Úterý 24. února 1998

(pokračuje Jičínský) 

Do čl. 16 odst. 3: "Poslanecká sněmovna se může třípětinovou většinou poslanců usnést na zkrácení svého volebního období. Usnesení se vyhlašuje stejně jako zákon. Volební období končí uplynutím 60 dnů po vyhlášení usnesení."

To je pozměňovací návrh k ustanovení čl. 17 odst. 1 o konání voleb, byť v takovém případě by to platilo automaticky.

Jenom chci říci, že v této věci všechny tyto obecné návrhy na změnu ústavy mají určitou nevýhodu v tom, že po přijetí ústavního zákona, ke kterému je třeba příslušného usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu, uplyne určitá doba do vyhlášení tohoto zákona, a teprve potom by se Poslanecká sněmovna znovu musela usnášet, tedy z hlediska běhu lhůt jsou tyto návrhy problematičtější, chceme-li opravdu volby uskutečnit 19. června, jak bylo politicky již veřejnosti slíbeno.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Jičínskému a uděluji slovo panu poslanci Exnerovi.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dovolte mi nejdříve dotaz na váš názor: pozměňovací návrh předložený v usnesení ústavně právního výboru je předložen ve druhém čtení, nebo musí být předložen znovu?

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Konstatuji, že pokud se s tím zpravodaj ztotožní, požádám ho, aby nedošlo k nejasnostem, aby pro jistotu, byť je to třeba redundantní, byl předložen znovu. Tím zabráním jakýmkoliv případným pochybnostem.

 

Poslanec Václav Exner: Upozorňuji, že to udělám, je to první případ, který takto projednáváme, a mám za to, že je možné se o tom přesvědčit v mnoha stenozáznamech, kdy jsme postupovali tak, že návrhy přednesené při jednáních ve výborech, které skončily projednáváním kladného přijetí návrhu usnesení, ve výboru byly automaticky zařazeny. Domnívám se, že to také vyplývá z § 92 odst. 1, kde se požaduje, aby výbor, popř. výbory, jimž byl návrh zákona přikázán, předložily předsedovi sněmovny usnesení, a doporučí-li v usnesení změny nebo doplňky návrhů zákona, přesně je formuluje. Z toho jsme vycházeli, ale zároveň souhlasím s tím, že v § 63 se říká, že jen poslanec může v rozpravě podávat návrhy.

Já to teď udělám, protože je to velmi jednoduché, ale v některých případech máme návrhy, které obsahují celou řadu stran, a myslím si, že by bylo třeba pro další jednání Poslanecké sněmovny tuto otázku - mimo tuto rozpravu - jednoznačně vyřešit a postupovat potom stejným způsobem při všech návrzích.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte, pane poslanče, že vás přeruším. Vy sám jste se mě tázal na můj názor. Vzhledem k tomu, že jsou tyto úpravy jednoduché a krátké, a vzhledem k tomu, že se chceme vyhnout i případné stížnosti k Ústavnímu soudu pro zanedbání jakékoliv procedury, která by v jiných případech, na které jste upozorňoval, v každém případě nebyla, prosím, abyste laskavě návrhy přednesl. Zabere vám to jedinou minutu.

 

Poslanec Václav Exner: Řekl jsem, že to udělám, nicméně jsem nepřímo požádal, kdyby to šlo pro příště vyjasnit, abychom se k tomu nemuseli již nikdy vracet.

Navrhuji v tisku č. 350 následující pozměňovací návrh, který je přijat již ústavně právním výborem. V čl. 2 za slovo "použije" vložit slovo "obdobně".

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde ještě poznamenaného pana poslance Matulku, který je zatím posledním přihlášeným do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych trochu okomentovat návrh, který přednesl kolega Janeček, a posléze i návrh, který zde předložil pan profesor Jičínský.

Nejdříve k návrhu kolegy Janečka. Myslím, že nejde ani tak o to, jestli je to vzor monarchistický, nebo nemonarchistický, ale myslím, že to je návrh velmi chytře vymyšlený. Vedu ve své hlavě úvahu o tom, jak to bude vypadat. Vypadá to, že se schyluje k předčasným volbám, kdy zřejmě bude jedna silná strana, která ale nebude mít nadpoloviční většinu. Předseda této strany bude asi pověřen sestavením nové vlády, ale bude si muset vzít nějakou menší stranu jako koaličního partnera a s touto stranou vytvoří zřejmě vládu. Pokud by se do ústavy dostalo to, co poslanec Janeček navrhl, pak je to velmi krásná past na volebně nejsilnější stranu. Protože když si to spočítám, jaké budou asi poměry ve sněmovně, tak bez té malé koaliční strany nebude ústavní kvorum, zatímco s touto malou koaliční stranou bude ústavní kvorum. Tudíž tento pozměňovací návrh je krásná past na tu pravděpodobně silnou volební stranu, ať už to bude sociální demokracie, nebo jiná strana, spočívající v tom, že ten, kdo tam bude menší, bude od té větší strany mít neustále pistoli na spánku, a předsedo nejsilnější politické strany, jestliže mě přestaneš - byť i na vteřinu - poslouchat, domluvím se se zbytkem sněmovny, ústavní kvorum stačí, a v tu ránu jsou nové volby.

Na to bych chtěl upozornit, protože to je regulérně vznesený návrh, bude se o něm hlasovat a tak jsem se potřeboval podělit o tuto úvahu s vámi, abyste to vzali také při hlasování na zřetel.

Druhá věc, pan profesor Jičínský dával návrh, který se zdánlivě podobal návrhu, který přednesl kolega Filip, ale chtěl bych upozornit na jeden rozdíl. Jestliže kolega Filip navrhuje, že se zkrátí volební období sněmovny ústavním zákonem, tak se počítá s tím, o čem mnozí z vás mluvili před přijetím ústavního zákona o zřízení Senátu, to znamená počítá se tam s korigující rolí druhé komory parlamentu.

Vzpomeňte si na diskusní příspěvky, které zaznívaly z tohoto řečniště, které velebily Senát mimo jiné pro tuto funkci, kterou má mít, že v případě určité politické nestability, která se může promítnout ve sněmovně, pak je druhá komora tím orgánem, který koriguje tuto nestabilitu.

V případě, že by byl přijat pozměňovací návrh kolegy Filipa, není ta korigující role Senátu nabourána, poněvadž Senát samozřejmě spolupůsobí při schvalování ústavních zákonů, tedy je to v pořádku. Pokud by byl přijat návrh kolegy Janečka, případně návrh profesora Jičínského, upozorňuji na to, že korigující role Senátu zcela mizí. Čili toto je druhá věc, kterou je třeba vzít do úvahy při hlasování o těchto dvou pozměňovacích návrzích.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Ptám se, kdo si ještě přeje vystoupit v podrobné rozpravě. Prosím pana poslance Jičínského.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Měl bych stručnou poznámku ke kolegovi Matulkovi. V návrhu, který jsem dával, není role Senátu zakomponována, protože si myslím, že problém vztahu Poslanecké sněmovny a vlády je problém těchto dvou ústavních institucí. V této situaci Senát roli stabilizující momentu hrát nemůže, a proto v návrhu, pokud by ve sněmovně byla vůle přijmout obecnou změnu ústavy, je koncipován, jak je koncipován. Upozorňuji ovšem na problémy časové, pro které dávám přednost onomu byť méně elegantnímu řešení ústavního zákona ad hoc.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Přeje si ještě někdo vystoupit v podrobné rozpravě? (Nikdo se nehlásil.) Jelikož tomu tak není, tak zatím než uzavřu podrobnou rozpravu, jsem povinen vás informovat, že kolega Gross, předseda poslaneckého klubu ČSSD, mně sdělil, že nevylučuje, že před uzavřením podrobné rozpravy požádá ještě o přestávku, patrně za účelem vyslovení některého pozměňovacího návrhu, který chce konzultovat, jak jsem tomu rozuměl.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP