Pátek 13. února 1998

(pokračuje Benda)

Ale již v úvodních písemných smlouvách, které předpokládáme jako povinnost vzniku manželství - prohlášení o manželství - se nemluví o společném bytu, ale o společném bydlení. Je to § 6, odst. 1 - že zváží-li úpravu budoucích majetkových vztahů uspořádání budoucího bydlení. Myslím si, že by bylo lepší, abychom sjednotili dikci, aby tam nebylo společného bytu, ale společného bydlení. Vyplývá to z návrhu, který byl přednesen na ústavně právním výboru a schválen.

Další změna se týká § 27 odst. 4, kde se navrhuje v odst. 4 doplnit větu: "Vyžaduje-li to zájem dítěte a poměry v rodině, může soud upravit styk dítěte s prarodiči a jeho sourozenci." Navrhuji vypustit slovo "jeho". Slovo "jeho" vypadá, jako by bylo vztahováno k prarodičům. Jedná se jen zase o češtinu.

Poslední změna je k § 83 odst. 1. Citujeme podle § 37 odst. 1 - v závorce je ještě uvedeno "vedle případu střetu zájmů zákonných zástupců a dětí", a přitom v § 37 odst. 1 je singulár - "a dítěte". Doporučuji, aby tady byl také singulár, protože je to citace § 37 odst. 1. Zase se jedná o změnu, která vyplývá z usnesení ústavně právního výboru.

Prosím, aby tyto návrhy byly brány jako legislativně technické připomínky vyplývající ze schváleného usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Bendovi. Táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy k třetímu čtení. Pan poslanec Gjurič. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Andrej Gjurič: Rád bych, aby toto konstatování, které řeknu, bylo v zápise, protože ho velmi cítím. Jak plný byl tento sál u stavebního zákona, a jak málo lidí sedí v tomto sále, když se probírá zákon o rodině.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Přeje si ještě někdo vystoupit v rozpravě? Není tomu tak. Proto rozpravu uzavírám.

Chtěl bych se zeptat nejen kolegyně Rujbrové a Röschové, ale také paní poslankyně Mileny Kolářové, která je rovněž zpravodajkou, zda si přejí na rozpravu reagovat závěrečným slovem.

Paní poslankyně Kolářová nikoliv, paní poslankyně Rujbrová ano. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, chtěla bych na tomto místě poděkovat všem poslancům a poslankyním, zejména členům ústavně právního výboru, ale i těm, kteří se z pléna svými pozměňovacími návrhy pokusili vylepšit současnou právní úpravu.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji vám, paní poslankyně. Zeptám se ještě paní poslankyně Röschové, než nás začne provádět labyrintem pozměňovacích návrhů, zda si přeje závěrečné slovo. Není tomu tak.

Udělám několik věcí, milé kolegyně a vážení kolegové. Za prvé zazvoním v kuloárech, aby sem na základě oprávněné připomínky kolegy Gjuriče přišlo více poslanců, za druhé vás odhlásím, za třetí poprosím, abyste se přihlásili svými registračními kartami a za čtvrté vyzvu paní poslankyni Röschovou jako zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a jako obvykle nám sdělovala stanovisko navrhovatele i stanovisko své. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, avizoval jste, že k této novele je přes třicet stránek pozměňovacích návrhů. Myslím, že to nebude tak zlé. Svůj nejobsáhlejší návrh, respektive návrh ústavně právního výboru, jsem přednášela jako komplexní pozměňovací návrh, o kterém by bylo vhodné hlasovat jako o celku a jako o prvním, a to z těch důvodů, že ostatní poslanci, kteří přednášeli zde pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě, je přednášeli jako pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu ústavně právního výboru.

Měli bychom mít takovýto postup: nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu, který je obsažen v usnesení ústavně právního výboru. Bude-li tento přijat, potom o ostatních pozměňovacích návrzích, které byly předneseny v podrobné rozpravě, neboť byly podány jako pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu. Nakonec hlasovat o legislativně technických pozměňovacích návrzích, které byly předneseny v rozpravě třetího čtení.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Paní poslankyně, podobně jako u předchozího zpravodaje vás poprosím, abyste uvedla i čísla stránek od - do komplexního pozměňovacího návrhu.

 

Poslankyně Anna Röschová: Komplexní pozměňovací návrh, který byl uveden v usnesení ústavně právního výboru, je obsažen v tisku 128/6, str. 2 až do tří čtvrtin strany 29. To je první komplexní pozměňovací návrh.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Nejsou-li námitky proti postupu, který navrhla paní zpravodajkyně, a já žádné námitky nevidím, budeme postupovat podle tohoto návrhu. Znamená to, že nejdříve budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu ve znění usnesení ústavně právního výboru. Samozřejmě jsem nucen vás formálně poprosit o stanovisko jak navrhovatele, tak zpravodajkyně.

 

Poslankyně Anna Röschová: Předkladatelka souhlasí, zpravodaj také souhlasí.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Po této informaci, a věřím, že se kolegové nyní soustředí na hlasování, a nikoliv na vzájemné diskuse, zahajuji hlasování k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 259 byl tento návrh přijat, když ze 154 přítomných bylo 135 pro, jeden proti.

Proto se můžeme plavným skokem přenést na str. 29, takže to nevypadá tak hrozivě jako na počátku. Prosím paní poslankyni Röschovou, aby přešla k pozměňovacím návrhům obsaženým v bodu b), případně v dalším.

 

Poslankyně Anna Röschová: Můžeme se přenést na str. 30. Jako první, který vystoupil s pozměňovacím návrhem v obecné rozpravě, byl pan poslanec Gjurič, který přednesl čtyři pozměňovací návrhy. Měli bychom hlasovat o každém zvlášť. Bylo by to pod písmenem c), str. 30.

První pozměňovací návrh I. Domnívám se, že to máte všichni před sebou, nemusím číst jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Samozřejmě stačí stanovisko navrhovatele a zpravodaje.

 

Poslankyně Anna Röschová: Předkladatelka nedoporučuje, já rovněž nedoporučuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Obě stanoviska jsou nesouhlasná. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh bodu c.1), ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 260 ze 157 přítomných bylo pro 9, proti 116. Návrh nebyl přijat.

Prosím o uvedení bodu c.2).

 

Poslankyně Anna Röschová: Předkladatelka nesouhlasí, já rovněž.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 261 ze 160 přítomných se pro vyslovilo 19, proti 123. Návrh nebyl přijat.

Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Anna Röschová: Pro pana poslance Gjuriče k bodu 3. Mně jako předkladatelce se zdá tato úprava nadbytečná, protože je obsažená v textu. Proto nesouhlasíme.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh? Děkuji. Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 262 ze 161 poslance se pro vyslovilo 7, proti 114. Návrh nebyl přijat.

Prosím o uvedení bodu c.4).

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP