Pátek 13. února 1998

(pokračuje Zeman M.)

Konstatuji, že pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje tisk 236/2. Prosím pana zpravodaje, aby se mnou sledoval bouřlivou a intenzivní rozpravu, do níž se zatím jistě jen omylem nikdo nepřihlásil. Ptám se proto, zda se někdo do rozpravy hlásí z pléna. Kolega Langer.

 

Poslanec Ivan Langer: Pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, v rámci třetího čtení chci stáhnout dva své pozměňovací návrhy, které jsem přednesl v rámci druhého čtení.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Mám silný dojem, že o tomto zpětvzetí musíme nyní hlasovat, protože zpětvzetí je možné jenom ve druhém čtení. Nemá sněmovna námitky, že bychom o stažení těchto dvou návrhů hlasovali společně? Nemá.

Kolegyně a kolegové, nejdříve vás odhlásím a prosím vás, abyste se znovu zaregistrovali. Doufám, že mi odpustíte, když ke hlasování tohoto typu nebudu vyzývat zvoněním další poslance z kuloáru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí se zpětvzetím návrhů kolegy Langra, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 289 se z přítomných 88 poslanců vyslovilo pro 74 a proti byli 2, takže návrh kolegy Langra byl přijat.

Nyní se táži, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Není tomu tak, proto rozpravu uzavírám.

Nyní jako obvykle prosím pana zpravodaje, aby nám navrhl postup při hlasování. Pozměňovacích návrhů - jak se dívám na tisk 236/2 - naštěstí není přehnaně mnoho. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, v průběhu druhého čtení kromě usnesení hospodářského výboru č. 114 byly podány další pozměňovací návrhy, uvedené v tisku 236/2 pod písmeny B a D. Písmeno C bylo staženo. Po dohodě s navrhovatelem zákona a po dohodě s poslanci, kteří podali pozměňovací návrhy v průběhu druhého čtení, navrhuji následující způsob projednávání tisku 236. Pozměňovací návrhy poslanců jsou zčásti pozměňovacími návrhy k usnesení hospodářského výboru a ve zbylé části kolidují s usnesením hospodářského výboru. Proto navrhuji hlasovat nejprve o pozměňovacích návrzích jednotlivých poslanců v pořadí, jak byly podány, a následně hlasovat o usnesení hospodářského výboru s promítnutím schválených poslaneckých pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Jinými slovy navrhujete, abychom nejdříve přešli k bodu B. Je to tak, pane kolego? Ano, děkuji.

Prosím o stanovisko k bodu B 1.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Zpravodaj i předkladatel souhlasí.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Kolegyně a kolegové, prosím vás, pokud se chcete bavit ve sněmovně, jděte do kuloáru, je tam příjemnější prostředí. Tady nás jenom rušíte.

 

Zahajuji hlasování k bodu B 1. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 290 ze 116 přítomných poslanců bylo 90 pro, nikdo proti, takže návrh byl přijat.

Prosím o další návrh včetně stanovisek.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu B 2, kterým je v podstatě legislativně technické zpřesnění znění původního usnesení hospodářského výboru. Přijetím tohoto pozměňovacího návrhu se stávají pozměňovací návrhy A 2 a D 1 nehlasovatelnými. Přesto navrhovatel i zpravodaj souhlasí.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahájil jsem hlasování o bodu B 2. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 291 ze 119 přítomných bylo pro 43, proti 19, ale 57 nehlasovalo, takže návrh nebyl přijat.

Prosím o uvedení dalšího návrhu.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Návrhy pod písmenem C byly staženy, proto o nich hlasovat nebudeme.

Nyní přikročíme k pozměňovacím návrhům předneseným poslancem Václavem Exnerem pod písmenem D. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D 1. Tím, že nebyl přijat pozměňovací návrh B 2, stává se D 1 hlasovatelným, a proto budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D 1, který rozšiřuje definici výrobků i na stavby, což je v rozporu se směrnicí rady. Z toho důvodu navrhovatel nesouhlasí a zpravodaj také nesouhlasí.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro bod D 1, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 292 tento návrh nebyl přijat, když ze 132 poslanců bylo 60 pro a 45 proti.

Přejdeme k bodu D 2.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Bod D 2 jde nad rámec směrnice rady. Pokud by byl bod D 2 přijat, je pozměňovací návrh A 7 nehlasovatelný. Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahájil jsem hlasování k bodu D 2. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 293 ze 137 přítomných bylo 76 pro a 46 proti, takže návrh byl přijat.

Nyní se zřejmě vrátíme k bodu A.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Nyní bychom měli hlasovat o usnesení hospodářského výboru č. 114, které je uvedeno v tisku 236/2 pod písmenem A s promítnutím přijatých poslaneckých návrhů. Přijaty byly tyto pozměňovací návrhy. Za prvé to byl pozměňovací návrh B 1. Proto usnesení hospodářského výboru bylo v bodě A1, § 2, odst. 2 doplněno o text ve znění pozměňovacího návrhu B 1.

Další, který byl přijat, byl pozměňovací návrh D 2, proto je pozměňovací návrh v usnesení hospodářského výboru pod A 7 nehlasovatelný.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Vidím, že se hlásí pan poslanec Vymětal. Prosím, pane kolego.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP