Pátek 27. února 1998

(pokračuje Grulich)

Je to už dneska tady zmiňované Moravskotřebovsko nebo Jevíčsko, je to např. oblast Veselí nad Moravou, kde to zachycuje takřka celý okres, je to Náměšť nad Oslavou a jeho okolí, Velkobítýšsko, ale také Šluknovský výběžek, a tak bychom mohli pokračovat dál. Znamená to, že by Ministerstvo zdravotnictví, příslušný odbor, který na těchto věcech pracuje, mělo spolupracovat s civilně správním úsekem Ministerstva vnitra, který zase pracuje na tomto územně správním uspořádání, tak aby některé věci nebylo nutno potom zásadně přebudovávat.

Jsem si vědom toho, že ne vždy spádová oblast nemocnice musí jít přesně po hranicích vymezeného kraje či okresu. Na druhé straně ale může dojít k problémům, když celé tyto oblasti jsou dnes směrovány jinam a budoucí spádovost tomu prostě nebude odpovídat.

A moje poznámka druhá a poslední: Setkal jsem se v několika případech s vážnými výhradami k procesům, které v restrukturalizaci už proběhly, a s výhradami k jednostranným přístupům i k výběrovým řízením, která byla zahájena. Bylo poukazováno na to, že hrálo velmi často roli to, v jaké straně je starosta, v jaké straně je přednosta okresního úřadu, v jaké politické straně je ředitel té či oné nemocnice. Chtěl bych doporučit paní ministryni a potažmo vládě, aby tam, kde se ozvou tyto výhrady a kde očividně mohlo dojít k takovým výsledkům, které byly ovlivněny nějakými politicko-stranickými přístupy, aby byl zajištěn určitý přezkum těchto opatření, přezkum těchto výsledků, a pokud by bylo zjištěno, že výsledky neodpovídají objektivním požadavkům, aby byly provedena opatření k tomu, aby tato řízení byla případně zavedena znovu. Cestu bude muset samozřejmě najít exekutiva, tj. Ministerstvo zdravotnictví a vláda.

Myslím, že reálný a věcný přístup, který tu paní ministryně předvedla, dává šanci na to, že další postup bude veden v zájmu věcnosti, v zájmu úspor, ale i v zájmu funkčnosti celé zdravotnické sítě a sítě těchto lůžkových zařízení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Grulichovi a uděluji slovo panu poslanci Josefu Janečkovi. Připraví se pan poslanec Vik.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, při diskusích o našem zdravotnictví si asi musíme klást zásadní otázky, to jest, co je smyslem celého systému, protože občan našeho státu se zde objevuje vlastně ve dvou rolích. Ta první role je role pacienta a jako pacient chce zdravotní péči, která bude samozřejmě na vysoké úrovni, ale bude také dostupná. Jako plátce zdravotního pojištění a jako přispěvatel do státního rozpočtu ovšem musí chtít, aby se s jeho veřejnými prostředky nakládalo efektivně.

V té první části, tj. zdravotní péče kvalitně dostupná, musíme říci, že jsme se do dnešních dnů prohřešovali proti tomuto zadání, protože stačí pohled na mapu, která ukazuje hustotu v jednotlivých oblastech, kolik je kde lůžkových kapacit, na mapu, která zpracovává rozdělení drahé přístrojové techniky, a vidíme velmi neradostný pohled, totiž že platí to, co platilo před rokem 1989, to jest, že síť zdravotnických zařízeních a síť drahé přístrojové techniky v mnoha případech mapuje spíše politickou sílu té které oblasti nežli skutečnou reálnou potřebu zdravotní péče v tom kterém regionu. To za prvé.

Za druhé musíme odmítnout onu tezi, že kvalita zdravotní péče je v nějakém úzkém vztahu k počtu postelí. Byl to sovětský model a já si vzpomínám na publikace kolem roku 1989 ze sovětské literatury, které ukazovaly, že za splnění těchto plánů se dokonce dávaly postele do stodol, kde nebylo žádné vybavení, a dokonce tam chyběla i voda. Nicméně občanům se vykládalo, že ony postele jsou garantem zdravotní péče.

Měli bychom toto schéma opustit a uvědomit si, že díky obrovskému přístrojovému postupu naše zdravotnictví dokáže zvládat choroby takovým způsobem, který ještě v letech 1970-1980 byl v našich podmínkách nepředstavitelný. Prognóza lidí nemocných s infarktem myokardu, s náhlou cévní příhodou se prostě dramaticky zlepšuje. Ale zároveň musíme říci, že takovouto péči nemůžeme zajistit na oddělení, které má spádovou oblast 10, 20, 30 tisíc obyvatel. Takovou péči lze poskytnout jen ve spádových zařízeních vyššího typu.

Proto je potřeba najít jasná kritéria, a těmi jsou nejen kritéria ekonomická, ale i kritéria medicínská. A mě trochu mrzí, že vlastně tady vedeme spor o jednotlivé kazuistiky, ale ta přesná medicínská kritéria zde dosud nebyla zveřejněna. A mě mrzí, že jednotlivá medicínská zařízení, která neuspěla např. ve výběrovém řízení, nedala souhlas k tomu, aby se celý tento problém zveřejnil. Jsem přesvědčen o tom, že kdybychom znali všechny údaje, skutečně všechny medicínské údaje o tom, proč to

které zdravotnické zařízení neuspělo v tom kterém výběrovém řízení, že bychom možná výběrové komisi byli alespoň v některých případech vděčni, že tak učinila.

A v této fázi bych chtěl požádal paní ministryni, zdali by nemohla sdělit možná v obecné rovině, ale i v oblasti čísel to je určitě možné, v jakém rozpětí se např. pohybuje prenatální úmrtnost v jednotlivých zdravotnických zařízeních, která neuspěla ve výběrovém řízení. To je tedy jedna oblast. Měli bychom si uvědomit, že často může být pro občany to, že jejich zdravotnické zařízení neuspělo ve výběrovém řízení, medicínským kladem a věcí pozitivní, a možná, jak jsem řekl, kdyby byly zveřejněny všechny údaje, možná, že by za tuto věc poděkovali.

Co se týká oblasti ekonomiky a financí, je známo, že o tuto síť a jasnou koncepci tady vedeme ten mnohaletý spor, a je pravda, že zde došlo k posunu, nicméně zde zůstává ještě spousta věcí, které musíme dopracovat. Víme, že např. díky tomu, že nebylo přijata tato vize už v začátku transformace, dochází nyní v praxi ke kuriózním situacím, kdy např. zdravotnické zařízení, které přešlo do privatizace, má věcné břemeno, tj. poskytovat zdravotní péči po dalších deset let, a přitom neuspělo ve výběrovém řízení. Čili to je něco, co je ekonomicky neřešitelné pro vítěze privatizačního projektu. A je to prostě proto, že zde v předešlých letech zvítězila ona představa, že zdravotnictví je možno řešit trhem, že hlavním rámcem bude krvavá soutěž zdravotnických zařízení, že hlavním rámcem bude souboj zdravotnických pojišťoven, místo toho, abychom si řekli, že hlavním rámcem musí být garantovaná síť zdravotnických zařízení s jasnými regulacemi.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP