Pátek 12. prosince 1997

 

Poslanec Jozef Wagner: Ano, o to jsem vás chtěl požádat. Myslím, že bychom měli postupovat tak, že nejdříve budeme hlasovat o písemných návrzích, které vám byly rozdány v části IV v návrhu zákona o státním rozpočtu.

První je návrh pana poslance Recmana. Ptám se pana poslance jestli si přeje hlasovat o návrhu jako celku nebo po částech. Po částech, děkuji. V tom případě doporučuji k hlasování bod č. 1:

Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby nepokračovala v privatizaci Českých drah, s. p., do doby jmenování nové vlády ČR.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 286. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 286 se z přítomných 200 pro vyslovilo 100, proti 86. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Druhým v pořadí je návrh "nepokračovala v privatizaci strategických podniků se státní účastí, zejména energetických podniků, do doby nové vlády České republiky".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 287. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 287 se z přítomných 200 pro vyslovilo 99, proti 88. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Třetím v pořadí je návrh "předložila projekt reformy veřejné a státní správy k projednání v Poslanecké sněmovně v průběhu prvního pololetí 1998".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 288. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 288 se z přítomných 200 pro vyslovilo 118, proti 37. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: "Předložila návrh právní úpravy prevence nadměrného zadlužování měst a obcí k projednání v Poslanecké sněmovně v průběhu prvního čtvrtletí 1988".

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 289. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 289 se z přítomných 200 pro vyslovilo 98, proti 39. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: "Předložila návrh na postupné snížení daňových nedoplatků u daní odváděných do státního rozpočtu České republiky k projednání v Poslanecké sněmovně v průběhu prvního čtvrtletí 1988".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 290. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 290 se z přítomných 200 pro vyslovilo 104, proti 34. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: "Předložila návrh programu podpory regionů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice k projednání v Poslanecké sněmovně v průběhu prvního čtvrtletí 1998."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 291. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 291 se z přítomných 200 pro vyslovilo 110, proti 25. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Poslední návrh pana kolegy Recmana: "zabývala se s plnou vážností situací ve zdravotnictví a zdravotních pojišťovnách, především systémem financování a privatizace zdravotnických zařízení a předložila návrh k řešení k projednání v Poslanecké sněmovně do 31. ledna 1998".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 292. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 292 se z přítomných 200 pro vyslovilo 102, proti 23. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Další v pořadí je návrh pana poslance Macháčka. Souhlasí se společným hlasováním. Nemyslím si, že je třeba text číst, máte ho písemně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 293. Kdo je pro tento návrh poslance Macháčka? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 293 se z přítomných 200 pro vyslovilo 100, proti 34. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Návrh pana poslance Gongola je dalším návrhem k hlasování. Můžeme hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 294. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji že v hlasování pořadové číslo 294 se z přítomných 200 pro vyslovilo 100, proti 44. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Další návrh je pana poslance Vrzala. Má dvě části. Ptám se pana poslance, zda si přeje hlasovat odděleně či společně. Společně, takže můžeme hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 295. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji že v hlasování pořadové číslo 295 se z přítomných 200 pro vyslovilo 158, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Poslední z předložených písemných návrhů je můj návrh. Máte ho písemně. Může se hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 296. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji že v hlasování pořadové číslo 296 se z přítomných 200 pro vyslovilo 48, proti 98. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Nyní přistupujeme k návrhům, které byly předloženy v rozpravě. Návrh pana poslance Kouckého - žádá vládá, aby do 30. 4. 1998 předložila návrh na změnu financování učňovského školství, a to nejen ze státního rozpočtu, ale i z jiných zdrojů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 297. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji že v hlasování pořadové číslo 297 se z přítomných 200 pro vyslovilo 161, proti 11. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Další návrh je návrh pana poslance Boráka. V další části doprovodného usnesení "Poslanecká sněmovna žádá ministra financí, aby při rozpisu státního rozpočtu nebo prvním rozpočtovým opatřením dořešil finanční vztahy k rozpočtům obcí v okrese Brno-venkov tak, že podíl okresního úřadu na celkové územní vyrovnávací dotaci (149,8 mil. Kč) bude činit 74,9 mil. Kč."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 298. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 298 se z přítomných 200 pro vyslovilo 71, proti 29. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Další je návrh pana poslance Filipa. První část předložil pan poslanec Filip, druhou část jsem předložil já. Domnívám se, že to není třeba opakovat, že je zřejmé, o čem budeme hlasovat a že můžeme hlasovat o obou částech společně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, to je možné. Zahajuji hlasování pořadové číslo 299 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 299 se z přítomných 200 vyslovilo pro 156 a proti 12. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Paní předsedající, předložil jsem k hlasování všechny návrhy, které byly v původním textu pozměňovacích návrhů a všechny návrhy, které jsem obdržel písemně. Domnívám se, že bychom mohli hlasovat o usnesení jako o celku, je-li to podle znalců jednacího řádu potřeba.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já myslím, že bude dobré, když budeme hlasovat o návrhu usnesení jako o celku, protože jednací řád to předjímá.

(Hluk v sále, protestní hlasy.)

Hlásí se pan poslanec Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Pokud se nemýlím, tak je to zvláštní bod programu, ve kterém jsme projednávali jednotlivá doprovodná usnesení, takže usnesení jako celek neexistuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, já respektuji tuto námitku. Tím pádem ale musím udělat jednu věc, musím se vrátit k usnesení pana poslance Recmana, o kterém bylo hlasováno na začátku, kde prošlo několik částí tohoto usnesení a já jsem v tu chvíli nedala hlasovat o jeho návrhu usnesení jako o celku, za což se omlouvám. Vracíme se tedy k této části a budeme hlasovat o přijatých usneseních z návrhu poslance Recmana jako o celku.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 300 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 300 se z přítomných 200 pro vyslovilo 99, proti 63. Tento návrh nebyl přijat.

 

O všech ostatních usneseních se jako o celku hlasovat nemusí.

Paní a pánové, v tuto chvíli dávám ještě slovo panu poslanci Wagnerovi.

 

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, já využívám příležitosti tohoto bodu, abych informoval sněmovnu, že rozpočtový výbor prozatím nesplnil usnesení, které mu bylo uloženo k regulaci dopravy a že se pokusí dosáhnout přijetí usnesení ještě 10 minut po skončení dnešní schůze sněmovny. Pokud se k tomuto usnesení dopracujeme, bude neprodleně sekretariátem výboru postoupeno tak, aby vám mohlo být doručeno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, tím jsme ukončili projednávání bodu "3. čtení státního rozpočtu". Dalším bodem je "Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny", který je posledním neprojednaným bodem této schůze. V tuto chvíli se o slovo přihlásil ministr financí pan Ivan Pilip.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Dámy a pánové, vážená sněmovno, paní předsedající, nechci už zdržovat průběh schůze, nicméně bych vám rád poděkoval za naprosto převažující věcnou diskusi při jednání o státním rozpočtu na příští rok. Rád bych poděkoval všem výborům, které se na tom podílely. Myslím, že změny, které byly navrženy - ať už byly nebo nebyly přijaty - byly vesměs vedeny snahou učinit rozpočet co nejlepším. Proto bych rád za sebe a myslím, že i jménem vlády, vám za toto poděkoval.

Doufám, že příští vláda a pokud v nějaké části příštího roku tu bude sedět jiná Poslanecká sněmovna, budou mít dobrý základ alespoň pro ekonomický život této země.

(Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Paní a pánové, v úterý 2. prosince jsme neukončili projednávání bodu

 

2.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Žádám předsedu volební komise pana poslance Roberta Koláře, aby přednesl další návrhy, které předložily jednotlivé poslanecké kluby.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl pokračování přerušeného bodu. Volební komise obdržela od poslaneckých klubů ve stanovené lhůtě další návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

Volební komise navrhuje veřejnou volbu hlasovacím zařízením, neboť jsme tak postupovali vždy v předchozích případech při ustavování jednotlivých výborů. Doporučujeme vzít rezignace na vědomí pomocí hlasovacího zařízení taktéž veřejně. Volební komise rovněž doporučuje takovýto postup, aby ke každé rezignaci, odvolání a volbě byla konána samostatná rozprava a po ní následovalo hlasování o předloženém návrhu. Pokud je s tímto postupem souhlas, pak mi dovolte, abych vás nejprve seznámil s předloženou rezignací paní poslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL) na funkci členky stálé delegace Poslanecké sněmovny pro spolupráci s Evropským parlamentem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Jelikož se do ní nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Robert Kolář: Návrh usnesení zní:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci paní poslankyně Michaely Šojdrové na funkci členky stálé delegace Poslanecké sněmovny pro spolupráci s Evropským parlamentem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 301 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 301 se z přítomných 197 pro vyslovilo 174, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Robert Kolář: Dále volební komise obdržela návrh na volbu pana poslance Viléma Holáně za člena stálé delegace Poslanecké sněmovny pro spolupráci s Evropským parlamentem na uvolněné místo po paní poslankyni Michaele Šojdrové.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu končím a prosím předsedu volební komise, aby přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Robert Kolář: Návrh usnesení zní:

Poslanecká sněmovna volí za člena stálé delegace Poslanecké sněmovny pro spolupráci s Evropským parlamentem pana poslance Viléma Holáně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 302 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 302 se z přítomných 198 pro vyslovilo 134, proti 36. Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Poslanec Robert Kolář: Dovolte mi, abych konstatoval, že pan poslanec Vilém Holáň byl zvolen členem stálé delegace Poslanecké sněmovny pro spolupráci s Evropským parlamentem.

Dále volební komise obdržela od poslaneckého klubu ČSSD návrh na odvolání pana poslance Jozefa Wagnera z funkce člena rozpočtového výboru. Vzhledem k tomu, že se jedná o nestandardní situaci, dovolil jsem si požádat legislativní odbor Poslanecké sněmovny o stanovisko. Nebudu toto stanovisko v tuto chvíli celé číst. Vyplývá z něj, že návrhy na odvolání předsedů výborů poslanecký klub dávat nemůže, protože změnu ve funkci předsedy výboru svěřuje zákon výslovně výboru sněmovny.

A pokud by šlo o návrh na odvolání jiného člena výboru sněmovny, tedy ne předsedy, pak jsme uplatňovali vždy princip, že rozhodnout o odvolání z funkce je oprávněn ten, kdo do té funkce navrhuje - čili poslanecký klub. A pan poslanec Wagner je v tuto chvíli nezařazeným poslancem a jeho odvolání navrhuje poslanecký klub ČSSD, čili já tuto otázku považuji za politicky velmi citlivou a nevím, jestli v tuto chvíli by v této otázce měl rozhodovat předseda volební komise.

Ze stanoviska legislativního odboru spíše vyplývá, že tento návrh je nehlasovatelný. Ale protože se jedná o záležitost, která se může objevit v příštích volebních obdobích, doporučoval bych, abychom v tuto chvíli nějakým syrovým hlasováním nerozhodovali, ale aby se o tom vedla event. rozprava a tento bod se dnes neukončil, v této záležitosti.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: K tomuto bodu se každopádně povede rozprava, pane poslanče.

Já rozpravu v tuto chvíli otevírám a první je do ní přihlášen předseda poslaneckého klubu ČSSD.

 

Poslanec Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, chtěl bych říci z počátku jednu poznámku, o které si myslím, že je obecná a budu ji směřovat na Kancelář Poslanecké sněmovny, resp. legislativní odbor.

Považuji za ne-li neslušné, tak minimálně neprofesionální to, když někdo z členů Poslanecké sněmovny podá nějaký návrh, legislativní odbor k tomu zpracuje stanovisko, a ten, kdo tento návrh podá, se vůbec nedozví, jaké to stanovisko legislativního odboru je. Tolik první poznámka.

Druhá poznámka je poznámka věcná. Stanovisko sice neznám, ale myslím, že je zcela nelogické, aby Poslanecká sněmovna nemohla hlasovat o odvolání člena výboru. Návrh zní na odvolání člena výboru a funkce v tomto výboru je pouze funkcí odvozenou z tohoto členství. Sám předseda volební komise zde řekl, že návrh na odvolání z členství ve výboru by měl mít právo podávat ten, kdo nominoval. A pokud se nepletu, tak ten, kdo nominoval do rozpočtového výboru za člena rozpočtového výboru pana poslance Wagnera, byl poslanecký klub sociální demokracie.

Myslím si, že zcela jednoznačně to je hlasovatelný návrh. Pokud neprojde, tak neprojde, ale hlasovat by se o něm mělo dát.

Děkuji.

(Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy? Do rozpravy se dále nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Prosím pana předsedu volební komise, aby přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Robert Kolář: Návrh usnesení zní:

Poslanecká sněmovna odvolává poslance Jozefa Wagnera z funkce člena rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Všechny vás v tuto chvíli odhlašuji na žádost, kterou jsem obdržela z pléna. Prosím, abyste se všichni znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Vzhledem k tomu, že se ustálilo kvorum, zahajuji hlasování pořadové číslo 303.

 

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 303 se z přítomných 197 pro vyslovilo 60, proti 81 poslanců. Tento návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat dále. Prosím pana zpravodaje, aby předkládal další návrhy.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším návrhem, který obdržela volební komise, byl návrh na volbu pana poslance Jana Vika za člena Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství.

Jak už jsem v minulém týdnu při vyhlašování lhůty informoval, volba může nejdříve proběhnout zítra 13.12. ráno, čili v tuto chvíli ji nemůžeme uskutečnit.

Doporučoval bych, pokud schůze bude ukončena, aby proběhla na některé z příštích schůzí, kam by měl být tento bod zařazen.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, to je v souladu s jednacím řádem, aby se tak stalo. To je vše, pane předsedo volební komise? (Ano.)

Vzhledem k tomu, že mi bylo oznámeno předsedou volební komise, že všechny návrhy byly předneseny a bylo o nich hlasováno, končím projednávání tohoto bodu.

Končím jednání 17. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Chtěla bych popřát všem poslankyním, poslancům, členkám a členům vlády hezké vánoce. (Potlesk.)

 

(Schůze skončila ve 13.16 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP