Pátek 27. února 1998

(pokračuje Matulka)

Jsem přesvědčen, že toto nachystal někdo, kdo tu nemocnici zřejmě nezná, neví, kde je Tišnov, jaký je charakter té oblasti a co ta nemocnice v současné době vykonává. Je to malá nemocnice nepříliš významná, nicméně v této nemocnici je nezanedbatelným nákladem vybudována jednotka intenzivní péče s nezbytným komplementem. Nevím přesně, kolik má lůžek, nebude to příliš mnoho. Ale tato jednotka intenzivní péče řeší především v době rekreační sezony náhlé příhody srdeční a náhlé příhody mozkové. Je změřeno a odzkoušeno, že řešení těchto náhlých příhod srdečních a mozkových není řešitelné dopravně ani jinak prostřednictvím záchranné služby. To je odzkoušeno. Ta záchranka prostě do Brna nedojede ani za normálních podmínek, natož v době rekreační sezony. To je změřeno. To řešení prostě nepřichází v úvahu.

Jestliže dochází k stoprocentnímu převodu akutních lůžek na lůžka následná, pak si nedovedu představit, že by někdo tu stávající JIP byl schopen udržet s tím nezbytným komplementem, protože ji nikdo nezafinancuje. Ta JIP zřejmě bude muset zmizet.

Jestliže k tomu vedou nějaké důvody finanční, nebylo jednoduššího řešení, než možná omezit celkový počet lůžek v této nemocnici, ale přitom říci, že určitá lůžka tam zůstávají jako lůžka akutní a určitá lůžka jako lůžka následná. A dostat se dejme tomu na stejné číslo nákladů, které sleduje toto řešení. Ale to řešení, které navrhlo ministerstvo, je prostě nesmyslné. To povede jenom k tomu, že se ušetří peníze, ale na úkor řešení akutních případů, které prostě řešeny nebudou. Nebudou a nemohou být. Je to ověřeno, že nemohou být.

Proto si myslím, že je potřeba mluvit o jednotlivých nemocnicích, a proto chci i v tomto případě navrhnout usnesení. Já tedy už skončím svou řeč a dovoluji si navrhnout, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení, že žádá vládu ČR, aby

1. přehodnotila své rozhodnutí z 8. října 1997 o převedení vojenských nemocnic do resortu zdravotnictví,

2. znovu posoudila a přehodnotila převedení počtu 104 lůžek v nemocnici Tišnov do skupiny lůžek tzv. následné péče.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji kolegovi Matulkovi. I když to není obvyklé, paní ministryně si přeje znovu reagovat a má na to samozřejmě právo. Takže vám uděluji slovo, paní ministryně.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Zuzana Roithová: Dámy a pánové, řekla bych jenom několik věcných poznámek. Chtěla bych upozornit, že nejsem povinna obhajovat usnesení vlády z loňského roku, a to ze dvou důvodů. Já vám přečtu, co toto usnesení ukládá: Ve spolupráci s ministrem vnitra do 30. listopadu začlenit do sítě lůžkových kapacit Ministerstva zdravotnictví nemocnici Ministerstva vnitra. Ve druhém bodě uložilo: Ve spolupráci s Ministerstvem obrany začlenit do 30. června do sítě lůžkových kapacit Ministerstva zdravotnictví při zohledňování specifických potřeb Ministerstva obrany všechny nemocnice Ministerstva obrany s výjimkou Ústřední nemocnice Praha. Za třetí: Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy dokončit privatizaci zdravotnických zařízení původně zřizovaných v resortu dopravy do 31. prosince. Za čtvrté: Informovat vládu do 31. ledna o výsledné smluvní síti lůžkových zařízení v České republice.

Proces, který schvalovala nebo projednávala vláda třikrát v minulém roce, se týkal představy vlády, jakési nabídky, s kterou vstupuje do výběrových řízení. Výběrová řízení probíhají podle zákona. Podle zákona je vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví, nikoli vláda, a vláda nemůže tato výběrová řízení tímto způsobem ovlivňovat. Výběrová řízení se vyhlašují z podnětu pojišťovny nebo zdravotnického zařízení. Ze zákona nevyplývá oprávnění vyhlašovatele řízení nevyhlásit, bylo-li o ně požádáno příslušnými subjekty, nebo probíhající výběrové řízení zastavit či pozastavit. Pouze lze na základě zpracovaného harmonogramu a z uvážení jeho realizace rozhodnout o jeho realizaci na úrovni zdravotních pojišťoven, s doporučením vlády, s doporučením Ministerstva zdravotnictví, s doporučením Poslanecké sněmovny.

Co se týká problematiky vojenských nemocnic, chtěla bych říci, že zástupci Ministerstva obrany trvají na zachování všech vojenských nemocnic v řídicí působnosti resortu a navrhují snížení lůžkové kapacity vojenských nemocnic v Plzni, Brně, Olomouci o 346 lůžek, a tím i snížení čerpání prostředků veřejného zdravotního pojištění o 80 milionů Kč, to je o 25 %, což vlastně odpovídá určité nevyužitelnosti těchto lůžek. Potřebu zachovat vojenské nemocnice v řídicí působnosti Ministerstva obrany zdůvodňují rozsahem armádní posudkové činnosti, úkoly při branné pohotovosti státu a potřebami vytvořit zdravotnické jednotky ve smyslu závazků ČR pro začlenění do vojenských struktur NATO.

Na základě výše uvedených skutečností dávám do vlády materiál a domnívám se, že je nutné zvážit, zda úkol trvá v původním zadání. Přestože úkol jinak má být splněn do 31. června.

Závěrem mi dovolte říci jeden nesouhlas, jinak souhlasím s celou řadou vašich připomínek. Ale zásadně nesouhlasím s nazíráním na zajišťování náhodné péče pro pacienty postižené infarktem nebo cévní mozkovou příhodou v letním sezonním období v nemocnici s jedním oborem o lůžkové kapacitě 104 lůžek. Je to otázka kritérií, kvality, kritérií pro zajištění minimálního bazálního správného ošetření pacienta v těchto chorobách, které v prvém případě mu ohrožují život, ve druhém případě mu způsobují významnou následnou invaliditu, pokud tento pacient není kvalitně a rychle záchrannou službou dopraven do takové nemocnice, která má všechny předpoklady, aby léčila lege artes. Promiňte mi, že teď trochu hovořím jako lékařka. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, paní ministryně. Faktickou poznámku má pan poslanec Matulka, potom pan poslanec Špidla.

 

Poslanec Dalibor Matulka: K posledně řečenému, pokud jde o jednotku intenzivní péče. Já o té věci také něco vím, ale nechci o tom polemizovat. Ale k těm vojenským nemocnicím: Děkuji za ty informace, že paní ministryně předkládá do vlády ten návrh, o kterém se tady zmínila. Nicméně mě to nevede k tomu, abych stáhl svůj návrh na usnesení, protože paní ministryně je hodná, že bude navrhovat ve vládě to, co se chystá navrhovat, ale protože po zkušenostech z loňského roku, kdy ministr obrany byl údajně proti vládou usnesenému řešení, nemohu se spolehnout na to, že vláda zohlední návrh paní ministryně, a proto svůj návrh týkající se vojenských nemocnic nechávám ve hře.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Prosím kolegu, který je natolik sklerotický, že zapomněl na usnesení Poslanecké sněmovny na zákaz mobilů, aby nás opustil. Dávám slovo poslanci Špidlovi, připraví se pan poslanec Grulich.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážení poslanci, vážené poslankyně. Poprvé od roku 1996 projednáváme materiál nebo získáváme informace, které v sobě mají zcela zjevné koncepční prvky. Poprvé - a kvituji to mimořádně kladně - se setkáváme s pojmem kvality lékařské péče a řada rozhodnutí není zdůvodňována ekonomicky, ale je zdůvodňována dostupností a kvalitou lékařské péče.

V této debatě bych chtěl upozornit, že to, o co jde v síti zdravotnických zařízení, je pojem zdravotní péče, nikoli lůžková zdravotní péče, ale zdravotní péče jako celek. Je omylem si myslet, že kvalita, dostupnost a úroveň zdravotní péče jsou spjaty jenom s nemocnicemi, jenom s ambulantními specialisty, jenom s praktickými lékaři.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP