Pátek 27. února 1998

(pokračuje Špidla)

Je to komplexní proces, který vytváří celou řadu rovnováh a který může přesunout péči z jednoho segmentu zdravotnictví do druhého segmentu, a přitom může dojít ke zvýšení kvality a hospodárnosti. Tudíž je nutné každé toto rozhodnutí chápat v celkovém kontextu sítě, která zajišťuje péči.

Chtěl bych dále konstatovat, že systém českého zdravotnictví je ve velmi dynamickém pohybu, má značné finanční a organizační potíže a podle mého názoru není možné jej konzervovat na dlouhou dobu. Podle mého názoru ani není možné jej konzervovat na dobu, než vzniknou vyšší územní samosprávné celky, jakkoli jsem přesvědčen, že vyšší územní samosprávné celky přeberou možná rozhodující úlohu v organizaci českého zdravotnictví a skoro jistě rozhodující úlohu při organizaci lůžkových zařízení. Ale to je hudba budoucnosti, je to hudba velmi komplikovaných debat a je to záležitost, kde si nemůžeme dovolit čekat ty tři, čtyři, možná i pět let.

Proto jakkoli jsem přesvědčen o tom, že systém výběrových řízení v sobě nese řadu hlubokých a systémových chyb, přesto jsem přesvědčen, že přinesl určitý posun. Ten posun spočívá v tom, že poprvé po dlouhé době se získalo komplexní posouzení všech lůžkových zařízení z řady racionálních hledisek.

Co ale postrádám v tomto systému, je přesná precizace základního zdravotnického zadání. Neexistovaly doposud a nebyly předem pro jednotlivá území zpracovány studie, které by se zabývaly koncepcí zdravotní péče ve složitých návaznostech. Teprve na základě těchto studií je možné definovat počet lůžek na tisíc obyvatel nebo jiná podobná kritéria. Každý, kdo se zabývá statistikou a kdo občas pomocně statistiku používá, ví, že průměrné údaje jsou velmi ošidné a že to, co v určitém regionu je naprosto dostatečné, protože například jižní Čechy mají nízkou porodnost, může být velmi nedostatečné v severních Čechách, které jsou demograficky aktivní. Proto si myslím, že velmi závažná chyba spočívá v tom, že nebyla zodpovědně a exaktně definována základní zdravotnická zakázka pro různá území.

Dalším problémem systému je řada procesních nedostatků, protože formulace v zákoně nedopovídá ani zákonu o veřejných zakázkách, protože tam tu veřejnou zakázku vypisuje ten, kdo podepisuje smlouvu, což je jasná vazba, současně tam ani není systém přehodnocování a odvolání, jako je to v systému správního řízení, a proto je samozřejmě velmi riskantní nechat tento proces doběhnout bez jakékoli korekce, protože je zatížen chybami.

Je také zřejmé, že některá z rozhodnutí, i když nepochybuji o poctivosti komise, jsou rozhodnutí, která by při dalším přezkoumávání neobstála. Jsou to zejména ta rozhodnutí, která se odehrávala v prvé fázi, kdy prostě nebyly získány dostatečné zkušenosti, a když jsem se mohl seznámit s některými podklady, zjistil jsem, že dokumentace v tomto směru je nedostatečná.

Paní ministryně se zmínila o velmi podstatné věci, a to je, že není zřejmé, jakým způsobem budou financována lůžka následné péče. Ono v podstatě není ani zřejmé úplně precizně, co lůžka následné péče jsou, a ani podle mého soudu není zřejmé, zda je správné vytvářet nemocnice, které jsou vybaveny pouze lůžky následné péče. Je tomu tak z řady důvodů, z nichž za podstatný považuji určitou nerovnováhu zdravotního stavu, který se může změnit ve stav akutní - může to být například u mozkových příhod. Stejně tak mi připadá velmi zvláštní, když pomyslím na zkušenost z Jihočeského kraje, že pacient, který by byl v Pelhřimově léčen na akutním lůžku, by se poté přesouval asi 20 km do Počátek, kde by byl léčen na lůžku následné péče. Myslím si, že ta teorie lůžek následné péče v daném okamžiku není ještě propracována, a přesto se sahá k poměrně rozsáhlým přesunům.

Myslím si proto, že ta přípravná fáze, která se odehrála, je fází cennou, ale vyžaduje velmi hluboké vyhodnocení a vyžaduje značnou opatrnost k tomu, než sáhneme ke skutečným definitivním rozhodnutím.

Myslím si dále, že v okamžiku, kdy pravděpodobně stojíme před předčasnými volbami, jakkoli není stále ještě stoprocentně jisté, že předčasné volby skutečně budou, ale jejich pravděpodobnost se stále zvyšuje, tedy v tomto okamžiku by bylo logické, aby se ta definitivní rozhodnutí posunula do doby, kdy je možné, aby následující vláda vyhodnotila systém, zavedla tam korekční mechanizmy a přistoupila k definitivním řešením.

Znovu bych chtěl konstatovat, že výběrová řízení sama o sobě přinášejí značné množství informací, velmi cenných informací, a bylo by nesprávné v tomto směru je zastavovat. Na druhé straně přinášejí návrhy na mimořádně závažná rozhodnutí a s těmito závažnými rozhodnutími by se mělo nakládat opatrně a já považuji za správné, aby prošla ještě jednou velmi důkladnou hodnotící fází.

Vážený pane předsedo, předpokládám, že navrhnu usnesení, ale toto usnesení navrhnu až po projednání s poslanci výboru pro sociální politiku a zdravotnictví sociální demokracie, a proto budu žádat, abychom získali před ukončením rozpravy alespoň půlhodinovou přestávku pro poradu klubu. Žádám dále o to, abych po této přestávce mohl předložit návrh na usnesení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Doufám, že se mi podaří vám vyhovět, pane poslanče, protože každý klub má nárok na přestávku v tomto rozsahu, jen upozorňuji, že v tuto chvíli mám osm dalších přihlášek do diskuse. Takže konstatuji, že nyní je na řadě pan poslance Václav Grulich a připraví se pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedo, paní ministryně, paní kolegyně, páni kolegové, snažil jsem se velmi pozorně vyslechnout zprávu paní ministryně Roithové a seznámit se alespoň urychleně s materiálem, který nám poskytla. Jsem toho názoru - a myslím si to zcela upřímně - že za tento přístup je potřeba paní ministryni poděkovat, a to bez ohledu na to, jestli souhlasíme se všemi postupy, které jsou tu uvedeny, nebo nesouhlasíme, ... (Předseda Zeman zvoní.)... jestli máme či nemáme připomínky. Myslím, že je to po dlouhých letech první věcný materiál, věcně přednesený, nad kterým je možno také věcně diskutovat. Po těch letech byť dlouhých, ale nic neříkajících zpráv, je to myslím dobrá zpráva. Tolik k úvodu.

Zazněly tady některé připomínky a v materiálu i ve zprávě paní ministryně se rovněž objevily zmínky o respektování regionů, o přístupu k řešení této problematiky vzhledem k regionalizaci.

Chtěl bych jen doporučit - a nebudu to dávat jako návrh usnesení - aby tento přístup byl zpřesněn, protože za prvé nejde pouze o přijatý ústavní zákon o nově zřizovaných krajích, ale jde o to, že v těchto krajích se předpokládají dílčí územní změny.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP