Pátek 12. prosince 1997

 

Osmý den schůze Poslanecké sněmovny (12. prosince 1997)

Přítomno: 200 poslanců

 

(Schůze opět zahájena v 9.04 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády a milí hosté, zahajuji dnešní jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám.

Současně bych vás poprosila o takovou atmosféru v jednacím sále, která by umožnila zahájit dnešní jednací den. Prosím vás, abyste se přihlásili hlasovacími kartami a oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, popř. kdo náhradní kartu již dostal. V tuto chvíli oznamuji pro stenozáznam, že pan poslanec Nečas má náhradní kartu č. 21, pan poslanec Vodička náhradní kartu č. 18, pan poslanec Hulinský náhradní kartu č. 17 a poslankyně Buzková náhradní kartu č. 25.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, než zahájíme projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1998 ve třetím čtení, dovolte, abych po poradě předsedy s místopředsedy a předsedy poslaneckých klubů a z jejich pověření přednesla návrh na rozšíření pořadu 17. schůze Poslanecké sněmovny o bod "Návrh termínu 18. schůze Poslanecké sněmovny".

 

Návrh termínu 18. schůze Poslanecké sněmovny

 

Dovolte, abych připomněla, že někteří zástupci poslaneckých klubů se již v průběhu této schůze vyjádřili k významu projednání dvou návrhů zákonů vrácených Poslanecké sněmovně v těchto dnech Senátem. Jedná se - zkráceně - o návrh zákona o bankách a návrh zákona o komisi pro cenné papíry. Předseda Poslanecké sněmovny by 18. schůzi Poslanecké sněmovny svolal v souladu s § 29 odst. 2 písm. d) a § 51 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny v jednom ze dvou termínů, které vám navrhnu. Buď by to bylo v pondělí 22. prosince 1997 ve 14 hodin, anebo v úterý 13. ledna 1998 ve 14. hodin.

Já jsem před malou chvílí obdržela informaci od Kanceláře, že prezident republiky je ve dnech od 18. 12. do 11. 1. mimo území České republiky, čímž chci naznačit, že v případě, že by schůze byla svolána v prvním termínu, to znamená 22. prosince 1997, neurychlily by se v zásadě tyto zákony, protože podpis prezidenta republiky je možný až po 11. lednu.

Paní poslankyně, páni poslanci, k návrhu, který jsem nyní přednesla, otevřu rozpravu. Poté bychom hlasováním rozhodli o návrhu na rozšíření pořadu této schůze a v případě souhlasu rozhodneme usnesením o konání 18. schůze Poslanecké sněmovny v jednom ze dvou navržených termínů. Takže v tuto chvíli otevírám rozpravu k tomuto problému.

Hlásí se někdo do rozpravy k tomuto problému? Hlásí se pan místopředseda Honajzer, udílím mu slovo.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, já se hlásím do rozpravy a nehlásím se do rozpravy. Přihlásil jsem se proto, abych pomohl své kolegyni, místopředsedkyni Petře Buzkové, která řídí schůzi v dnešním dni. Víme všichni, že za pár okamžiků přistoupíme k velmi zásadním hlasováním o rozpočtu a chápu, že je tady ještě v posledních okamžicích poněkud hektická atmosféra, nicméně získal jsem pocit, že mnozí z nás vůbec nevědí, o čem za chvíli chce nechat paní místopředsedkyně hlasovat, že přes veškerou snahu se jí nepodařilo i díky některým jedincům, na které zřejmě neplatí vůbec nic, ani můj pokus o uklidnění, teď vám sdělit, o čem to vlastně hovoříme. Protože přece jen ještě, jakkoli upozorňuji na to, že budeme za chvíli hlasovat o státním rozpočtu, paní místopředsedkyně Buzková napřed hovoří o tom, kdy se eventuálně máme sejít na další schůzi, která bude jednat o Senátem vrácených zákonech a kdy musíme nebo měli bychom se vyjádřit.

Prosím i paní předsedající, aby - pokud se mi podařilo jí tímto vystoupením trochu pomoci - ještě jednou zopakovala, o čem je vlastně v těchto okamžicích řeč.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já se tedy pokusím ještě jednou zrekapitulovat... (Stále značný hluk v sále.) Paní kolegyně, páni kolegové, nikdy jsem neměla problém s tím, že by mě nebylo slyšet, takže předpokládám, že je-li mě slyšet špatně, je to spíš vina atmosféry v jednacím sále než vina síly mého hlasu.

Pokusím se ještě jednou zrekapitulovat, co bylo obsahem návrhu, o kterém jsme hovořili. Budeme rozhodovat o tom, kdy se sejde Poslanecká sněmovna, pokud se sejde vůbec, v mimořádném termínu, aby projednala dva zákony vrácené Senátem, a to bankovní zákon a zákon o Komisi pro cenné papíry. Po včerejší poradě předsedy s místopředsedy sněmovny a předsedy klubů vyplynuly dva termíny, které jsou navrženy a o kterých po proběhnuvší rozpravě dám hlasovat, aby se sněmovna vyjádřila, ve kterém termínu se chce sejít. Je to termín pondělí 22. prosince 1997 ve 14 hodin a termín 13. ledna 1998 také ve 14 hodin. V tuto chvíli je otevřena rozprava a já se ještě jednou ptám, zda se do této rozpravy k navrženému termínu někdo hlásí? Vzhledem k tomu, že tomu tak není, rozpravu končím. V tuto chvíli myslím, že správní procedurální postup bude takový, a zvolím jej, pokud nebudou námitky, že budeme orientačně hlasovat o dvou termínech, které byly navrženy, a potom podle toho, který z těchto dvou termínů získá větší podporu, rozhodneme o termínu svolání schůze.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, v hlasování poř. č. 227 vás poprosím, abyste se orientačně vyjádřili, kolik poslankyň a poslanců podporuje svolání schůze na pondělí 22. prosince 1997 ve 14.00 hodin.V tuto chvíli zahajuji hlasování.

V hlasování poř. č. 227 se pro tento návrh vyslovilo 75 poslanců a poslankyň.

 

Nyní v hlasování poř. č. 228 prosím, aby se vyslovili ti, kteří podporují svolání schůze na úterý 13. ledna 1998, taktéž ve 14.00 hodin.

Toto hlasování v tuto chvíli zahajuji a ptám se: Kdo je pro tento termín?

Tento termín získal podporu 121 poslankyň a poslanců, na rozdíl od návrhu prvního, který získal podporu 75 poslanců.

 

Já v tuto chvíli zahájím hlasování poř. č. 229, ve kterém dám hlasovat o návrhu usnesení, že Poslanecká sněmovna se sejde v úterý 13. 1. 1998 ve 14 hodin.

Zahajuji hlasování poř. č. 229 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 229 se z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro vyslovilo 144, proti 20. Tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, dalším bodem je

 

42.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
/sněmovní tisk 287/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Hlásí se předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, nastaly nové situace, takže bych prosil před hlasováním o 15 minut přestávky na kluby.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedo, mohu to chápat tak, že může nyní proběhnout třetí čtení, tedy rozprava ke třetímu čtení, a poté před zahájením hlasování. (Není námitek.) Takže zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí pan Ivan Pilip a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jozef Wagner.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 287/3. Než otevřu rozpravu, žádám zpravodaje rozpočtového výboru poslance Jozefa Wagnera, aby obsáhlý soubor pozměňovacích návrhů a doprovodných usnesení, které obsahuje sněmovní tisk 287/3, uvedl a přednesl návrh postupu při hlasování. Paní poslankyně, páni poslanci, ještě jednou vás velmi prosím, abyste umožnili důstojný způsob projednání tohoto návrhu.

 

Poslanec Jozef Wagner: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, prosil bych o pozornost procedurálním návrhům, protože dobrá dohoda o proceduře může velmi usnadnit způsob projednání.

Především úvodem navrhuji, aby byl zařazen nový bod pořadu neprodleně po skončení projednání návrhu zákona o státním rozpočtu, bez ohledu na to, jak toto projednání dopadne. Byla předložena řada doprovodných usnesení a tato doprovodná usnesení mají různý význam a návrhy mohou být různě použitelné podle výsledku jednání. Bude užitečné, aby sněmovna měla příležitost do doprovodných usnesení ještě vstoupit návrhy. Proto doporučuji, aby tato doprovodná usnesení byla projednána v novém bodu a mohla k nim být rozprava, a to mimo bod Návrh zákona o státním rozpočtu. To je první krok.

Druhý krok: Mám za to, že moje sdělení, že ve druhém čtení jsou návrhy uvedené pod I. jako bod 1 a 2 nehlasovatelné, bylo vykládáno tak, že jsou vůbec nehlasovatelné. Nejsou hlasovatelné ve druhém čtení. Ale po mém soudu jsou hlasovatelné ve třetím čtení. Nicméně na tuto věc jsou různé názory. Asi by sněmovna měla vyslechnout podle schváleného návrhu pana místopředsedy Kasala stanovisko ústavně právního výboru a poté hlasováním rozhodnout na základě tohoto stanoviska procedurálně, zdali návrhy uvedené pod I. bod 1 a 2 jsou hlasovatelné.

Další problém postupu je v tom, odkud začít a kterou variantu zvolit, abychom se nedostali do situace, že budeme hlasovat o návrzích, jichž je velká řada a které jsou formulovány tak, že většinou navrhují odejmutí prostředků z kapitoly VPS vládní rozpočtové rezervy. Jde o to, abychom se tam nedostali do mínusu.

Nejsem si zcela jist, jestli z tohoto místa jsem schopen při debatě a jejím sledování ještě hlídat, jestli jsme nebo nejsme už v mínusu. Kdyby se to stalo, tak samozřejmě nebude možné hlasovat o návrhu zákona jako o celku, ale bude nutné revokovat ta rozhodnutí, která nás posunou k porušení principu schváleného v prvním čtení. Proto dopředu sděluji, že po uzavření hlasování o všech pozměňovacích návrzích budu doporučovat půlhodinovou pauzu před závěrečným hlasováním, abychom mohli udělat kontrolu součtů a zjistit, jaký je věcný stav, abychom se nedopustili chyby.

Z logiky zákona o jednacím řádu plyne, že by se nejdříve mělo hlasovat o pozměňovacích návrzích k pozměňovacím návrhům. To by bylo první hlasování. Poté by se mělo hlasovat o návrzích rozpočtového výboru. Rozpočtový výbor se sešel dnes ráno k jednání a rozhodl velkou většinou hlasů doporučit sněmovně, aby se o návrzích rozpočtového výboru hlasovalo vcelku. Nicméně je možné rozhodnout i jinak a hlasovat o návrzích jednotlivě. V každém případě, pokud se bude hlasovat jako o celku, je třeba k zvláštnímu hlasování vyčlenit ty návrhy, vůči kterým byly vzneseny pozměňovací návrhy, nebo rozhodnout o pozměňovacích návrzích předem. Proto jsem navrhl, aby se o pozměňovacích návrzích k pozměňovacím, a návrh rozpočtu je pozměňovací, rozhodlo předem a můžeme pak hlasovat o usnesení rozpočtového výboru jako o celku. Samozřejmě poté už budeme postupovat logikou, jaká je obvyklá v hlasování v pořadí, jak byly návrhy předkládány.

Paní předsedající, myslím, že jsem splnil první část své zpravodajské povinnosti - proceduru - a ve druhé části bych se ještě před rozpravou ke třetímu čtení vyjádřil k některým návrhům, kde bych pány kolegy požádal, aby je v rozpravě upřesnily, aby byly hlasovatelné.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji Wagnerovi za přednesení návrhu rozpravy a já myslím, že bude správné, když ještě před tím, než bude otevřena rozprava ke třetímu čtení, o této proceduře, která byla navržena zpravodajem rozpočtového výboru, nechám hlasovat.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 230 a ptám se, kdo je pro návrh procedury, jak jej přednesl pan poslanec Wagner. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 230 se z přítomných 197 pro vyslovilo 168, proti 1. Tento návrh byl přijat. Budeme postupovat tak, jak navrhl zpravodaj rozpočtového výboru.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, v tuto chvíli otevírám rozpravu ke třetímu čtení tohoto návrhu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Hlásí se paní poslankyně Šojdrová, potom pan poslanec Ransdorf.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhla úpravu tiskové chyby, která je v tisku 287/3 str. 9 pořadové č. 45. Místo textu, který cituji: Nepřijetí návrhu pana Ransdorfa, bod 1/2, by mělo být nepřijetí návrhu pana poslance Krause, pořadové č. 29. Jedná se o úpravu tiskové chyby. Předám ji zpravodaji.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Miloslav Ransdorf, připraví se pan poslanec Petr Vrzáň.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, na základě informace, kterou jsem získal, že ústavně právní výbor posoudil můj pozměňovací návrh přednesený v rámci druhého čtení rozpočtu jako nehlasovatelný a na základě mého hlubokého přesvědčení, že podaný návrh státního rozpočtu má řadu nedostatků a nutně by vedl v následujícím období k přepracování, tedy k vývoji, který jsme zažili v tomto roce, navrhuji na základě § 106 odst. 2 jednacího řádu, aby návrh státního rozpočtu byl přesunut do druhého čtení.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Petr Vrzáň.

 

Poslanec Petr Vrzáň: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, rád bych ve třetím čtení upozornil na technickou závadu v mém návrhu na str. 7 tohoto sněmovního tisku, a sice pořadové č. 32, kde došlo k výpadku částky 100 miliónů korun, díky které je návrh nevybilancován. Byl bych rád, kdyby sněmovna vzala na vědomí, že zřejmě vlivem ne zcela přesného vyřčení částky 100 v kolonce redukce programu 307 150 jsem zřejmě řekl zastřeně pouze 50. Mělo být 150, takže opravuji: program 307 150 má znít 150 miliónů korun. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vrzáňovi, slovo má pan poslanec Wagner.

 

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, já bych měl nyní upozornit ty kolegy, kteří navrhli návrhy v té podobě, že neupřesnili přesně, z které části kapitoly, ze které položky navrhují výdaje čerpat, aby mohli uspokojit svůj požadavek, že by měli tento návrh doplnit, protože pokud tak neučiní, nebudou jejich návrhy hlasovatelné. Je to např. už první návrh pana poslance Kouckého pod č. 1, je to návrh pana kolegy Recmana pod č. 5, kde uvádí pouze Ministerstvo obrany, je to návrh pod č. 9 pana kolegy Klanicy, který uvádí Akademie věd - zvýšení kapitálových výdajů, ale neuvádí účel a program, není věcný, je to návrh č. 27, 28 pana kolegy Štraita, je to návrh č. 32 pana kolegy Vrzáně a je to návrh č. 35, opět pana kolegy Vrzáně, a je to návrh pana kolegy Hulínského, kde v položce 333 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nenavrhuje řešení, což není úplný návrh, pak je to návrh pana poslance Filipa, č. 39, pak je to návrh č. 41 paní poslankyně Čelišové, návrh č. 43 pana poslance Maixnera, rovněž tak návrh 44 téhož pana kolegy.

Návrh 45 paní poslankyně Šojdrové. Tam je potřeba udělat opravu, že nikoli v případě nepřijetí návrhu pana kolegy Ransdorfa, ale v případě nepřijetí návrhu pana kolegy Krause. Tam je tisková chyba.

Pak je to návrh pana kolegy Smetany - 48, kde rovněž neuvádí výdaje.

A já upřesňuji svůj návrh, kde navrhuji zvýšit příjmy prodejem zařízení Lipnice. Nemůže tam být Poslanecká sněmovna, musí tam být Ministerstvo financí, protože Poslanecká sněmovna má Lipnici pouze ve správě, ale kmenově je Ministerstva financí.

Domnívám se, že jsem nezapomněl na nic podstatného a prosil bych pány kolegy, aby usnadnili jednání, případně i za cenu, že by se vyžádala přestávka, aby zpřesnili své návrhy, abychom mohli pak plynule pokračovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? - Pan poslanec Koháček, udílím mu slovo.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, Poslanecká sněmovna na návrh místopředsedy pana Kasala pověřila ústavně právní výbor, aby se vyjádřil k návrhu poslance Ransdorfa, jehož návrh zněl, aby byl návrh státního rozpočtu na rok 1998 vrácen předkladatelům k přepracování ve lhůtě 30 dnů.

Ústavně právní výbor se včera v této záležitosti na základě usnesení sněmovny sešel a dovolte, abych vám přečetl z jeho usnesení č. 80.

"Ústavně právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby k návrhu poslance Ransdorfa, učiněnému při projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení dne 9. prosince 1997, se vyslovila tak, že tento návrh je nehlasovatelný."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Kdo se dále hlásí? - Pan poslanec Filip, potom pan poslanec Hulinský.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážená paní předsedající, pane premiére, paní a pánové, chtěl bych využít nabídky, kterou tu řekl pan kolega Wagner. Já jsem totiž přesvědčen, že není pravda, že ten návrh, který jsem podával já, je nehlasovatelný. Myslím si, že hlasovatelný je a velmi rád navrhnu přestávku nejméně na 30 minut, abychom si ty návrhy, které tady pan kolega Wagner přednesl, že nejsou hlasovatelné, upřesnili. Jsem totiž přesvědčen, že hlasovatelný ten návrh je a že se upřesňovat nemusí, ale pokud by to mělo vést k tomu, že by nebyl prohlasován, já o tu přestávku žádám, a to hned.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já jsem samozřejmě připravena vyhovět jakékoli žádosti o přestávku. Takže mám tomu rozumět tak, že přestávka má být vyhlášena ještě před ukončením rozpravy ke třetímu čtení tohoto zákona?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Považuji za vhodné, aby byla vyhlášena po ukončení třetího čtení, nikoli tedy v tuto chvíli, nýbrž po ukončení rozpravy ke třetímu čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dále pan poslanec Wagner.

 

Poslanec Jozef Wagner: Já se omlouvám, že do toho takto vstupuji, ale pane kolego, to ztrácí smysl, vy musíte v rozpravě ve třetím čtení své návrhy doplnit, protože právě tím se stanou hlasovatelnými.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Dobře, takže pokud budou další připomínky do třetího čtení, tak před ukončením rozpravy žádám přestávku na 30 minut.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, učiním tak. Nyní má slovo pan poslanec Hulínský.

 

Poslanec Petr Hulinský: Vážená paní předsedající, rád bych upřesnil to, co říkal pan kolega Wagner. Tam došlo asi k chybě při přepisu, protože ve vlastním podkladu to mám jinak. Tam v položce 333 není přesun kapitálových výdajů této kapitoly, ale je to přesun v rámci jedné položky v kapitálových výdajích, který činí 3,021 miliardy celkem. To bych chtěl jen pro upřesnění říci. Já jsem chtěl dát panu zpravodaji tento podklad, ale on zrovna chyběl při mém přednesu a dal jsem mu to teprve později, když přišel.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, hlásí se dále někdo do rozpravy ke třetímu čtení? - Žádnou další přihlášku nevidím.

Takže v tuto chvíli vyhlašuji přestávku do 10:05 h. a potom budeme pokračovat v rozpravě až do jejího uzavření.

 

(Schůze přerušena v 9.37 hod.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP