Pátek 13. února 1998

Předseda PSP Miloš Zeman: Omlouvám se panu poslanci Ambrozkovi, že jsem si ho spletl s kolegou Nečasem. Napravuji tuto chybu a konstatuji, že pan poslanec Ambrozek - a bude to tak ve stenozáznamu - požádal o opravu záznamu jeho hlasování.

Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych nyní přešel k bodu, kterým je

 

85.
Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,
ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb.
a některé další zákony
/sněmovní tisk 128/ - třetí čtení

 

Předem vám sděluji, že je to zákon, který obsahuje všehovšudy 34 stránek pozměňovacích návrhů, takže předpokládám, že ho velice rychle projednáme.

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu, které má číslo sněmovního tisku 128. Poprosím paní poslankyni Zuzku Rujbrovou, aby jako zástupkyně navrhovatelů zaujala místo u stolku zpravodajů, poprosím jako zpravodajkyni ústavně právního výboru paní poslankyni Annu Röschovou, aby učinila totéž. Pokud to nevíte, sděluji vám, že oněch 34 stránek pozměňovacích návrhů obsahuje sněmovní tisk 128/6.

Poprosím paní poslankyni Röschovou, aby se mnou sledovala rozpravu ve třetím čtení. Mám zde jedinou písemnou přihlášku, a to paní kolegyně Marie Noveské. Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.

 

Poslankyně Marie Noveská: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych se ráda ještě s odvoláním na ustanovení § 95 odst. 2 odvolala na možnost, kterou mi dává jednací řád, a provedla úpravu, která, jak uvedeno v textu, logicky vyplývá z přednesených pozměňovacích návrhů. Prosím vás, abyste v části pozměňovacích návrhů, část D ve 2. bodě, kde jsem podávala pozměňovací návrh, si provedli menší opravu, která byla po dohodě s legislativou, se zpravodajkou i s předkladatelkou učiněna a vyplývá zcela z důvodové zprávy.

V odůvodnění svého návrhu jsem uvedla, že původní znění by značně komplikovalo podnikatelskou činnost jednoho z manželů obchodní společnosti, pokud by manželé neuzavřeli smlouvu podle § 143 a) občanského zákoníku. Obchodní podíl akcie či podíl družstvu bude součástí společného jmění manželů, ale výkon práv souvisejícího obchodního podílu akcií či členství v družstvu zůstává pouze tomu manželovi, který je společníkem obchodní společnosti a na jehož jméno znějí akcie, či který je členem družstva. Netýká se to bytových družstev, protože tam je samostatná speciální úprava společného nájmu manželi a společného členství v družstvu, které se navrhované změny dotýkají.

Právě v této části bych ráda upravila svůj pozměňovací návrh tak, že by text bodu 2 zněl tak, že článek 2 bod 4 § 143 - dosavadní text - označit jako odst. 1 a doplnit nový odst. 2, který zní: Celý text zůstává stejný, pouze na konci tečka, interpunkční znaménko se mění na čárku a doplňuje se "s výjimkou bytových družstev". Čili celý odstavec 2 zůstává a pouze čárka na konci a "s výjimkou bytových družstev" je text, který se doplňuje.

Ještě vás současně prosím o úpravu interpunkční, kdy v téže větě je nutno doplnit čárku "...v souvislosti s povinností členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti nebo družstva". Čárka vypadla pouze u přepisu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Noveské. O slovo se přihlásila paní poslankyně Röschová.

 

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, dámy a pánové, měla bych čtyři legislativně technické návrhy, a sice první v bodě 6 § 4 nám u slova "činí" vypadlo "u", takže "učiní", aby byla stejná terminologie v celém zákonu.

Dále potom v bodě 42 máme stejné znění § jako § 35 odst. 2, takže vypustit bod 42.

V bodě 41 § 35/2 by byl bez označení odstavců.

Ve svém pozměňovacím návrhu, tj. písm. i) 1, kde jsem dávala pozměňovací návrh doplnit slovo "úředně" ke slovům "ověřené podpisy účastníků" - "s úředně ověřenými podpisy účastníků".

V prvním návrhu paní poslankyně Noveské nám vypadlo slovo "manžela". Prohlášení matky manžela a tohoto muže.

To jsou čtyři legislativně technické úpravy.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Předpokládám, že paní poslankyně Noveská odevzdá nebo odevzdala zpravodajce svůj návrh. Nyní má slovo pan poslanec Procházka. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vladimír Procházka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych i já učinil jednu legislativně technickou úpravu.

Na str. 32 pod pozměňovacím návrhem H v poslední větě: "Rozsah příspěvků na úhradu společných potřeb rodiny žijící ve společné domácnosti podle § 31 odst. 2" patří "§ 31 odst. 4". Upraví jen na návrh. Materie se věcně týká a odkazuje na odst. 4.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji kolegovi Procházkovi. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy ve třetím čtení? Kolega Květák.

 

Poslanec Tomáš Květák: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, udělám malou gramatickou úpravu věty v bodě J 4). Je to na str. 33. V § 65 odst. 3, který je navržen jako "Podmínka nezletilosti se neuplatní, je-li osvojováno více sourozenců, z nichž někteří jsou zletilí a jiní nezletilí" nahradit pregnantnějším textem "Podmínka nezletilosti se neuplatní, má-li být osvojeno více sourozenců, z nichž někteří již nabyli zletilosti".

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji kolegovi Květákovi. Ještě vidím kolegu Bendu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, že ještě zdržuji, ale dovolím si přednést také několik opravdu drobných legislativních připomínek k usnesení ústavně právního výboru tak, jak průběžně chodily ještě z právnických fakult.

První změna opravdu legislativního charakteru je do § 4 odst. 3 usnesení ústavně právního výboru. Tam je doposud: "Je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen." Navrhuji, aby tam bylo: "Je-li život snoubence přímo ohrožen...," protože ten, kdo chce uzavřít manželství je legislativní zkratka "snoubenec" v § 2.

Stejnou změnu mám do § 4 A odst. 3. Tam je zase: "Je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen..." Mělo by být: "Je-li život snoubence přímo ohrožen..."

Třetí legislativní změna je do § 4 B odst. 3. "...v jehož obvodu se uzavřelo manželství..." by mělo být "...v jehož obvodě bylo manželství uzavřeno". Jedná se o naprosto stejnou dikci. Jenom "se uzavřelo manželství" je česky ošklivé a myslím, že máme právo to ve třetím čtení navrhnout.

Další dvě změny, které bych chtěl navrhnout, vyplývají z návrhů schválených ústavně právním výborem, kde došlo během sjednocování k některým nejednotnostem.

Jedna je v § 24 a) odst. 1 písm. a), kde v případě rozvodu musí být předloženy písemné smlouvy a předpokládá se, že písm. a) upravující práva a povinnosti ke společnému bytu.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP