Pátek 27. února 1998

(pokračuje Janeček)

U regulací je ještě třeba říci další věc. Dodnes zde nemáme spádovou povinnost a bohužel ani v oněch návrzích zákonů tato problematika nebyla dotažena. Domnívám se, že vítěz výběrového řízení by měl mít spádovou povinnost a že garantem dostupnosti by neměly být pojišťovny, ale stát. To je také mnohaletý spor. I když se k finálnímu pojetí blížíme, tak jsme stále na půli cesty. Znovu opakuji - spádová povinnost a stát jako garant dostupnosti jsou dalšími kroky, které budou muset následovat.

V oblasti financování je jasné, že jsme ve velmi složité situaci, kdy máme rozhodovat o investicích, a přitom např. stát nemá nástroj, kterým by donutil pojišťovnu k uzavření smlouvy. Čili i v budoucnosti bychom se mohli dostávat do situace, že v rámci rozpočtu schválíme investici v rozsahu desítek, možná stovek milionů, možná že zahájíme stavbu o nákladovém objemu týkajícím se miliardy, ale my nemáme nástroj, kterým bychom donutili zdravotní pojišťovnu, aby s takovým zařízením uzavřela smlouvu. Čili to je další krok, který nebyl řešen, který znamená rozhodně velké ekonomické ztráty v našem zdravotnictví, protože budeme muset buď rušit, nebo přebudovávat zdravotnická zařízení, do kterých se ještě v minulých letech a ještě třeba i v loňském roce investovalo. Tato jasná vize, která by garantovala efektivní vynakládání finančních prostředků ve zdravotnictví, také chybí.

Závěrem se domnívám, že je málo šťastné jakékoliv usnesení, které navrhuje zastavit tento proces, protože si kolegové z výboru pro sociální politiku a zdravotnictví jistě vzpomenou na různá stanoviska předchozích ministrů, kteří v podstatě při otázce na strukturu a rozsah sítě nebyli schopni kvalifikovaně odpovědět na to, kde vůbec nějaké zdravotnické zařízení existuje, vůbec zde nebyly informace o struktuře toho zdravotnického zařízení, o kvalitě týmu, o přístrojovém vybavení atd. Když nic jiného, tak obrovským kladem tohoto prvního kroku je hluboké zmapování našeho zdravotnictví. Nyní budeme mít konečně jasno o struktuře a počtu zdravotnických zařízení a dokonce o jejich přirozené spádovosti, což do těchto dnů nebylo. Před tímto krokem to vlastně bylo všechno rozhodování od zeleného stolu. Nyní díky tomu, že tyto komise vyjíždějí, díky tomu, že ze zákona mají povinnost jednat s komorami, s odbornými společnostmi, se zástupci regionů, tak teprve nyní dochází k tomu, že se rozhoduje skutečně o realitě. Já jsem tomu vděčen a protestuji proti tomu, abychom takovou činnost zastavili, neboť jedině ona může být podkladem pro další bezpečný krok v transformaci našeho zdravotnictví. Jen bych pak požádal paní ministryni, jestli by mohla zveřejnit ono rozpětí, možná bez konkrétních údajů.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Uděluji slovo panu poslanci Vikovi, připraví se paní poslankyně Fischerová.

 

Poslanec Jan Vik: Dámy a pánové, pane předsedo, úvodem mi dovolte konstatovat určitou lítost nad tím, že občané nemohou vidět, jaký zájem je o tuto problematiku v prázdných poslaneckých lavicích.

Dámy a pánové, po vyslechnutí zprávy paní ministryně zdravotnictví musím konstatovat jasná fakta o určité nefunkčnosti a oslabení pozic našeho zdravotnictví a dostupnosti zdravotní péče jako celku.

Osmileté působení údajné magické síly trhu, která se měla jako zázračný duch vnést i do našeho zdravotnictví a přivést ho do stavu prosperity, přivedlo naopak naše zdravotnictví spíše do stavu kolapsu. Občanům, kterým je z pozice výkonné moci z ekonomických důvodů znemožněno mít ve svém dosahu plnohodnotnou zdravotní péči, je v konečném důsledku odepíráno jejich zákonné právo.

Tím, že se zruší některá zdravotnická zařízení, zhorší se i dostupnost lékařské péče. Ruší se i nemocnice na takových místech, kde je prokazatelně vyšší úrazovost, např. na dálnici v Humpolci nebo ve Vimperku, kde dojde ke zvýšení nákladů na zdravotní dopravu. Zcela určitě se zhorší i sociální vazby. Myslíme tím problémy s návštěvami rodinných příslušníků. Takto budou opět znevýhodněni občané venkova oproti více zalidněným městům s městskou dopravou. Dojde ke snížení konkurenceschopnosti nemocnic, nebude ani pracovní, ani ekonomický tlak na zlepšení výkonnosti.

Dále je nutné zohlednit ta fakta, že mnoho zdravotnických zařízení bylo vlastně dohnáno do privatizačního kolotoče a dnes jim je odejmuta možnost obhajoby, i když na rozdíl od svých někdy větších partnerů hospodaří dobře, což mohou potvrdit okresní pobočky zdravotních pojišťoven.

Předpokládaný počet lůžek ani neodpovídá potřebě např. velkých havárií a nevznikl prozatím ani žádný systém, který by tuto problematiku řešil. Chci podotknout, že se nebráníme určité rozumné optimalizaci lůžkového fondu, ale po zodpovědné analýze a zejména s novou vládou, vzešlou ze svobodných a demokratických voleb, nikoliv z hradních machinací.

Vláda současná by si měla uvědomit, že jako nejvyšší orgán výkonné moci nemůže hazardovat s tím, jestli zde budeme, nebo nebudeme mít dostupnou zdravotní péči.

Dámy a pánové, jménem poslaneckého klubu SER-KSČ navrhuji Poslanecké sněmovně následující usnesení:

I. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nesouhlasí se zprávou přednesenou ministryní zdravotnictví o stavu transformace našeho zdravotnictví a rušení některých nemocnic.

II. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby s ohledem na svůj dočasný a omezený mandát pozastavila veškeré kroky vedoucí k rušení nemocnic.

Nebude-li přijato toto usnesení, navrhuji usnesení další:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministryni zdravotnictví, aby při rozhodování o rušení jednotlivých regionálních nemocnic brala ohled především na potřeby občanů regionů i vzhledem k regionální dostupnosti zdravotní péče.

Poslední usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministryni zdravotnictví, aby neprodleně odtajnila veškeré údaje týkající se výsledků výběrových řízení všech rušených nemocnic v našem státě.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Vikovi. Uděluji slovo paní poslankyni Hrůzové a připraví se paní poslankyně Fischerová. Ještě předtím však chce reagovat paní ministryně. Prosím, máte přednostní právo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Zuzana Roithová: Dámy a pánové, skutečně oceňuji to, že někteří poslanci jsou od začátku a zřejmě až do konce přítomni při projednávání restrukturalizace lůžkového fondu. Opravdu to velmi oceňuji, protože je to velmi závažná věc. Přesto si dovolím říci, že pravděpodobně asi moje zpráva, která zde byla přednesena v průběhu jedné hodiny, zřejmě neobsahovala dosti přesvědčivě všechny informace, nebo nemohly asi být všechny informace dobře absorbovány. Upozorňuji na to, že nelze pozastavit výběrová řízení, protože jsou dána zákonem, a zákon nezmocňuje pozastavit ani Poslaneckou sněmovnu, ani vyhlašovatele.

Dále - přednesla jsem tady představu o tom, jak právě na základě toho, až budou všechna výběrová řízení hotova a budeme se moci podívat na mapu České republiky a na celou síť zdravotnických zařízení na základě dopracování oněch jak regionálních, tak také odborných studií dopadu do zaměstnanosti a dopadu do dalších složek, tak teprve na základě této věci chci vládě a následně případně Poslanecké sněmovně předložit materiál, který bude obsahovat představu o této síti a o zajištění opravdové dostupnosti.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP