Pátek 13. února 1998

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl požádat, abychom o bodě 4 - usnesení hospodářského výboru - hlasovali zvlášť. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Stanovisko zpravodaje.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Já samozřejmě souhlasím.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Dobře, takže navrhujete nejdříve hlasovat o bodě A 4 a poté o zbývajících bodech, včetně promítnutí schválených pozměňovacích návrhů, tak jak jste je uvedl? Je tomu tak? Ano. Stanovisko předkladatele a zpravodaje k bodu A 4.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Je souhlasné. Jak navrhovatel, tak zpravodaj souhlasí.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji.

Zahájil jsem hlasování k bodu A 4.

Kdo je pro tento bod, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 294 ze 144 přítomných bylo 104 pro, 16 proti. Bod A 4 byl tedy přijat.

Nyní předpokládám, že hlasujeme o zbytku bodu A ve znění promítnutých a  schválených pozměňovacích návrhů. Je tomu tak?

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Ano, je tomu tak. Navrhovatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji.

Zahájil jsem hlasování.

Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 295 byl tento návrh přijat, když ze 146 přítomných 118 bylo pro, 1 byl proti.

Tím jsme, jak pevně doufám, vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Před závěrečným hlasováním pan ministr Kühnl požádal o slovo, které mu uděluji. Děkuji zpravodaji za dosavadní spolupráci. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, já jsem se z důvodů časové úspory vzdal úvodního slova, kde jsem chtěl odůvodnit nesouhlas s některými pozměňovacími návrhy, ale vycházel jsem z toho, že postoj k těmto pozměňovacím návrhům je projednaný a že se dobereme k něčemu, co bude legislativně správná forma.

Já se obávám, že z důvodů, které vidím zejména v malé formalitě, že na jedné straně sněmovny je menší účast než na straně druhé, a velice mě mrzí, že se takto zachází právě s tímto zákonem, jsme se schválením některých pozměňovacích návrhů, s nimž jsem ani já jako navrhovatel, ani zpravodaj nesouhlasili, dobrali k formě zákona, která je také možná, ale bude nepochybně vyžadovat velice brzy novelizaci tohoto zákona, protože některé pozměňovací návrhy, zejména pana poslance Exnera, jsou v rozporu se zněním příslušné směrnice, kterou tímto zákonem implementujeme. Tak to bylo také i na jednání výborů a později odůvodňováno.

Sice si myslím, že zákon z hlediska našeho právního řádu může být přijat a může fungovat i tak, jak byl po pozměňovacích návrzích dopracován, ale znovu upozorňuji - stala se chyba a zákon bude nezbytné velice brzy novelizovat.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane ministře. Samozřejmě konstatuji, že o zákonech rozhoduje Poslanecká sněmovna, a nikoli ministr průmyslu a obchodu. (Potlesk.)

Chcete nám snad doporučit, aby, jako reprezentant vlády, Poslanecká sněmovna nehlasovala pro tento zákon ve znění schválených pozměňovacích návrhů? Na to samozřejmě máte jako zástupce vlády právo, ale na nic jiného.

Prosím, máte ještě slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl: Pane předsedo, nic takového jsem neřekl, pokud si vzpomínám.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Dobře. Takže konstatuji, že nyní můžeme hlasovat, ale ještě předtím se s technickou poznámkou hlásí kolega Grégr.

 

Poslanec Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, já nesouhlasím s vystoupením pana ministra, protože prakticky byl prohlasován.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Faktická poznámka v délce dvou minut je na vystoupení člena vlády, který svým vystoupením otevřel rozpravu. Já ji potom uzavřu.

 

Poslanec Miroslav Grégr: Takže já si myslím, že spíše bylo nekorektní vystoupení pana ministra v tomto směru, protože není to porušení evropské směrnice, pouze nad rámec evropské směrnice, a tato změna reaguje na výrobce, kteří říkají, že ručí za výrobek po celou dobu jeho životnosti. Čili to je negace takovýchto nekorektních prohlášení, je to naprosto v souladu se všemi mezinárodními předpisy. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Kolegové, uzavírám, aby nedošlo k pochybnostem, nyní rozpravu, protože nejlépe se vyjádříme hlasováním.

Prosím vás, abych vám mohl přečíst po dohodě se zpravodajem návrh usnesení, protože konstatuji, že rozhodnutí hlasováním o přijetí nebo nepřijetí tohoto zákona je účinnější než debata o již schválených pozměňovacích návrzích.

Předkládám vám tedy návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadností výrobků, podle sněmovního tisku 236, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Přeje si někdo, abych vás odhlásil? Nepřeje.

Zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí s tímto zákonem, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 296 byl tento návrh zákona přijat, když se pro něj vyslovilo ze 151 přítomných 129, proti nebyl nikdo.

Blahopřeji tedy navrhovateli, děkuji zpravodaji a konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

Dovolte mi nyní, abych přešel před polední přestávkou k bodu

 

84.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 58/1995 Sb.,
o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 273/ - třetí čtení

 

Poprosil bych pana ministra Kühnla, aby setrval ve své lavici, a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Švrček vystřídal předchozího zpravodaje.

Kolegyně a kolegové, jedná se, znovu opakuji, o sněmovní tisk 273, o třetí čtení. Poprosím zpravodaje pana poslance Švrčka, aby jako obvykle se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám.

Protože písemných přihlášek nemám, táži se, kdo se hlásí do rozpravy z místa. Vidím, že je to pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Pane předsedo, dámy a pánové, já se omlouvám za chybu, která se vloudila v průběhu druhého čtení, a navrhuji vám malou opravu, a sice v celém tisku, který shrnuje pozměňovací návrhy, v písm. c) bod 1 nám vypadla slova "výrobce nebo". Celý duch zákona, resp. celý zákon hovoří, a byl to také záměr zákona, rozšířit pojištění a financování vývozu, kromě samotných vývozců, rovněž i na výrobce. Proto se domnívám, že lze ve třetím čtení tuto chybu napravit jako legislativně technickou, a proto vás žádám, abychom v písm. c) v bodu 1 tuto opravu takto přijali.

Tedy za slovo "neschopnosti" doplnit slova "výrobce nebo". Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Švrčkovi. Táži se, zda si ještě někdo přeje v rozpravě projevit. Pan poslanec Vymětal.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP