Čtvrtek 23. října 1997

 

(pokračuje Buzková)

Dalším bodem je

 

62.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 258/ - třetí čtení.

 

(Předsedající opět zvoní zvoncem).

Paní poslankyně, páni poslanci, pokud atmosféra v jednacím sále nebude taková, aby bylo možné pokračovat v jednání, budu nucena vyhlásit přestávku na uklidnění sněmovny.

Dalším bodem je vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 258, třetí čtení. Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolu zpravodajů zaujal ministr financí pan Ivan Pilip a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Stanislav Pěnička.

Pozměňovací návrhy, přednesené ve druhém čtení, jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 258/3. Žádám zpravodaje poslance Stanislava Pěničku, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou podle paragrafu 95, odst. 2 našeho jednacího řádu otevírám. Do rozpravy se v tuto chvíli písemně nikdo nepřihlásil. Vidím ústní přihlášku pana poslance Machovce, potom pan poslanec Recman.

Já se velice omlouvám oběma poslancům, kterým jsem udělila slovo. Nevšimla jsem si v tuto chvíli přihlášek předsedy poslaneckého klubu ODS a ministra financí, kteří mají podle jednacího řádu přednost.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji, paní kolegyně. V tomto okamžiku žádám o přestávku pro jednání klubu do 14.45 hodin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já se právě chystám této žádosti vyhovět, ale zeptám se pana ministra financí, zda si přeje hovořit ještě předtím než vyhlásím přestávku. Zřejmě tomu tak není, takže vyhlašuji přestávku do 14.45 hod., kdy budeme pokračovat třetím čtením tohoto návrhu zákona.

 

(Schůze přerušena ve 14.28 hod.)

 

(Schůze opět zahájena ve 14.46 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, čas na poradu poslaneckého klubu ODS vypršel a bude pokračovat vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 258, třetí čtení.

V tuto chvíli zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí pan Ivan Pilip a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Stanislav Pěnička.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 258/3. Žádám pana poslance Stanislava Pěničku, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou podle § 95 odst. 2 jednacího řádu otevírám.

Ještě před vyhlášením přestávky na poradu klubu ODS se do rozpravy hlásil, pokud jsem to správně pochopila, pan ministr Pilip, který by měl podle jednacího řádu přednost. Pane ministře, přál jste si mluvit? Pan ministr se vzdává. Takže prvním přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Machovec, poté pan poslanec Recman.

 

Poslanec Karel Machovec: Vážení kolegové a kolegyně, mám pouze připomínku k materiálu, který nám byl předložen. Do přílohy č. 1, která je součástí mého pozměňovacího návrhu, se vloudila úplně v posledním řádku, který je označen 26, chybička. To druhé číslo v cenové skupině půdy v korunách na hektar nemá být 130 tisíc, ale 135 tisíc tak, aby to odpovídalo logice celého postupu. Jinak je tam vše v pořádku.

Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrh, který dal pan kolega Šafařík a pozměňovací návrh můj, jsou v podstatě identické a liší se pouze právě otázkou této přílohy, navrhoval bych, aby v případě schválení některého z těchto pozměňovacích návrhů o příloze bylo hlasováno samostatně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Machovcovi. Dále se ke slovu přihlásil pan poslanec Štrait, kterému se omlouvám za záměnu jména.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v rámci třetího čtení bych přednesl dvě drobné legislativní úpravy.

V hlavě VI, tj. na str. 7 tisku 258 3 v mém návrhu č. 7 začínám § 40 c) a ne, jak je chybně uvedeno, § 40 a). V této souvislosti upravit i označení dalších paragrafů. To je první změna.

Druhá změna. Hovořil jsem o poznámce pod čarou...

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Já bych velice ráda požádala poslankyně i poslance v jednacím sále o klid, aby bylo možné přednášet diskusní příspěvky.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Druhá úprava se týká poznámky pod čarou, kterou jsem nazval číslo jedna. Takže ji "jedna" neoznačuji, protože poznámek je víc a ponechám na legislativě průběžné označení poznámek.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Ptám se, zda se dále hlásí do rozpravy ke třetímu čtení? Paní poslankyně Kolářová.

 

Poslankyně Milena Kolářová: Paní předsedající, dámy a pánové, chtěla bych stáhnout svůj pozměňovací návrh, který je uveden pod písm. d) Jedná se o spotřební daň na tabákové výrobky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, paní poslankyně. Chápu to jako návrh, že se bude hlasovat o vašem návrhu na stažení vašeho pozměňovacího návrhu.

Pan poslanec Šafařík má slovo.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil dát podobný návrh. Dávám návrh na stažení mého pozměňovacího návrhu pod č. b) jako celek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, technická zkouška mikrofonu. Omlouvám se panu poslanci Pěničkovi i všem poslankyním a poslancům. Zdálo se, že špatně funguje mikrofon, protože pana poslance Šafaříka bylo velmi špatně slyšet.

Já se v tuto chvíli ptám, zda se někdo další hlásí do rozpravy ke třetímu čtení k tomuto návrhu zákona. Vzhledem k tomu, že tak není, třetí čtení tohoto návrhu končím. Končím rozpravu ke třetímu čtení.

Ptám se pana zpravodaje i pana navrhovatele, zda si přejí přednést závěrečná slova. Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim spolu s panem ministrem vyjádřil.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v rozpravě kromě pozměňovacích návrhů rozpočtového výboru vystoupilo 7 poslanců, z toho 2 pozměňovací návrhy, které byly předneseny ve druhém čtení, také zde zazněly návrhy na jejich stažení. Právě pro ulehčení situace bych nechal hlasovat nejdříve o návrzích na stažení, pozměňovacím návrhu kolegyně Kolářové, pak kolegy Šafaříka a následně od začátku o všech pozměňovacích návrzích tak, jak je budu předkládat, spojovat a budeme se k tomu vyjadřovat v hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, já si myslím, že tento postup je možný. Pokud k tomu nebudou výhrady, budeme tímto způsobem postupovat. Takže prosím, pane zpravodaji, uve"te první návrh.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Děkuji, paní předsedající, čili hlasujeme o stažení návrhu pod písmenem d) paní poslankyně Mileny Kolářové. Zpravodaj doporučuje, pan ministr taktéž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 257 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 257 se z přítomných 190 pro vyslovilo 169, proti nikdo, tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Obdobný návrh přednesl pan poslanec Šafařík. Dejte, prosím, hlasovat. Je to opět návrh na stažení pod písmenem b). Zpravodaj souhlasí, pan ministr souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 258 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Šafaříka na stažení jeho návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 258 se z přítomných 191 pro vyslovilo 138, proti 25. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Vracíme se k usnesení rozpočtového výboru, k pozměňovacím návrhům. Já bych obrátil vaši pozornost k článku I, k bodu 7, pod bodem 1, 2, 3, abychom hlasovali o těchto návrzích společně, neboť se týkají téhož paragrafu. Pan ministr doporučuje, zpravodaj také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 259 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti tomuto návrhu? (Hluk v sále.)

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 259 se z přítomných 191 pro vyslovilo 176, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Jen si myslím, že nebyl tak dramatický, aby kolem toho bylo takového ruchu.

K bodu 8, bod 4 - tady bych chtěl upozornit na jednu věc. Ve větě, ve výčtu vkládaných paragrafů změnit druhý ze dvou paragrafů - § 12 a) na § 12 b), bych prosil, kdybychom o tomto mohli hlasovat samostatně, a následující část této věty, která se týká pozměňovacího návrhu na tzv. zelenou naftu, tu bych doporučoval hlasovat s bodem 8. Čili teď budeme hlasovat k bodu 8, bod 4, pouze § 12 b). Pan ministr doporučuje, zpravodaj také doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud k tomu nejsou žádné výhrady, můžeme tímto způsobem hlasovat.

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 260 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 260 se z přítomných 191 pro vyslovilo 172, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Pakliže sněmovna bude souhlasit, abychom bod 5, 6, 7 spojili, neboť se jedná o technicko-legislativní návrh, navrhuji společné hlasování. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 261 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 261 se z přítomných 191 pro vyslovilo 171, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Bod 8, tj. problém zelené nafty. Hlasujeme o bodu 8 plus o druhé části bodu 4. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 262 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 262 se z přítomných 190 pro vyslovilo 92, proti 86 poslanců. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: K bodu 10 pod bodem 9 - pan ministr doporučuje, zpravodaj také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování. Pan poslanec Grebeníček mi oznámil, že mu nefunguje hlasovací zařízení. Ptám se tedy, pane poslanče, namítáte proti minulému hlasování? (Grebeníček: Minulé hlasování jsem hlasoval pro.)

Nyní bych prosila, aby se uvedlo hlasovací zařízení pana Grebeníčka do pořádku, než zahájím hlasování pořadové číslo 263. Ještě jednou všechny odhlašuji a prosím, abyste se všichni znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Pane poslanče, už vám funguje hlasovací zařízení? (Ano.) Hlasovací zařízení pana poslance Grebeníčka je v pořádku.

 

Zahájíme tedy hlasování pořadové číslo 263. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 263 se z přítomných 189 pro vyslovilo 168, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Pod bodem 10, to je k bodu 11 a k bodu 12 tím, že jsme neodhlasovali bod 8, je hlasování bezpředmětné.

Hlasujeme o bodu 12 na straně 4. Pan ministr souhlasí, zpravodaj také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vidím, že není souhlas s interpretací pana zpravodaje, takže dávám slovo panu poslanci Krausovi, který se zřejmě chystá rozporovat tento postup.

 

Poslanec Michal Kraus: Tam je ještě jeden návrh, který se týká zavedení § 12e, o tom jsme ještě nehlasovali. To znamená, že o bodu 10 a 11 můžeme hlasovat poté, až bude rozhodnuto o návrhu pana poslance Machovce. Ale nejsou v této chvíli bezpředmětné.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Souhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Jsem ráda, že se tato záležitost vyjasnila. Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Ale přesto budeme hlasovat o bodu 12. Pan ministr souhlasí, zpravodaj také souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 264 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 264 se z přítomných 191 pro vyslovilo 172, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Děkuji. Bod 13, § 40 - pan ministr s- souhlasí, to je ohledně - (Krátká domluva.) Pardon, oprava pana ministra. Pan ministr souhlasí, zpravodaj také, protože jde o vyvážený návrh rozpočtového výboru. (Smích ve sněmovně.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Podle atmosféry ve sněmovně soudím, že je tomu tak. Zahájím hlasování pořadové číslo 265. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 265 se z přítomných 191 pro vyslovilo 165, proti 18. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Dále budeme hlasovat o bodu 14, 15 a 16 společně, pakliže nebudou žádné připomínky. Pan ministr souhlasí, zpravodaj také souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 266 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 266 se z přítomných 191 pro vyslovilo 167, proti dva. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Hlasujeme o bodu 17. Pan ministr souhlasí, zpravodaj také souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Předtím se fakticky hlásí pan poslanec Kraus, zřejmě s procedurální námitkou.

 

Poslanec Michal Kraus: Omlouvám se jenom, že komplikuji jednání, ale musím zpochybnit hlasování číslo 262, bylo to hlasování o § 12e, protože jsem hlasoval pro a jak vidíte - dokonce ukazuji našemu klubu, jak se má hlasovat (smích ve sněmovně) - v hlasovacím zařízení je uvedeno, že jsem nehlasoval, stejně jako kolega Václavek, který také hlasoval, a navíc zde není kolega Grebeníček vůbec zaregistrován. To znamená, že tím pádem tady chybí celkem tři hlasy a je potřeba hlasování zopakovat. Zpochybňuji je.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pochopila jsem to jako procedurální návrh. Budeme hlasovat o námitce pana poslance Krause v tuto chvíli na zpochybnění hlasování číslo 262.

 

Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Krause. Kdo souhlasí s námitkou proti hlasování číslo 262? Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 267 se z přítomných 191 pro vyslovilo 143, proti 11. Tento procedurální návrh pana poslance Krause byl přijat.

 

Budeme opakovat hlasování k bodu 12. Na žádost některých poslanců vás v tuto chvíli všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. Budeme tedy hlasovat znovu o bodu 12. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Ne, o bodu 8, § 12. To je tzv. zelená nafta. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Omlouvám se, o bodu 8, § 12. Budeme hlasovat znovu.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 268. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 268 se z přítomných 190 pro vyslovilo 94, proti 86. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pane zpravodaji, můžete pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Hlasujeme - nevím, jestli jsme už hlasovali o bodu 17 na straně 5. Je to článek III a článek IV. Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy nyní hlasovat o tomto bodu. Zahajuji hlasování pořadové číslo 269. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 269 se z přítomných 191 pro vyslovilo 173, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Další hlasování bude o návrhu pana kolegy Recmana pod písm. C. Pan ministr nesouhlasí. Zpravodaj také nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 270. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 270 se z přítomných 191 pro vyslovilo 40, proti 125. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Loukoty pod písmenem E. Jestli by nic nenamítal, spojil bych oba návrhy v jedno hlasování. Děkuji. Pan ministr nedoporučuje, já také nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 271. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 271 se z přítomných 190 pro vyslovilo 22, proti 146. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Nyní se bude hlasovat o návrhu pana kolegy Štraita pod písm. F, který včetně předkladatele považuji za návrh komplexní a prosím, aby se o něm až na stranu 10 hlasovalo v celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S procedurální námitkou se hlásí pan poslanec Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Návrh samozřejmě je komplexní, ale s výjimkou bodů 5 a 6, které se týkají jiné problematiky. Doporučuji vyjmout bod 5 a 6 a pak se může hlasovat najednou.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Souhlasím. Nejdříve budeme hlasovat o bodu 5, pak o bodu 6. Pak o celém zbytku návrhu pana poslance Štraita.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Můžeme hlasovat, pane zpravodaji, způsobem, který jste navrhl. Takže nejdříve o bodu 5.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj také nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 272. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 272 se z přítomných 192 pro vyslovilo 45, proti 117. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Hlasujeme o bodu 6. Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj také nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 273. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 273 se z přítomných 192 pro vyslovilo 44, proti 120. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Nyní budeme hlasovat o zbývajících pozměňovacích návrzích pana poslance Štraita. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 274. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 274 se z přítomných 192 pro vyslovilo 95, proti 94. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Nyní jsme došli k mým pozměňovacím návrhům pod písmenem G. V rámci urychlení projednávání navrhuji, aby bylo hlasování od bodu G 1 - 8 společné. Pan ministr doporučuje, zpravodaj také podpoří své návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 275. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 275 se z přítomných 191 pro vyslovilo 173, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Posledním pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh pana kolegy Machovce. Hlasujeme nejdříve o první části, pak o příloze č. 1. Nyní hlasujeme o bodu 1 - 6, pak o příloze. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Na žádost některých poslanců vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 276. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 276 se z přítomných 191 pro vyslovilo 94, proti 84. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: S lítostí musím oznámit, že o příloze č. 1 se už hlasovat nemusí. Prosím, paní předsedající, abyste nechala hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 258, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 277. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 277 se z přítomných 191 pro vyslovilo 129, proti 50. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

V tuto chvíli bych ráda požádala pana zpravodaje, aby se vrátil zpět ke stolku zpravodajů a uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny, které přednesl pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Kolega Vymětal navrhuje ještě doprovodné usnesení.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR, aby předložila k projednání Poslanecké sněmovně v termínu do 31. 12. 1997 návrh svého systému zvyšování sazeb spotřební daně.

Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dám hlasovat o návrhu doprovodného usnesení pana poslance Vymětala.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 278 a ptám se, kdo je pro tento návrh doprovodného usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 278 se z přítomných 190 pro vyslovilo 94, proti 77. Tento návrh usnesení nebyl přijat.

Paní a pánové, tím jsme projednali veškeré návrhy zákonů ve třetím čtení, které byly předřazeny v našem programu, a nyní se vrátíme k návrhům zákonů v prvním čtení podle schváleného pořadu schůze. Hlásí se pan poslanec Kulka. Předpokládám, že s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Dušan Kulka: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chci navrhnout vypuštění bodů 15, 16, 70 a 71 schváleného programu, což jsou druhá a třetí čtení poslaneckých návrhů ústavních zákonů o vytvoření vyšších územních samosprávných celků z programu 15. schůze. Věřím, že vzhledem k povaze mého návrhu jej všichni podpoříte.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, registruji tento procedurální návrh. Vidím, že navrhovatelé dalších návrhů souhlasí. Pan poslanec Janeček stahuje svou přihlášku, takže já v tuto chvíli dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Kulky na vypuštění bodů z pořadu schůze.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 279 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 279 se z přítomných 189 pro vyslovilo 145, proti 8. Tento procedurální návrh byl přijat.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP