Pátek 13. února 1998

(pokračuje Roithová)

Několikaleté odkládání tohoto zákona vytvořilo problém legalizace dnes již zčásti fungujících pravidel a na přijetí některých pravidel zdravotnická veřejnost, a tím i pacienti skutečně již několik let čekají. Návrh zákona je skutečně určitým návrhem kodexu, na který mají navazovat ostatní zákonné úpravy ve zdravotnictví, a v nich celá řada zde uvedených oblastí bude moci být rozpracována. Např. je zřejmé i s ohledem na úmluvu, že bude potřeba vydat zákon o zacházení s lidskými orgány, ale i jiné další celé zákony.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si vás požádat o to, abyste propustili tento zákon do druhého čtení proto, aby všechny tyto otázky mohly být prodiskutovávány na jednotlivých výborech a mohla tato práce konečně začít. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní ministryni, prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, v rozpravě padala řada návrhů. První návrh podala paní poslankyně Fischerová. Byl to návrh na zamítnutí. Domnívám se, že je možno o tomto návrhu hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, odhlásím vás a poprosím o novou přihlášku. Hlasovat budeme v 15.02 hod.

V hlasování pořadové číslo 336 rozhodneme o návrhu na zamítnutí.

Zahájil jsem toto hlasování, táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem pro 84, proti 62.

Musím konstatovat, že již první návrh, o kterém bylo třeba hlasovat, byl přijat.

Hlasování o dalších návrzích ztrácí na ceně. Paní ministryni děkuji za to, že přišla.

 

Poslanec Josef Janeček: Pan poslanec Špidla podával podmínečný návrh. V případě, že návrh bude zamítnut, dal návrh na usnesení. Měli bychom hlasovat o návrhu usnesení pana poslance Špidly. Prosím, zda by mi mohl dodat usnesení písemně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane zpravodaji, přečtěte usnesení.

 

Poslanec Josef Janeček: Pokusím se parafrázovat.

Sněmovna žádá vládu České republiky o to, aby při zpracování zákona o zdravotní péči sladila jeho znění s evropskou Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a biomedicíny. Citace Úmluva o lidských právech a o biomedicíně Rady Evropy č. 164.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O tomto návrhu budeme hlasovat poté, co otevřeme rozpravu. Hlásí se paní ministryně.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Zuzana Roithová: Vnímám jako velmi legitimní tento požadavek, a to s ohledem na to, že Ministerstvo zdravotnictví hodlá úmluvu podepsat v nejbližší době.

Chtěla bych ale říci, že jsme provedli analýzu kompatibility tohoto zákona s úmluvou. Ukazuje se, že tento zákon není v rozporu s úmluvou, pouze některá ustanovení úmluvy v něm nejsou deklarována. Rozsah toho, co úmluva vyžaduje, popsat v našem zdravotnictví si podle mého názoru i mých spolupracovníků, vyžádá samostatný zákon o lidských orgánech.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se paní poslankyně Eva Fischerová.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si několika slovy oponovat tomu, co zde řekla paní ministryně.

Legislativní rámec pro transplantační medicínu je jedna věc a korelace s Úmluvou...

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslankyně Eva Fischerová: .... o lidských právech a biomedicíně je druhá věc. Chápu, že korelace v právní normě, která je předložena, nemusela být možná tak vyčerpávající, protože zatím není dořešena otázka ratifikací.

Dovolte mi několika slovy faktické sdělení: V rozporu s touto úmluvou, za předpokladu, že bude ratifikována, je článek 9, 12, 13, 14, 18 a článek 22. Tyto články pojednávají o předpovídajících genetických testech zásahů do lidského genomu, zákazu volby pohlaví, výzkumu na plodech in vitro, disponování s odstraněnou částí lidského těla atd. Nemůžeme hovořit o tom v tom smyslu, jak zde zaznělo z úst paní ministryně. To bychom hovořili o dvou různých věcech.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Další přihlášky nejsou. Rozpravu končím. Pokusím se ve spolupráci s panem poslancem Janečkem znovu oživit návrh usnesení pana poslance Špidly.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby při předložení nového zákona sladila jeho znění s evropskou Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a biomedicíny.

Z prezidiálky mám tady citace Úmluva o lidských právech a biomedicíně Rady Evropy č. 164, což se přiznám, že nevím, zda má být součástí usnesení, či ne. Co myslí pan zpravodaj?

 

Poslanec Josef Janeček: Domnívám se, že je to název úmluvy. Mělo by to být součástí usnesení, aby bylo nesporné, o co se jedná. Osobně návrh takového usnesení podporuji. Zvláště jestliže ministerstvo samo řeklo, že hodlá tuto úmluvu ratifikovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nic nebrání tomu, abychom dali o tomto usnesení hlasovat.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 337. Kdo je pro? Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 77, proti 36. Potřebného kvora bylo dosaženo, usnesení bylo přijato.

Tím jsme skončili projednávání tohoto bodu.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP