Čtvrtek 23. října 1997

 

(Schůze opět zahájena v 10.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dámy a pánové, dovolte, abych vás pozval do jednací síně. Poprosím kolegy ze sociální demokracie, aby upozornili svůj klub, že doba určená pro přestávku, kterou si vyžádali oni, skončila. Já sám vyhlašuji krátkou technickou přestávku několik minut, kdy musí být uklizeny střepy ve sněmovní síni. Domnívám se, že je možné, abychom této krátké přestávky, po kterou bude prováděn úklid využili k tomu, abychom se dostali všichni do jednací síně, kde budeme za pár okamžiků hlasovat.

Jednání jsme přerušili v okamžiku, kdy jsme hlasováním rozhodli o tom, jak budeme dále postupovat při hlasování o pozměňujících návrzích zákona o vzniku VÚSC. Já poprosím pana zpravodaje poslance Zdeňka Zajíčka, aby se opět ujal své role zpravodaje a pokusil se znovu oznámit sněmovně po přestávce, kde, v jakém momentě, v jakém okamžiku hlasování se nacházíme a o čem budeme hlasovat po jeho vystoupení.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pro zopakování - před přestávkou jsme rozhodli o tom, že budeme tento návrh zákona projednávat ve znění, které máte uvedeno pod písm. A) tisku 218/5. Poté byla vyhlášena přestávka a nyní bychom pokračovali. Ještě použiji návrh, který padl z úst pana poslance Franka. Já ho jen zopakuji, protože si nedokáži představit, že bychom v proceduře jinak postupovali, že nyní budu postupovat po jednotlivých článcích navrženého ústavního zákona a pokud k těmto jednotlivým článkům tohoto ústavního zákona jsou vzneseny pozměňovací návrhy, všechny je vyjmenuji a budeme v pořadí, v jakém byly předneseny, o nich postupně hlasovat. V případě, že bude některý z těchto pozměňovacích návrhů přijat, pozměňuje onen článek ve znění ústavně právního výboru a budeme postupovat k dalšímu článku.

Nyní se zeptám, jestli tato procedura, jak jsem ji momentálně přednesl, je jasná a jestli k ní někdo vznáší nějakou připomínku.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dovolte, abych se zeptal spolu s vámi. Zdá se, že nikdo nic nenamítá, můžeme tedy přistoupit ke krokům, které jste před chvílí oznámil.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Nyní bych přistoupil k čl. 1 návrhu zákona. K tomuto čl. 1 byly podány tyto pozměňovací návrhy. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Franka, uvedeny pod písm. b) v tisku 218/5 a jedná se o návrh na zřízení devíti územně samosprávných celků. Dalším v pořadí byl návrh pana poslance Grulicha, to je návrh, který navrhuje zřídit opět devět vyšších územně samosprávních celků. Posledním pozměňovacím návrhem, komplexním v čl. 1, je návrh pana poslance Roberta Koláře, který navrhuje zřídit 27 vyšších územně samosprávních celků. Nyní bych nechal hlasovat o těchto návrzích, a to v pořadí, které jsem přednesl, to znamená, že bychom nejdříve hlasovali o návrhu pana poslance Franka na zřízení 9 vyšších územně samosprávních celků, posléze pana poslance Grulicha na zřízení 9 vyšších územně samosprávních celků a nakonec o návrhu pana poslance Roberta Koláře na zřízení 27 vyšších územně samostatných celků.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji vám, pane zpravodaji. Zdá se, že věc je naprosto srozumitelná, nevidím žádných námitek, tudíž zahajuji hlasování č. 202 a ptám se kdo je pro návrh pana poslance Franka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 80 poslanců, proti 88. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh pana poslance Grulicha.

Zahajuji hlasování pořadové č. 203 a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 91 poslanců, proti 78. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším z návrhů je návrh pana poslance Koláře.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 204 a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 52 poslanců, 118 proti. Tento návrh rovněž nebyl schválen.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste pokračoval.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Děkuji, pane předsedající. Nyní bych nechal hlasovat v článku I o návrzích přednesených panem poslancem Vojířem pod písmenem d) a o návrhu pana poslance Kaluse uvedeným pod písmenem e). Jedná se o návrhy, které doplňují návrh přijatý jako usnesení ústavně právního výboru. V tomto pořadí bych o nich nechal hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji vám.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 205. Kdo je pro návrh přednesený panem poslancem Vojířem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti?

Oznamuji vám, že pro hlasovalo 25 poslanců, 127 proti. Tento návrh nebyl schválen.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Jaromíra Kaluse.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 206 a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 34 poslanců, 112 proti. Ani tento návrh nebyl schválen.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Děkuji, pane předsedající. To jsou veškeré pozměňovací návrhy, které padly k článku I, žádný z nich nebyl schválen, postoupil bych k článku II.

K článku II byl vznesen jediný pozměňovací návrh, a to návrh pana poslance Václavka, který máte uveden v tisku 218/5 g).

Na úvod mi dovolte říci, že se domnívám, že tento návrh jednak jde proti duchu celého zákona, kdy hranice vyšších územně samosprávných celků by měly být stanovovány zákonem, a za druhé, že se domnívám, že tento návrh by spíše směřoval do zákona o územním uspořádání státu a nikoli do tohoto ústavního zákona.

To jsou důvody, které mě vedou k tomu, že se domnívám, že se jedná o návrh nehlasovatelný. Nicméně bych se otázal předkladatele, jestli trvá na tom, abychom o tomto návrhu nechali hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pan poslanec Václavek trvá. Já bych využil tohoto momentu a poprosil bych paní navrhovatelku i pana zpravodaje, aby využili také svého práva od tohoto okamžiku se vyjádřit k jednotlivým návrhům. Zatím jsme tak nečinili, takže paní navrhovatelka?

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Paní navrhovatelka návrh nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 207 a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 51 poslanců, 101 proti. Tento návrh nebyl schválen.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Děkuji, pane předsedající. K článku III nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy.

Dalším pozměňovacím návrhem byl návrh pana poslance Franka, který směřoval k článku IV. Tento návrh máte uvedený pod písmenem b) označený číslovkou 2. O tomto návrhu bych nechal nyní hlasovat. Za předkladatele paní ministryně nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pan poslanec Exner vznáší nějakou námitku proti postupu zpravodaje? Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Nemám žádnou námitku, jen chci upozornit, že pan poslanec Jiří Václavek pod písmenem g) 2 navrhl změnu článku III.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Děkuji panu poslanci Exnerovi, omlouvám se, že jsem tento návrh přehlédl. Omlouvám se všem a nechal bych o něm hlasovat. Vracíme se k článku III a nechal bych hlasovat o návrhu pana poslance.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dobře, takže vracíme se k článku III, jsme na str. 8 sněmovního tisku 218/5, kdy jsme před malou chvílí odhlasovali, že nesouhlasíme s bodem č. 1 g) a budeme hlasovat o bodu č. 2 g). Je to správně?

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Vyjádření paní ministryně - nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 208 a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 46 poslanců, proti 89. Tento návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Nyní bych přistoupil k článku IV, jak jsem avizoval, a to je návrh pana poslance Franka uvedený pod b) 2, který se vztahuje k článku IV. Paní ministryně nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pro informaci: jsme na str. 5 tisku 218/5 a pan poslanec Frank chce zareagovat.

 

Poslanec Václav Frank: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, protože po upřesnění je článek stejného znění, pozměňovací návrh stahuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Ale i o tom musíme rozhodnout hlasováním.

 

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Franka, který se rozhodl svůj pozměňovací návrh stáhnout.Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 174 poslanců, proti nikdo, tento návrh byl přijat (v hlasování číslo 209). Prosím zpravodaje o další postup.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Nyní přistupujeme k článku V zákona. K článku V byly vzneseny dva pozměňovací návrhy, a to pozměňovací návrh přednesený panem poslancem Frankem na účinnost zákona 1. července 1998 a návrh můj uvedený pod písmenem h), a to je účinnost zákona 1. ledna 2000. V tomto pořadí bych o těchto pozměňovacích návrzích nechal hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji, myslím si, že je srozumitelné, o čem budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Franka a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 69 poslanců, proti 102. Tento návrh nebyl schválen (v hlasování číslo 210).

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Zajíčka.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 211 a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 127 poslanců, proti 57, tento návrh byl schválen.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Pane předsedající, posledním návrhem, který je uveden v tisku 218/5, je návrh pana poslance Ivana Langra pod písmenem i). Vzhledem k tomu, že jsme neodsouhlasili návrh pana poslance Koláře, domnívám se, že tento návrh je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Myslím, že je to zcela zřejmé. Jaký postup navrhujete dále?

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Nyní bych nechal hlasovat o návrhu zákona jako celku ve smyslu pozměňovacích návrhů ústavně právního výboru tak, jak jsme procedurálně v úvodu přednesli, a ve znění schválených pozměňovacích návrhů následujících.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji vám, pane zpravodaji.

Dříve, než přednesu návrh na závěrečné usnesení, poprosím techniku, aby nastavila potřebný počet hlasů - je změněno kvorum. V pořádku.

 

Přečtu návrh usnesení, o kterém budeme za pár okamžiků hlasovat:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávních celků podle sněmovního tisku 218 ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Nechám vás odhlásit, děláme to vždycky. Je to zbytečné, nelogické při kvoru 120, nicméně chvilka soustředění. Takže ještě jednou:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 218, ve znění usnesení ústavně právního výboru a ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 212 a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 128 poslanců, proti 57. Tento návrh byl schválen.

(Potlesk.)

 

Dalším bodem jednání dnešní schůze je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon - pardon.

Jsem upozorňován a prosím pana zpravodaje, aby mě ještě poslouchal bedlivě. Pan poslanec Zajíček - poprosím vás, pane poslanče, je tady upozornění od místopředsedů, od legislativy, že jsme schválili sice návrh ústavního zákona, schválili jsme ústavní zákon, nicméně jsme v tomto okamžiku zapomněli hlasovat o doprovodných usneseních.

Pane poslanče, prosím vás jako zpravodaje, abyste se ještě jednou ujal slova.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Děkuji za upozornění. Ona doprovodná usnesení jsou uvedena na stranách 9 a 10 tisku 218/5. Jedná se o doprovodná usnesení pana poslance Franka, pana poslance Grulicha, pana poslance Koláře a doprovodné usnesení navržené výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Navrhuji, abychom o těchto návrzích doprovodných usnesení hlasovali v pořadí, v jakém byly předneseny.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji vám. Ještě vás poprosím o stanovisko ke každému z přednesených návrhů. Doufám, že budete umět reprodukovat i stanovisko navrhovatelky, kterou aktuálně postrádám. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Doprovodné usnesení uvedené pod písmenem A/ pana poslance Franka. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji vám. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 213 o návrhu na doprovodné usnesení pana poslance Franka. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 75 poslanců, 66 proti. Tento návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: K usnesení uvedenému pod písmenem B/ - zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování o návrhu usnesení předneseném poslancem Grulichem. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 125 poslanců, proti 23 (v hlasování číslo 214).

 

Jenom dodávám technickou poznámku, že se určitě nemůže jednat o schůzi 11. listopadu. Pan poslanec Grulich souhlasí.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Písmeno C/ - k návrhu pana poslance Koláře.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pan poslanec Kolář se hlásí.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ten svůj návrh jsem dával ve druhém čtení. Je to v podstatě návrh, který směřoval k tomu, abychom přerušili projednávání, aby vláda dodala tyto podklady a teprve poté, abychom se vrátili k opětnému projednávání s tím, že bychom vyhodnotili jednotlivé varianty tak, jak byly v Poslanecké sněmovně v rámci jednotlivých čtení předloženy.

O tomto mém usnesení se hlasovalo ve druhém čtení a Poslanecká sněmovna je neschválila. Domnívám se, že v tuto chvíli o tomto usnesení už nemůžeme hlasovat, protože já jsem je takto nepředkládal.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Myslím, že toto vystoupení nám jasně vysvětlilo, o co se jedná. Bude-li pan zpravodaj souhlasit, v tomto okamžiku tudíž můžeme stručně konstatovat, že jsme definitivně uzavřeli bod, který se týká vyšších územních samosprávných celků. (Ne.) Ještě jsou tam další usnesení.

O návrhu poslance Koláře hlasovat nebudeme a přistoupíme k poslednímu návrhu.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Posledním usnesením je usnesení uvedené pod písmenem D/. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 215 a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 61 poslanců, proti 88. Tento návrh nebyl schválen.

 

Děkuji panu zpravodaji. Skončili jsme projednávání tohoto bodu a teď přikročíme k projednávání bodu dalšího, kterým je

 

72.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 209/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslanec Karel Nejezchleb.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 209/2. Žádám zpravodaje pana poslance Karla Nejezchleba, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou podle § 95 odst. 2 našeho jednacího řádu tímto otvírám. Písemnou přihlášku do rozpravy nemám. Táži se, hlásí-li se někdo z pléna?

Dámy a pánové, chápu, že po schválení ústavního zákona je ve sněmovně poněkud více ruchu než obvykle, nicméně řadou přestávek jsme ztratili spoustu času a myslím, že bude dobré, když budeme pokračovat v projednávání bodů, kterých nám zbývá ještě spousta. Blíží se čtvrteční poledne.

O slovo se přihlásil předseda klubu KSČM pan poslanec Filip. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, paní a pánové, před tímto zákonem sociálním - nikoliv z toho důvodu, že tady byl hluk ve sněmovně po schválení ústavního zákona - bych chtěl požádat o přestávku na poradu klubu - půl hodiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Je zvykem vyhovět těmto přáním. V 11.30 hodin se sejdeme k projednávání tak, jak bylo před chvílí naznačeno.

V tomto okamžiku svolávám klub ODS do místnosti státních aktů.

 

(Schůze přerušena v 11.00 hodin.)

 

(Schůze opět zahájena v 11.45 hod.).

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Do tohoto okamžiku byla prodloužena přestávka, o kterou původně požádal klub KSČM. Chtěl bych vás pozvat z kuloárů či z případného jednání klubu do sněmovní síně. Projednáváme třetí čtení návrhů zákonů. Je tudíž bezpodmínečně nutné, abychom byli přítomni na hlasování.

Prosím ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku a zpravodaje zdravotního a sociálního výboru pana poslance Nejezchleba, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Za několik okamžiků začneme projednávání již avizovaného a otevřeného bodu.

Dříve než předseda klubu KSČM pan poslanec Filip požádal o přestávku klubu oznámil jsem Vám, že pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 209/2. Požádal jsem zároveň zpravodaje pana poslance Nejezchleba, aby se mnou sledoval rozpravu, kterou podle § 95, odst. 2 našeho jednacího řádu otevírám. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Ptám se vás, zda se chce někdo do rozpravy přihlásit? Ptám se zástupců klubu KSČM, kteří požádali o přestávku. Nikdo se do rozpravy nehlásí, tudíž rozpravu končím.

Ptám se pana ministra na zájem o závěrečné slovo. Nemá. Pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo také nemá.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim spolu s navrhovatelem vyjádřil. Uděluji vám slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Nejezchleb: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Navrhuji tuto proceduru: nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu pod č. 2, a potom teprve o pozměňovacím návrhu 1 a 3 současně.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Předpokládám, že všichni, kteří měli zájem, poslouchali. Pan zpravodaj přednesl návrh na proceduru. Táži se, je-li námitek proti postupu, který před chvílí zpravodaj navrhl? Nikdo námitku nevznáší. Prosím vás, pane zpravodaji, abyste tak jak jste před chvílí přednesl, doprovázel hlasování.

 

Poslanec Karel Nejezchleb: Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 2. Navrhovatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové č. 216. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro bylo 164 poslanců, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Poslanec Karel Nejezchleb: Nyní bychom hlasovali společně o pozměňovacím návrhu pod číslem 1 a 3. Navrhovatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 217. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Oznamuji vám, že pro hlasovalo 167 poslanců, nikdo proti. Rovněž tento návrh byl schválen.

 

O všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

 

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/92 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 21/92 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 209, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 218. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Oznamuji, že pro hlasovalo 170 poslanců, nikdo proti. Tento návrh byl schválen. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP