Pátek 13. února 1998

Poslanec Ivan Langer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v rámci třetího čtení provedl legislativně technickou úpravu svého pozměňovacího návrhu, a to poslední věty, která zněla: "Původní článek II. se označuje jako článek II. odst. 3." Tato věta správně zní: "Původní článek II. se označuje jako článek III."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Langrovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Zdá se, že nikdo, takže rozpravu končím a ptám se, zdali pan Jiří Karas chce vystoupit v závěrečném slovu navrhovatele. Není tomu tak, takže prosím, aby se svých zpravodajských povinností ujal pan poslanec Ivan Langer. V tuto chvíli se ještě musím zeptat, zdali pan poslanec Langer chce využít svého práva zpravodaje a vystoupit v závěru. Není tomu tak. Takže můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel návrhy a před hlasováním podal své stanovisko a stanovisko navrhovatele. Dámy a pánové, prosím vás o klid.

 

Poslanec Ivan Langer: Děkuji vám, pane předsedající. Pozměňující návrhy máme, kolegyně a kolegové, ve sněmovním tisku 291/3. Pod písmenem a) najdete pozměňující návrhy přijaté v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, a to pod body 1, 2 a 3. Následně potom pod písmenem b) můj pozměňující návrh přednesený v rámci druhého čtení upřesněný legislativně technickou úpravou v rámci čtení třetího.

Doporučuji následující postup, nejprve hlasovat o bodu A1 a 2, následně potom o bodu A3, ke kterému bych uvedl, že je v rozporu s pozměňujícím návrhem, který je v materiálu pod bodem b, a oba mužové, kteří před vámi stojí, zástupce navrhovatele a zpravodaj, doporučují, aby byl přijat pozměňující návrh pod písm. A1 s tím, že předkladatel i zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. V této chvíli vás odhlašuji na žádost některých z vás. Požádám o novou registraci. V hlasování pořadové číslo 309 rozhodneme o osudu návrhu, který je označen pod písmenem A s číslicí 1.

Zahájil jsem hlasování. Táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Tento návrh byl přijat, protože se pro něj vyslovilo 109 poslanců, proti byli 3.

 

Poslanec Ivan Langer: Jako druhý k hlasování předkládám pozměňující návrh, který je v tomto sněmovním tisku pod písmenem A číslo 2. Stanoviska zpravodaje i předkladatele jsou totožná a doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 310. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

I tento návrh byl přijat, protože se pro vyslovilo 112 poslanců, proti byli 3.

 

Poslanec Ivan Langer: Nyní máme před sebou hlasování o pozměňujícím návrhu A3 s tím, že opakuji opětovně, že tento pozměňující návrh je v rozporu s návrhem pod písmenem B. Předkladatel i zpravodaj doporučují schválení návrhu pod písmenem B. Tudíž tento návrh A3 nedoporučují ke schválení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahajuji hlasování pořadové číslo 311. Táži se, kdo je pro návrh, který je označen jako A3. Kdo je proti? Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat, protože se pro vyslovilo 5 poslanců a proti 77.

 

Poslanec Ivan Langer: Nyní máme před sebou poslední hlasování o pozměňujícím návrhu, a to o tom, který je veden ve sněmovním tisku pod písmenem B. Zpravodaj i navrhovatel doporučují.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 312. Ptám se, kdo je pro návrh, který je označen písmenem B. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Tento návrh byl přijat, protože se pro něj vyslovilo 115 poslanců, proti bylo 11.

 

Poslanec Ivan Langer: Pane předsedající, vyčerpali jsme všechny pozměňující návrhy a já bych chtěl poprosit, abyste nechal hlasovat o návrhu zákona jako o celku, prosím, že zpravodaj i navrhovatel nebo předkladatel doporučují tento návrh zákona ke schválení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Přednesu návrh na usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon číslo 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 291, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Rozhodneme o tom hlasováním pořadové č. 313, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Tento návrh byl přijat, pro se vyslovilo 138 poslanců, proti 16.

Gratuluji navrhovatelům, panu poslanci Uhdemu a panu poslanci Karasovi. Děkuji panu poslanci Langrovi za jeho zpravodajskou činnost.

Nyní přistoupíme k projednávání bodů

82.
Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 179/ - třetí čtení

a

81.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 226/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení těchto návrhů a prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo ministr vnitra pan Cyril Svoboda, poslanec Dalibor Matulka a zpravodajka ústavně právního výboru a poslankyně Hana Marvanová. Chci vám připomenout, že Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem, aby základem projednávání byl komplexní projednávací návrh ústavně právního výboru. Tento komplexní projednávací návrh a další návrhy, které byly předneseny ve druhém čtení, jsou obsaženy ve sněmovním tisku 179/6 a 226/6, který je společný pro oba návrhy zákonů. Prosím paní zpravodajku Hanu Marvanovou, aby spolu se mnou sledovala rozpravu. Rozpravu v tuto chvíli otevírám. Písemných přihlášek nemám. Hlásí se pan poslanec Matulka k rozpravě.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, my jsme se s panem ministrem dohodli, že bychom nejprve rádi trošičku přednesli jakési závěrečné slovo s komentářem k jednotlivým pozměňovacím návrhům, abychom potom při hlasování už o těch pozměňovacích návrzích do toho nemuseli zasazovat, aby už paní zpravodajka mohla zdárně řídit hlasování ke konci.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP