Pátek 12. prosince 1997

 

(Schůze opět zahájena v 11.26 hod.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do sněmovny, budeme pokračovat v jednání.

Dávám slovo zástupci klubu SPR-RSČ panu poslanci Vikovi.

 

Poslanec Jan Vik: Paní předsedající dámy a pánové, žádám o jednu hodinu na poradu klubu SPR-RSČ právě teď, v tuto chvíli.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Mně v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než této žádosti vyhovět. Prosím ale o chvilku strpení.

Paní poslankyně, páni poslanci, dostavte se prosím do sněmovny, přestávka na jednání klubu SPR-RSČ bude vyhlášena před konečným hlasováním a zbývá nám ještě jedno hlasování, které před tím musíme provést. Prosím tedy pana zpravodaje.

 

Poslanec Jozef Wagner: Především potvrzuji, že výpočty, které jsme provedli zde, se téměř potvrdily a že rozdíl je tak nevýznamný, že lze přistoupit k závěrečnému hlasování. Rozdíl ve výpočtu vládní rozpočtové rezervy jsme spočetli tady s chybou více o 6, skutečnost je v tuto chvíli po schválení pozměňovacích návrhů zůstatek 975 mil. Kč. My jsme spočetli 981 nebo 982 miliony. Nedošlo tedy k podstatnému rozdílu a rozpočet je v té podobě, která, jak se domnívám, může být hlasovatelná.

Nicméně byly předloženy též návrhy k textové části zákona, o nichž je třeba hlasovat před závěrečným hlasováním. Takovýto návrh předložil pan poslanec Machovec, a to ve dvou variantách. Domnívám se, že bychom měli nejdříve hlasovat o variantě 1, projde-li, pak je hlasování ukončeno, neprojde-li, mělo by se hlasovat o variantě 2. Domnívám se, že pan kolega Machovec s tímto postupem může souhlasit?

(Posl. Machovec: Ano.)

Děkuji.

Paní předsedající, můžeme o tomto návrhu hlasovat. Stanovisko pana ministra k tomuto návrhu je takové, že pan ministr doporučuje variantu 1, zpravodaj rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, ráda bych upozornila všechny poslankyně a poslance, že tento návrh je uveden na straně 12 pod bodem III. Pozměňovací návrhy k textové části zákona.

Na žádost z pléna vás odhlašuji a prosím o novou registraci. Vzhledem k tomu, že už se ustálilo kvorum, můžeme hlasovat o variantě 1 návrhu pana poslance Machovce.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 284 a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 284 se z přítomných 197 pro vyslovilo 180, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Paní předsedající, varianta 2 je tudíž nehlasovatelná, jiné návrhy do textu zákona nebyly předloženy, takže další návrhy a doprovodné usnesení by se měly projednat až v nově schváleném bodu pořadu Doprovodné usnesení k zákonu o státním rozpočtu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji. Takže v tuto chvíli vyhlašuji přestávku jednu hodinu na jednání klubu SPR-RSČ a na oběd. Sejdeme se zde ve 12.30 hod., kdy budeme hlasovat o zákonu jako o celku a budeme pokračovat dalšími body.

 

(Schůze přerušena v 11.30 hod.)

 

(Jednání opět zahájeno ve 12.35 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zaujměte prosím svá místa v jednacím sále, budeme pokračovat v projednávání třetího čtení státního rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno, pomalu můžeme přistoupit ke konečnému hlasování.

O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu KSČM. Udílím mu slovo a současně prosím o ztišení atmosféry v jednacím sále.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych vám sdělil stanovisko poslaneckého klubu KSČM k návrhu státního rozpočtu na rok 1998.

KSČM považuje za klíčové spojení ekonomického rozvoje společnosti s uspokojivým řešením sociálních a ekologických otázek v podmínkách, které zajišťují suverenitu českého státu. Tento cíl volebního programu naší strany se poslanecký klub zavázal prosazovat také v parlamentu.

V průběhu projednávání státního rozpočtu na r. 1998 předložili poslanci našeho klubu řadu zásadních pozměňovacích návrhů, které však byly sněmovnou odmítnuty, a to jak v prvním čtení na změnu způsobu financování, tak ve druhém čtení. Za rozhodující argumenty k našemu odmítnutí státního rozpočtu na rok 1998 považuje klub KSČM tyto následující body:

1. Zásadně odmítáme vstup České republiky do Severoatlantického paktu a Evropské unie bez referenda. Proto nesouhlasíme před takovým rozhodnutím s výrazným nárůstem výdajů státního rozpočtu na tuto oblast.

2. Rozpočet nevytváří podmínky pro další dynamický rozvoj České republiky a postupné zvyšování životní úrovně převážné většiny obyvatel alespoň na úroveň roku 1989. Rozpočet není zaměřen prorůstově, ale restriktivně.

3. Nesouhlasíme rovněž se snížením dotací státu na dětské přídavky, sociální dávky a se způsobem tempa deregulace cen, energií, nájemného, se zrušením dotací na teplo a je potřeba, aby toto tempo nebylo tímto způsobem lidem vnucováno.

4. Pro seniory není ve státním rozpočtu vytvořena rezerva pro valorizaci důchodů při splnění i jen zákonných podmínek, což při očekávané inflaci bude znamenat další snížení jejich životní úrovně.

5. Neustále se prohlubuje krize ve zdravotnictví a roste dodatečné zatížení občanů, přesto, že si platí zdravotní pojištění a podle ústavy našeho státu mají nárok na bezplatné ošetření.

6. Rozpočet v oblasti školství a vědy nevytváří reálné podmínky pro zajištění dostatečné úrovně vzdělanosti a rozvoje vědy v České republice.

7. Rozpočet zcela nedostatečně podporuje aktivní politiku zaměstnanosti.

8. Vláda nereaguje na výrazný růst daňových nedoplatků, což se negativně odráží v příjmech státního rozpočtu.

9. Politika vlády podle našeho názoru vede k totálnímu výprodeji obecního a státního majetku, ke zvyšování zadluženosti České republiky, ale i k růstu zadluženosti měst a obcí.

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 v té podobě, v které je sněmovně předložen k hlasování po prvém a druhém čtení, je proto pro klub KSČM nepřijatelný, a proto tento návrh zákona nemůžeme podpořit.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Nyní přednesu návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998, sněmovní tisk 287, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 285 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 285 se z přítomných 200 poslanců pro vyslovilo 101, proti 99. Tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, v tuto chvíli prosím pana poslance Wagnera, aby přednesl, jakým způsobem se vypořádáme s bodem Doprovodná usnesení, kde po jeho vystoupení otevřu rozpravu.

 

Poslanec Jozef Wagner: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v textu pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k návrhu zákona o státním rozpočtu v části IV, jsou návrhy na doprovodné usnesení. Doporučuji, aby tyto návrhy byly považovány za hlasovatelné v tomto bodu a nemusely být znovu předkládány.

Jinak doporučuji, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu, aby páni kolegové mohli předložit další návrhy.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Děkuji. Pokud nejsou výhrady, budu to chápat tak, že sněmovna nemá nic proti tomu, aby přednesené návrhy byly chápány tak, jako že byly v tomto bodu předneseny. V tuto chvíli otevírám rozpravu. Jako první má slovo pan poslanec Filip, potom jsem zaznamenala přihlášku pana poslance Kouckého.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, vzhledem k tomu, že neprošel můj pozměňovací návrh č. 39, abych předložil návrh doprovodného usnesení v tomto znění:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR trvat na realizaci dodávek specifikovaných náhradních dílů pro vojenskou techniku z Ruské Federace podle dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi ČR a Ruskou Federací v rámci deblokací státních pohledávek v objemu 492 mil. Kč, a o tyto prostředky pak snížit kapitoly 513 a 518 Ministerstva obrany. Takto uspořené prostředky pak realizovat do kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti ve výši 133 mil. Kč, do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra ve výši 100 mil. Kč na platy policistů, v kapitole 314 - na 31 mil. Kč pro investiční prostředky a ve výši 12,5 mil. Kč pro dobrovolné hasičské sbory a do kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví na zvýšení výdajové částky o 215,5 mil. Kč."

Pokud jde o tento text, je samozřejmě možná jeho modifikace s tím, že bude na vládě, aby rozhodla, jakým způsobem ušetřené prostředky z objemu skutečně deblokovaných prostředků použije.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dávám slovo panu zpravodaji.

 

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, požádal bych kolegu Filipa, aby ještě neodcházel. Návrh v této podobě by se mohl stát předmětem sporu s ohledem na jeho druhou část, na část, kam ty prostředky dát. Na to by mohlo být v této sněmovně 200 názorů. Požádal bych pana kolegu Filipa, aby souhlasil s tím, že o první části se hlasuje samostatně, o druhé části samostatně, a já bych navrhoval jiné znění druhé části.

Doporučuji toto znění: "Aby vláda předložila PSP ČR usnesení, kterým by se jí doporučilo, na co mají být tyto prostředky určeny." Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: S takovou změnou souhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, takže stahujete svoji druhou polovinu návrhu a berete za svůj návrh, jak byl předložen panem zpravodajem Wagnerem. Slovo má pan poslanec Koucký, připraví se pan poslanec Borák.

 

Poslanec Jan Koucký: Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že jsme schválili některé z návrhů, které jsem podal, ale neschválili jsme nebo ani jsme nehlasovali o návrhu č. 1, kde jsme se pokusili řešit problém státních učňů, doporučuji, a to jménem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, abychom jako Poslanecká sněmovna přijali usnesení našeho výboru, která právě chce, aby rychle byl tento problém řešen, protože jinak nepochybně příští rok bude znamenat velmi značné problémy s financováním učilišť. Proto za sebe, a znovu opakuji, že je to usnesení výboru, navrhuji toto:

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do 30. dubna 1998 předložila Poslanecké sněmovně návrh na změnu financování učňovského školství, a to nejen ze státního rozpočtu, ale i z jiných zdrojů.

To je tedy usnesení našeho výboru, které bylo modifikováno jenom v adresátovi.

Děkuji, doufám, že ho podpoříte vzhledem k tomu, co jsem uvedl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a slovo má pan poslanec Borák.

 

Poslanec Josef Borák: Paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, v návaznosti na mé vystoupení v prvním a druhém čtení zákona o státním rozpočtu předkládám toto usnesení, které jsem předal i písemně. Usnesení zní:

Poslanecká sněmovna žádá ministra financí, aby při rozpisu státního rozpočtu nebo prvním rozpočtovým opatřením dořešil finanční vztahy k rozpočtům obcí v okrese Brno - venkov tak, že podíl okresního úřadu na celkové územní vyrovnávací dotaci (149,8 mil. Kč) bude činit 74,9 mil. Kč.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále se hlásí pan zpravodaj Wagner.

 

Poslanec Jozef Wagner: Mám pouze prosbu. Návrhy písemně, aby mohly být předloženy k hlasování. Pan kolega Borák mi ho dává.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím a prosím pana zpravodaje Wagnera, aby přednášel jednotlivé návrhy usnesení tak, abychom o nich mohli hlasovat.

Pane zpravodaji, v případě, že nebudete mít některé návrhy písemně, vyzvu jejich předkladatele, aby je zopakovali na mikrofon.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP