Čtvrtek 23. října 1997

 

(Schůze opět zahájena ve 14.00 hod.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážení páni poslanci, zahajuji přerušené jednání 15. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili hlasovacími kartami a oznámili mi, kdo žádá o vydání náhradní karty. Budeme pokračovat v projednávání zákonů ve třetím čtení - konkrétně k bodu č. 74 a 62 schváleného pořadu a potom se vrátíme k projednávání prvých čtení předložených návrhů. S procedurálním návrhem se přihlásil pan poslanec Krejsa.

 

Poslanec Josef Krejsa: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Z pověření předsedy poslaneckého klubu SPR-RSČ předkládám ve smyslu zákona 90/1995 Sb. § 54 odst. 9 procedurální návrh na přerušení této schůze do 4. 11. 1997. Zdůvodnění: přes veškeré pozitivní signály, které vysílá do světa ostošest, přesněji o 99, kolega Wagner, atmosféra v této sněmovně zhoustla natolik, že i pan premiér, člověk velice slušný a spořádaný, tu ničí výzdobu sněmovny, ministři podávají demise, had nemá zavázané tkaničky a kdybych na tento mikrofon řekl tři, tak se to tu začne mazat. V takovéto atmosféře se nedá pracovat.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Krejsovi. A nyní budeme hlasovat bez rozpravy o jeho procedurálním návrhu. Vidím hlasovací kartu, takže přesto, že jste byli v průběhu polední přestávky odhlášeni, vás opět odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

Já jsem zaznamenala procedurální návrh pana poslance Krejsy, ale upozorňuji, že podle § 54 odst. 9 navrhnout přerušení schůze sněmovny může předseda poslaneckého klubu a předsedající schůze. Tudíž se ptám, zda návrh, přednesený panem poslancem Krejsou byl vznesen jménem předsedy poslaneckého klubu, protože jinak by nebyl hlasovatelný. Vidím, že k mikrofonu se ubírá pan poslanec Sládek, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Miroslav Sládek: Paní předsedající, dámy a pánové - ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Sládkovi. V tuto chvíli bylo učiněno Jednacímu řádu zadost a budeme hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení schůze do 4. listopadu.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 248 a ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh? Kdo je proti tomuto procedurálnímu návrhu.

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 248 se z přítomných 184 pro vyslovilo 45, proti 117. Tento návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, budeme nyní pokračovat projednáváním zákonů ve třetím čtení, konkrétně bodů č. 74 a poté č. 62 schváleného pořadu. Poté se vrátíme k projednávání prvých čtení předložených zákonů.

 

Dalším bodem je

 

74.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvise jících zákonů
/sněmovní tisk 270/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zdravotnictví pan Jan Stráský a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Vladimír Špidla. Pozměňovací návrhy, přednesené ve druhém čtení, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 270/2. Žádám zpravodaje pana poslance Vladimíra Špidlu, aby se mnou sledoval rozpravu, kterou podle § 95 odst. 2 našeho Jednacího řádu otevírám. Písemně se do rozpravy nikdo nepřihlásil. Táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Vzhledem k tomu, že tomu tak není, rozpravu končím. Pan poslanec Špidla se hlásil do rozpravy nebo se závěrečným slovem?

 

Poslanec Vladimír Špidla: Chci udělat určitá drobná upřesnění.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já se omlouvám, pan poslanec Špidla se hlásil. Já jsem ukončila rozpravu dříve, než jsem mu dala slovo. Byla to moje chyba. Rozprava tedy nebyla ukončena. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo. Jedná se jen o drobná upřesnění, která myslím že je třeba pronést do stenografického záznamu, protože tisk 270/2 má drobné odchylky oproti stenografickému záznamu. Aby nedošlo k nedorozumění, pokusím se to objasnit. První odchylka je v bodě d), kde v textu poslance Janečka ve stenu je formulace věta druhá, ale z hlediska logiky věci se jedná o větu třetí. Čili to je jeden z problémů.

Druhý drobný problém je u návrhu, který jsem předložil já. Je to bod e) 1, kde použitá formulace není zcela jasná, protože slova "věstníky Ministerstva zdravotnictví" se v textu objevují dvakrát. Návaznost je míněna za druhou formulací věstníku Ministerstva zdravotnictví.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Špidlovi. Žádná další přihláška do rozpravy ve třetím čtení není. Rozpravu ke třetímu čtení končím. Ptám se navrhovatele, zda si přeje závěrečné slovo? Není tomu tak. Udílím slovo panu ministru Janu Stráskému.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se krátce, ale přesto souhrnně vyjádřit k pozměňovacím návrhům.

Záměrem zákona, který máme posoudit, je obsah pozměňovacího návrhu d), který je v souladu se záměrem předkladatele a je to jeho přísnější varianta. Doporučuji, abyste podpořili pozměňovací návrh písm. d).

S ním nepřímo souvisí návrh e) 3, který vrací do původního znění jednu z jednacích stran dohadovacího řízení, o němž pojednáváme. Doporučuji, abyste podpořili i tento návrh.

Z ostatních návrhů se chci zmínit o návrhu a) 1. Z věcných důvodů nemohu říci nic jiného, než že je to návrh, který odpovídá záměru, i když jiné části tohoto zákona. Ponechávám na vás, abyste hlasovali podle svého názoru.

K ostatním návrhům musím říci velmi stručně ne s krátkým zdůvodněním.

Návrh a) 2 by zaváděl zákonnou nepřiměřenou spolupráci a kontakt veřejného sektoru a státu. Promiňte mi, že budu zjednodušeně argumentovat a vysvětlovat.

Návrh b) považuji za legislativně nepodařený, ale to myslím, že zváží všichni poslanci sami. Mám na mysli 5 nebo i 7 dnů.

Návrh c) považuji za zásadní a musím vás požádat, abyste ho nepodpořili.

Návrh e) 1 a 2: návrh 2 myslím, že je omylem, protože jde v souladu s praxí, která se již dvakrát projevila, o celou řadu hodnot bodů, a tedy patrně tam má být slovo "hodnoty" a ne "hodnota". Návrh e) 1 ze zásadních důvodů, které by velmi stěžovaly skutečně prokazovat kolik přineslo to či ono rozhodnutí vlády do nesouladu bilancí jednotlivých zdravotních pojišťoven i s ohledem na to, že zákon má platnost už pouhých 8 měsíců, doporučuji nepodpořit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji za závěrečné slovo předkladatele. Ptám se pana zpravodaje, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Udílím slovo panu zpravodaji Špidlovi.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Děkuji za slovo. K jednotlivým návrhům.

Myslím, že je nutné si uvědomit, že u sporného návrhu e) 1 jde o vazbu, že ten kdo rozhoduje je také zodpovědný. V každém případě se dá předpokládat, že klíčový spor je o financování, a proto si myslím, že bez ohledu na určité komplikace procesního rázu je základní koncepce v pořádku.

Pokud jde o návrh uvedený pod a) 2 je nutné si uvědomit, že dosavadní praxe umožňuje příliš pohodlnou pozici a prakticky znemožňuje efektivní spolupráci příslušných orgánů. Myslím, že je nutné si uvědomit, že veřejnoprávní sektor a veřejné pojištění nejsou v pravém slova smyslu soukromým sektorem a že kritéria pro jejich spolupráci se státními orgány by měla být poněkud odlišná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji za závěrečná slova. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Totéž platí pro pana navrhovatele.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím si, že pozměňovacích návrhů není mnoho a že procedura by mohla být jednoduchá, tzn. krok za krokem. Přesto u bodu a) navrhuji, abychom hlasovali napřed o rozšířené variantě, tj. o textu, který slučuje současně bod 1 a 2. To je jeden souhrnný text v rozšířené variantě. Neprojde-li tato varianta, navrhuji jako druhé hlasování hlasování o bodu 1.

U ostatních textů nemám žádné zvláštní procedurální návrhy. Záleží na stanovisku sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud není námitek, budeme hlasovat podle postupu, který navrhl pan zpravodaj Vladimír Špidla.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Jedná se o první hlasování, které budou současně o bodu 1 a 2, které tvoří určitý logický celek. V případě, že toto hlasování bude záporné, budeme hlasovat o bodu 1. Alternativní je celý text. Sněmovna se dosud nevyjádřila, že odmítá tuto proceduru. Pokud není námitek, budeme podle ní postupovat.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: V této alternativě nedoporučuji.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování poř. č. 249. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 249 se z přítomných 189 pro vyslovilo 95 a proti 89. Tento návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Nyní přecházíme k hlasování o návrhu b).

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Nedoporučuji.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování poř. č. 250. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 250 se z přítomných 189 pro vyslovilo 22, proti 142. Tento návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Bod c). Zpravodaj nedoporučuje.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Také nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Zahajuji hlasování poř. č. 251. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 251 se z přítomných 189 pro vyslovilo 21, proti 137. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Návrh na str. 2 písm. d). Zpravodaj doporučuje.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Také doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování poř. č. 252. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 252 se z přítomných 190 pro vyslovilo 170, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Návrh E1, zpravodaj doporučuje.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování poř. č. 253 a ptám se: Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 253 se z přítomných 190 pro vyslovilo 93, proti 89. Tento návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Špidla: E2. Zpravodaj doporučuje.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Zahajuji hlasování pořadové číslo... Viděla jsem dobře, že si někdo přeje odhlásit? Ano. V tuto chvíli vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování poř. č. 254 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 254 se z přítomných 189 pro vyslovilo 93, proti 89. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Bod E3. Zpravodaj doporučuje.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Také doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování poř. č. 255 a ptám se: Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 255 se z přítomných 188 pro vyslovilo 170, proti 8. Tento návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, jsou ještě nějaké další pozměňovací návrhy?

 

Poslanec Vladimír Špidla: Všechny pozměňovací návrhy byly již projednány a je možné hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Nyní přednesu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 270, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování poř. č. 256 a ptám se: Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 256 z přítomných 189 se vyslovilo pro 128, proti 29. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

(Ve sněmovní síni sílí hluk. Předsedající zvoní zvoncem.)

Paní poslankyně, páni poslanci, já vás velmi zdvořile žádám o klid v jednacím sále, abychom mohli pokračovat v jednání.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP