Pátek 13. února 1998

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedo, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh byl formulován v tisku 273/3 nepřesně a nejasně, možná i mým přičiněním. Byly tam spojeny vládní pozměňovací návrh a můj pozměňovací návrh, proto si jej dovolím formulovat v rámci legislativně technického upřesnění zcela přesně zněním celého § 3 odst. 1. Toto znění vůbec věcně a obsahově nemění můj pozměňovací návrh, který jsem přednesl v podrobné rozpravě ve druhém čtení. Předkládám jej po dohodě s oběma zpravodaji výborů.

Navrhuji, aby § 3 odst. 1 zněl: Podmínkou pojištění vývozních úvěrových rizik, poskytnutí zvýhodněného financování a úhrady úrokových rozdílů je, že podíl hodnoty vývozu vytvořené v České republice bude tvořit nejméně 60 % hodnoty vývozu. Způsob prokázání podílu hodnoty vývozu stanoví Ministerstvo financí právním předpisem. Hodnota vývozu je cena sjednaná mezi vývozcem a dovozcem.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, proto rozpravu uzavírám.

Ptám se, zda si zpravodaj nebo navrhovatel přeje k rozpravě přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Slovo má pan ministr.

 

Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tomto případě bych chtěl především poděkovat za všechny pozměňovací návrhy, které byly předneseny v hospodářském a rozpočtovém výboru, a také za ty, které vzešly z druhého čtení. Obecně mohu říci, že naprostá většina pozměňovacích návrhů směřuje ke zkvalitnění předloženého zákona, je v souladu s celkovou koncepcí, a je proto akceptovatelná.

Jako navrhovatel souhlasím s pozměňovacími návrhy uvedenými v usneseních hospodářského a rozpočtového výboru, s výjimkou vypuštění čl. II, neboť byl ve druhém čtení vznesen pozměňovací návrh článek II ponechat, avšak s jiným textem, který upřesňuje použití názvu institucí. Je to legislativně technická úprava.

Za problematický ovšem považuji nově vznesený pozměňovací návrh pana poslance Švrčka, a to k § 2 g), kterým se požaduje doplnit definici investice v zahraničí, která bude předmětem pojištění rizik, resp. zvýhodněného financování, o slova "souvisí-li s vývozem zboží nebo služeb". Ze zdůvodnění tohoto návrhu je zřejmé, že se jedná o přímé investice v zahraničí. Tento návrh nelze akceptovat, neboť již stávající definice investice v zahraničí je formulována tak, že znamená přímou investici, tj. investici představující vklad do konkrétního podniku v zahraničí, a to ve všech formách, v nichž se může přímá investice vyskytovat. Navrhované doplnění by podle mého názoru současnou definici znejistilo a navíc by bylo v rozporu se stávající systematikou zákona. Doporučuji proto ponechání definice, jak byla odsouhlasena hospodářským i rozpočtovým výborem.

V usnesení obou výborů je v bodě 13 navrhováno vypuštění § 3 odst. 1. Nově vznesený návrh pana poslance Vymětala doporučuje neakceptovat tuto úpravu, ale ponechat v zákoně požadavek na to, že podíl hodnoty vývozu vytvořené v České republice musí vytvořit nejméně 60 % hodnoty vývozu atd., jak to zde pan poslanec Vymětal přednesl. S tímto návrhem nesouhlasím.

Nechci polemizovat s tím, že státní podpora by měla směřovat na podporu těch vývozních kontraktů, které obsahují zboží převážně českého původu. Je to jako princip správné a exportní pojišťovna ho uplatňovala a uplatňuje ve svých všeobecných pojistných podmínkách již od roku 1992, tj. tři roky před nabytím účinnosti původního zákona č. 58/1995. Tento požadavek je rovněž zakotven ve všeobecných obchodních podmínkách Exportní banky. To je také jeden z důvodů, proč se jeví jako nejvhodnější vypustit tento požadavek ze zákona samotného.

Nejdůležitějším argumentem je skutečnost, že od doby platnosti citovaného zákona přijala Česká republika určité závazky, které vyplývají z členství v mezinárodních organizacích a které se staly součástí našeho právního řádu. Ponechání explicitního požadavku v zákoně na podíl domácího zboží není zcela v souladu s těmito přijatými požadavky. Kdybychom ho v zákoně ponechali, vystavíme se velmi přísné kritice na fórech mezinárodních organizací. Kromě toho by se také mohlo výrazně zhoršit naše negociační postavení při projednávání jiných problémů. Tolik k tomuto návrhu pana poslance Vymětala. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministrovi. Ptám si pana zpravodaje, zda si rovněž přeje vystoupit. Není tomu tak.

Nyní prosím pana zpravodaje, aby přesto vystoupil na řečniště a společně se mnou nás všechny ostatní provázel pozměňovacími návrhy, které máte v tisku 273/3.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dámy a pánové, já vám navrhnu následující postup. Před sebou všichni máte tisk 273/3, kde jsou pod body A uvedeny všechny pozměňovací návrhy, které vyplynuly z usnesení hospodářského výboru č. 115. Pod bodem B je konstatování, že rozpočtový výbor přijal své pozměňovací návrhy ve znění usnesení výboru hospodářského, tedy že se jedná o stejné pozměňovací návrhy. Pak jsou uvedeny pozměňovací návrhy pod bodem C, kde jsou tři pozměňovací návrhy mé. Pak bod bodem D, kde je pozměňovací návrh pana poslance Grégra, pod bodem E je pozměňovací návrh pana poslance Vymětala.

Vzhledem k tomu, že padly ještě dva návrhy na legislativně technické úpravy, měli bychom jako prvé odhlasovat přijetí těchto dvou legislativně technických úprav, pak v dalším hlasování ve smyslu přijetí nebo nepřijetí těchto dvou legislativně technických úprav bychom přijali tyto dva body.

Dále, vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy pod bodem A, tedy návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru, mají jistou logickou konstrukci, která je dosti organickým tělesem, bychom rozhodli o pozměňovacích návrzích pod body A 1 až 13. Vzhledem k tomu, že b bodu 13 je pozměňovací návrh jiný, rozhodovali bychom o něm zvlášť. Pak bychom jako o celku mohli rozhodnout o bodech 14 - 45, zvlášť bychom rozhodli o bodu 46, k němuž je také změna pod bodem C. Dále bychom se vyrovnali s ostatními pozměňovacími návrhy v pořadí, které řeknu.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Jsou námitky proti postupu, který nám navrhl zpravodaj? Nejsou. V tomto případě začneme podle vašeho návrhu oněmi legislativně technickými úpravami. Prosím o jejich uvedení a jako obvykle i o stanoviska navrhovatele a zpravodaje.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: První legislativně technickou úpravou byla moje připomínka k bodu C 1 - doplnění slov "výrobce nebo". Já doporučuji, pan ministr také.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahájil jsem hlasování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 297 tento návrh zvítězil, když získal 122 ze 163 poslanců, proti bylo 13.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dalším návrhem byla legislativně technická připomínka pana poslance Vymětala, který upřesnil svůj návrh pod bodem E. Potvrzuji, že v případě přijetí této podmínky bychom se uchránili nebezpečí, že schválíme technickou nepřesnost. Proto se přimlouvám jako zpravodaj za přijetí této připomínky.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahájil jsem hlasování.

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 298 byl tento návrh schválen, když se pro něj vyslovilo ze 164 poslanců 135 a nikdo nebyl proti.

Tím, doufám, máme, pane zpravodaji, legislativně technické připomínky vyčerpány, takže uveďte další návrhy v pořadí, jak jste je oznámil.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP