Pátek 27. února 1998

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji vám. Dávám slovo pani ministryni.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Zuzana Roithová: Děkuji paní poslankyni, protože mám příležitost a možnost ještě podrobně osvětlit to, co jsem vzhledem na slíbený jenom hodinový přednes nemohla vše říci.

Co se týká ne úplně uzavřené otázky, nebo ne úplně přesně řečené otázky o tom, že řízená restrukturalizace nemá být na základě hlasování, tak tady jde o to, že se pohybujeme v nějakém právním rámci a že výběrová řízení probíhají na základě zákona č. 48 a že tuto formulaci přijala Poslanecká sněmovna jako lepší verzi toho, co dosud probíhalo, ne tak až na lůžkovou péči, ale na všechno ostatní, kdy v podstatě o smluvních vztazích rozhodovaly pouze ty instituce, které smlouvu podepisují, to znamená zdravotnická zařízení a pojišťovny.

Tím, že Poslanecká sněmovna svou iniciativou do toho vnesla určitý zákonný rámec, musí se tato výběrová řízení opírat o konkrétní kritéria, a tato kritéria byla zpracována a komise pouze hlasuje o tom, jaké míry naplnění těchto kriterií pro jednotlivá území jednotlivými nemocnicemi bylo či nebylo dosaženo.

Jsem přesvědčena, paní poslankyně, že budeme-li mít jenom chvíli času, abychom se podívaly společně do materiálů, že uvěříte, že slova, která říkám, jsou pravdou.

Co se týče sítě, jde samozřejmě o to, vytvořit funkční síť. A to je skutečně jakási plánovaná záležitost, která znamená mít jasno o všech vazbách, kterou tato síť může zajišťovat. Proto všechny ty dokumenty, o kterých jsem tady hovořila a které jsou popsány v materiálu, musí být dopracovány do té doby, než na základě výsledků výběrových řízení bude vytvořen harmonogram a bude rozhodnuto o jeho realizaci, právě s plnou zodpovědností, kterou k této věci mám, a to nehledě na to, že jsem vlastně vyrůstala v Praze. To znamená: Ano s plnou odpovědností se hlásím k tomu, že je třeba celou problematiku obtížnosti terénu, dostupnosti a návaznosti dalších služeb promítnout do této sítě a zajistit a vytvořit na to určitý plán a harmonogram.

Dovolila bych si nyní přejít ke konkrétním otázkám.

Vzhledem k tomu, že zde bohužel nemám než jenom velmi úzkou souhrnnou zprávu týkající se nemocnice ve Vysokém Mýtě, tak bych jenom chtěla vám na případu jiné nemocnice, kterou tady mám podrobněji, vylíčit, že nemocnice, která například má pouze 242 porodů v roce 1996 z jiného výběrového řízení, tak má vysokou perinatální úmrtnost, 20,1 promile. Průměrná perinatální úmrtnost v naší republice je pod 6,0 promile.

Chtěla bych upozornit a říci, co toto číslo znamená. Tato perinatální úmrtnost znamená, že 20 z 1000 matek, které přijdou do takovéto porodnice, jež má tak malý počet porodů, má relativně nízkou erudici a nemá návaznost všech ostatních služeb, takže 20 z těchto dětí buď hned po porodu, anebo do jednoho týdne zemře.

Dovolím si říci, že právě nastavení určitého parametru a kritéria kvality - to je fáze optimalizace sítě - je základním parametrem řekněme mechanizmů, které by měly nastavit stejné podmínky dostupnosti a kvality péče, a to pro všechny občany této republiky na určité minimální standardní úrovni.

Prosím vás, tato informace se netýká nemocnice Vysoké Mýto, protože tuto informaci zde nemám. (Připomínka poslankyně Štěpové z pléna - neslyšitelná.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím kolegyni Štěpovou, aby respektovala jednací řád, bude mít možnost přihlásit se s faktickou poznámku, ale není dobré vstupovat do řeči komukoliv druhému. Pokračujte, paní ministryně.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Zuzana Roithová: Mohu tedy říci jenom souhrnně, co se týče nemocnice Vysoké Mýto, že komise nedoporučila uzavření dlouhodobé smlouvy na akutní péči v oborech interna, chirurgie, gynekologie, porodnictví a pediatrie, ale na můj návrh stanovisko doporučuje ponechat akutní lůžkovou péči v oborech interna a chirurgie po dobu dvou let a pak v novém výběrovém řízení celou záležitost znovu přehodnotit vzhledem k aktuálním potřebám okresu.

Důvody rozhodnutí komise mám zde teď napsány jenom tři: velmi nízký počet výkonů, operací, vlastně převažující způsob léčby, která má spíše charakter léčby dlouhodobé. Také nízký počet porodů. Dále závislost v oblasti konziliárních služeb na nemocnici Ústí nad Orlicí a nemocnici Litomyšl. Tato nemocnice neumí nebo nemá možnost zajistit konziliární služby 24 hodin, po celou dobu, resp. po 7 dní v týdnu.

Dále jste se mě ptala na to, s jakými všemi faktory řízená restrukturalizace vlastně počítá.

Ano, počítá s odborností týmů a odbornost týmů je samozřejmě kriteriálním měřítkem.

Co se týče investic vynaložených do zdravotnických zařízení, to je opravdu problém, který mě upřímně trápí, a proto jsem tady uvedla, že Ministerstvo zdravotnictví ve svých dokumentech, dříve než vytvoří harmonogram realizace, zpracuje také určitou studii dopadů do majetkových a ekonomických záležitostí příslušných nemocnic.

A dovolím si říci, že při jednání se starostou a zástupci okresního úřadu a představiteli nemocnice v Moravské Třebové jsme probrali celou tuto záležitost a nalezli jsme právě onu cestu, která by vedla k využití určitých kapacit, které tato nemocnice má, a také i více než 450 tisíc Kč, které dali do této nemocnice sami občané, a že toto bude využito právě v síti zajišťování akutní péče, nikoliv však v plném rozsahu, tak jak dosud je, to znamená v celé lůžkové kapacitě, ale určitou formou semiambulantní dostupné akutní péče.

Část kapacit, které okresní úřady, stát a případně sponzoři věnovali na udržení a obnovu zdravotnických zařízení nebo nemocnic, bude nadále využívána, protože tyto nemocnice, pokud budou poskytovat kvalitní dlouhodobou rehabilitační či jinou péči a zároveň zde budou i poskytovat kvalitní ambulantní služby, případně v nepřetržitém provozu, potom tyto prostředky budou svým způsobem samozřejmě využívány i nadále.

Ministerstvo zdravotnictví hodlá případně i pomoci zorganizovat řekněme využití přebytečných přístrojových kapacit, mobilních přístrojových kapacit v rámci okresu nebo i mezi okresy.

A co se týče kritérií pro rozhodování. Hovořila jsem zde o nich a dovolila bych si požádat Poslaneckou sněmovnu, znovu se vrátit k mému úvodnímu slovu, kdy jsem upozornila na to, že souhrnnější materiál, který předkládám vládě a bude projednáván ve středu příští týden, který byl vládě předložen mimo jiné nejenom na základě plnění usnesení vlády z minulého roku, ale také na základě požadavků Poslanecké sněmovny, aby tento materiál byl projednán, tak následně bude Poslanecké sněmovně předložen a domnívám se, že je pouze na poslancích, zda si vyžádají, abychom se k tomuto tématu vrátili při příštím zasedání Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, paní ministryně. Nyní se o faktickou poznámku přihlásila paní kolegyně Štěpová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Vlasta Štěpová: Pane předsedo, omlouvám se, za mé nevhodné vstupy z lavice, ale dovolte mi jenom skutečně technickou drobnou vsuvku.

Paní ministryně. Litomyšl má méně porodů než Vysoké Mýto a než Moravská Třebová. Čili zřejmě to nebylo kritérium, které by mělo popisovat vhodně daný stav, ve Vysokém Mýtě se navíc nepočítá s Karosou, s jejím počtem zaměstnanců a s tím, že jejich jediné léčebné zařízení je právě tahle nemocnice.

Domnívám se tedy, že není prostor na to, aby se tady řešila otázka každé nemocnice.

Nicméně vaše odpověď na mé otázky mě přesvědčila o tom, že buď byla kritéria stanovena nevhodně, nebo bylo výběrové řízení provedeno nekorektně.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP