Úterý 24. února 1998

(pokračuje Zeman M.)

Takže zahajuji hlasování o svém procedurálním návrhu, že třetí čtení tohoto zákona bude zahájeno ve čtvrtek ve 12 hodin středoevropského času. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 byl tento návrh přijat, když se pro něj vyslovilo 115 ze 179 přítomných, proti byl jeden. Znovu tedy připomínám, že třetí čtení zahájíme ve čtvrtek ve 12 hodin.

Kolegyně a kolegové, předpokládám, že pan místopředseda Kasal předtím, než zvládneme poslední bod, a to je volba místopředsedy Poslanecké sněmovny, nám nyní předloží procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, dámy a pánové, když jsem v pátek před týdnem končil schůzi, respektive přerušoval 20. schůzi Poslanecké sněmovny, sdělil jsem, že pokračování této schůze by mělo být hodinu poté, co bude přerušena schůze 21. Protože jsme se dostali do situace, kdy se dá poměrně přesně předvídat průběh 21. schůze, dovolím si navrhnout revokaci hlasování, které jsme provedli v závěru oné schůze, a sice takto:

Poslanecká sněmovna se usnáší, že pokračování 20. schůze bude v úterý v 16.45 hodin. Mělo by proběhnout hlasování. Později?

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane místopředsedo, jenom upozorňuji, ale je to maličkost, samozřejmě bude vypsána lhůta na volby, to znamená budeme hlasovat. Navrhuji přidat pět minut, to znamená 16.50 hod.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Pane předsedo, protože tady dochází ke sporu víceméně o minuty, shodněme se na 17.00 hod. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Jste velkorysý, pane místopředsedo, váš návrh je procedurální, hlasuje se tedy o něm bez rozpravy.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 byl tento návrh přijat. Ze 180 přítomných pro něj hlasovalo 135 a jeden byl proti.

Nyní tedy můžeme s tímto vymezením přejít k bodu 3 našeho programu. Protože předseda volební komise pan poslanec Robert Kolář onemocněl, poprosím místopředsedu volební komise pana Eduarda Zemana, aby se ujal bodu, který se jmenuje

 

3.
Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

 

a seznámil nás s návrhy kandidátů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedo, dámy a pánové, na 20. schůzi...

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte. Kolegové, vždyť byste vůbec nevěděli, kteří kandidáti se navrhují. Prosím vás, nebavte se a napjatě poslouchejte. Pokračujte, pane místopředsedo.

 

Poslanec Eduard Zeman: Na 20. schůzi Poslanecké sněmovny nebyl ani v prvním kole první volby, ani v druhém kole první volby žádný kandidát zvolen, proto je třeba dnes provést druhou volbu jednoho místopředsedy Poslanecké sněmovny. Návrhy byly volební komisi ve stanovené lhůtě předloženy a poslaneckými kluby byli navrženi tito tři kandidáti: Rujbrová Zuzka za klub KSČM, Vik Jan za klub SPR-RSČ a Zvěřina Jaroslav za ODS. Podle zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se volba provádí tajným hlasováním. Tajná volba je technicky připravena a může být kdykoliv zahájena.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Okamžik, pane poslanče. I když jsme vyhlásili přestávku do 17.00 hod., jakou lhůtu navrhujete pro konání voleb, což není totéž jako lhůta do přestávky?

 

Poslanec Eduard Zeman: Navrhuji 20 minut.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. K předneseným návrhům otevírám rozpravu. Protože do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozpravu uzavírám. Přerušuji jednání. Během této přestávky proběhne v intervalu 20 minut tajná volba a sejdeme se znovu, jak jsme se dohodli, v 17.00 hodin.

 

(Schůze přerušena v 16.25 hodin.)

***

 

Výsledky voleb byly vyhlášeny po zahájení přerušeného jednání 20. schůze v 17 hodin, takže jsou v těsnopisecké zprávě z 20. schůze Poslanecké sněmovny. Pro přehlednost jsou uvedeny i na tomto místě:

 

Předseda PSP Miloš Zeman: ... Dříve než vám předložím svůj procedurální návrh, předpokládám, že nás místopředseda volební komise bude chtít seznámit s výsledky voleb. Uděluji mu proto slovo.

 

Poslanec Eduard Zeman: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, druhá volba, první kolo, dopadla s těmito výsledky. Počet vydaných hlasovacích lístků 181, počet odevzdaných počet odevzdaných platných i neplatných lístků 181, počet platných pro navržené kandidáty 169. Pro poslankyni Zuzku Rujbrovou bylo odevzdáno 32 hlasů, pro poslance Jana Vika bylo odevzdáno 21 hlasů, pro poslance Jaroslava Zvěřinu bylo odevzdáno 85 hlasů. Vzhledem ke kvoru 81 nebyl zvolen nikdo.

Do druhého kola postupují Jaroslav Zvěřina a Zuzka Rujbrová.

Dovolím si procedurálně navrhnout, aby druhé kolo se odehrálo až ve čtvrtek /viz turn 20./, protože je zapotřebí hodina na technické zabezpečení dalšího kola.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Takže se shodujeme v tom, že druhé kolo těchto voleb proběhne ve čtvrtek. Prosím pana poslance Zemana, aby ve čtvrtek vystoupil a informoval nás o průběhu.

 

Poslanec Eduard Zeman: Ještě opravu do stenozáznamu. Kvorum je 91. Omlouvám se za chybu."

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP