Pátek 13. února 1998

Poslankyně Hana Marvanová: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Nyní bychom mohli hlasovat o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já souhlasím. Žádné problémy nejsou? Dovolím si přednést návrh následujícího usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 179, a s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 226.

Než dám hlasovat, dám samozřejmě slovo navrhovateli, který chce něco upřesnit.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedající, paní zpravodajka řekla jednu nepřesnost, která má vážný důsledek.

Když si vezmete můj pozměňovací návrh na str. 9, je to pod bodem 4 nahoře, paní zpravodajka řekla, že vzhledem k tomu, že nebyl můj předchozí návrh přijat, tak tento návrh je nehlasovatelný. Není to pravda. To je samostatně stojící návrh, který s tím nemá souvislost, mělo o něm být tudíž hlasováno, a nebylo o něm hlasováno. Velmi stojím o to, aby se o něm hlasovalo, a to kladně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme za toto upozornění, prosím o vyjádření paní zpravodajku.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Já se velmi omlouvám panu poslanci Matulkovi. Skutečně je to tak. Na str. 9 je pokračování jeho návrhu pod písmenem E, je tam bod 4, v němž je uvedena změna v § 168 odst. 1 trestního zákona.

Jen podotýkám, že vzhledem k tomu, že byl přijat návrh pana poslance Orla, a to tam uvádí pan poslanec Matulka, se z navrženého textu na konci věty vypouštějí slova "188 A". Takže prosím, abychom hlasovali ještě o tomto návrhu. Pan ministr nesouhlasí, já rovněž nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je zřejmé, o čem rozhodneme v hlasování pořadové č. 328, které jsem zahájil?

Kdo je pro tento návrh pana poslance Dalibora Matulky? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 62, proti 67 poslanců.

Nyní tedy budeme hlasovat o usnesení, které jsem před chviličkou přečetl, tzn. závěrečná formulace, doufám, že nebudete trvat na tom, abych to četl ještě jednou, protože je zřejmé, o čem budu dávat hlasovat. Je tomu tak.

Zahájil jsem hlasování pořadové č. 329.

Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 118, proti 25.

Konstatuji, že jsme skončili projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Ráda bych sdělila, že tím jsme neskončili hlasování v rámci tohoto bodu. Jsou tu ještě dvě věci, o kterých bychom měli hlasovat. V rozpravě přednesl pan poslanec Langer návrh doprovodného usnesení, které máte uvedeno v příslušném tisku na str. 13. Ráda bych ještě upozornila, že se musíme vyrovnat s tím, že zároveň jsme projednávali poslanecký návrh pana poslance Matulky. On jej může vzít zpět jen do skončení druhého čtení, takže i o zpětvzetí druhého návrhu by měla sněmovna hlasovat.

Nejdříve bychom měli hlasovat o návrhu doprovodného usnesení předneseném panem poslancem Langrem, které má tři body. Pokud bude přání, tak je možno hlasovat o bodech jednotlivě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Já s tím souhlasím. Pan Dalibor Matulka mě upozorňoval na to, že v usnesení, které jsem přednesl, jsme hlasovali o dvou věcech současně. Hlasovali jsme o trestním zákoně a o zákoně o přestupcích. Nicméně, my nehlasujeme o zákonech. My jsme přijali usnesení, že vyslovujeme souhlas s těmito návrhy. To je něco jiného, podle mého soudu, než kdybychom se snažili do jednoho zákona vtělit dvě různé normy. My jsme přijali usnesení, kde vyslovujeme souhlas s tím, i s tím, a to si myslím, že můžeme udělat. Předpokládám, že s tím souhlasíte. Děkuji vám.

Nyní se budeme věnovat usnesení a já se paní zpravodajce omlouvám, protože jsem nedával příliš pozor, protože jsme vedli učenou diskusi s panem poslancem Matulkou, ale přesto vím, že v tuto chvíli musím otevřít rozpravu, takže ji otevírám, bývá to zvykem. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím.

Teď bych vás prosil, abyste nám řekla, jak budeme hlasovat, protože jsem zaregistroval, že vzešel návrh, že o bodu III bychom měli hlasovat odděleně.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Já myslím, že bude nejlepší hlasovat o bodech odděleně. K prvním dvěma bodům sdělím stanovisko - pan ministr souhlasí, s třetím bodem nesouhlasí, já za sebe říkám - je to na úvaze sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Takže po jednotlivých bodech I, II, III. Je tomu tak?

Rozhodneme v hlasování pořadové č. 330.

Kdo souhlasí s návrhem doprovodného usnesení Ivana Langra pod bodem I? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Tento návrh byl přijat, protože se pro něj vyslovilo 90 poslanců, proti 6.

Nyní budeme hlasovat o II.

V hlasování 331, které jsem zahájil, se vás táži, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo výsledkem pro 83, proti 4, návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o návrhu, který je označen pod III.

Zahájil jsem hlasování pořadové č. 332 a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat, protože se pro něj vyslovilo 69 poslanců, proti 19, ale potřebného kvora 77 hlasů dosaženo nebylo.

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu. Dám slovo ještě panu ministru Cyrilu Svobodovi, ale už teď mi dovolte, abych poděkoval panu poslanci Matulkovi a paní zpravodajce Haně Marvanové a dalším zpravodajům, kteří se podíleli na projednání tohoto nesmírně složitého bodu.

Slovo má pan ministr vnitra Cyril Svoboda.

 

Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda: Pane předsedající, vážená sněmovno, já chci také poděkovat jménem vlády za všechno, co jste pro přijetí tohoto návrhu udělali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme.

Nyní se budeme věnovat dalšímu bodu, a tím je

 

86.
Návrh poslanců Karla Macha a Jaroslava Palase na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 200/ - třetí čtení

 

Je to sněmovní tisk 200, jedná se opět o třetí čtení. Toto třetí čtení zahajuji. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec Palas. Pan poslanec Matulka si příliš neodpočal, protože ho žádám, aby opět přišel ke stolku zpravodajů, tentokrát jako zpravodaj ústavně právního výboru.

Pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 200/4. K tomu ještě připomínám, že Poslanecká sněmovna souhlasila s návrhem zpravodaje Matulky, aby usnesení ústavně právního výboru bylo základem pro projednávání návrhu zákona ve druhém čtení.

Myslím, že mohu v tuto chvíli otevřít rozpravu a zároveň mohu říci, že nevidím nikoho přihlášeného, takže rozpravu končím. Ptám se, zdali chce za navrhovatele vystoupit pan poslanec Palas. Nechce.

Zpravodajové ústavně právního výboru, případně zemědělského výboru, pan poslanec Kováčik, jestli chce vystoupit, dám mu slovo. Ne. Děkuji. Prosím pana poslance Dalibora Matulku, aby se ujal slova. Ostatní prosím o klid.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP