Úterý 24. února 1998

(pokračuje Jičínský)

Je tu před námi problém, jak ústavně-politicky dospět k předčasným volbám, které byly jako výsledek dohody politických stran v tomto směru už vlastně vyhlášeny. Občané s tím počítají a my musíme zřejmě vzít na vědomí, že žádné řešení, které přijmeme, nebude prosto určitých vad krásy.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Uděluji slovo panu poslanci Grossovi. Připraví se pan poslanec Šulák.

 

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, doufám, že už vystupuji naposled, ale nechci nechat bez odpovědi to, o čem zde hovořil kolega Payne ve vztahu k tzv. vyrovnanému rozpočtu.

Chci říci, že by bylo dobré, abychom se vzájemně poslouchali, protože já jsem reagoval na to, o čem hovořil kolega Jiří Novák, a ten hovořil o tom, že se obává toho, že budeme chtít ústavními zákony měnit zákonitosti přírody, a bál se toho, že budeme měnit ústavními zákony zákonitosti ekonomiky. Na to jsem reagoval svou poznámkou nebo připomenutím ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu. Věcně je to ale teď někde jinde.

Na to, o čem zde hovořil kolega Čestmír Hofhanzl, jsem chtěl reagovat, ale řeknu k tomu jedinou věc. On hovořil o tom, že mezi námi je rozdíl v tom, že já jsem mladší, méně zkušený, on je starší a více zkušený. To já vůbec nechci zpochybňovat a myslím si, že nepochybně mé životní zkušenosti se s jeho životními zkušenostmi srovnávat nedají. Ale myslím si, že mezi námi je rozdíl ještě v jedné věci. On hovořil o tom, že je od přírody skeptik, a já chci říci, že já osobně jsem od přírody optimista, a jsem rád, že nás dělí tato druhá záležitost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Grossovi. Uděluji slovo jako zatím poslednímu písemně přihlášenému poslanci Šulákovi, ale pane poslanče, faktická má přednost. K mikrofonu nastupuje pan poslanec Hofhanzl.

 

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Kolego Grossi, to je o tom věku.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan poslanec Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, nejsem právník, a nebudu tedy ve svém příspěvku argumentovat právními aspekty. Nicméně bych zde chtěl uvést několik poznámek ke stavu, do kterého se tato Poslanecká sněmovna dostala.

Vývoj politické scény a stran, které v České republice tuto scénu tvoří, je takový, že poslanci na pravé straně spektra již většinou nikoho nereprezentují. Vznikly nové politické subjekty, které nemají mandát v této sněmovně sedět a rozhodovat. Privatizační skandály a s nimi související skandály ve financování ODS, ODA zcela rozvrátily tyto strany. Unie svobody a torza stran ODS a ODA nemají legitimní právo zastupovat ve sněmovně voliče. Vzniklé problémy je nutno řešit.

V tomto smyslu je návrh ústavního zákona o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tím nejčistším a nejméně komplikovaným řešením, vedoucím k průchodu vůle občanů, k uskutečnění mimořádných voleb a následné instalaci legitimní vlády.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Šulákovi. Konstatuji, že v této chvíli se již do obecné rozpravy zaplať pánbůh... Vidím, že jsem byl příliš křesťanský. Chtěl jsem říci, zaplať pánbůh nikdo nehlásí, ale vidím, že se hlásí pan poslanec Exner. Hlásíte se jako navrhovatel, anebo do rozpravy, pane poslanče?

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, jako navrhovatel. Jako poslanec mám naprosto stejná práva přihlásit se do rozpravy. Navrhovatel nemá žádné zvláštní právo. Hlásím se normálně do rozpravy jako poslanec.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Můžete vystoupit jako navrhovatel i po ukončení rozpravy. To je ten rozdíl, pane poslanče. Ale jestli vám rozumím, hlásil jste se normálně, čímž připouštíte, že mohou být i nenormální navrhovatelé. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Nejsem si jist, jestli to připouštím.

Chtěl bych jenom reagovat na vystoupení pana poslance Jiřího Nováka v tom směru, že pokud jde o ústavní pořádek České republiky, tak tento ústavní pořádek, jakožto i celý náš právní řád, nezná žádnou posvátnost ústavy. U nás je to zařízeno tím způsobem, že ústavní zákon je takový zákon, který nemůže zrušit Ústavní soud a aby byl některý zákon, který nemůže zrušit Ústavní soud, musí být přijat příslušnou kvalifikovanou většinou, kterou stanovuje ústava. Jestliže se kvalifikovaná většina v Poslanecké sněmovně a kvalifikovaná většina v Senátu na základě své vůle rozhodne pro přijetí takového zákona, potom tento zákon u nás platí a není možné žádným způsobem ho zrušit, ledaže by bylo nějaké odvolání k mezinárodním institucím, pokud jde o porušování smluv o lidských právech. To je ta situace, která je nyní na pořadu, že dochází - a případně to bude projeveno hlasováním v Poslanecké sněmovně a následně v Senátu - k vůli dostatečné většiny politické reprezentace, aby se stalo něco, co je dosud upraveno ústavou. Kdyby to bylo upraveno jen obyčejným zákonem, mohl by to případně Ústavní soud zrušit, ale jestliže to bude upraveno, byť jednorázově, ústavním zákonem, tak se to potom vykoná a stane. Jenom tuto věc jsem chtěl objasnit. Samozřejmě, že je možné se dívat na věci z určitého teoretického školního hlediska. Pokud jde o ústavu, že je možné respektovat určité tradice, pokud jde o menší dotknutelnost ústavy, avšak to všechno není konkrétní situace, která je odražena v našem právním řádu a která nyní nastává.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Táži se, kdo si ještě přeje vystoupit v obecné rozpravě. Nikdo. Proto obecnou rozpravu uzavírám. Třebaže rozprava vyjadřovala různá stanoviska, nezazněl explicitní návrh na vrácení nebo zamítnutí, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Chtěl bych vás seznámit s tím, že mám zatím tři přihlášky do podrobné rozpravy, a to přihlášku pana poslance Janečka, Payna, i když jeho podpis je - pane kolego - poněkud nečitelný, ale já si vás pamatuji, a potom pana poslance Vojtěcha Filipa. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, již při prvním čtení jsem upozorňoval na to, že onen způsob, kterým se má vyřešit problém v naší sněmovně, tj. přijetí ústavního zákona...

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte, pane poslanče. Naléhavě žádám diskutující kolegy, tentokrát v levostředovém spektru, a zejména pracovníky Kanceláře, aby laskavě nediskutovali tak nahlas a nerušili nás. Prosím, pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Janeček: ...přijetí onoho ústavního zákona, který by zkrátil pouze toto volební období za způsob, který se mi zdá ústavně nevhodný. Je to skutečně něco, co je z hlediska ústavnosti na samé hranici správnosti.

Pokud se ovšem týká dalších námitek, tj. zdali Poslanecká sněmovna vůbec může přijmout nějaké řešení, já bych se odvolal i zde na onen projev, který zde měl kolega Novák, i když se domnívám, že z jeho projevu rezultuje něco jiného, než sám řekl, tj., když se odvolal na ustanovení o prezidentovi, čili o hlavě našeho státu. Zde bych upozornil na čl. 61, kdy se prezident může vzdát svého úřadu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. To je něco, co přesně Poslanecké sněmovně jako orgánu, jako tělesu chybí, tj. možnost, aby ona sama ze své iniciativy nějakým způsobem iniciovala své rozpuštění nebo zkrácení volebního období.

Proto si dovoluji přednést pozměňující návrh, který je návrhem komplexním, tj. dá se vztáhnout jak k tisku 351, tak k tisku 350.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP