Pátek 12. prosince 1997

 

(Schůze opět zahájena v 10.07 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím vás všechny, abyste zaujali svá místa a pokud to bude trochu možné, tak se i ztišili.

Před zahájením přestávky bylo přerušeno třetí čtení, a to před ukončením rozpravy. Já se v tuto chvíli ptám, kdo se dále hlásí do rozpravy ke třetímu čtení.

Hlásí se pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, vážení kolegové, upřesnil bych svůj pozměňovací návrh 5 ve sněmovním tisku 287/3, a to v části, kde se hovoří o položce 307 Ministerstvo obrany - snížení výdajů....

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče, myslím, že není možné takovýmto způsobem překřikovat Poslaneckou sněmovnu. Vyčkám, až kolegové a kolegyně pochopí, že v takovéto atmosféře není možné jednat.

 

Poslanec Svatomír Recman: Upřesnění spočívá v tom, že by tyto výdaje byly z této kapitoly 307, z položky běžné výdaje celkem. Vnitřní podrozdělení, z kterých detailních položek by se to skládalo, bych nechal na vůli Ministerstva obrany.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dále se hlásí pan poslanec Vrzáň.

 

Poslanec Petr Vrzáň: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, po výzvě zpravodaje rozpočtového výboru bych chtěl upřesnit svůj další pozměňovací návrh, a sice na straně 8 pod položkou pořadové číslo 35 navrhuji redukovat rozpočet Ministerstva zemědělství, kapitola 329 o 2 miliardy. Dosud nebylo specifikováno, takže doplňuji, že se jedná o položku neinvestiční dotace podnikatelským subjektům.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dále má slovo pan poslanec Smetana. Připraví se pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Martin Smetana: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych také upřesnit svůj návrh pod položkou 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, a to v kapitole 329 Ministerstvo zemědělství, snížení celkových výdajů, a to ve variantě A. Platy zaměstnancům a ostatní platby za provedenou práci 370 miliónů, ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje 500 miliónů, neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 4,03 miliardy.

Ve variantě B platy zaměstnancům a ostatní platy za provedenou práci 370 miliónů, ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje 500 miliónů a neinvestiční výdaje podnikatelským subjektům 2,93 miliardy.

Ve variantě C platy zaměstnancům a ostatní platby za provedenou práci 370 miliónů, ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje 500 miliónů a neinvestiční výdaje podnikatelským subjektům 1,33 miliardy.

Ve variantě D platy zaměstnancům a ostatní platby za provedenou práci 370 miliónů, ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje 500 miliónů a neinvestiční dotace podnikatelským subjektům ve výši 930 miliónů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Štrait, připraví se pan poslanec Eduard Zeman.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych upřesnil v rámci třetího čtení své návrhy pod č. 27 a 28. Abych doplnil tím, že tyto prostředky přesunout z kapitoly Ministerstva obrany z položky běžné výdaje celkem a ponechávám na panu ministrovi obrany, které položky sám pokrátí.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Eduard Zeman, připraví se pan poslanec Klanica.

 

Poslanec Eduard Zeman: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych jenom upozornit na několik problémů, které zde jsou. Jsou to jednak body 9 a 19, návrh kolegy Klanici a kolegyně Jirousové a jednak návrh č. 5 doprovodného usnesení kolegy Wagnera. Jedná se o krácení dotací soukromým školám. Obávám se, že všechny tři návrhy jsou v rozporu se zákonem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Klanica má slovo, připraví se pan poslanec Melčák.

 

Poslanec Zdeněk Klanica: Děkuji, paní předsedající. Chci upřesnit položku 9, která se týká zvýšení výdajů Akademie věd. Znovu upozorňuji na to, že poslanecký výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučil 33 milionů plus 47 milionů a to - je tady uvedeno "kapitálových výdajů" - chtěl bych to upřesnit: Jsou to investice. Jde o odstranění havarijního stavu. V podstatě se žádá to, co bylo nutno po prvním balíčku zastavit, totiž práce na odstranění havarijního stavu. Chtěl bych doporučil tuto položku k vašemu laskavému schválení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Melčák, připraví se paní poslankyně Čelišová.

 

Poslanec Miloš Melčák: Paní předsedající, děkuji za udělení slova. Chtěl bych upozornit, že v parlamentním tisku 287/3 v položce 21 při přepisu vypadlo, že se jedná o zvýšení platu učitelů. Chtěl bych, aby to bylo v tuto chvíli jasné, že se nejedná o platy všech zaměstnanců MŠMT, čili u položky 21 - "zvýšení platů učitelů". Z logiky věci pochopitelně vyplývá, že snížení položky "regionální školství" se netýká položky na mzdy, že se to týká ostatních běžných výdajů. Z toho, jak to bylo přepsáno, to jasně nevyplývá. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má paní poslankyně Čelišová, připraví se pan poslanec Filip.

 

Poslankyně Květoslava Čelišová: Paní předsedající, také já bych si dovolila upřesnit položku 41, a to navýšení kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o posílení státních dotací do sportu a tělovýchovy o 300 milionů z kapitoly 307 Ministerstva obrany, kde navrhuji snížení výdajů z kapitoly "běžné výdaje celkem".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Filip. Připraví se pan poslanec Maixner.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající, paní a pánové, jenom tolik, že jsem pravděpodobně nesprávně pochopil kolegu Vágnera při jeho vystoupení. My jsme se dohodli, že pokud bude můj názor prohlasován, protože je hlasovatelný, tak není potřeba realizovat mé doprovodné usnesení k tomu, které jsem podal písemně. Pokud tomu bude opačně, pak bude nutno hlasovat o doprovodném usnesení, které bych předložil v rámci bodu, který byl navržen a schválen.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Maixner.

 

Poslanec Pavel Maixner: Paní předsedající, dámy a pánové, upřesním svůj návrh, který byl v kapitole Ministerstva obrany, kapitola 307, pod č. 43 - snížení o 20 %. Bylo by to u částky "Platy zaměstnanců a ostatní platby" 375 milionů 417 tisíc a "ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje" 7 miliard.

A dále pod položkou 44 "Senát" - snížení kapitálových výdajů z položky 303 - 010.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se ještě někdo do rozpravy ke třetímu čtení? Vzhledem k tomu, že tomu tak není, rozpravu končím.

Nyní se táži navrhovatele a zpravodaje, zda si přejí přednést závěrečná slova, poté budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Ransdorfa.

Pan poslanec Wagner si nepřeje přednést závěrečné slovo, pan ministr si také nepřeje přednést závěrečné slovo. V tuto chvíli, tedy ještě před tím, než budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, tak jak budou zpravodajem přednášeny, rozhodneme o procedurálním návrhu pana poslance Ransdorfa, a to návrhu v tom smyslu, aby vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1998 byl vrácen do druhého čtení. Pan poslanec Ransdorf se hlásí.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Paní předsedající, přesná formulace, vyplývající ze znění v jednacím řádu je "opakování druhého čtení". Chápu tento návrh tak, jako šanci nové vládě vzhledem k tomu, že se vytváří situace, která je značně nepřehledná a výsledkem by bylo opakování vývoje, který jsme zažili v tomto roce.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji. O tomto návrhu tedy rozhodneme. Hlásí se pan poslanec Janeček, předseda klubu KDÚ-ČSL.

 

Poslanec Josef Janeček: Prosil bych ještě o pět minut přestávku na klub.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, budeme tedy hlasovat v 10.23 hodin o tomto procedurálním návrhu.

 

(Schůze přerušena v 10.18 hodin.)

 

(Schůze opět zahájena v 10.23 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, zaujměte prosím svá místa ve sněmovně. Čas vyhrazený pro přestávku pro klub KDU-ČSL skončil. Je 10.23 hodin, což je doba, kdy jsem avizovala, že se bude hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Ransdorfa.

Paní poslankyně, páni poslanci, nyní tedy přistoupíme k tomuto hlasování ve znění, jak jej pan poslanec Ransdorf upřesnil. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Počkám, až se ustálí kvórum.

 

V této chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 231. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 231 se z přítomných 198 pro vyslovilo 98, proti 100. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby připomněl postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním sdělil stanovisko navrhovatele i zpravodaje. Pan poslanec Wagner má slovo.

 

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, doporučuji, abychom v první části hlasovali o pozměňovacích návrzích k pozměňovacím návrhům. Takovýmto návrhem je i návrh pod pořadovým číslem 1 pana poslance Kouckého, který ovšem souhlasí s výkladem, že je nehlasovatelný, a proto přistupuji k druhému návrhu pana poslance Kouckého, o který prosím, paní předsedající, abyste dala hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zřejmě s námitkou se hlásí pan poslanec Exner.

 

Poslanec Jozef Wagner: Obě stanoviska jsou doporučující.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, pan poslanec Koháček sice vystoupil se stanoviskem ústavně právního výboru, ale domnívám se, že přednesený návrh tímto způsobem není možné zprovodit ze světa. Sněmovna se s ním musí nějakým způsobem vypořádat, nejméně tak, že vezme na vědomí, že je to nehlasovatelné a že se o tom hlasovat nebude. Samotným přednesením věci to nejde.

Navrhuji, aby sněmovna rozhodla hlasováním o tom, jestli stanovisko ústavně právního výboru bude vzato za základ dalšího jednání. V případě, že by se tak nestalo, bylo by potřeba o návrzích poslanců Recmana a Ransdorfa hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že můžeme rozhodnout hlasováním o tom, že sněmovna bere na vědomí stanovisko ústavně právního výboru.

 

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 232, které jsem právě zahájila. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 232 se z přítomných 199 pro vyslovilo 100, proti 76. Tento návrh byl přijat.

 

Prosím pana zpravodaje Wagnera, aby dále přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, jak o nich budeme hlasovat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Doporučení k návrhu č. 2 už jsem vyslovil. Jsou kladná a je možné hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 233. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 233 se z přítomných 199 pro vyslovilo 197, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Dalším v pořadí z pozměňovacích návrhů je návrh třetí pana poslance Kouckého. Pan ministr souhlasí, zpravodaj ponechává na vůli sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 234. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 234 se z přítomných 199 pro vyslovilo 137, proti 51. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Čtvrtý návrh pana poslance Kouckého doporučuje pan ministr i zpravodaj.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 235. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 235 se z přítomných 199 pro vyslovilo 162, proti 19. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Další návrh ze skupiny pozměňovacích návrhů k pozměňovacím návrhům je návrh pana poslance Ledvinky, uvedený pod č. 7. Pan ministr i zpravodaj doporučují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 236 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 236 se z přítomných 199 pro vyslovilo 116 poslanců, proti 53. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Omlouvám se, paní místopředsedkyně, ale někde mi to bude trvat o chvíli déle, poněvadž je obtížné neudělat chybu. Domnívám se, že tím jsme první skupinu pozměňovacích návrhů k pozměňovacím návrhům ukončili a nyní můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích k vládnímu návrhu zákona, které jsou v usnesení rozpočtového výboru.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP