Schůze opět zahájena v 9.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dámy a pánové, zvu vás do jednací síně. Budeme pokračovat v přerušeném dopoledním jednání.

 

Dalším bodem je

 

69.
Vládní návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
/sněmovní tisk 218/ - třetí čtení

 

Nedostal jsem žádnou zprávu o tom, že by některý z poslaneckých klubů žádal o další přestávku. Vím, že klub sociální demokracie využil přestávky, kterou jsem vyhlásil k jednání svého klubu. Proto bych prosil, aby se mu dostalo informace, že jsme právě zahájili třetí čtení tohoto návrhu.

Prosím ministryni spravedlnosti paní Vlastu Parkanovou, aby spolu se zpravodajem ústavně právního výboru panem poslancem Zdeňkem Zajíčkem zaujali místo u stolku zpravodajů.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 218/5. Součástí tohoto tisku jsou také přednesená doprovodná usnesení. Žádám zpravodaje, pana poslance Zajíčka, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou podle § 95 odst. 2 našeho jednacího řádu tímto otevírám. Písemné přihlášky do rozpravy ve třetím čtení nemám. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Frank. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Václav Frank: Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, chtěl bych využít ustanovení § 99 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které mi umožňuje provést gramatické popřípadě legislativní úpravy v mém pozměňujícím návrhu, aniž bych změnil jeho smysl.

V mém pozměňovacím návrhu v odst. B, v článku I. je věta "na území České republiky se upravují tyto vyšší územní samosprávné celky". Prosím, aby slovo "upravují" bylo nahrazeno slovem "ustavují". Dále pak v článku IV navrhuji nové znění článku 99. V dosavadním znění je uvedeno "Česká republika se člení na obce, které jsou nejnižšími územními samosprávnými uskupeními". Slovo "nejnižšími" bych prosil nahradit slovem "základními" a slovo "uskupeními" nahradit slovem "celky".

Současně mi dovolte navrhnout proceduru hlasování. Navrhuji hlasovat po částech jednotlivých odstavců a), b), c) atd.

Pokud se týče pozměňovacích návrhů ústavně právního výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, návrhu poslance Franka, Grulicha a Koláře, tedy článku I., provést orientační hlasování.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji panu poslanci Frankovi. Očekávám, že zpravodaj ve svém závěrečném slově zaujme stanovisko k předneseným návrhům. O slovo se hlásí pan poslanec Václav Grulich. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych na základě § 95 odst. 2 provedl opravu jedné části svého pozměňovacího návrhu. Jedná se o navrženou změnu v článku I odst. 1, kde žádám, aby místo navrženého textu "kraj pražský" byl text shodný s textem, který je obsažen v návrhu ústavně právního výboru i výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Článek I odst. 1 bude znít "hlavní město Praha, vymezený územím hlavního města Prahy;" .

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Nikoho dalšího nevidím s přihláškou do rozpravy, tudíž rozpravu končím a ptám se paní ministryně spravedlnosti Vlasty Parkanové, chce-li využít svého práva na závěrečné slovo. Není tomu tak. Stejnou šanci má zpravodaj, pan poslanec Zdeněk Zajíček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k předneseným návrhům, které padly v rámci třetího čtení jako návrhy legislativně-technických úprav. S ohledem na to, že projednáváme ústavní návrh zákona, domnívám se, že bychom měli být vedeni snahou, aby texty, které budeme projednávat, odpovídaly duchu ústavy a zbývajícímu právnímu řádu. Proto se domnívám, že je možné přistoupit na návrhy, které přednesli pánové Frank a Grulich jako na návrhy legislativně technických úprav.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji vám, pane poslanče. V tomto okamžiku přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Pardon, pane předsedající, domnívám se, že bychom mohli tyto návrhy vzít, jako že byly předneseny a hlasovat o nich potom v rámci hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Pokud nikdo nemá námitku proti tomu, že by se jednalo o legislativně-technickou úpravu, potom bych je bral, že byly provedeny.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Velice se omlouvám, pane poslanče, ale kolem mě je bohužel takový hluk, že jsem vaše slova vůbec nezaslechl. Zkuste ještě jednou zopakovat to na mikrofon a prosím kolegy i v mém nejbližším okolí, aby mi dali šanci rozumět slovům pana zpravodaje.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Doporučuji, abychom o jednotlivých návrzích ve znění legislativně-technických úprav, tak jak je přednesli pánové Frank a Grulich, hlasovali při hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, pokud nikdo nemá proti tomuto postupu námitku.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Hlásí se předseda klubu ODA pan poslanec Mašek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, že teď vstupuji do otázky procedury, ale zpravodaj se nevyjádřil k návrhu pana poslance Franka, aby se nejprve hlasovalo orientačně o těch různých návrzích. Domnívám se, že takové hlasování není možné, bylo by v rozporu se zákonem o jednacím řádu, který v § 72 odst. 2 říká: "Je-li podáno více návrhů na úpravu téže věci, pouze z hlediska množství, času, osoby nebo místa, zjistí se nejdříve počty poslanců podporujících jednotlivé návrhy a poté se o nich hlasuje v pořadí podle počtu podporujících hlasů."

To není případ tohoto návrhu zákona, protože takový případ by to snad byl, kdyby v zákoně bylo znění: zřizuje se 14 nebo 27 nebo 9 vyšších územních samosprávných celků, ale takové znění v žádném návrhu není. Tyto návrhy se neliší kvantitativně, ale liší se výrazně kvalitativně a nelze proto o nich hlasovat orientačním způsobem.

Domnívám se proto, že je třeba hlasovat nejprve o návrhu, který podal ústavně právní výbor jako o základu hlasování a potom o dalších návrzích jako o návrzích pozměňovacích.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pan zpravodaj se chystá vyjádřit.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Děkuji panu předsedovi Maškovi, že mě v podstatě doplnil, protože jsem nestačil dokončit své návrhy, co se týká procedury projednávání uvedeného návrhu zákona. Já jsem se pouze vyjadřoval k legislativně-technickým návrhům, které padly v rámci třetího čtení. Myslím, že bychom bod legislativně-technické změny mohli uzavřít a nyní bych navrhl proceduru, která se bude velmi podobat návrhu, který přednesl pan předseda Mašek, a to je ten návrh, abychom při projednávání nejprve schválili znění výborů, tzn. výboru ústavně právního a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a posléze se zabývali pozměňovacími návrhy, které byly vzneseny k tomuto návrhu znění, které tyto výbory přijaly. Myslím, že to je čisté a velmi přehledné řešení, které nezpůsobí zmatek při projednávání tohoto ústavního zákona.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji panu zpravodaji. Za chvíli mu dám šanci, aby nás hlasováním prováděl, nicméně o slovo se přihlásil za klub sociální demokracie pan poslanec Gross.

 

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, omlouvám se. Nezpochybňuji, že návrh zpravodaje je přehledný, ale nejsem si tak stoprocentně jistý výkladem, že nelze použít ustanovení jednacího řádu o orientačním hlasování a jelikož se jedná o velmi citlivou záležitost, tak před hlasováním o proceduře, kterou navrhl kolega zpravodaj, bych ještě poprosil o 15minutovou přestávku.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: To znamená vlastně v tomto okamžiku. Dobře, vyhlašuji přestávku do 10.03 hod.

 

(Schůze přerušena v 9.49 hod.)

 

(Schůze opět zahájena v 10.06 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dámy a pánové, dovolte, abych vás pozval po přestávce do jednací síně. Omlouvám se za malé zpoždění. Poprosím vás, abyste zaujali svá místa. Pan zpravodaj mě právě informoval, že je připraven předstoupit před sněmovnu a přednést návrh na proceduru, kterou předpokládám, že budeme akceptovat a poté bychom měli hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích a o návrhu zákona jako o celku.

Poprosím pana zpravodaje, ať se pokusí zvučným hlasem promluvit.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abychom zahájili projednávání třetího čtení. Vyjádřím se k proceduře, kterou jsem již navrhl. Zopakuji ji po této přestávce. Doufám, že mě budete sledovat a případně své námitky okamžitě vznesete, abychom si problémy vyjasnili hned na počátku.

Doporučuji, abychom v úvodu schválili vládní návrh zákona ve znění ústavněprávního výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. To je ono znění, které máte uvedeno pod písm. A) v tisku 218/5. To bude, pokud tento návrh projde a schválíme ho, základem pro další jednání.

Návrhy, které máte uvedeny dále pod písm. B), a to návrh pana Václava Franka, pod písm. C) pana předsedy Grulicha a písm. e) pana poslance Roberta Koláře, budou nadále hlasovatelné jako pozměňovací návrhy ke znění ústavněprávního výboru. Znovu opakuji, že prvotním hlasováním o znění ústavněprávního výboru ještě neschválíme konečné znění čl. 1 a o čl. 1 budeme moci dále ještě hlasovat při posuzování návrhů pana poslance Franka, pana poslance Grulicha a pana poslance Koláře.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zdá se mi, že toto vystoupení a vysvětlení bylo naprosto srozumitelné, nicméně pan poslanec Grulich požádal o faktickou poznámku. Prosím.

 

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, já bych doporučil jenom jednu malou korekci ve znění, jak ho pan zpravodaj přednesl. Řekl, abychom odhlasovali ve znění výborů. Musíme vzít za základ hlasování, za základ jednání usnesení ústavněprávního výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Tedy za základ hlasování a jednání bereme usnesení těchto dvou výborů, nikoliv, že odhlasováváme zákon v tomto znění. Kdybychom ho odhlasovali v tomto znění, už nemáme, o čem dále jednat.

Když už jsem u mikrofonu, chtěl bych upozornit, že po schválení procedury požádá klub sociální demokracie opět o menší pracovní přestávku. Jsme na ni dohodnuti i s ostatními kluby, protože bude třeba se dohodnout potom na hlasování.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Byla to vystoupení k proceduře. Myslím, že pan zpravodaj toto upřesnění akceptuje. V zásadě své vystoupení myslel tak, jak pan poslanec Grulich upřesnil.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Myslím, že to je v tom duchu, ve kterém jsem svoje vystoupení vedl a děkuji za toto doplnění. Možná, že v tento okamžik je to ještě přehlednější.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájíme hlasování o návrhu, že bereme za základ našeho dalšího jednání návrhy usnesení výborů ústavněprávního a pro veřejnou správu atd. Je tomu tak?

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 201. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 165 poslanců, 2 proti. Tento návrh byl schválen.

 

Pokud jsem rozuměl správně vystoupení pana poslance Grulicha, žádá klub sociální demokracie teď o přestávku? Ano. V délce 20 minut.

Pokračujeme v 10.30 hodin.

 

(Schůze přerušena v 10.12 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP