Čtvrtek 23. října 1997

 

(pokračuje Honajzer)

Dalším bodem podle schváleného programu je

 

73.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
/sněmovní tisk 215/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ten pověřený z ministrů vlády, který zaujal místo omluveného ministra dopravy. Zjišťuji, že je to ministr práce a sociálních věcí pan Jindřich Vodička. Zpravodajem je poslanec hospodářského výboru Karel Sehoř.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 215/2. Žádám zpravodaje poslance Karla Sehoře, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou podle § 95 odst. 2 našeho jednacího řádu otevírám. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Ptám se, zda se někdo hlásí. Vidím pana poslance Kapouna, takže prosím, aby se ujal slova, a pana zpravodaje aby sledoval event. upřesnění, legislativní návrhy či podobné z úst pana poslance Kapouna.

 

Poslanec PS Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k oddálení projednávání přestupkového zákona 200 stahuji své návrhy F 1 a F 2. Souhlasím s rozdělením svého pozměňovacího návrhu F 3.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Další přihlášky do rozpravy ve třetím čtení nemám. Tudíž rozpravu končím. Prosím o případná závěrečná slova navrhovatele. Pan ministr si nepřeje závěrečné slovo, pan zpravodaj si rovněž nepřeje závěrečné slovo.

Prosím tedy pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor přijal k tisku 215 dvě usnesení. Máte je uvedena v tisku 215/2 pod písmeny A a B.

V první řadě bych přednesl legislativně technické úpravy, které mám připraveny tři. Pokud bude schválen bod A1, bude třeba tam vypustit text: tato slova zařadit do uvozovací věty v článku I za slova "ve znění zákona č. 38/1995 Sb.", středník nahradit tečkou. Tento text se tam dostal nedopatřením. Nemá být obsahem názvu zákona.

Druhá legislativně technická úprava: Jestliže bude přijat bod F 3 - bod pana poslance Kapouna - pak je třeba, aby byl doplněn textem "nebo obcemi". Na to upozorním ještě při hlasování.

Třetí úprava se týká bodu A 5, kde - pokud bude přijat - je třeba doplnit § 3 odst. 1 písm. b) o text "a prováděcím předpisem". Původní tečku za § 3 odst. 1 písm. b) je třeba vypustit. Současně je třeba doplnit § 41 o § 3 odst. 1 - to je zmocňovací ustanovení. Jedná se o potřebu prováděcí vyhlášky k organizaci práce řidičů související s Evropskou dohodou.

Pokud není námitek, tak bych považoval tyto legislativně technické úpravy za přednesené.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji, pane zpravodaji. Ptám se sněmovny, je-li námitek proti tomu, abychom akceptovali legislativně technické úpravy, jak byly ve vystoupení zpravodaje předneseny. S upřesněním se chystá vystoupit pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, mám jen jednu poznámku. Domnívám se, že bychom tyto návrhy měli akceptovat, leč je mi podivné, že rozprava byla uzavřena, předkladatel i zpravodaj se vzdali závěrečného slova a následně byly předneseny pozměňovací návrhy. Není to v souladu s jednacím řádem, ale domnívám se, že v tomto případě bychom měli být tolerantní.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Slyšeli jsme vystoupení pana poslance Vymětala a já si ho pro sebe překládám tak, že není námitek proti tomu, co přednesl zpravodaj poslanec Sehoř. Tudíž jej poprosím, aby pokračoval dál ve svém zpravodajském vystoupení.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní bychom se dostali k usnesení hospodářského výboru č. 99, které komplexně řeší záležitost taxislužby. Jsou to v tisku 215/2 všechny připomínky pod písmenem B.

Než budeme hlasovat o písmenech B 1 - 5, je třeba si připravit připomínky, které se vztahují k těmto usnesením. Přednesu podmínečně tři návrhy, které by případně upravovaly připomínky v písmenu B.

Za prvé - připomínky pana poslance Vymětala k bodu I 1 - I 4. Nechal bych o nich nyní hlasovat. Týká se to návrhu na zrušení kompetencí obcí v taxislužbě.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pane poslanče, abych pomohl spolu s vámi sněmovně se zorientovat - jsme na stránce 11 sněmovního tisku 215/2 písm. I 1 - 4. Je to tak správně?

 

Poslanec Karel Sehoř: Ano. Bude se hlasovat o všech najednou.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dobře. Nejsou žádné námitky, poprosím pana zpravodaje, aby vyjádřil stanovisko za navrhovatele a za sebe.

 

Poslanec Karel Sehoř: Stanovisko navrhovatele je záporné, stanovisko zpravodaje taktéž záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji vám a zahajuji hlasování poř. č. 219 a ptám se: Kdo je pro návrh pana poslance Vymětala, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 44 poslanců, 128 proti. Tento návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Protože návrh pana poslance Vrzala L2 byl totožný s již neodhlasovanou připomínkou L2, promiňte I2, tak už o něm nebudeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dobře, takže o čem budeme hlasovat?

 

Poslanec Karel Sehoř: Dávám další návrh. Připomínku pana poslance Vrzala pod L1 na str. 12, která vypouští nutnost spolehlivosti řidičů taxislužby. Předkladatel nesouhlasí, zpravodaj taktéž nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dříve než nechám hlasovat o návrhu, který jste teď okomentoval, tj. L1 na straně 12, o slovo se přihlásil pan poslanec Češka. Pan poslanec Češka se hlásil, tudíž se ho ptám, chce-li se ujmout slova k tomu, o čem jednáme.

 

Poslanec Roman Češka: Já se domnívám, že zamítnutí návrhu poslance Vymětala neznamená automaticky, že nemůžeme hlasovat o návrhu pana poslance Vrzala. Protože pan poslanec Vymětal měl komplexní návrh a bylo o něm takto hlasováno, zatímco pan poslanec Vrzal řeší jen část toho, co řešil pan poslanec Vymětal. Doporučoval bych hlasovat o návrzích pana poslance Vrzala.

 

Poslanec Karel Sehoř: Je možno připustit tuto interpretaci.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: To je právě otázka. Myslím, že interpretaci, kterou přednesl pan poslanec Češka... (porada u předsednického stolu). Dobrá, já se zeptám ještě předkladatele tohoto návrhu pana poslance Vrzala, jaké je jeho stanovisko. Pan poslanec Vymětal chce slovo, pan poslanec Vrzal se nehlásil, já jsem hledal prostor pro vyřešení sporu, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové, já se domnívám, že výklad kolegy Češky je naprosto správný, protože já jsem převáděl tyto zkoušky místopisů z obcí na dopravní úřad, nenavrhoval jsem vypuštění. Pan kolega Vrzal navrhuje vypuštění. Jde skutečně o jiný návrh.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Pan poslanec Vrzal se ztotožňuje s tímto návrhem, zpravodaj se také ztotožňuje.

 

Poslanec Karel Sehoř: Já nesouhlasím s tím, co řekl pan poslanec Vymětal, ale myslím, že bude jednodušší, když budeme hlasovat o připomínce L2.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pane zpravodaji, prosím vás, ujměte se své role a oznamte sněmovně, o čem navrhujete v dalších okamžicích hlasovat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Teď budeme hlasovat - vezmeme to v pořadí L1-L3 - o připomínce L1. Je to vypuštění nutnosti spolehlivosti řidičů taxislužby.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Stanovisko navrhovatele?

 

Poslanec Karel Sehoř: Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji vám. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 220 a ptám se: Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Oznamuji vám, že proti hlasovalo 12 poslanců, proti 139. Tento návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Budeme hlasovat o připomínce L2 pana poslance Vrzala. Předkladatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji vám. Zahajuji hlasování pořadové číslo...

(Poslanec Vrzal z místa: Je třeba hlasovat dohromady o 2 a 3, není možné to oddělit.)

Omlouvám se, toto hlasování skrečuji.

 

Poslanec Karel Sehoř: Budeme hlasovat o L2 a 3 dohromady. Pan předkladatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Připadám si trochu trapně, že stále něco komentuji, ale bohužel to není takto možné, protože v bodě 2 jsou dvě varianty. Není možné hlasovat jedním hlasováním současně o dvou variantách a ještě o dalším bodu.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Já si neodpustím poznámku, pánové z hospodářského výboru, že je vaší povinností připravit tento návrh tak, abychom si odpustili tyto tahanice na plénu sněmovny. Prosím, pane poslanče Vrzale.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Vysvětlení je jednoduché, pane předsedající. Bod 2 má varianty dvě. Nejdříve se bude hlasovat o variantě č. 1. Pokud nebude přijata, bude se hlasovat dohromady o zbytku bodu 2 a zároveň bodu 3.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: To je ale trochu o něčem jiném, než jsme se chystali hlasovat před několika okamžiky.

 

Poslanec Karel Sehoř: Hlasujme teď o bodu L2.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Jako celku?

 

Poslanec Karel Sehoř: Ne, to je podmínečný návrh. Pokud ta podmínka by nebyla splněna, teprve potom se hlasuje o podmínce L2 současně s L3.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zdá se, že jsem dokonce já porozuměl, a zahajuji hlasování pořadové číslo 222. Ptám se: Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 8 poslanců, proti 138 poslanců. Tento návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Teď bychom dokončili připomínky pana poslance Vrzala, tzn. podmínku L2 společně s bodem L3. Pan předkladatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji vám. Zahajuji hlasování pořadové číslo 223. Ptám se: Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 7 poslanců, proti 141. Tento návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Teď jsme se dostali k vlastnímu hlasování o usnesení hospodářského výboru č. 99, o bodech B1 až B5 bude hlasováno současně, přitom upozorňuji na to, že bod B4 je druhým odstavcem paragrafu, kterého první odstavec je v A24 a bude se tedy hlasovat současně o celém paragrafu 40A. Totéž je u bodu B5, kdy tvoří druhý odstavec paragrafu 41 a jeho první odstavec je v A25. Tzn., že odsouhlasíme B1 až 5 současně s A24 a 25.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zdá se, že jsem porozuměl, námitky žádné nevidím. Zahajuji hlasování pořadové číslo...

 

Poslanec Karel Sehoř: Ještě bych chtěl říci, že pan předkladatel souhlasí, zpravodaj také.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji a táži se: Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování (číslo 224) skončilo tak, že pro hlasovalo 165 poslanců, proti 1. Tento návrh byl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Teď jsme se dostali k usnesení hospodářského výboru č. 91 - základní usnesení k tisku 215, které máte pod písmenem A. Navrhuji hlasování o bodech A1-A6 současně v tomto okamžiku. Předkladatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Námitek nevidím, tudíž zahajuji hlasování pořadové číslo 225 a ptám se: Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 167 poslanců, proti 1. Tento návrh byl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Navrhl bych nyní hlasovat zvláště o bodu A7 s upozorněním, že pak už bychom nemohli hlasovat o připomínce pana poslance Chobota G3, která se také týká finanční způsobilosti, ale neřeší to tak komplexně jako v bodě A7 návrh hospodářského výboru. Hlasujeme o A7, předkladatel souhlasí, zpravodaj také.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Námitky nevidím. Zahajuji hlasování pořadové číslo 226 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 163, proti 3 poslanci. Tento návrh byl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní si dovolím navrhnout, aby se samostatně hlasovalo o bodu A8 hospodářského výboru. Předkladatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Žádné námitky nejsou. Zahajuji hlasování pořadové číslo 227 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 164 poslanců, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: O bodu A9 již nebudeme hlasovat, protože byl obsažen v bodě B1. Navrhuji současně hlasovat o bodu A10 a A11. Jde o rozdělení odstavce o řidičích autobusů a mezinárodní nákladní dopravy. Současně upozorňuji na to, že pokud projde toto hlasování, budeme ještě hlasovat o doplnění textu o připomínku pana poslance Exnera H1.

Nyní tedy hlasujeme o A10 a A11 současně. Předkladatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahajuji hlasování pořadové číslo 228 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 166 poslanců, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní bychom měli hlasovat o doplnění předešlého hlasování o připomínku pana poslance Exnera H1 s tím, že rozdělením nyní odhlasovaných odstavců se H1 váže na § 9 odst. 2 písm. d) za slova "autobusy". Problém bude řešen v zákoně o drahách. Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel také nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahajuji hlasování pořadové číslo 229 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 30 poslanců, proti 114. Tento návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní bych si dovolil předložit k hlasování současně A12 až A20, A22 až A23 a A26. Stanovisko předkladatele je souhlasné, zpravodaje souhlasné.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahajuji hlasování pořadové číslo 230 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 165 poslanců, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Tím jsme se vypořádali s usnesením hospodářského výboru č. 91 a následují připomínky jednotlivých poslanců. Budeme hlasovat o připomínce pana poslance Krásy, předpokládám, že odděleně. Předkládám k hlasování C1 Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji. Námitky nejsou. Zahajuji hlasování pořadové číslo 231 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 20 poslanců, proti 123. Tento návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Přistoupili jsme ke druhému návrhu pana poslance Krásy C2. Předkladatel nesouhlasí, zpravodaj rovněž.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahajuji hlasování pořadové číslo 232 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 23, proti 117. Tento návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Jsme u D. Tady bychom měli rozhodnout o pořadí hlasování, protože se jedná o maximální výši přirážky mezi panem poslancem Vojířem, který navrhuje v připomínce D1 1000 Kč a panem poslancem Grůzou, který navrhuje v E1 2500 Kč. Předpokládám, že jde o orientační hlasování.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Navrhujete hlasovat orientačně o tom, o kterém z obou návrhů budeme hlasovat jako o prvním? Je sněmovna srozuměna s tímto návrhem? Zdá se, že ano.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nejprve předkládám D1, návrh pana poslance Vojíře.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahajuji hlasování pořadové číslo 233 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 120 poslanců.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní E1.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Druhý bod orientačního hlasování. Zahajuji hlasování pořadové číslo 234 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh získal 14 hlasů. Je zcela zřejmé, v jakém pořadí budeme hlasovat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Budeme hlasovat o D1. Pokud projde, tak o E1 nebudeme hlasovat. Předkladatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahajuji hlasování pořadové číslo 235 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 128 poslanců, proti 21. Tento návrh byl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Dostáváme se k bodu D2. Je to návrh pana poslance Vojíře o způsobu vracení jízdného. Předkladatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahajuji hlasování pořadové číslo 236 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 11 poslanců, proti 120. Tento návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní budeme hlasovat o připomínce pana poslance Grůzy E2. Jde o zvýšení přirážky při opakovaném přestupku na 5 tis. Předkladatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahajuji hlasování pořadové číslo 237 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 18 poslanců, proti 120. Tento návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Přicházíme k písmenu F. Jsou to návrhy pana poslance Kapouna. Nejsem si jist, jestli jsme odsouhlasili jeho stažení návrhu. Asi neodsouhlasili. Měli bychom hlasovat o stažení jeho dvou návrhů, jedničky a dvojky.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Je to srozumitelné a zcela jasné. Zahájil jsem hlasování č. 238. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Pro hlasovalo 162 poslanců, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Zůstává nám bod F3, u kterého bych požádal sněmovnu, aby odhlasovala jeho rozdělení. Jde tady o dvě věci. Mluvím o F3. V § 12 odst. 3 písm. b) slovo "jiné" nahradit slovem "železniční". To je první část.

A druhá část - za slovo "dotována" doplnit "státem nebo obcemi", tak jak bylo uvedeno v legislativních připomínkách.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Ptám se, není-li námitek proti takovému návrhu? Pan poslanec Kapoun námitky nemá a ve sněmovně nevidím námitku, tudíž se domnívám, že skutečně můžeme hlasovat dvakrát, jak navrhl pan zpravodaj.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní bychom hlasovali o té první části, to znamená slovo "jiné" nahradit slovem "železniční". Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 239 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pro hlasovalo 88 poslanců, proti 83, tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní bychom hlasovali o druhé části, tzn. za slovo "dotována" doplnit "státem nebo obcemi". Předkladatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 240. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Pro hlasovalo 170 poslanců, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Z pozměňovacích návrhů pana poslanců Chobota pod písmenem G nám zbyly G1, G2 a G4. Budeme zřejmě hlasovat odděleně o každém zvlášť. Je to tak? Předkládám návrh G1. Předkladatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 241 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 87 poslanců, proti 75. Tento návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Podobně návrh G2. Předkladatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 242. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 91, proti 68 poslanců. Tento návrh rovněž nebyl schválen.

 

Je na mě máváno kartami, čili vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci a pana zpravodaje poprosím o vyjádření.

 

Poslanec Karel Sehoř: Konečně bod G4. Předkladatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 243 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

(Námitky ze sálu.)

Nezbývá mi než nechat hlasovat znovu, displej se vynulovala dříve, než jsem byl schopen přečíst a oznámit výsledek. Myslím, že musím prohlásit toto hlasování za zmatečné a nechat hlasovat ještě jednou. Prosím techniku, aby dále nezpůsobovala tyto potíže, pokud je to v jejích silách. (Posl. Sehoř: Hlasujeme o G4.) Hlasujeme znovu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 244 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pro hlasovalo 70 poslanců, proti 102. Tento návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Dostáváme se k písmenu J. Je to pozměňovací návrh pana poslance Krejsy. Předkladatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 245 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pro hlasovalo 24, proti 119 poslanců. Návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Posledním návrhem v této části jsou návrhy moje, K1 a K2. Mělo by se o nich hlasovat současně. Předkladatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 246 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pro hlasovalo 161, proti 2 poslanci. Tento návrh byl schválen.

 

Poslanec Karel Sehoř: Předpokládám, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy k tisku 215/2, můžeme tedy přikročit k celkovému hlasování.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji. Pokud nejsou námitky, dovolte, abych vám přednesl návrh usnesení, ve kterém se konstatuje, že "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/95 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel a na pozemních komunikacích, podle sněmovního tisku 215, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 247 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 165 poslanců, proti 18. Tento návrh byl schválen.

 

Poděkuji panu předkladateli a zejména panu zpravodaji za podstatnou část jeho zpravodajského vystoupení, které nám umožnilo probrat se touto složitou materií. Vzhledem k tomu, kolik je hodin, vyhlašuji polední přestávku do 14 hodin.

 

(Schůze přerušena ve 12.29 hod.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP