Pátek 27. února 1998

 

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

27. února 1998 v 9.00 hodin

 

Přítomno: 170 poslanců

 

 

(Schůze opět zahájena v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji přerušenou 20. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás srdečně vítám a děkuji vám, že jste se dostavili do práce.

Prosím, abyste se přihlásili hlasovacími kartami, abychom zjistili, zda jsme vůbec usnášeníschopní, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Není zde takového.

Podle rozhodnutí sněmovny, které jsme včera přijali, projednáme dnes nejdříve zprávu paní ministryně zdravotnictví o stavu transformace zdravotnictví a potom se budeme zabývat body číslo 29, 32, 40 a dalšími podle schváleného pořadí.

Otevírám tedy bod

 

105.
Zpráva ministryně zdravotnictví ČR o stavu transformace zdravotnictví

 

Prosím paní ministryni zdravotnictví, aby se ujala slova. Ostatní kolegy prosím o klid. Prosím kolegy vlevo vzadu. Prosím, pane kolego, vy jste jistě gentleman a jistě s napětím vyslechnete zprávu paní ministryně.

Paní ministryně, ujměte se, prosím, slova.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Zuzana Roithová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Dovolte mi úvodem říci genezi materiálu, který je podkladem mého dnešního vystoupení.

Poslanecká sněmovna uložila vládě zpracovat aktualizaci nebo řekněme vyhodnocení restrukturalizace lůžkového fondu. Tento materiál předkládám ve vládě ve středu příští týden, resp. příští týden ve středu budeme tento materiál vládou projednáván. Následně, bude-li vládou přijat, bude tento materiál poskytnut Poslanecké sněmovně, a doporučuji proto, abychom na příštím zasedání Poslanecké sněmovny, pokud sami uvážíte, se případně znovu k tomuto materiálu vrátili.

Vzhledem k tomu, že jste zařadili na dnešní jednání stejné téma, dovolím si vám část informací obsažených v tomto strukturovaném a poměrně rozsáhlém materiálu teď přednést.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte, paní ministryně. Znovu prosím o klid. Je téměř neuvěřitelné, jak tak málo poslanců dokáže dělat tak velký randál. Prosím znovu o klid. Paní ministryně, prosím pokračujte.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Zuzana Roithová: Rozvoj medicínských technologií způsobil, že jsme schopni diagnostikovat a léčit nemoci rychleji a účinněji, současně ale za výrazně vyšší cenu. Postupně klesá potřeba lůžek pro zajištění akutní nemocniční péče a současně narůstá finanční náročnost jejich provozování. Nemocniční péče poskytovaná na lůžkách dnes stojí sice jen 25 % prostředků vynakládaných ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, tj. cca 24 mld. Kč, vlastní náklady jsou ale vyšší než jejich krytí ročně cca o 2 až 3 mld. Kč a způsobují vnitřní i vnější zadluženost nemocnic.

V materiálech, které jsem si dovolila pro vás připravit a které máte na stole, máte i graf, který dokladuje tuto zajímavou statistiku.

Postupný reálný pokles zdrojů dostupných pro relativně hustou síť nemocnic v naší republice snižuje reálné finanční možnosti plošně udržovat ve funkci veškerou technologii, natožpak nemocniční péči rozvíjet. Zkracování doby pobytu v nemocnici, přesun řady zákroků a operací do ambulantních provozů v rámci nemocnic i mimo ně a na druhou stranu zvýšená potřeba kapacit pro doléčování některých stavů v jiném léčebném režimu, převážně rehabilitačním, vyžaduje optimalizaci sítě lůžkových zařízení. Jedná se o péči dlouhodobou, která je účinnější pro některá onemocnění nebo jejich určitá stadia než péče akutní, a to za předpokladu zvýšení odborné úrovně této dlouhodobé neboli následné péče a rozšíření jejího spektra v nezbytné návaznosti na dostatečnou síť lůžek sociální péče.

Restrukturalizace na základě výběrových řízení, kromě prosté redukce cca 10 - 11 tisíc lůžek, má za cíl zvýšit počet lůžek pro následnou doléčovací péči také cca o 10 - 11 tisíc lůžek transformací stávajících vybraných kapacit pro akutní péči.

Transformace se týká nejen těchto kapacit, ale také přesunů počtu lůžek mezi jednotlivými obory, hlavními i specializovanými. Určitá koncentrace kvalifikovaného personálu a náročné medicínské techniky je nezbytná jak v zájmu efektivní diagnostiky a léčby na úrovni konce druhého tisíciletí, tak z důvodů finančních. Dostatečná efektivita i kvalita jednotlivých diagnostických a léčebných postupů je možná pouze tam, kde je prováděn dostatečný počet výkonů. Při správné indikaci závisí tento počet na velikosti spádového území.

Cílem restrukturalizace lůžkového fondu je nalezení kompromisu mezi mírou kvality a mírou dostupnosti.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte opět, paní ministryně. Kolegyně, které diskutujete u pravých vchodových dveří otevřete je, přitlačte a odejděte do kuloárů prosím, rušíte nás.

Paní ministryně, prosím pokračujte.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Zuzana Roithová: Kromě určité velikosti spádového území a určitého počtu lůžek je zásadní také dostatečné spektrum medicínských odborností. Medicína se v posledních desetiletích stala oborem multidisciplinárním a vynucuje si zajištění podmínek pro koordinaci péče jednotlivých medicínských oborů jak v diagnostice, tak léčení.

Taková spolupráce není realizovatelná ve všech stávajících 212 nemocnicích na území České republiky. Nebylo by to možné ani v případě, kdybychom takovou péči uměli zaplatit, protože tato země má pouze 10 milionů obyvatel a tomu úměrný počet pacientů, pro které je třeba zajistit organizovaně péči o dostupnou a kvalitní, odpovídající aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Cílem je vytvoření řidšího, ale po všech stránkách efektivnějšího systému zajišťování akutní nemocniční péče současně s posílením nemocniční péče následné a zlepšením péče ambulantní. Mnozí nemocní mohou být stejně účinně a pro ně pohodlněji léčeni doma při dobré organizaci ambulantní péče, včetně domácí ošetřovatelské péče. Nejde o principiálně nový přístup, ani jenom o náš problém, tento proces spontánně probíhá od 70. let u nás i jinde v Evropě.

V posledních letech se ukazuje medicínská i ekonomická potřeba tento proces podstatně urychlit řízeným způsobem. V letech 1975 až 1989 se zvýšil počet lůžek o 4000, ale v době od 1.1.1990 do 30.6.1997 ubylo přes 26 tisíc lůžek. Proces této spontánní restrukturalizace lůžek, který probíhá dosud, má být nahrazen řízeným procesem restrukturalizace, který má fázi přípravnou - tím jsou právě probíhající výběrová řízení - a fázi realizační od června, srpna 1998 do prosince roku 2000. Výsledkem by mělo být, jak už jsem řekla, snížení kapacity o 10 až 11 tisíc lůžek a cca 10 až 11 tisíc lůžek by se mělo transformovat na lůžka pro dlouhodobou doléčovací péči.

Dovolte mi, abych vás upozornila na stránku ve vašem materiálu, na které jsou statistická data ukazující v číslech a potom dále na grafu kapacitní změnu lůžek v naší republice od roku 1975 do roku 1989, kdy došlo, jak jsem již řekla, ke zvýšení o 4 tisíce lůžek, a potom naopak v období od 1.1.1990 do 30.6.1997 ke spontánnímu snížení o 26 tisíc lůžek.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Velice se omlouvám, ale opravdu prosím kolegy Prokopa, Bratinku a další o důstojný klid. Pokračujte prosím, paní ministryně.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Zuzana Roithová: Přitom z těchto údajů a grafu také mimo jiné vyplývá, že dochází k poklesu nejen lůžek pro akutní péči, ale také lůžek pro péči následnou, což je spontánní proces, který není v tomto případě žádoucí.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP