Pátek 13. února 1998

(pokračuje C. Svoboda)

U paní poslankyně Jitky Kupčové souhlasíme se změnou § 187 b). To jsou drobné mé poznámky k pozměňovacím návrhům.

Nyní se chci vyjádřit ještě k závěrečnému doprovodnému usnesení. Tam se vyjadřuji jen k bodu III a prosím, aby to Poslanecká sněmovna znovu zvážila. Já totiž nevím, co to je zákonné opatření vedoucí ke zvrácení nepříznivého vývoje v oblasti zákonných drog. Myslím, že byste měli pečlivě zvážit, zda III je na místě. Já za vládu navrhuji, aby III v tomto usnesení nebyla. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru vnitra Cyrilu Svobodovi. Nyní vystoupí paní poslankyně Jitka Kupčová, připraví se pan poslanec Ivan Langer.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ve smyslu § 95 odst. 2 zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, navrhuji opravu legislativně technické chyby ve svém pozměňovacím návrhu uvedeném v tisku 179/6 a 226/6 pod písmenem I, a to v navrhovaném § 187 b) v první větě v závorce má být správně § 187 a), a ne § 187, jak je nesprávně uvedeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Kupčové. Hovořit bude pan poslanec Ivan Langer.

 

Poslanec Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, s lítostí nemohu zneužít svého postavení v rámci třetího čtení, a tak mohu jen požádat o provedení legislativně technické opravy v návrhu usnesení, které jsem předkládal, a to v usnesení I, bod 3, kde onen experiment Pro-V se nepíše s W, nýbrž s V jednoduchým. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. To byla poslední přihláška do rozpravy ve třetím čtení, takže rozpravu končím. Rozumím tomu, že pan poslanec Matulka i pan ministr to, co chtěli v závěrečném slově říci, řekli v rámci rozpravy ke třetímu čtení. Je tomu tak? Zřejmě ano. Takže nyní prosím paní poslankyni Hanu Marvanovou a případně další zpravodaje, kterými jsou Ivan Langer a Pavel Severa, pokud chtějí vystoupit, tak prosím.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ráda bych uvedla, že v rozpravě ve druhém čtení i s upřesněními ve třetím čtení byl předložen jednak komplexní pozměňovací návrh ústavně právního výboru a potom byly k pozměňovacímu návrhu ústavně právního výboru předneseny jednotlivými poslanci ...

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím vás o klid. Schyluje se k hlasování a bude užitečné, když budeme vědět, o čem budeme hlasovat.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Jak už jsem říkala, v rozpravě kromě pozměňovacího návrhu ústavně právního výboru byly jednotlivými poslanci předloženy pozměňovací návrhy k tomuto pozměňovacímu návrhu komplexnímu.

Vzhledem ke zjednodušení hlasování bych navrhovala tento postup hlasování o tomto návrhu. Navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru, zároveň to nevyloučí hlasování o dalších pozměňovacích návrzích, a potom abychom o těch pozměňovacích návrzích hlasovali v pořadí, jak byly podány, a to s jedinou výjimkou - o pozměňovacím návrhu týkajícím se účinnosti zákona bychom hlasovali až na závěr, protože to souvisí se zněním, které bude nakonec přijato.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Promiňte, paní kolegyně. Dámy a pánové. Ještě jednou vás prosím, abyste věnovali tomu, co paní zpravodajka říká, náležitou pozornost. Jedná se o proceduru, jakou nás paní zpravodajka provede hlasováním o pozměňovacích návrzích, a to není věc ledajaká. Takže prosím všechny ty, kteří nemají zájem o projednávání této normy, aby opustili sněmovnu.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Popsala jsem mnou navrženou proceduru a ráda bych se dotázala, pokud nebude nesouhlas s touto procedurou, myslím, že bychom podle mého návrhu mohli postupovat a hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Paní poslankyně Rujbrová se hlásí.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Chápu, že by nám společné hlasování o návrhu, tak jak je ve znění ústavně právního výboru, ušetřilo čas, ale přesto bych prosila, aby bylo hlasováno po jednotlivých bodech.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tuto záležitost to poněkud zkomplikuje, pokud tomu dobře rozumím, protože k jednotlivým bodům pak jsou pozměňovací návrhy a tím by to, co navrhla paní zpravodajka, v podstatě přišlo vniveč.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Já mám připraveny samozřejmě dvě verze hlasování, ale hlasování po jednotlivých bodech, kdy některé pozměňovací návrhy jsou základní, jiné pozměňovací návrhy jsou podmíněné a jsou závislé na přijetí pozměňovacích návrhů u jiných paragrafů, by bylo tak složité, že by bylo dosti nepřehledné, o čem se věcně v jednotlivých pozměňovacích návrzích vlastně rozhoduje. Proto jsem po konzultaci s legislativou navrhla tento postup, který je jednodušší a zároveň nevyloučí hlasování o všech pozměňovacích návrzích přednesených v podrobné rozpravě. Navrhuji, pokud byla vznesena námitka, aby o tom mnou navrženém postupu se hlasovalo, jestli s ním sněmovna souhlasí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně Rujbrová zřejmě trvá na svém, takže se nejedná o spontánní souhlas sněmovny a o návrhu paní zpravodajky rozhodneme hlasováním.

V tuto chvíli vás odhlásím, dámy a pánové, a poprosím o novou registraci. V hlasování, které bychom mohli nazvat Ludolfovo, protože má číslo 314, rozhodneme o tom, kdo souhlasí s procedurou, jak navrhla paní poslankyně Hana Marvanová. Zahájil jsem toto hlasování.

Táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat, protože se pro něj vyslovilo 93 poslanců, proti bylo 10, takže budeme postupovat tak, jak navrhla paní poslankyně Marvanová.

V hlasování 315 rozhodneme, zdali přijmeme jako základ pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru pod písmenem A. Je tomu tak? Zahájil jsem hlasování.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Tento návrh byl přijat, protože se pro vyslovilo 125 poslanců, proti bylo 6. Pokračujte, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Hana Marvanová: V předloženém materiálu, kde máte souhrn pozměňovacích návrhů, na straně 7 bod B, pozměňovací návrhy z usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Ty jsou nehlasovatelné, ale stejné téma je obsaženo v pozměňovacím návrhu pana poslance Severy pod bodem F, čili se k tomu ještě dostaneme.

Dále přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Krampery na straně 8 písmeno C. Já jako zpravodaj nesouhlasím, pan ministr ponechal na úvaze sněmovně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 316. Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Krampery. Kdo je proti? Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat. Pro se vyslovilo 29 poslanců, proti 87. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Další tři návrhy přednesl pan poslanec Orel. Jsou uvedeny na straně 8 pod písmenem D. První návrh - vypustit bod 6 čl. 1 usnesení ÚPV. Pan ministr doporučuje, já rovněž doporučuji.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP