Pátek 27. února 1998

Ministryně zdravotnictví ČR Zuzana Roithová: Domnívám se, že se jedná skutečně o velmi závažné téma, které je o to závažnější, že tady je opravdu informační bariéra na úrovni jak veřejnosti, tak celé řady odborníků, dokonce i zdravotnické veřejnosti. Proto využívám možnosti věcně reagovat na konkrétní věcné připomínky poslanců.

V prvé řadě bych chtěla upozornit na to, že redukce lůžek v ČR není na 2,9 lůžka, zatímco v Evropě je počet lůžek na 1000 obyvatel 7,9, ale výsledkem této restrukturalizace bude zhruba 8,2, možná i 8,5 lůžka na 1000 obyvatel. V materiálu, který dostane Poslanecká sněmovna poté, co bude vládou projednán, jsou informace o tom, kolik lůžek mají okolní státy na 1000 obyvatel. Při této transformaci se Česká republika dostane do normálního evropského průměru.

Dále bych chtěla říci, že skutečně nemohu souhlasit s vyřčením takové věci, jako že nejsou definována kritéria. Jsou, byla publikována, a pokud se budete chtít s nimi seznámit - a všichni, kteří ke mně přijdou, mají možnost se seznámit s konkrétními zápisy týkajícími se výběrového řízení - tak mohou posoudit, že výběrová komise velmi pečlivě probírá splnění všech kritérií, která jsou definována, publikována a jsou projednávána a jsou obsažena jak v nabídkách, tak jsou příp. dále oponována i jednotlivými uchazeči při výběrovém řízení.

Dovolte mi v této věci, abych se problematice nemocnice v Městci Králové, na které bych chtěla demonstrovat, o co tady vlastně kráčí, více věnovala. V okrese Nymburk jsou zastoupeny tři nemocnice - nemocnice Nymburk, nemocnice Městec Králové a Železniční nemocnice. V nemocnici Nymburk je oddělení interní, pediatrické, gynekologické, porodnické, chirurgické, ORL. Akutních lůžek je zde celkem 271, jejich využití je 81 % a průměrná ošetřovací doba je nižší než průměrná doba v republice, resp. odpovídá efektivnímu využívání 7,9. V nemocnici Městec Králové je pediatrické, gynekologické, chirurgické oddělení a magnetoterapie a akutních lůžek je zde 190, přičemž průměrná obložnost je pouze 66,7 % a průměrná ošetřovací doba 11,3 dne. Železniční nemocnici zde nebudu uvádět, v provozu je 22 akutních interních lůžek a nebyla statisticky sledována.

Pro výběrové řízení bylo zjištěno, že pro tento okres je potřeba 100 interních lůžek podle indexace, ale informace o migraci pacientů, tedy o tom, jak si pacienti vybírají své nemocnice a kam skutečně chodí, ukazují, že jich je potřeba zhruba 82. Pediatrických podle indexace Ministerstva zdravotnictví 49, ale pacienti využívají tato lůžka pouze na kapacitu 39. Gynekologicko-porodnické, tam je to podobné, 55 a 52. Chirurgie 76 lůžek podle indexace, ale ve skutečnosti pacienti se v těchto nemocnicích léčí jen na 59 lůžkách. ORL má poměr 13 ku 11 a je plně využívána kapacita ARO.

Dále mi dovolte říci závěry, resp. shrnutí celého zhodnocení nemocnic na zajištění akutní péče v okrese Nymburk. Nabídka lůžek akutní péče výrazně převyšuje jejich potřebu. Nejkomplexnější nabídku předložila nemocnice Nymburk s takovým počtem lůžek, který umožní zajistit akutní lůžkovou péči v provozovaných oborech pro potřeby celého okresu. Tato nemocnice zvítězila v hlasování komise a získala doporučení pro uzavření smlouvy na akutní lůžkovou péči se zdravotními pojišťovnami na pět let.

Nemocnice Městec Králové. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám v zájmu veřejnosti sdělila důvody, které vedly komisi k tomu, resp. jak hodnotí výsledek výběrového řízení na nemocnici v Městci Králové. Ve všech hlasováních komise výběrových řízení, tzn. i za účasti VZP a ostatních zdravotních pojišťoven, nemocnice Městec Králové neobdržela v akutních oborech ani jeden hlas, a umístila se proto na třetím, čtvrtém a šestém místě, ale na prvním místě se umístila v hlasování pro následnou lůžkovou péči. Důvody, které vedly komisi k závěrečnému stanovisku ve vztahu k této nemocnici, jsou: velmi dlouhá ošetřovací doba na oddělení gynekologie, porodnictví a pediatrie při velmi nízké obložnosti ve srovnání s celorepublikovým průměrem. To je pouze 41 %. Nízké počty porodů, pouze 215 v roce 1996, jsou pod hranicí zajištění erudice lékařů a v tomto materiálu tu neuvádím konkrétní procento komplikací. Velmi nízký podíl plateb za diagnostické a terapeutické činnosti, resp. převažují zde platby za pobytové kódy, resp. je zde poskytována především lůžková péče, nikoli péče diagnostická a velmi málo terapeutická. Dále nízká frekvence výkonů v oborech gynekologie a porodnictví, pouze 174 velkých operací v roce 1996. Chirurgie pouze 596 operací. Dámy a pánové, pokud chirurgické oddělení má méně než 750 operací - a i takové případy se různě odhalují - potom toto oddělení nemůže mít zajištěnou dostatečnou erudici, neumožňuje udržet a rozvíjet erudici zdravotnického personálu. V rámci operačních oborů se většina operací provádí zatěžujícími chirurgickými metodami, tzn. starými klasickými operacemi. Laparoskopicky se provádí pouze asi čtvrtina cholecystektomií, jinak nic. Gynekologické operace se laparoskopicky vůbec neprovádějí. Dále je zde nízký počet výkonů a malý rozsah provozované zdravotnické činnosti, který ukazuje na záporný hospodářský výsledek, který se neustále prohlubuje.

Ale toto není hlavním kritériem, o které se komise opírá. Kapacita této nemocnice je z hlediska potřeby okresu v oblasti akutní lůžkové péče zbytná. To je pouze výtah z hodnocení této jedné nemocnice. Snad přece jen tento výtah ukáže na směr, kterým se výběrová komise ubírá. Je to také důvodem pro to, abych zde deklarovala, že cílem výběrových řízení, resp. následné skutečné restrukturalizace, není bezhlavé a nesmyslné zavírání nemocnic a šetření finančních prostředků za každou cenu, ale je nastavením určitých parametrů, aby péče za ty prostředky, které občané nebo tento stát platí, byla efektivní, aby tyto prostředky byly efektivně využity tak, aby i kvalita péče odpovídala tomu, na co jsme hrdi, když říkáme, že jsme na evropské úrovni.

Co se týče dalšího bodu, který pan poslanec uvedl a týká se spádovosti, která by měla být jiná, až budou regionální nebo jiné územní a správní celky, dovolte mi říci, že samozřejmě pacienti navštěvují své nemocnice podle toho, jak jsou zvyklí do té či oné nemocnice chodit. A promiňte, žádné nové regionální uspořádání pravděpodobně neovlivní pacienty v jejich výběru. Program migrace všeobecné pojišťovny doplněný o informace z ÚZS nám jasně ukazuje, že pacienti si umějí své nemocnice vybrat. Celá řada z nich umí poznat i kvalitu péče, a proto pro své operační výkony volí raději delší cestu, a to dokonce nehledě na opravdu ne vždy dobrou dopravní obslužnost. Ale dopravní obslužnost nemůže být důvodem, resp. nemůže být řešena rozšiřováním nebo udržováním nekvalitní sítě lůžkových zařízení, ale naopak. Dopravní obslužnost by se měla přizpůsobit zajišťování dopravy pacientů do kvalitních nemocnic.

Jednou z důležitých věcí je především zajištění akutní péče a akutní péče v ohrožených stavech je zajišťována Rychlou záchrannou službou. Proto projektované dopady výběrových řízení musí reflektovat zajištění anebo zkontrolování technické, organizační a jiné připravenosti a vybavenosti Rychlé záchranné služby a její návaznosti na příslušné spádové nemocnice, ale také její návaznost na poskytování těchto služeb ambulantně.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP