Pátek 13. února 1998

(pokračuje Matulka)

Pokud jde o variantní návrh na vložení nového paragrafu 187 b) v případě, že by základní návrh poslankyně Kupčové nebyl přijat, pak musím se pozastavit nad zrádností tohoto návrhu. Jednak se velice podivuji nad tím, že tento návrh ve sněmovně přednesla poslankyně Kupčová, když ví, že tento návrh pochází z hlavy jiné kolegyně. Připadá mi to přinejmenším podivné. Ale především chci upozornit na to, že tento návrh se tváří velice ušlechtile, ale ve skutečnosti má jeho přijetí znamenat prakticky totéž jako přijetí pozměňovacího návrhu poslance Lagra či základního návrhu poslankyně Kupčové.

Jde totiž o to, že pachatel trestného činu by na jedné straně nepochybně trestný čin spáchal, nechal by dokonce proběhnout i trestní řízení, s úsměvem na rtech by však v závěru trestního řízení jednoduchým způsobem dosáhl beztrestnosti svého chování a soud tak postavil do tragikomické role Dona Quijota.

Troufám si říci, že uvedený pozměňovací návrh ze všech předložených pozměňovacích návrhů nejzakrytěji a přitom velice ostře směřuje proti smyslu předloženého návrhu zákona. Jsem nakonec přesvědčen, že případné přijetí tohoto návrhu by znamenalo neorganický, a dokonce i po právní stránce velice nepodařený zásah do samotných principů trestního řízení i do pravidel ukládání trestu. Přijetí tohoto návrhu by podle mého názoru dokonce znamenalo i zhoršení právního stavu oproti stavu současnému.

Pokud jde o doprovodná usnesení navržená poslancem Langrem, jsem přesvědčen, že směřují všechna ku prospěchu věci, a doporučuji bez výhrady jejich přijetí.

Dámy a pánové, už vás dlouho nebudu zdržovat. Je jasné, že většinu z vás dnes trápí problémy úplně jiného charakteru, z nichž některé považujete ve srovnání s nyní projednávaným bodem za daleko podstatnější. Snažně vás však prosím, ty, kteří mě posloucháte, abyste se před hlasováním o jednotlivých pozměňovacích návrzích i před závěrečným hlasováním zkusili zamyslet nad cenou vašeho hlasu. Jakákoliv vláda teď je ve hře, jaká bude, je vždy jen vládou dočasnou. Může to být a nemusí. Jakýkoliv parlament tu být může a nemusí, může a nemusí měnit své složení. Drogový problém však tu s námi je už delší dobu a zřejmě ještě delší dobu s námi zůstane. Na každém vašem hlasu dnes záleží, zda vystavíte, nebo nevystavíte své děti i děti svých blízkých vzrůstajícímu drogovému riziku a jak dlouho necháte tyto děti žít kvalitním životem, nebo za kolik let je necháte zemřít.

Dnes činí u nás odhadovaná doba přežití od počátku konzumace cca 15 let. Přitom procento pravděpodobnosti, že náhodný experimentátor s drogami skutečně upadne do drogové závislosti a podlehne jí, je tak vysoké, že nevzít je v rozhodující potaz je snad až morbidní lehkomyslností. A je to stejně neodpovědné jako spoléhat se na to, že přece drogovou záležitost vyléčíme a bude po problému.

Možná si někteří říkáte, že se více vyplatí udělat pro blaho svých dětí co nejvíce v hmotném zabezpečení, v prevenci a v rodičovské výchově a nevystavovat je proboha riziku trestního postihu, pokud by náhodou zkusily to, co dnes jako módu zkouší tolik mladých lidí. Třeba právě v ochraně před tímto rizikem vidíte tu pravou rodičovskou lásku a třeba někteří z vás spoléhají na to, že pokud budete své děti či vnuky náležitě milovat a chránit před zlou státní mocí, potká třeba otázka patnáctiletého přežití jen děti či vnoučata těch druhých, a nikoliv děti či vnoučata vaše. I to je možný a bohužel i v okruhu mých blízkých existující přístup. Já osobně jsem se s takovým přístupem rozešel. Takovou rodičovskou lásku bych považoval za láskou předstíranou a opičí, a proto jsem podal takový návrh, jaký jsem podal.

Jsem hluboce a upřímně přesvědčen, když učiníme to, co je v mém či vládním návrhu navrhováno, neuděláme nic proti našem dětem, jak se nám někteří snaží namluvit, ale právě pro tyto děti, i když to pro některé zprvu trošku trpké zdá se.

Přimlouvám se tedy, dámy a pánové, znovu u vás všech jako u lidí, kteří mají dnes výjimečnou šanci skutečně něco pozitivního vykonat, a to bez rozdílu stranické příslušnosti, abyste velice pečlivě zvážili svůj hlas a abyste jej dali na tu správnou stranu. Děkuji za pochopení, že jsem vás zdržel.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Nyní jsem viděl ruku pana ministra Cyrila Svobody, potom je přihlášena paní poslankyně Jitka Kupčová a pan poslanec Ivan Langer.

 

Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, především chci poděkovat sněmovně za to, že prošla třetím čtením tato vládní předloha novely přestupkového zákona, a doufám, že bude touto sněmovnou schválena. Za předkladatele se vyjádřím k některým pozměňovacím návrhům a sdělím k nim své stanovisko, a prosím, abyste toto stanovisko vzali v úvahu, až budete o tomto návrhu hlasovat.

První moje poznámka se týká souhrnného pozměňovacího návrhu, který byl vypracován ústavně právním výborem. Za předkladatele sděluji, že s tímto návrhem souhlasíme s jedinou drobnou úpravou, která se týká otázky používání omamných a psychotropních látek u osoby mladší 18 let. Tam chceme, aby v § 30 bylo slovo "neoprávněně", protože když tam nebude slovo "neoprávněně", znamenalo by to potom, že by se přestupku dopouštěl i lékař a lékárník, který by umožnil používání psychotropních a omamných látek i osobám mladším 18 let. Ale o tom, myslím, i v naší debatě s paní poslankyní Marvanovou byla shoda.

Druhý pozměňovací návrh, který poutá moji pozornost, je pozměňující návrh, který přednesl pan poslanec Zdeněk Krampera. Tam dávám jenom Poslanecké sněmovně k úvaze, zda zvýšení sankce na 30 tisíc Kč je tu na místě, protože ustanovení, kterého se to dotýká, se dotýká nejenom používání drog, ale i alkoholu nebo jiných omamných látek, a je otázka, zda jenom navýšením sankce na 30 tisíc Kč něco vyřešíme. Ale zde nemáme žádné kategorické stanovisko za vládu, jenom na to upozorňuji a prosím, abyste to vzali v úvahu.

Třetí návrh, ke kterému zaujímám stanovisko, je návrh pana poslance Dalibora Matulky. Za předkladatele sděluji, že s tímto návrhem nesouhlasíme, a to z toho důvodu, že chceme, aby předloha byla vyvážená, tzn., aby tam byl postih jak přestupkový, tak postih trestním zákonem ve vyváženosti, a to, kam směřuje pan poslanec Matulku znamená, že bychom mohli celou tu předlohu, která se týká přestupků, vynechat.

Z opačného pohledu vyjadřuji nesouhlas s tím, co přednesl pan poslanec Ivan Langer. I tady platí moje argumentace: Má-li tato předloha mít smysl, má-li být efektivní, je potřeba, aby tady byla úprava, která se dotýká jak přestupků, tak trestných činů.

Nyní ještě se vyjádřím k návrhům paní poslankyně Jitky Kupčové, kde nesouhlasíme s první částí jejího návrhu, a to opět z podobného důvodu, protože její návrh směřuje k tomu, že by za přestupek bylo považováno držení drogy pro osobní potřebu v jakémkoliv množství, třeba i v množství 3 kg. Takže podobná argumentace - a já nechci tady všechno dlouho opakovat - mě vede k tomu, že vyjadřujeme negativní stanovisko jak k poslankyni Kupčové, tak k poslanci Matulkovi, tak k poslanci Langerovi. Trváme na tom, aby předloha byla vyvážená jak v přestupcích, tak trestných činech.

Jediné, s čím můžeme vyjádřit souhlas, je nové znění § 195. S tím vyjadřujeme souhlas, jak to navrhl ústavně právní výbor.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP