Pátek 13. února 1998

(Schůze opět zahájena v 9.31 hodin.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, jedna minuta právě uplynula.

Zdá se, že ještě před projednáváním bodu 73 nám pan poslanec Kolář sdělí výsledky volby, a než tak učiní, chtěl bych dodatečně omluvit pana ministra Vladimíra Mlynáře z dnešního jednání Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

100.
Volba místopředsedy Poslanecké sněmovny

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Jednalo se o druhé kolo první volby. K volbě bylo rozdáno 169 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 168 platných i neplatných hlasovacích lístků, jeden hlasovací lístek nebyl odevzdán. Pro poslankyni Zuzku Rujbrovou bylo odevzdáno 44 platných hlasovacích lístků, pro poslance Jaroslava Zvěřinu bylo odevzdáno 81 hlasů. Ve druhém kole nebyl nikdo zvolen, tím tato volba končí. Další volba může proběhnout v nově zařazeném bodu v průběhu schůze nebo na některé z příštích schůzí na základě nově podaných kandidátních listin. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji za tuto informaci panu poslanci Kolářovi a nyní již otevírám avizovaný bod

 

73.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 501/1996 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 261/ - třetí čtení

 

Prosím proto, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr pro místní rozvoj pan Jan Černý a dále zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Josef Ullmann. Chtěl bych vám připomenout, že pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 261/3. Prosím pana zpravodaje, aby spolu se mnou sledovat rozpravu, kterou otevírám. Písemné přihlášky do této rozpravy ve třetím čtení nemám, táži se proto, zda se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, a proto rozpravu uzavírám. Považoval bych sice za absurdní po proběhnutí nulové rozpravy zeptat se zpravodaje i navrhovatele, zda si ještě přejí závěrečná slova, ale přesto tak učiním. Oba z nich symetricky kroutí hlavou, takže můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Jako obvykle, prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a aby nám vždy před hlasováním bylo sděleno jak stanovisko navrhovatele, tak stanovisko zpravodaje. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Josef Ullmann: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, všechny pozměňovací návrhy, jak už bylo řečeno, které byly navrženy, jsou uvedeny v tisku 261/3 a jsou v něm seřazeny v pořadí, ve kterém byly podány. Jednotlivé návrhy jsou postupně uvedeny v oddílech označených písmeny A až G. Doporučuji proto, abychom při hlasování o pozměňovacích návrzích postupovali podle tohoto tisku. Tři návrhy označené jako B2, E1 a E2 jsou pozměňovacími návrhy k pozměňovacímu návrhu označeném v tisku 261/3 v odd. A jako 29a. Všechny s týkají formulační úpravy zmiňovaného návrhu 29a. Doporučuji tento postup při hlasování o pozměňovacích návrzích:

Za prvé nejdříve hlasovat o pozměňovacích návrzích B2 a E1, které se vztahují k pozměňovacímu návrhu 29a, který máte na str. 9, a to v pořadí, jak byly tyto pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu podány.

Za druhé doporučuji hlasovat o pozměňovacích návrzích v pořadí, jak byly tyto pozměňovací návrhy podávány a jak jsou uvedeny v tisku 261/3.

V průběhu hlasování upozorním na případy, kdy by případné přijetí pozměňovacího návrhu vylučovalo možnost hlasovat o jiných pozměňovacích návrzích. Rovněž ke každému pozměňovacímu návrhu sdělím stanovisko zpravodaje i předkladatele.

Pane předsedající, bude-li Poslanecká sněmovna souhlasit s tímto postupem při hlasování, může být hlasování zahájeno a jsem připraven jednotlivé návrhy předkládat k hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano. Pane kolego, pokud sněmovna nemá námitky, budu akceptovat váš návrh. Pouze bych vás poprosil, abyste laskavě uvedl i číslo strany, protože komplex pozměňovacích návrhů je poměrně rozsáhlý a já jsem teprve nyní objevil, že pozměňovací návrhy počínající bodem B jsou až na straně 13. Takže prosím, abyste uvedl první z těchto pozměňovacích návrhů a současně s tím i stanoviska navrhovatele a zpravodaje.

 

Poslanec Josef Ullmann: Děkuji. Takže budeme nejdříve hlasovat o pozměňovacím návrhu označeném v odd. B jako B2, máte ho na straně 13 úplně dole, vztahuje se k bodu 29h, stanovisko zpravodaje i stanovisko předkladatele je nedoporučující, záporné.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro něj, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 177 tento návrh nebyl přijat, když ze 162 přítomných bylo 62 pro a 72 proti.

Prosím další návrh.

 

Poslanec Josef Ullmann: Děkuji. Nyní bychom se měli vyjádřit k pozměňovacím návrhům uvedeným v odd. E na str. 16. Jedná se o pozměňovací návrhy poslance Sehoře a doporučuji po dohodě s předkladatelem, abychom o těchto dvou návrzích uvedených jako 1 a 2 hlasovali jedním hlasováním najednou, protože se jedná o komplexní úpravu.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, děkuji a opět vás poprosím o stanoviska.

 

Poslanec Josef Ullmann: Stanovisko předkladatele i zpravodaje je kladné, doporučující.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s těmito dvěma návrhy, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 178 ze 167 přítomných bylo 121 pro, 20 proti, návrh byl přijat.

Prosím další návrh.

 

Poslanec Josef Ullmann: Děkuji. Nyní se přeneseme k tisku 261/3 na str. 2, kde jsou uvedeny pozměňovací návrhy, které byly předloženy ve druhém čtení jako první a byly předloženy, pro vaši paměť připomínám, jako tisk 261/K. Nyní jsou tedy uvedeny v odd. A a můžeme začít prvním pozměňovacím návrhem, který máte označený jako 1h. Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 179 tento návrh nebyl přijat, když ze 167 přítomných bylo 44 pro a 110 proti.

Prosím o další návrh.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP