Pátek 13. února 1998

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, tentokrát by to mělo být stručnější a kratší.

V rozpravě bylo některými řečníky ve druhém čtení naznačeno, že odpor vůči projednávanému návrhu novely trestního zákona mají především proto, že dosud nejsou podle jejich představy upraveny některé jiné právní vztahy související se změnou vztahů vlastnických. Jako zpravodaj musím konstatovat, že tato námitka sice může být relevantní, ale nikoli v rámci projednávané věci. Právní vztahy v oblasti rybářského a mysliveckého práva nemůže meritorně řešit oblast práva trestního. Trestní právo včetně zákona o přestupcích je v právním řádu proto, aby reagovalo na porušování existujících práv a povinností i z jiných oblastí práva, nikoli aby je samo řešilo.

Mají-li tedy někteří členové zákonodárného sboru pocit, že v té či oné oblasti práva je zapotřebí učinit změnu, od toho právě jsou členy zákonodárného sboru, aby takovou změnu navrhli a v parlamentu prosadili. V každém případě však je úkolem zákonodárného sboru dbát na úroveň a dodržování zákonnosti. A nyní projednávaný návrh novely trestního zákona tento úkol dle mého názoru velice dobře plní.

Nyní k jednotlivým pozměňovacím návrhům. V prvé řadě komplexní návrh ústavně právního výboru označený pod písm. A - a shodly se na něm ústavně právní a zemědělský výbor a stal se základem pro jednání sněmovny ve druhém čtení. Doporučuji hlasovat o přijetí tohoto návrhu jako o prvním s tím, že přijetí tohoto návrhu nebudeme považovat za odsouhlasení definitivního znění, ale budeme v dalších hlasováních rozhodovat o zakomponování dalších pozměňovacích návrhů. Koneckonců takto postupujeme dnes celý den a klape to.

Dále - pokud jde o můj návrh uvedený pod písmenem C na doplnění slova "nebo" na konec textu písm. C v odst. 2. Ačkoliv by se mohlo zdát, že hlasování je zbytečné a že jde toliko o legislativní úpravu, domnívám se, že hlasování je bohužel nutné, protože jde skutečně o změnu obsahu. Velmi naléhavě vás prosím o podporu tohoto návrhu, protože případné nepřijetí by znamenalo, že k uplatnění přísnější trestní sazby by se vyžadovalo splnění veškerých podmínek uvedených v odst. 2, což pochopitelně není záměrem ani navrhovatele, ani ústavně právního výboru.

Jde tedy o odstranění neúmyslné chyby, která se při projednávání v ústavně právním výboru do textu vloudila.

Za další - pokud jde o pozměňovací návrh poslance Orla pod písm. C, jednak tento pozměňovací návrh vhodnějším způsobem uspořádává text druhého odstavce, jednak doplňuje pod režim přísnější trestní sazby recidivu skutku. Obdobná úprava je obsažená v dosud platném znění trestního zákona. Domnívám se, že k jejímu vynechání v navrhované novele došlo nikoliv úmyslně, ale spíše nedopatřením jak u navrhovatelů, tak i při projednávání ve výborech. Proto tento návrh doporučuji přijmout s tím, že podotýkám, že můj předchozí návrh, aby tam bylo i slovo "nebo", by se musel vztáhnout pochopitelně i k textu, který navrhuje pan kolega Orel. Jinak by to byl podobný lapsus, jak jsem o něm mluvil před chvílí.

Pokud jde o pozměňovací návrh pana poslance Bendy uvedený pod písmenem E - je to návrh na doplnění peněžitého trestu do výčtu možných trestů v odst. 1 - mám k němu po delší namáhavé úvaze doporučující stanovisko.

Domnívám se, pane předsedající, že bychom mohli postupovat, pokud by nebyla nějaká námitka ze sněmovny, mnou naznačeným postupem, to znamená nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru, posléze o jednotlivých pozměňovacích návrzích, které směřovaly k textu ústavně právního výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pane poslanče, v zásadě souhlasím, pouze podotýkám, že jsme hlasováním rozhodli o tom, že návrh ústavně právního výboru se stane základem jednání sněmovny na rozdíl od minulého případu, kdy jsme o tom rozhodli až v průběhu třetího čtení. Jak to mám poznamenáno, Poslanecká sněmovna souhlasila - jinak než hlasováním si to neumím představit - s návrhem zpravodaje Matulky, aby usnesení ústavně právního výboru bylo základem pro projednání návrhu zákona ve druhém čtení.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dobře, pane předsedající, já tento návrh rád takto budu modifikovat, pokud povede k dosažení téhož účelu a zpřesnění věci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já bych doporučoval, jak jsem si vyposlechl váš komentář k návrhům, pokud by sněmovna nic nenamítala, abychom prvně rozhodli o návrhu pana poslance Orla, potom o vašem návrhu.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Jako zpravodaj musím říci, že mi to nevadí, možná je to dokonce racionálnější postup. Čili proč ne.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže v první fázi budeme hlasovat o návrhu, který je uveden pod písm. D. Je to návrh pana poslance Orla.

Protože došlo k určitému přesunu poslanců, prosím vás, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedající, já bych si dovolil navrhnout, pokud by sněmovna k tomu neměla zásadnějších námitek, předpokládám, že pan poslanec Orel jako navrhovatel s tím bude souhlasit, že bychom hlasovali o znění písmene B, jak navrhl poslanec Orel, už rovnou s doplněním slova "nebo". Pokud by bylo možno chápat toto jako zpřesnění jeho návrhu, bylo by to zjednodušení další procedury.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Orel.

 

Poslanec Jaroslav Orel: Vážený pane předsedající, i když pan zpravodaj Matulka návrh vznášel ve vztahu k usnesení ústavně právního výboru, samozřejmě jsem to chápal věcně, že se nutně musí vztahovat i k mému návrhu. Nepochybně tam věcně patří.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozumím tomu, že jste se shodli na tom, že je to upřesnění pozměňovacího návrhu poslance Orla. Nejsou-li námitky, dám hlasovat v tuto chvíli o návrhu poslance Orla, který je uveden pod písmenem D.

 

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Tento návrh byl přijat, protože se pro něj vyslovilo 78 poslanců, proti bylo 13, a to v hlasování č. 333.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedající, tím jsme si opravdu velmi zjednodušili situaci, protože tím pádem můj návrh pod písmenem B ztrácí význam. Stejně tak je mimo hru pozměňovací návrh ústavně právního výboru.

Ve hře nám tudíž zůstává čtvrtý návrh, to je návrh poslance Marka Bendy, ke kterému už jsem řekl doporučující stanovisko. I navrhovatelé mají doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 334.

Kdo je pro návrh poslance Marka Bendy, který je uveden pod písmenem E? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Návrh poslance Marka Bendy byl přijat. Pro se vyslovilo 106, proti byl 1.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Tím jsme vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy, protože žádné jiné návrhy nebyly. Pane předsedající, je možno hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přednesu návrh na usnesení.

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Karla Macha a Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 200, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 335.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Tento návrh byl přijat. Pro se vyslovilo 95, proti 32 poslanců. Mohu konstatovat, že děkuji navrhovatelům panu poslanci Palasovi a Machovi a zpravodaji panu poslanci Matulkovi.

Dámy a pánové, nyní bychom měli pokračovat v přerušeném jednání bodu, který nese číslo

 

22.
Vládní návrh zákona o zdravotní péči
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 333/ - prvé čtení

 

Chci se zeptat, zda je někomu známo, zda paní ministryně Zuzana Roithová má informaci o tom, že by se mělo pokračovat v projednávání tohoto návrhu. Pan poslanec Vojtěch Filip se hlásí.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, paní a pánové, mám jiný návrh, než který byl předložen. Myslím si, že by bylo vhodné, abychom se domluvili, jak naložit s pokračováním této schůze.

Využiji tedy svého práva předsedy klubu a navrhuji, abychom schůzi přerušili až do 24. února, protože jsme si už vydiskutovali při jiných příležitostech, že poslanecký týden je pro to, abychom pracovali ve svých volebních obvodech, takže proto navrhuji přerušení konání schůze až do 24. února do 14.00 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je to procedurální návrh. Dám o něm hlasovat, a to ve 14.52 hodin.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP